AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Wieczorek, 2015-06-22
Gorzów Wlkp

Wychowanie fizyczne, Program nauczania

„Piękno ruchu i twórczego działania”- autorski program zajęć fakultatywnych z gimnastyki.

- n +

PROGRAM WŁASNY
FAKULTATYWNYCH ZAJĘĆ
Z GIMNASTYKI ARTYSTYCZNO - AKROBATYCZNEJ
„PIĘKNO RUCHU I TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”
DLA SEKCJI DZIEWCZĄT
Realizowany w ramach puli zajęć fakultatywnych wychowania fizycznego
w klasach I – III gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp.


Opracowała:
mgr Agnieszka Wieczorek
nauczycielka wychowania fizycznego


„Przedmioty nauczania są dwojakiego rodzaju: gimnastyka służąca usprawnianiu ciała i doskonaleniu duszy służąca muzyka”.


WSTĘP

Według Rozporządzenia MEN z dnia 19 sierpnia 2009 roku, w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, z dniem 01.09.2009 roku weszła w życie regulacja prawna zajęć wychowania fizycznego, która wprowadziła dość ważne zmiany w zakresie treści nauczania tego przedmiotu, organizacji zajęć wychowania fizycznego z możliwością tworzenia zajęć do wyboru (fakultetów) oraz obowiązkowej realizacji zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej.
Dopuszczalne formy prowadzenia zajęć, skłoniły mnie do napisania własnego programu
z gimnastyki artystyczno – akrobatycznej dla sekcji dziewcząt klas I – III gimnazjum. Program będzie realizowany w ramach puli zajęć fakultatywnych wychowania fizycznego.


I Idea i główny cel programu

Wszelkie formy aktywności muzyczno – ruchowej cieszą się wśród dziewcząt dużym zainteresowaniem. Grupa dziewcząt zainteresowana ćwiczeniami przy muzyce oraz gimnastyką sportową i artystyczną będzie podnosić swoją sprawność fizyczną, kształtując jednocześnie estetykę ruchów, piękna sylwetkę i poczucie rytmu.
Wybierając tę formę zajęć pozalekcyjnych kierowałam się zarówno zainteresowaniami i predyspozycjami uczennic jak i warunkami jakimi dysponuje szkoła. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom dziewcząt, program ten jest przeznaczony zarówno dla osób o bardzo wysokiej sprawności fizycznej i dużych umiejętnościach z zakresu tańca i gimnastyki, jak i dla osób o zdolnościach przeciętnych.


II Założenia organizacyjne

Program będzie realizowany z grupą dziewcząt z klas I-III gimnazjum nr 7 raz w tygodniu przez 90 minut.

III Cele ogólne

1. Wytworzenie umiejętności i nawyków ruchowych dla utrzymania kondycji fizycznej, wypoczynku, podnoszenia sprawności i pomnażania zdrowia (propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację, aktywność fizyczną, rozbudzenie nawyku kontynuowania najprostszej nawet formy ruchu przez całe życie).
2. Nabycie oraz rozwój zdolności psychomotorycznych i ruchowych zgodnie z indywidualnymi możliwościami uczniów (rozwijanie wszechstronnej sprawności fizycznej i podnoszenie wydolności uczniów)
3. Nabycie umiejętności współdziałania w grupie, akceptacji siebie i innych, poszukiwania i pokonywania barier swoich możliwości.
4. Rozładowanie napięć psychicznych oraz skierowanie nagromadzonej energii witalnej w stronę aktywności fizycznej (ukierunkowanie na pożyteczną formę spędzania czasu wolnego).
5. Kształtowanie pozytywnych postaw: wyrobienie poczucia odpowiedzialności, sprawiedliwości, koleżeństwa, współzawodnictwa, woli walki, samodoskonalenia, poszanowania dla innych i kultury osobistej wynikających z pełnionych ról podczas zajęć.

IV Cele dydaktyczne

1. Kształtowanie postaw dbałości o zdrowie własne i innych.
2. Rozwijanie możliwości artystycznych i ekspresji ruchowej.
3. Kształtowanie estetyki, piękna ruchu i poczucia rytmu, uwrażliwienie na muzykę.
4. Przygotowanie dziewcząt do pokazów układów gimnastyczno – akrobatycznych podczas uroczystości szkolnych.
5. Przygotowywanie układów tanecznych prezentowanych podczas uroczystości szkolnych.
6. Działania wychowawcze.


V Cele operacyjne

Postawy wychowawcze:

• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i za współćwiczącego.
• Wdrażanie do samokontroli własnych zachowań w toku realizacji zadania. podporządkowanie się ustalonym regułom postępowania.
• Podkreślenie efektów zespołowego działania.
• Samokontrola i samoocena wykonywanych ćwiczeń.
• Kształtowanie cech wolicjonalnych.

