Katalog

Agnieszka Szeniawska, 2015-05-29
Braniewo

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Język niemiecki - Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO (PROJEKT)

Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Szeniawska
Stopień: nauczyciel mianowany w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie
Termin odbywania stażu: 01.09.2011r. – 31.05.2014r.Wymagania kwalifikacyjne zgodne z rozporządzeniem MENIS z dnia 1 grudnia 2004 roku.


Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.(§ 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia)ZADANIA DO REALIZACJI:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Formy realizacji: analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz w prawie oświatowym, dokonywanie samooceny uzyskanych umiejętności.
Spodziewane efekty działań: znajomość przepisów dotyczących procedury awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji.
Formy realizacji: udział w szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
Spodziewane efekty działań: podniesienie własnych kwalifikacji, wysoki pozom przygotowania merytorycznego do pracy.

3. Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy.
Formy realizacji: Opracowanie planów wyników z języka niemieckiego i informatyki, opracowanie kryteriów oceniania uczniów zgodnie z programem nauczania, opracowanie scenariuszy lekcji, materiałów pomocniczych, opracowanie planu pracy z uczniem zdolnym na lekcji języka niemieckiego, opieka nad pracownią przedmiotową, wykonanie dekoracji, dbanie o estetykę klasy, systematyczne doposażenie klasy języków obcych w bezpłatne książki, kasety i płyty Cd jako efekt współpracy z wydawnictwami, wyposażenie gabinetu języka niemieckiego poprzez zdobywanie środków, pozyskiwanie sponsorów, angażowanie rodziców, stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod i różnorodnych technik nauczania (np. technologia video, metoda dramy, pokazy w Power Poincie), tworzenie i gromadzenie narzędzi do pracy (książki, słowniki, plakaty, pacynki, klocki, nagrania audio i video, programy komputerowe) i wykorzystanie ich podczas zajęć.
Spodziewane efekty działań Udoskonalenie własnego warsztatu pracy, umiejętność zastosowania w praktyce nowoczesnych metod nauczania języka niemieckiego, podwyższenie skuteczności i uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, zmotywowanie uczniów do efektywniejszej pracy.

4. Udział w życiu kulturalnym i społecznym szkoły.
Formy realizacji: Organizowanie wycieczek do różnych instytucji, muzeów, teatru, uczestnictwo w imprezach szkolnych i festynach, uczestnictwo w imprezach organizowanych przez MOK.
Spodziewane efekty działań: Wzbudzanie u uczniów zamiłowań do sztuki, kultury i tradycji.

5. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.
Formy realizacji: Pełnienie funkcji opiekuna Koła Języka Niemieckiego.
Spodziewane efekty działań: Wspomaganie w rozwoju uczniów uzdolnionych językowo, rozbudzenie zainteresowania językiem obcym, zainteresowanie uczniów literaturą, historią, geografią, kulturą obyczajami naszych zachodnich sąsiadów, stworzenie uczniom szansy poznania wartości wielokulturowych, wychowania w duchu tolerancji dla odmiennej kultury, integracja dzieci.

6. Działania na rzecz szkoły.
Formy realizacji: Przygotowywanie uczniów do konkursów językowych.
Spodziewane efekty działań: Rozwijanie u uczniów motywacji do nauki języka niemieckiego.

7. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Formy realizacji: Udział w pracach zespołu humanistycznego, uczestnictwo w konferencjach metodycznych i warsztatach, udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach.
Spodziewane efekty działań: Udoskonalenie własnego warsztatu pracy i zastosowania w praktyce wielu nowoczesnych metod nauczania języka niemieckiego w zakresie rozwijania wszystkich funkcji językowych, wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

8. Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i wymianę doświadczeń.
Formy realizacji: Poznawanie najnowszych propozycji wydawnictw z dziedziny dydaktyki przedmiotu, analizowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych zamieszczonych w Internecie, lektura czasopism nauczycielskich, w tym czasopism przeznaczonych dla nauczycieli języków obcych: „Post Scriptum”, „Języki obce w szkole”, „Język Niemiecki”, przygotowanie lekcji otwartych dla nauczycieli języków obcych.
Spodziewane efekty działań: Umiejętność rozwiązywania problemów związanych z zakresem własnych zadań, stosowanie odpowiednich metod wychowawczych oraz nowoczesnych metod nauki języka obcego.


