AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Izabela Stasic, 2015-06-23
Skoro

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +


Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli IX 2012 Sformułowanie wniosku
o rozpoczęcie stażu
i sporządzenie planu rozwoju zawodowego
2. Praca z uczniem słabym/zdolnym -Prowadzenie zajęć koła matematycznego
-prowadzenie zajęć ZDW dla uczniów z trudnościami w nauce
-dostosowanie planów nauczania matematyki dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim W okresie stażu Programy i plany pracy3. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania
z matematyki Opracowanie i przedstawienie uczniom Przedmiotowego Systemu Oceniania
IX 2012 Opracowane materiały
4. Współpraca z rodzicami - Przeprowadzanie zebrań rodziców
- indywidualne kontakty z rodzicami
- pedagogizacja rodziców uczniów klas szóstych dotyczących formy sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej Cały okres stażu Zapisy w dzienniku lekcyjnym
5. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły - Aktywny udział w kursach, szkoleniach
i warsztatach, studiowanie literatury fachowej
- Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych i wychowawczych z wartościowych stron internetowych Cały okres stażu -Zaświadczenia
- Potwierdzenie uczestnictwa
- Materiały szkoleniowe
6. Diagnozowanie osiągnięć uczniów - Udział w projekcie LEPSZA SZKOŁA (program Sesje z plusem) zaproponowanym przez GWO
- Udział w programie sprawdzian szóstoklasisty z Operonem Cały okres stażu Testy sprawdzające, ewaluacje testów
7. Organizowanie szkolnych konkursów matematycznych - Opracowanie regulaminów konkursów
- Opracowanie i przeprowadzenie
Konkursów
- Przygotowanie dyplomów
- Pozyskanie nagród dla uczniów W okresie stażu - Regulaminy konkursów
-Sprawozdania z konkursów
- Dyplomy
8. Udział w wojewódzkim konkursie matematycznym
Przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach Wg harmonogramu konkursów - Protokoły konkursów
- Dyplomy

9. Przygotowanie uczniów
do sprawdzianu w klasie szóstej Prowadzenie zajęć , przygotowanie
i przeprowadzenie testów próbnych
W okresie stażu Plan działań, wyniki sprawdzianu
10. Opieka nad klasą matematyczną - Prowadzenie gazetki o tematyce matematycznej
- Wykonywanie plansz i pomocy do nauczania matematyki W okresie stażu Opracowane materiały
11. Różne formy promocji szkoły w środowisku - Udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych
- Udział w organizacji otwarcia sali gimnastycznej W okresie stażu Scenariusze uroczystości, nagrania, zdjęcia


§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych - Opracowywanie różnorodnych materiałów dydaktycznych, testów, sprawdzianów, kart pracy, narzędzi badawczych, ankiet, dyplomów, dedykacji, świadectw
- Przygotowywanie zestawień i opracowywanie wyników ankiet i sprawdzianów szóstoklasistów w arkuszu kalkulacyjnym
-Prezentowanie wyników dokonanych analiz i opracowanych dokumentów z zastosowaniem projektora multimedialnego Cały okres stażu Opracowane materiały
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem Pisanie sprawozdań, planów pracy itp. Cały okres stażu Dołączona dokumentacja
3. Wykorzystanie programów multimedialnych na lekcjach Prowadzenie zajęć z zastosowaniem tablicy interaktywnej, Internetu, programów i prezentacji multimedialnych W okresie stażu Zapisy w dziennikach lekcyjnych
4. Wykorzystanie Internetu
jako źródła informacji
oraz środka komunikacji - Przygotowywanie informacji do umieszczenia na szkolnej stronie internetowej
- Wprowadzanie wyników do opracowywania drogą internetową (sesje z plusem, sprawdzian z Operonem) Cały okres stażu Potwierdzenia, notatki
5. Motywowanie uczniów do wykorzystywania Internetu i komputera do nauki - Prezentowanie uczniom ćwiczeń interaktywnych dostępnych w Internecie
- Pokazanie uczniom sposobów odnajdywania potrzebnych treści Cały okres stażu Zapisy w dziennikach zajęć
6. Przygotowywanie informacji do umieszczenia na szkolnej stronie internetowej - Przekazywanie relacji, zdjęć z wycieczek, imprez szkolnych, konkursów W okresie stażu Informacje na stronie internetowej

