AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Rybowicz, 2015-06-16
Gliwice

Muzyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust.1 pkt.1)


ZADANIA
FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Procedura awansu zawodowego -analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
- zapoznanie z aktualnymi dokumentami m.in. Karta Nauczyciela Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego z dn.1.12.2004r, broszury Awans zawodowy nauczycieli
-opracowanie planu Rozwoju Zawodowego VIII-IX 2012 złożony wniosek o rozpoczęcie stażu


zatwierdzony Plan Rozwoju Zawodowego
2.Organizacja pracy nauczyciela -opracowanie dokumentacji nauczyciela muzyki i plastyki: plany wynikowe, Przedmiotowe Systemy Oceniania, regulamin pracowni muzyczno plastycznej, kontrakt nauczyciela z uczniami, plan pracy zajęć pozalekcyjnych, plan pracy Samorządu Uczniowskiego
- troska o stan pomieszczenia i dbanie o estetykę w pracowni muzyczno - plastycznej
IX 2012
IX 2013
IX 2014


cały okres stażu opracowana dokumentacja
3. Rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego organizacji placówek oświatowych i reformy oświaty -studiowanie fachowej literatury
-zapoznanie z ustawami, rozporządzeniami ukazującymi się na stronie MENiS oraz kuratorium oświaty
- śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli
- stosowanie wiedzy w codziennej działalności cały okres stażu notatki
4.Analiza dokumentacji, zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, w której odbywam staż - zapoznanie się ze zmianami w Statucie Szkoły
- analiza Szkolnego Programu Profilaktycznego oraz Szkolnego Programu Wychowawczego
- stosowanie treści zawartych w w/w dokumentach w praktyce na bieżąco notatki
5.Opracowanie sprawozdania za każdy rok stażu
-autorefleksja, analiza
-przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego 2013
2014
2015 sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju ZawodowegoRealizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy
(§ 8 ust.1 pkt.2)

ZADANIA
FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1.Przygotowanie oprawy muzycznej i części artystycznej każdej uroczystości i imprezy szkolnej -współpraca z innymi nauczycielami
-dodatkowa praca z uczniami w dziedzinie muzyki, śpiewu, tańca i teatru, przygotowywanie strojów
-tworzenie scenariuszy i planów danej imprezy lub uroczystości
-przygotowywanie oprawy audiowizualnej w tym organizacja sprzętu nagłaśniającego, realizacja dźwięku, światła itp.
cały okres stażu dokumentacja elektroniczna na stronie internetowej szkoły
2. Prowadzenie Szkolnego Zespołu Tanecznego Aplauz - promocja szkoły w środowisku lokalnym
- organizowanie występów i pokazów tanecznych na terenie naszej szkoły dla rodziców, uczniów oraz mieszkańców naszej dzielnicy
- udział w konkursach na różnych szczeblach
-udział w różnego rodzaju imprezach na terenie naszego województwa
-gościnne występy w gliwickich szkołach i przedszkolach w ramach współpracy
- liczne dodatkowe spotkania i próby zespołu po godzinach pracy w celu przygotowań do występów
-przygotowywanie dokumentacji wycieczek lub wyjść poza szkołę
-bieżąca współpraca z rodzicami dzieci z zespołu Aplauz
-pozyskiwanie funduszy na stroje taneczne
-organizacja spotkań, zabaw, wyjazdów integrujących grupę taneczną
-prowadzenie zajęć tanecznych dla uczniów klas I wolontariat
cały okres stażu dokumentacja elektroniczna na stronie internetowej szkoły
3.Opieka nad dziećmi w czasie wolnym od nauki -praca na zimowisku szkolnym
-sprawowanie funkcji opiekuna na szkolnych wycieczkach
-organizacja dyskotek szkolnych dla klas 4-6 wolontariat
-organizowanie dodatkowych zajęć artystycznych dla uczniów klas 4-6 wolontariat
-organizowanie zajęć artystycznych dla dzieci uczęszczając do świetlicy socjoterapeutycznej wolontariat
cały okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły


Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
-z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
(§ 8 ust.1 pkt.3)

ZADANIA
FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1.Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji - studia podyplomowe, kierunek: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
- udział w WDN
-udział w konferencjach Rady Pedagogicznej
-udział w warsztatach i konferencjach organizowanych poza szkołą
X.2011 - II. 2013


cały okres stażu dyplom ukończenia studiów


zaświadczenia
2.Rozwijanie
wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii
-poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących metod aktywizujących, działań wspierających rozwój dziecka, pracy z uczniem zdolnym i słabym
cały okres stażu notatki, recenzje
3.Współpraca z doradcą metodycznym -udział w zebraniach metodycznych
-śledzenie informacji na stronie internetowej prowadzonej przez metodyka cały okres stażu zaświadczenia
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.1)