Wiadomości:

• Zasady bezpieczeństwa na lekcjach.
• Terminologia (pozycje wyjściowe, nazwy ćwiczeń).
• Umiejętność rozliczenia ćwiczeń, doboru ćwiczeń do muzyki i tempa .
• Znajomość ćwiczeń kształtujących, rozciągających, wzmacniających.
• Znajomość asekuracji współćwiczącego podczas ćwiczeń gimnastycznych.

Umiejętności:

• Technika wykonywania ćwiczeń z zakresu gimnastyki sportowej, akrobatycznej i artystycznej.
• Łączenie poznanych elementów gimnastyki kroków w krótkie układy choreograficzne.
• Umiejętność wykonania układów ćwiczeń wolnych.
• Umiejętność przedstawienia akrobatyki w najbardziej atrakcyjnej formie, w różnych specjalnościach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych (piramidy mieszane, dwójkowe, trójkowe, wieloosobowe).
• Umiejętność wykazania się inwencją twórczą w opracowaniu i przygotowaniu układów akrobatycznych.

Motoryczność:

• Kształtowanie siły mięśni obręczy barkowej, nóg, pośladków, grzbietu i brzucha.
• Poszerzanie zakresu ruchomości w stawach (gibkość)
• Kształtowanie koordynacji
• Kształtowanie skoczności
• Kształtowanie zwinności
• Kształtowanie zręczności


VI Szczegółowe treści kształcenia

1. Gimnastyka sportowa.

Ćwiczenia wolne

• przewrót w przód z naskokiem na RR, łączone przewroty w przód, przewrót w przód ze stania na RR,
• przewrót w tył o NN prostych, do rozkroku, do przysiadu, z leżenia przerzutnego do rozkroku, przez bark do klęku jednonóż,
• stanie na RR z uniku podpartego, z postawy stojącej przy drabinkach, bez drabinek,
• przerzut bokiem, przerzut bokiem z ćwierćobrotem (rundak),
• mostek z leżenia tyłem, z pozycji stojącej,
• leżenie przerzutne z siadu o NN prostych,
• układ ćwiczeń wolnych (przerzut bokiem, przewrót w przód z naskokiem na RR, półobrót, przewrót w tył o NN prostych, przewrót w tył do rozkroku z leżenia przerzutnego, półobrót, przewrót w przód ze stania na RR, dwa łączone przewroty w przód zakończone wagą przodem).2. Gimnastyka artystyczna

• ćwiczenia z szarfą ( wymachy, spirale, wężyki, ósemki, krążenia ze zmianą R),
• układ taneczno-gimnastyczny z szarfą,
• ćwiczenia rytmiczno taneczne – ekspresja twórcza do muzyki (układy taneczne).3. Gimnastyka akrobatyczna


• przerzut bokiem z ćwierćobrotem (rundak),
• salto w przód z rozbiegu i odbicia obunóż od odskoczni,
• przejścia w przód, w tył,
• piramidy dwójkowe, trójkowe i wieloosobowe.4. Radosny ruch przy muzyce

• wyrażanie muzyki poprzez ruch,
• elementy pantomimy,
• tworzenie krótkich układów tanecznych interpretujących utwór muzyczny.
VII Procedury osiągania celów

1. Zasady nauczania
a) aktywności,
b) poglądowości,
c) stopniowania trudności,
d) systematyczności,
e) utrwalania,
f) przystępności i indywidualnych zadań

2. Metody nauczania
a) naśladowcza ścisła,
b) ekspresji ruchowej,
c) problemowa
d) opowieści ruchowej
e) zadaniowa

3. Metody przekazywania wiadomości
a) pokaz,
b) pogadanka,
c) opowiadanie


4. Formy prowadzenia zajęć
a) frontalna,
b) indywidualna
c) obwodowo-stacyjna
d) strumieniowaVIII Osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu

• Uczeń dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego.
• Podniósł swoją sprawność motoryczną z zakresu gibkości, siły, zwinności i zręczności.
• Dostrzega walory tańca jako jednej z form aktywności ruchowej.
• Potrafi poprawnie wykonać podstawowe ćwiczenia z gimnastyki sportowej, akrobatycznej i artystycznej.
• Samodzielnie potrafi poprowadzić rozgrzewkę.
• Potrafi dobrać ćwiczenia ze współćwiczącym dla wszechstronnego rozwoju i własnych możliwości,
• Potrafi stworzyć własny, prosty układ choreograficzny i zademonstrować go.
• Potrafi dobrać muzykę do ćwiczeń.
• Zna zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń gimnastycznych i potrafi asekurować współćwiczącego.
• Wykorzystuje zdobyte umiejętności w samodzielnym tworzeniu układów tanecznych dla uatrakcyjnienia wypoczynku czynnego w środowisku pozaszkolnym.
IX Ewaluacja programu