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.(§ 8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia)


1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Formy realizacji: Przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera – projektowanie i drukowanie dyplomów, kart pracy, sprawdzianów, testów oraz pomocy dydaktycznych, korzystanie z Internetu oraz programów komputerowych, zajęcia z uczniami w pracowni komputerowej, śledzenie aktualności na portalach internetowych, wykorzystanie sprzętu do sporządzania gazetek szkolnych oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania różnorodnych materiałów, opracowanie prezentacji komputerowych wykorzystywanych w pracy z uczniami, praca z uczniem zdolnym – prezentowanie w formie elektronicznej projektów wykonywanych na lekcji.
Spodziewane efekty działań: Poszerzenie kompetencji informatycznych i skuteczne ich wykorzystanie na zajęciach z języka niemieckiego.

2. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji: opracowanie dokumentów: potwierdzeń, zaświadczeń, planów pracy, scenariuszy.

3. Udział w formach doskonalenia zawodowego związanych z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej.
Formy realizacji: Tematyka i harmonogramy przygotowane przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i dla nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia)

1. Prowadzenie zajęć otwartych
Formy realizacji: Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli języków obcych i zainteresowanych nauczycieli.
Spodziewane efekty działań: Rozwijanie własnych zainteresowań. Poszerzanie zasobu wiedzy pedagogicznej wśród Kadry Nauczycielskiej.

2. Aktywna praca na rzecz Rady Pedagogicznej Zespołu Samokształceniowego klas IV – VI.
Formy realizacji: Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Zespołu Samokształceniowego, przygotowanie materiałów szkoleniowych i referatów.
Spodziewane efekty działań: Rozwijanie i wzbogacanie własnych zainteresowań oraz kwalifikacji.

3. Pedagogizacja rodziców.
Formy realizacji: Organizowanie spotkań z rodzicami, przeprowadzanie pogadanek, rozmów indywidualnych, diagnozowanie potrzeb, spotkania z psychologiem, pedagogiem szkolnym.
Spodziewane efekty działań: dobra znajomość środowiska lokalnego oraz rodziców.

4. Publikacje autorskich opracowań.
Formy realizacji: Zamieszczanie własnych opracowań na stronach internetowych.
Spodziewane efekty działań: Upowszechnianie przykładów dokumentów przydatnych w pracy nauczyciela.

5. Przeprowadzenie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców.
Formy realizacji: Zaangażowanie uczniów we wspólną pracę nad przygotowaniem zajęć, przydział ról, dekoracja sali.
Spodziewane efekty działań: Zmobilizowanie uczniów do nauki języka niemieckiego poprzez zaangażowanie ich w udział w przedstawieniach.

6. Udostępnienie zainteresowanym nauczycielom samodzielnie opracowanych i gromadzonych scenariuszy zajęć oraz uroczystości szkolnych, kart pracy itp.
Spodziewane efekty działań: Wzbogacenie własnego warsztatu pracy.

7. Wykonywanie wraz z uczniami albumu o tematyce realioznawczej z zakresu kultury, geografii lub historii krajów niemieckojęzycznych.
Formy realizacji: Przekazanie albumu Bibliotece szkolnej.
Spodziewane efekty działań: Umożliwienie innym nauczycielom wykorzystanie albumu jako pomocy dydaktycznej.

8. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Formy realizacji: Opieka nad nauczycielem stażystą lub kontraktowym, rzetelne wykonywanie zadań opiekuna stażu.
Spodziewane efekty działań: Poszerzanie zasobu wiedzy pedagogicznej nauczyciela odbywającego staż.

9. Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół.
Formy realizacji: Prowadzenie korespondencji e-mail, uczęszczanie w forach dyskusyjnych.
Spodziewane efekty działań: Wzbogacanie własnego warsztatu pracy, dzielenie się posiadaną wiedzą.

10. Opracowanie i przeprowadzenie testów diagnozujących z języka niemieckiego.
Formy realizacji: Opracowanie i wdrożenie testów sprawdzających wiadomości i umiejętności ucznia.
Spodziewane efekty działań: Mierzenie jakości własnej pracy przy użyciu narzędzi pomiaru dydaktycznego, dokonywanie ewaluacji poprzez korygowanie i modyfikowanie pracy z uczniami.


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lun innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. (§ 8 ust. 2 pkt 4a Rozporządzenia)

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć koła języka niemieckiego.
Formy realizacji: Konsekwentne wdrażanie do realizacji zaplanowanych działań, przeprowadzanie stałej ewaluacji sposobu przeprowadzania działań.
Spodziewane efekty działań: Wspomaganie w rozwoju uczniów uzdolnionych językowo i wykazujące duże zainteresowanie nauką języka niemieckiego. Zainteresowanie uczniów literaturą, historią, geografią, kulturą i obyczajami naszych zachodnich sąsiadów. Stworzenie uczniom szansy poznania wartości wielokulturowych, wychowania w duchu tolerancji dla odmiennej kultury, rozbudzenie zainteresowania językiem obcym. Integracja dzieci.


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. (§ 8 ust. 2 pkt 4c Rozporządzenia)

1. Uczestniczenie w proponowanych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Formy realizacji: Wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej podczas udziału w kursach, szkoleniach i warsztatach.
Spodziewane efekty działań: Wysoki poziom przygotowania merytorycznego do pracy.

2. Promowanie szkoły.
Formy realizacji: Zamieszczanie artykułów na łamach gazety braniewskiej i portalu internetowego miasta, udział w międzyszkolnych konkursach, festiwalach, uczęszczanie wraz z uczniami w projektach realizowanych przez szkołę.
Spodziewane efekty działań: Promocja szkoły i osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym, podniesienie jakości pracy szkoły

3. Prezentowanie rodzicom umiejętności zdobytych przez ich dzieci podczas lekcji języka niemieckiego – organizowanie inscenizacji i koncertów.
Formy realizacji: Opracowanie spotkań i scenariuszy świąt oraz przeprowadzanie uroczystości, np. Dzień Matki, Wielkanocne tradycje, tradycje Bożonarodzeniowe.
Spodziewane efekty działań: Promocja szkoły i osiągnięć uczniów, przyczynienie się do budowania porozumienia ze szkoła – dom – środowisko.

4. Organizowanie i przeprowadzanie na terenie szkoły konkursów przedmiotowych (np. Konkurs poświęcony W. A. Mozartowi, Dyktando Języka Niemieckiego „Das Deutsch Diktat”, Konkurs wiedzy o Berlinie, Turniej wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego DACH, konkursy plastyczno – językowe.
Formy realizacji: Opracowanie regulaminów konkursów, powołanie komisji konkursowej, wykonanie dyplomów, pozyskiwanie sponsorów, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursów, wyszukiwanie propozycji od różnych instytucji dotyczących konkursów języka niemieckiego, przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, przeglądach, praca z uczniem zdolnym.
Spodziewane efekty działań: Poszerzenie zainteresowań językiem niemieckim.

5. Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno – wychowawczych.
Formy realizacji: Organizowanie na terenie szkoły akcji charytatywnych, wystaw, Dnia Języka Niemieckiego, Tygodnia Kultury Niemieckiej, Międzynarodowego Dnia Języków, koncertów, przeglądów teatralnych, wieczoru poezji niemieckiej, przedstawień w języku niemieckim.
Spodziewane efekty działań: Uświadomienie potrzeby rozwijania zainteresowań i wzbudzanie motywacji do doskonalenia się, wpływ na rozwijanie szacunku do norm, wartości i autorytetów oraz kształtowanie wrażliwości społecznej u uczniów.

