AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Wieczorek, 2015-06-23
Gorzów Wlkp

Wychowanie fizyczne, Program nauczania

„NASZE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH” - Program własny edukacji zdrowotnej dla III etapu edukacyjnego.

- n +

PROGRAM WŁASNY
EDUKACJI ZDROWOTNEJ
DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO
„NASZE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH”
Realizowany w ramach puli zajęć fakultatywnych wychowania fizycznego
w klasach I – III gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp.

Opracowała:
mgr Agnieszka Wieczorek
nauczycielka wychowania fizycznego

„ Ruch jest w stanie zastąpić prawie każde lekarstwo, ale wszystkie lekarstwa razem wzięte nie zastąpią ruchu”.

WSTĘP
Według Rozporządzenia MEN z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, z dniem 01.09.2009 roku weszła w życie regulacja prawna zajęć wychowania fizycznego.
Dopuszczalne formy prowadzenia zajęć, skłoniły mnie do napisania własnego programu edukacji zdrowotnej dla III etapu edukacyjnego. Program będzie realizowany w ramach puli zajęć fakultatywnych wychowania fizycznego.

Edukacja do zdrowia jest podstawowym prawem każdego człowieka.
Zdrowie jest nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych i dobrej jakości życia. Głównym celem edukacji prozdrowotnej jest przygotowanie dziecka do tego , aby był niezależnym , zdrowym i twórczym obywatelem.
Zdrowie powinno uzyskać najwyższy priorytet w edukacji. Proces edukacji prozdrowotnej koncentruje się na uświadomieniu uczniom faktu że głównymi de terminatorami zdrowia jest ich styl życia i zachowania zdrowotne oraz środowisko fizyczne i społeczne , w którym żyją . Najbliższe wychowaniu fizycznemu jest wychowanie prozdrowotne , którego treści najbardziej związane są ze specyfiką wychowania fizycznego .

I CEL EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W GIMNAZJUM
- Ułatwienie młodzieży nabywania nawyku dbałości o swoje zdrowie od najmłodszych lat .


II CELE PROGRAMU EDUKACJI PROZDROWOTNEJ
• Kształtowanie nowego sposobu myślenia o zdrowiu tak, by stworzyć najlepsze warunki do uzyskania pełni zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
• Ukazanie uczniowi zdrowia jako wartości najwyższej, jaką dysponuje.
• Uświadomienie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
• Zapoznanie ucznia ze sposobami zachowania, umacniania a także poprawy zdrowia.
• Przekazanie i utrwalenie wiedzy na temat zasad zdrowego stylu życia.
• Rozwijanie zdolności samokontroli, pielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach.
• Wyrabianie nawyków i przyzwyczajeń związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego.
• Zapoznanie z różnymi rodzajami zagrożeń zdrowia człowieka i sposobami ich eliminowania lub minimalizowania.
• Wzbogacanie i pogłębianie wiedzy o własnym organizmie, o prawach rządzących zdrowiem.
III TREŚCI
1. Treści adresowane są do jednostki .

2. Wyodrębniono następujące bloki tematyczne :

• Aktywność fizyczna, praca i wypoczynek, żywienie

• Rozwój fizyczny w okresie dojrzewania i młodzieńczym

• Dbałość o ciało, bezpieczeństwo, choroby

• Zdrowie i dbałość o zdrowie

• Zdrowie psychospołeczne, umiejętności życiowe

3. W ramach każdego bloku wyodrębniono bloki tematyczne ( 30 tematów)

4. W ramach każdego bloku tematycznego wyodrębniono wymagania:

• Co uczeń powinien wiedzieć po zrealizowaniu danego tematu.

IV PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO REALIZACJI EDUKACJI PROZDROWOTNEJ NA WYCHOWANIU FIZYCZNYM .

• ocenia poziom własnej aktywności fizycznej,
• wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie,
• omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej
w kolejnych okresach życia człowieka,
• wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać dla aktywności fizycznej,
• opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym,
• wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nadmiernego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni,
• wyjaśnia jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania płciowego,
• wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania,
• wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych,
• omawia sposoby zapobiegania im,
• wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu,
• wyjaśnia czym jest zdrowie,
• wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie
i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ,
• wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia,
• identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować,
omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami,
• omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i konstruktywnego radzenia sobie
z nim,
• omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci,
• wyjaśnia w jaki sposób może dawać i otrzymywać różne rodzaje wsparcia społecznego,
• wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne i podaje jego przykłady,
• omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych.

V ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU PROZDROWOTNEGO NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

• Stosowanie aktywizujących metod nauczania .
• Uczenie zachodzi głównie przy użyciu technik opartych na myśleniu twórczym : stawianie pytań , rozwiązywanie problemów , podejmowanie decyzji .Wśród aktywnych metod należy wymienić : pracę w małych grupach " burzę mózgów" , odgrywanie ról i symulacje , ukierunkowaną dyskusję itp.
• Pełnienie przez nauczyciela roli przewodnika uczniów , a nie eksperta " nieomylnego".
• Przekazywanie wiedzy o ruchu człowieka , który prowadzi do nawyku zdrowego trybu życia.
• Uświadomienie uczniom możliwości zapobiegania wybranym chorobom i zaburzeniom poprzez ruch .
• Wprowadzenie - elementów korekcyjnych na każdej jednostce lekcyjnej .
• Stosowanie - indywidualizacji .
• Organizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w różnorodnych miejscach i warunkach atmosferycznych .
• Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych na świeżym powietrzu .


V PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW

• obowiązkowe i pozalekcyjne zajęcia sportowe,
• starty w zawodach oraz udział w konkursach o tematyce sportowej,
• wywiady z pielęgniarką szkolną o stanie zdrowotnym uczniów,
• prowadzenie gazetek ściennych o tematyce zdrowotnej,
• prowadzenie pogadanek zdrowotnych na zajęciach wychowania fizycznego,
• projekcje prezentacji multimedialnych na temat wad postawy oraz zasadach zdrowego odżywiania,
• wychowanie przez sport tj.: wyjścia na basen, lodowisko, kręgielnię, turnieje sportowo – rekreacyjne.


VI EWALUACJA

• Ocena i samoocena ucznia z zakresu zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej.
• Zaangażowanie uczniów i chęć promowania zdrowego stylu życia.


VII EDUKACJA ZDROWOTNA – BLOKI TEMATYCZNE

OBSZAR TEMATYCZNY
Aktywność fizyczna, praca i wypoczynek, żywienie

TEMATY:
1. Codzienna gimnastyka w życiu człowieka.
2. Kształtowanie nawyku potrzeby codziennej aktywności ruchowej – gimnastyka poranna.
3. Wpływ ruchu na adaptację organizmu do wysiłku.
4. Samoocena własnej sprawności i wydolności.
5. Wypoczynek bierny i czynny.
6. Aktywność ruchowa w różnych okresach życia człowieka – korzyści.
7. Wybranie otoczenia dla rekreacji rodzinnej i rówieśniczej.
8. Organizacja pracy i czasu wolnego – mój rozkład dnia.

WYMAGANIA - UCZEŃ:
- ocenia poziom własnej aktywności fizycznej,
- wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie,

- omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka,

- wymienia miejsca, obiekty
i urządzenia w najbliższej okolicy, które możn wykorzystać dla aktywności fizycznej,

- opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym.


OBSZAR TEMATYCZNY:
Rozwój fizyczny w okresie dojrzewania i młodzieńczym.

TEMATY:
9.Poznaję swoje ciało – okres dojrzewania dziewcząt i chłopców.
10. Przyczyny i skutki otyłości oraz nadmiernego odchudzania się (anoreksja i bulimia).
11. Przyczyny i skutki przyjmowania środków psychoaktywnych i psychotropowych.

WYMAGANIA - UCZEŃ:
- wyjaśnia jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania płciowego,

- wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nadmiernego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni.

OBSZAR TEMATYCZNY:
Dbałość o ciało, bezpieczeństwo, choroby.

TEMATY:
12. Higiena ciała, odzieży i miejsca pracy.
13. Podstawowe wady ciała – sposoby ich zapobiegania.
14. Zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach wychowania fizycznego.
15. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, urazach.
16. Ryzyko związane z niektórymi sportami i wysiłkami fizycznymi.

WYMAGANIA - UCZEŃ:
- wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie
w okresie dojrzewania,

- wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych,

- omawia sposoby zapobiegania im,

- wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu.

OBSZAR TEMATYCZNY:
Zdrowie i dbałość o zdrowie.

TEMATY:
17. Zainteresowanie własnym zdrowiem.
18. Zasady zdrowego odżywiania.
19. Warzywa i owoce na naszym stole.
20. Współczesne choroby a zdrowa żywność.
21. Ruch jako sposób na zdrowy styl życia.
22. Zachowanie sprzyjające i zagrażające zdrowiu.

WYMAGANIA - UCZEŃ:
- wyjaśnia czym jest zdrowie,

- wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ,

- wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia.

OBSZAR TEMATYCZNY:
Zdrowie psychospołeczne, umiejętności życiowe

TEMATY:
23. Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron.
24. Emocje – ich rozpoznawanie i wyrażanie.
25. Relaks dobrym sposobem na stres.
26. Ja i moja rodzina, czyli wzajemne relacje między członkami rodziny.
27. Współpraca z innymi w pracy i zabawie.
28. Co mogę dla ciebie zrobić? – czyli pomoc potrzebującym.
29. Asertywność – poszanowanie praw własnych i drugiego człowieka.
30. Prawda o papierosach, alkoholu i innych substancjach szkodliwych dla organizmu.

WYMAGANIA - UCZEŃ:
- identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować,

- omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami,

- omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i konstruktywnego radzenia sobie z nim,

- omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci,

- wyjaśnia w jaki sposób może dawać i otrzymywać różne rodzaje wsparcia społecznego,

- wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne i podaje jego przykłady,

- omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 376


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.