• Sprawdzian umiejętności ruchowych.
• Ocena gibkości, siły, zwinności (testy sprawności fizycznej).
• Udział w występach taneczno-gimnastycznych podczas uroczystości szkolnych.ROZKŁAD MATERIAŁU DLA SEKCJI DZIEWCZĄT
ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI ARTYSTYCZNO - AKROBATYCZNEJ

AKROBATYKA PODSTAWOWA ,GIMNASTYKA SPORTOWA
GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA.
TEMATY:
1. Waga przodem, arabeski, ćwiczenia rytmiczno-taneczne.
2. Przewrót w przód z postawy do postawy.
3. Przewrót w przód z wagi do postawy.
4. Przewrót w przód z postawy o nogach prostych do postawy.
5. Przewrót w przód z postawy do rozkroku.
6. Przewrót w przód z naskoku lotnego do postawy.
7. Łączone przewroty w przód.
8. Przewrót w tył z przysiadu podpartego do skłonu podpartego.
9. Przewrót w tył z przysiadu podpartego do skłonu podpartego rozkrocznego.
10. Przewrót w tył o nogach prostych.
11. Przewrót w tył z postawy do półszpagatu.
12. Przewrót w tył z postawy do klęku jednonóż, druga noga wznos w górę.
13. Łączone przewroty w tył.
14. Ćwiczenia rytmiczno taneczne – ekspresja twórcza do muzyki (układy taneczne).
15. Ćwiczenia ze wstążką (wymachy, krążenia ze zmianą ręki, wznosy w biegu, spirale, wężyki, ósemnki).
16. Przerzut bokiem z miejsca na prawą i lewą rękę.
17. Przerzut bokiem z rozbiegu na prawą i lewą rękę.
18. Przerzut bokiem z ćwierćobrotem (rundak).
19. Stanie na rękach z asekuracją.
20. Stanie na rękach i przewrót w przód.
21. Mostek z leżenia tyłem.
22. Mostek z pozycji stojącej.
23. Salto w przód z rozbiegu i odbicia obunóż od odskoczni.
24. Układ ćwiczeń wolnych.

WYMAGANIA - UCZEŃ:
- nabywa umiejętności potrzebnych w różnych specjalistycznych formach doskonalenia sprawności fizycznej,

- zna zasób ćwiczeń kształtujących siłę, mm rąk i tułowia oraz dobrać ćwiczenia wspomagające zwinność,

- potrafi wykonać ćwiczenia poprawnie technicznie, łączyć je w cykle,

- dba o bezpieczeństwo w czasie wykonywania ćwiczeń, rozumie pojęcie asekuracja i samo ochrona w czasie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, potrafi ją odpowiednio wykorzystać,

- wykazuje się inwencją twórczą demonstrując krótki estetyczny układ gimnastyczny,

- zna wpływ ćwiczeń na estetykę ruchów,

- potrafi przyporządkować odpowiednie ćwiczenia do różnych wad postawy.


AKROBATYKA WIDOWISKOWA,ĆWICZENIA W PARACH, PIRAMIDY DWÓJKOWE
TEMATY:
1. Stanie jednonóż i półwaga górnej na udzie dolnej w klęku jednonóż.
2. Leżenie równoważne górnej na stopach dolnej.
3. Stanie w barkach w rękach leżącej dolnej.
4. Stanie w barkach w rękach leżącej dolnej.
5. Wejście na uda dolnej przodem naprzemian nóż.

WYMAGANIA - UCZEŃ:
- dba o bezpieczeństwo w czasie wykonywania ćwiczeń,

- potrafi dobrać ćwiczenia ze współćwiczącym dla wszechstronnego rozwoju i własnych możliwości,

- umie wykazać się inwencją twórczą w opracowaniu i przygotowaniu układów akrobatycznych.


AKROBATYKA WIDOWISKOWA ĆWICZENIA GRUPOWE – PIRAMIDY TRÓJKOWE I WIELOOSOBOWE
TEMATY:

1. Dobór właściwej muzyki, choreografii do układów akrobatycznych. Piramidy trójkowe i wieloosobowe.
2. Przygotowanie grupy do pokazów akrobatyki widowiskowej w formie wieloosobowych układów gimnastyczno – akrobatycznych do muzyki.

WYMAGANIA - UCZEŃ
- przedstawia akrobatykę w najbardziej atrakcyjnej formie, w różnych specjalnościach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych ( piramidy mieszane, dwójkowe, trójkowe, wieloosobowe ),

- potrafi eksponować własne osiągnięcia w ramach szkolnych pokazów akrobatyki.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 453


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.