ZADANIA
FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1.Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych -opieka nad uczniami przygotowującymi się do muzycznych, plastycznych i tanecznych konkursów szkolnych i międzyszkolnych
-udział w projekcie Stawiam na naukę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych tanecznie
cały okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły
2.Wspomaganie
uczniów mających trudności w nauce
- pomoc uczniom mająca na celu wyrównywanie braków w nauce
- organizowanie działań artystycznych dla uczniów w celu podniesienia samooceny dziecka
cały okres stażu


potwierdzenie dyrektora szkoły
3. Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów dla uczniów
-opracowanie regulaminów organizowanych konkursów np. konkurs szkolny Mój ulubiony nauczyciel,
konkurs szkolny Mam talent,
-czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem
-przygotowanie dyplomów i upominków
okres stażu regulamin konkursu i protokół z jego przebiegu, dokumentacja elektroniczna na stronie internetowej szkoły
4.Organizacja różnych form zajęć pozalekcyjnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym
W zależności od potrzeb uczniów:
-zajęcia taneczne
-zajęcia wokalne
-zajęcia plastyczne
-organizacja wyjść i wycieczek rozwijających zainteresowania uczniów i uczenie efektywnego spędzania czasu wolnego
- organizacja audycji muzycznych poświęconych wybitnym kompozytorom
cały okres stażu karta wycieczki
5.Aktywna działalność na rzecz wychowania w szkole poprzez współpracę z rodzicami, pedagogiem, psychologiem i nauczycielami -praca w Samorządzie Uczniowskim
-praca w zespole humanistycznym
-realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego w czasie zajęć
-poznanie środowiska rodzinnego wychowanków poprzez :
* rozmowy z uczniem
*rozmowy z rodzicami
*rozmowy z wychowawcami klas
*obserwację
*prace plastyczne
*ankiety
-włączenie rodziców do pracy na rzecz szkoły:
pomoc w organizacji strojów dla dzieci z zespołu tanecznego
pomoc w organizacji szkolnych pokazów tanecznych,
pomoc w dowożeniu dzieci na występy poza szkołą itp.
-pedagogizacja rodziców na tematy dotyczące trudności wychowawczych i prawidłowych relacji rodzic-dziecko
cały okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust.2 pkt.2)

ZADANIA
FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - uczestniczenie w warsztatach, szkoleniach
-korzystanie z materiałów edukacyjnych umieszczonych na stronach internetowych portali edukacyjnych
- wykorzystanie zdobytych wiadomości na lekcjach muzyki i plastyki cały okres stażu zaświadczenia
2.Posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy -praca z dziennikiem elektronicznym Librus
-prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
-przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami
-opracowanie elementów dekoracji pracowni muzyczno plastycznej, dekoracji korytarzy szklonych, zagospodarowania gablot informacyjnych
cały okres stażu pomoce wykonane technologią komputerową, wydruki
3.Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji -korzystanie z Internetu (strony edukacyjne) w poszukiwaniu wiadomości dotyczących
funkcjonowania i organizacji pracy szkoły, metod pracy z uczniem i innych
-poznawanie aktów prawnych i innych informacji dotyczących awansu zawodowego
-gromadzenie informacji tematycznych
cały okres stażu wydruki internetowe
4.Publikacja działań artystycznych na stronach internetowych szkoły -publikowanie relacji z konkursów, pokazów i występów tanecznych, imprez i uroczystości szkolnych, konkursów artystycznych i zamieszczenie ich na stronie internetowej szkoły
-propagowanie osiągnięć uczniów cały okres stażu dokumentacja elektroniczna na stronie internetowej szkoły
5.Opracowanie prezentacji komputerowych -wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na zajęciach z muzyki i plastyki w celu przekazania wiadomości w sposób angażujący wiele zmysłów, uatrakcyjnienia zajęć, zaprezentowania możliwości wykorzystania programów komputerowych
cały okres stażu przygotowane prezentacje
6.Kontynuacja prowadzenia kroniki Samorządu Uczniowskiego
-opracowywanie i przygotowywanie materiałów tekstowych do kroniki
-obróbka zdjęć cały okres stażu kronika Samorządu Uczniowskiego
7. Korzystanie z poczty elektronicznej w pracy wychowawczej - udział w doskonaleniu zawodowym WDN metodą e-learningu
- przekazywanie informacji rodzicom
cały okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły, wydruki
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust. 2 pkt. 3)

