Katalog

Małgorzata Płaczkowska, 2015-06-16
Lublin

Informatyka, Plany pracy

Plan naprawczy.

- n +

Plan działań naprawczych z informatyki
na II semestr roku szk.
Imię i nazwisko ucznia: klasa: II A
Nauczyciel przedmiotu:

W celu poprawienia wyników nauczania ucznia ……………………… w II semestrze roku szkolnego ……………. oraz w celu nadrobienia zaległości z semestru I wprowadzone zostały następujące ustalenia:
1. Uczeń zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na zajęcia informatyki.
2. Uczeń zobowiązany jest do systematycznej, aktywnej pracy na lekcjach informatyki, noszenia na każdą lekcję podręcznika, zeszytu przedmiotowego i samodzielnego wykonywania zadań.
3. Uczeń zobowiązany jest do zaliczenia obsługi programu realizowanego w I semestrze.

4. Uczeń zobowiązany jest do korzystania z zajęć wyrównawczych z informatyki (poniedziałek godz. 8:00). Gdyby termin zajęć kolidował z innymi zajęciami uczeń może korzystać z konsultacji z nauczycielem w ustalonym przez niego terminie.
5. Uczeń zobowiązany jest poprawić każdą ocenę niedostateczną uzyskaną za pracę pisemną (sprawdzian, kartkówka) w ciągu dwóch tygodni.
6. Nauczyciel zobowiązuje się do systematycznego sprawdzania postępów ucznia poprzez ocenianie poprawności wykonywania zadań oraz stopnia zrozumienia i opanowania obsługi programów realizowanych w II semestrze.

7. Nauczyciel zobowiązuje się do systematycznego stosowania ćwiczeń utrwalających i sprawdzających mniejsze partie wiadomości i umiejętności dostosowując je do możliwości ucznia.

8. Aby wyzwolić motywację ucznia, nauczyciel będzie nagradzał niewielkie postępy
(pochwała, ocena za aktywność).

……………………………………………………………………………………….
Podpis ucznia

Rodzice powinni wspierać wysiłki nauczyciela i motywować dziecko do nauki i pracy, zatem powinni zobowiązać się do regularnego sprawdzania zeszytu, notatek z lekcji, prac ćwiczeniowych z podręcznika, uczęszczania córki/syna na zajęcia wyrównawcze oraz uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielem w środę o godz. 16:55.
………………………………………………… ……………………………………………………………………
Podpis nauczyciela Podpis rodzica
Wyświetleń: 126


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.