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Aktywny udział w pracach zespołu nauczycieli klas 4-6 Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego Cały okres stażu Protokoły zebrań zespołu przedmiotowego
2. Praca w zespole przedmiotowym matematyczno - przyrodniczym - Dzielenie się doświadczeniem
i spostrzeżeniami z członkami zespołu
-Prezentacje scenariuszy i konspektów
lekcji Cały okres stażu Poświadczenie lidera zespołu przedmiotowego
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych oraz dla innych nauczycieli zainteresowanych Przygotowanie scenariuszy i przeprowa-
dzenie zajęć W trakcie trwania stażu - Scenariusze zajęć
- Zapis w dzienniku lekcyjnym
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli - przedyskutowanie doświadczeń W trakcie trwania stażu Zapis w dzienniku lekcyjnym
5. Współpraca z nauczycielami, wymiana doświadczeń Pomoc w realizowaniu zadań
i przedsięwzięć na terenie szkoły
W okresie stażu Potwierdzenie nauczycieli
6. Publikacje - Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
- Publikowanie innych opracowanych materiałów W okresie stażu Pliki na stronach internetowych


§ 8 ust.2 pkt.4
REALIZACJA CO NAJMNIEJ TRZECH Z SZEŚCIU ZADAŃ

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Przygotowanie planu pracy z klasą szóstą - Opracowanie planu działań podejmowanych w klasie szóstej w celu przygotowania uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej
- Czuwanie nad prawidłową realizacją planu
- Systematyczna ewaluacja działań W okresie stażu - Plan
- Sprawozdanie
2. Opracowanie i wdrożenie planu zajęć dodatkowych z matematyki - Prowadzenie koła matematycznego dla uczniów zdolnych
- Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki W okresie stażu - Plan pracy
- Sprawozdanie
- Dziennik zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw ewaluacji wewnętrznej - Opracowanie i przeprowadzenie ewaluacji wewnątrzszkolnej we współpracy z zespołem ds. ewaluacji W okresie stażu Raport z ewaluacji
2. Udział w pracach zespołu zajmującego się układaniem planu lekcji szkoły - Pomoc w ułożeniu planu lekcji VIII 2012 Plan lekcji w roku szkolnym 2012/2013
3. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych
-Organizowanie wspólnie z uczniami i nauczycielami uroczystości wynikających z kalendarza imprez W okresie stażu Sprawozdania z konkursów
4. Organizowanie wycieczek szkolnych Opracowanie i realizacja wycieczek klasowych W okresie stażu -Karty wycieczek
-Sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z organizacjami szkolnymi oraz pielęgniarką i pedagogiem szkolnym - Konsultacje z pedagogiem szkolnym
- Współpraca z pielęgniarką szkolną
-Współpraca z opiekunem Samorządu Uczniowskiego
- Współpraca z Radą Rodziców Systematycznie w okresie odbywania stażu - Potwierdzenia współpracy
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Kierowanie uczniów na badania, analiza opinii PPP, konsultacje z nauczycielami
Cały okres stażu Dokumentacja poradni
i szkolna
3. Współpraca wydawnictwami - Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
- Pozyskiwanie nagród na szkolne konkursy matematyczne
-Udział w programie Sesje z plusem będącego częścią ogólnopolskiego projektu „Lepsza Szkoła” prowadzonego przez GWO
- Udział w próbnym sprawdzianie szóstoklasisty z wyd. OPERON
- udział w spotkaniach szkoleniowych W okresie stażu - Dokumentacja konkursów
- Testy


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych. - Analiza problemów szkolnych uczniów
- Zapoznanie się z opinią poradni
- Zapoznanie się z sytuacją rodzinną
- Ustalenie metod pracy z dziećmi
i oddziaływań wychowawczych
- Podjęcie działań zmierzających
do rozwiązania problemów
- Współpraca z pedagogiem nauczycielami i rodzicami uczniów W okresie stażu Opis i analiza dwóch przypadków


2. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych. - Udział w warsztatach doskonalących umiejętności wychowawcy
- Czytanie literatury, artykułów w prasie i w Internecie W okresie stażu - Potwierdzenie udziału
- Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 128


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.