6. Opracowanie i wdrożenie cyklu zajęć poświęconych historii i kulturze Niemiec oraz stosunkom współpracy polsko – niemieckiej.
Formy realizacji: Przeprowadzenie zajęć według opracowanych scenariuszy.
Spodziewane efekty działań: Uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć.
P
7. Współpraca z innymi szkołami.
Formy realizacji: Organizowanie międzyszkolnych konkursów oraz udział w konkursach, przedstawieniach, inscenizacjach proponowanych przez inne szkoły, zbieranie materiałów, szkolenie uczniów, próby.
Spodziewane efekty działań: Rozwijanie zdolności uczniów i zainteresowanie ich możliwością sprawdzenia swoich umiejętności.


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust. 2 pkt 4e Rozporządzenia)

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Formy realizacji: Zorganizowanie spotkań z rodzicami i uczniami.
Spodziewane efekty działań: Rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach.

2. Aktywna współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Formy realizacji: Uczestnictwo w konkursach, spotkaniach, szkoleniach organizowanych przez poradnię, wnikliwa obserwacja ucznia, stosowanie się do opinii poradni, dokonywanie charakterystyki postępów uczniów w zakresie nauki języka obcego przy kierowaniu ich na badania, organizowanie pomocy w nauce uczniom dysfunkcyjnym.
Spodziewane efekty działań: Modyfikowanie własnego warsztatu pracy, zainteresowanie nauką języka niemieckiego także uczniów słabszych poprzez dostosowanie wymagań do ich indywidualnych możliwości.

3. Współpracą z Biblioteką Szkolną oraz bibliotekami na terenie miasta.
Formy realizacji: Pobudzanie u dzieci zainteresowania książką jako źródłem informacji.
Spodziewane efekty działań: Zainteresowanie uczniów ciekawą lekturą i zwiększanie czytelnictwa, integracja dzieci.

4. Współpraca z zakładami pracy, instytucjami (np. Urzędem Miasta, Braniewskim Centrum Kultury, Powiatowym Domem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Dziennego Pobytu Dziecka w Braniewie), szkołami niemieckimi.
Formy realizacji: Udział w różnego rodzaju akcjach, imprezach kulturalno – oświatowych, prezentowanie inscenizacji i osiągnięć uczniów w języku niemieckim, zaproszenie do szkoły przedstawicieli różnych instytucji, zbiórki zabawek, ubrań, przyborów szkolnych, współpraca z dziećmi z Niemiec.
Spodziewane efekty działań: Promowanie szkoły w środowisku lokalnym, wymiana doświadczeń.

5. Współpraca z Samorządem Szkolnym.
Formy realizacji: Udział w różnego rodzaju działaniach Samorządu Szkolnego.
Spodziewane efekty działań: Kształtowanie u uczniów umiejętności zespołowego działania, tworzenie im warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny.

6. Współpraca z Olsztyńskim Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.
Formy realizacji: Nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń z innymi germanistami, udział w zjazdach, szkoleniach, warsztatach, korzystanie ze zbiorów Medioteki Języka Niemieckiego Instytutu Goethego.
Spodziewane efekty działań: Promocja szkoły, wzbogacanie warsztatu pracy.

7. Współpraca z Instytutem Goethego.
Formy realizacji: Ponowne zaproszenie do szkoły lektora Instytutu Goethego w ramach ogólnopolskiej akcji „Deutsch – Wagen –Tour” promującej naukę języka niemieckiego.
Spodziewane efekty działań: Promowanie nauki języka niemieckiego oraz szkoły w najbliższy regionie oraz w województwie.


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. (§ 8 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia)

1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych.
Formy realizacji: Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu, podsumowanie i wnioski.
Spodziewane efekty działań: Próby rozwiązania problemu.

2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych.
Formy realizacji: Studiowanie literatury fachowej, uczestnictwo w kursach, szkoleniach.
Spodziewane efekty działań: wysoki poziom przygotowania merytorycznego do pracy

Wyświetleń: 817


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.