ZADANIA
FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1.Prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
-przygotowanie konspektów zajęć
- przeprowadzenie zajęć otwartych
- omówienie zajęć
- konstruowanie wniosków okres stażu konspekty zajęć
2.Dzielenie się swoją wiedza i umiejętnościami z nauczycielami szkoły -wymiana doświadczeń w ramach prac zespołu humanistycznego
-przekazywanie spostrzeżeń i materiałów innym nauczycielom
-udostępnienie środków dydaktycznych, scenariuszy zajęć, kart pracy
-publikacje własne na portalach edukacyjnych oraz na stronie internetowej szkoły
-umieszczanie materiałów w bibliotece szkolnej
cały okres stażu


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust.2 pkt.4 a)

ZADANIA
FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć plastycznych -opracowanie i realizacja programu W krainie technik plastycznych, zajęcia dla uczniów klas 1 prowadzone w formie jednej godziny tygodniowo
-włączenie programu zajęć do systemu programów szkolnych
okres stażu opracowany program, dziennik zajęć, sprawozdanie z realizacji programu
2.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć tanecznych - opracowanie i realizacja programu Lubię tańczyć, zajęcia dla chętnych uczniów klas 1-3 prowadzone w formie jednej godziny tygodniowo
-włączenie programu zajęć do systemu programów szkolnych
okres stażu opracowany program, dziennik zajęć, sprawozdanie z realizacji programuPoszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczy
(§ 8 ust.2 pkt. 4c)

ZADANIA
FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1.Poszerzenie zakresu działań szkoły -wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych poprzez prowadzenie zajęć tanecznych dla różnych grup wiekowych
- pełnienie dodatkowych funkcji i zadań w szkole: opiekun Samorządu Uczniowskiego, organizacja akcji charytatywnych w szkole, organizacja i prowadzenie dyskotek szkolnych, systematyczne gromadzenie materiałów oraz projektowanie szaty graficznej do kroniki Samorządu Uczniowskiego, dekorowanie korytarzy szkolnych, dbałość o gabloty informacyjne
-organizacja występów oraz pokazów tanecznych na terenie szkoły dla uczniów, rodziców oraz mieszkańców dzielnicy

cały okres stażu plan pracy zajęć tanecznych oraz sprawozdanie z realizacji planu

potwierdzenie dyrektora
2.Promocja szkoły w środowisku lokalnym - występy taneczne Szkolnego Zespołu Tanecznego Aplauz na różnorodnych imprezach i konkursach organizowanych na terenie naszego miasta
-współorganizacja imprezy szkolnej Święto Szkoły
propagującej sukcesy uczniów ze szkoły z udziałem zaproszonych rodziców
-przygotowanie dzieci do udziału w konkursach międzyszkolnych
-pomoc w organizacji festynów środowiskowych
-pomoc w organizacji pikniku integracyjnego dla kl. I
-prezentacja działań artystycznych podczas Dnia Otwartego Szkoły
cały okres stażu dyplomy z konkursów


potwierdzenie dyrektora szkoły


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust.2 pkt. 4 e)

ZADANIA
FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1.Współpraca z Urzędem Miasta Gliwice -udział w organizowanych przez Prezydenta Miasta corocznych Festynach z okazji Dnia Dziecka występy taneczne
czerwiec 2011-2015 dokumentacja elektroniczna na stronie internetowej szkoły
2.Współpraca ze Strażą Miejską -zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas organizacji dyskotek szkolnych
przed stażem i przez cały okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły
3. Współpraca z Przedszkolem Miejskim nr 36 w Gliwicach -współorganizacja spotkań świątecznych mających na celu prezentację Jasełek Bożonarodzeniowych wystawianych przez uczniów naszej szkoły oraz rozwijanie pozytywnych relacji
-występy taneczne Szkolnego Zespołu Aplauz na corocznych festynach środowiskowych organizowanych przez Przedszkole Miejski nr 36
przed stażem i przez okres stażu podziękowania, dokumentacja elektroniczna na stronie internetowej szkoły
4.Współpraca z Młodzieżowym Domu Kultury -organizacja wyjść na spotkania artystyczne organizowane w MDK przed stażem i przez okres stażu dokumentacja wycieczki
5.Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Gliwicach -wspólne działania artystyczne
-występy Szkolnego Zespołu Tanecznego Aplauz na uroczystościach i imprezach organizowanych przez UTW
uczestnictwo uczniów naszej szkoły w corocznym pikniku rodzinnym z okazji Dnia Matki i Ojca oraz z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez UTW
. przed stażem i przez okres stażu informacje na stronach internetowych lub w prasie lokalnej


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
( § 8 ust. 2 pkt. 5)

ZADANIA
FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1.Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów - dokonanie analizy i opisu sytuacji dydaktycznej, wychowawczej i rodzinnej ucznia
-wyznaczenie celu działań
-ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
-współpraca z domem rodzinnym, psychologiem i pedagogiem szkolnym. cały okres stażu opis i analiza przypadku
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 464


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.