AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Kowalczyk, 2015-05-04
Grudziądz

Technika, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

- n +

Grudziądz, dnia 22. 06. 2009 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie przebiegu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. To także czas wielu zmian w moim życiu osobistym i zawodowym. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań. Dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak pracować dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi umiejętnościami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
*( § 7 ust. 2 pkt 1 )
Przed rozpoczęciem stażu na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela. Dokonałam analizy swojej pracy w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie stażu, pod kątem własnych możliwości i umiejętności zawodowych.
We wrześniu 2006 r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego w Gimnazjum Nr 4 w Grudziądzu. Na początku stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego. Niezwykle pomocne podczas tworzenia planu okazały się własne refleksje dotyczące obecnego stanu rozwoju i jego dalszych perspektyw. Nie mniejszy wpływ na postać mojego planu miały również potrzeby i zadania szkoły. Plan uwzględniał, więc zarówno własne potrzeby kształcenia i rozwijania, jak i potrzeby i zadania szkoły. Został on zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Skonstruowany i realizowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego był przewidziany na 2 lata i 9 miesięcy stażu. Ulegał modyfikacjom spowodowanym konkretnymi sytuacjami dydaktycznymi i wychowawczymi, potrzebami zespołu klasowego i moimi możliwościami.
W związku ze zmianą miejsca pracy od września 2007 roku kontynuowałam staż w Szkole Podstawowej Nr 12 w Grudziądzu, gdzie przydzielono mi nowego opiekuna panią mgr Aldonę Linowską. Przez cały okres stażu etat uzupełniałam w Szkole Podstawowej Nr 3 w Grudziądzu.
W celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu, zostały określone jasne, czytelne i możliwe do realizacji zasady współpracy z opiekunem stażu panem mgr Waldemarem Górką oraz panią mgr Aldoną Linowską, co znalazło odzwierciedlenie we wspólnie opracowanym i podpisanym kontrakcie. Ponadto wspólnie z opiekunem opracowałam harmonogram zadań, które należało zrealizować w okresie stażu. Opracowałam również arkusz obserwacji. Wzór tego druku okazał się niezwykle pomocny podczas omawiania obserwowanych lekcji i notowania wniosków, uwag i spostrzeżeń.
W planie rozwoju zawodowego założyłam, że będę poszerzała swoją wiedzę i umiejętności, dlatego też brałam aktywny udział w szkoleniach:
- „Interwencja pedagogiczna i zarządzanie klasą”
- „Nauczyciel wobec trudnych sytuacji w pracy z uczniem” zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (w wymiarze 30 godzin zajęć dydaktycznych)
- „Technologie informatyczne i komunikacyjne w szkole”
- „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
- „Ocenianie kształtujące”
- „Proces porozumiewania a bezpieczny klimat w szkole”
- „Zwolnij w sieci – zagrożenia wynikające z nieograniczonego dostępu do Internetu oraz szkodliwy wpływ długotrwałej zabawy przy komputerze”
- „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami dzieci”
Między innymi dzięki szkoleniu „Nauczyciel wobec trudnych sytuacji z uczniem” nabyłam umiejętność diagnozowania sytuacji trudnych oraz stresowych i radzenia sobie z nimi. Potrafię rozpoznać trudne zachowanie ucznia i reagować na nie. Radzę sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. Stosuję ustawowo przewidziane kary, środki karne i środki zabezpieczające przewidziane w procedurach szkolnych. Wykorzystuję posiadaną wiedzę prawną w pracy z uczniem i współpracy z rodzicami.
Szkolenie o ocenianiu kształtującym nauczyło mnie planować, obserwować proces uczenia się, analizować i interpretować uzyskane informacje o przebiegu procesu i jego wynikach, przekazywać uczniom informację zwrotną istotną dla ich rozwoju.
Wiadomości, które wyniosłam ze szkoleń, kursów oraz warsztatów wzbogaciły moją wiedzę i warsztat pracy, a także niejednokrotnie ułatwiły mi rozwiązywanie codziennych problemów szkolnych.
W ramach pracy Zespołu Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych w SP Nr 3 w lutym 2007 roku na spotkaniu zespołu przedstawiłam referat pt. „Komputer a dydaktyka”. Celem tej prezentacji było przybliżenie pedagogicznych aspektów użycia środków informatyki. Omówiłam wykorzystanie komputera jako nowego środka wyrazu na zajęciach wychowania plastycznego, technicznego czy muzycznego, gdzie komputer potrafi zastąpić kartkę papieru, kredki i farby lub flet prosty czy dzwonki. Udowodniłam, że na zajęciach tych komputer może stanowić twórczy impuls i uruchomić wyobraźnię ucznia.
Ze względu na reformę strukturalną i programową szkół w czasie całego stażu pracowałam na wielu programach nauczania:
1. Program nauczania techniki w kl. 4 – 6 szkoły podstawowej, DKW 4014 – 221/99,
2. Program nauczania techniki w gimnazjum „Dwa łyki techniki” Zdzisław K. Dembek, DKW 4014 – 195/99,
3. Program nauczania techniki w gimnazjum „Jestem konstruktorem” Aniela Nowak, DKW 4014 – 28/01,
4. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Informatyka. Technologia informacyjna.” Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt – Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej Sysło, DKW 4017 – 5/99.
Do każdego programu, co roku, opracowywałam plan wynikowy nauczania.
W tworzeniu planów wynikowych uwzględniałam przede wszystkim zaplecze dydaktyczne szkoły. Dodatkowo do poszczególnych klas opracowywałam Przedmiotowy System Oceniania. Zarówno plany wynikowe jak i Przedmiotowe Systemy Oceniania podlegały ciągłym modyfikacjom. Na zmiany miały wpływ predyspozycje uczniów oraz zmieniające się zaplecze do nauczania przedmiotów, wyposażenie pracowni.
W swojej pracy dydaktycznej opracowywałam testy i sprawdziany z poszczególnych dziedzin wiedzy technicznej i informatycznej. Przygotowywałam również materiały dydaktyczne pomocne przy realizacji tematów. W konstruowaniu testów i sprawdzianów posługiwałam się materiałami publikowanymi w zbiorach zadań, zeszytach ćwiczeń oraz udostępnianymi w sieci Internet przez innych nauczycieli.
Wyniki sprawdzianu moich uczniów podlegały dogłębnej analizie, a wnioski pozwalały na dostosowanie omawianych treści do ich możliwości i ułatwiały mi dalszą pracę.
Dla młodego nauczyciela doskonalącego swój warsztat pracy najlepszą lekcją jest obserwowanie doświadczonego nauczyciela w pracy. W czasie swojego stażu miałam przyjemność uczestniczyć w lekcjach otwartych:
Fizyka 21.03.2007 – „Powtórzenie wiadomości o prądzie elektrycznym” prowadzenie p. Anna Krzyżykowska,
Chemia 29.05.2007 – „Poznajemy skład pierwiastkowy, właściwości i reakcje charakterystyczne białek” prowadzenie p. Hanna Chlewicka.
Ponadto uczestniczyłam też w wielu zajęciach prowadzonych przez mojego opiekuna stażu. Były to głównie lekcje matematyki, ale też spotkania klasowe i zajęcia pozalekcyjne. Obserwując pracę innych nauczycieli miałam okazję poznać nowe metody prowadzenia zajęć, sposób wykorzystania dostępnych środków dydaktycznych, formy rozmowy z uczniami. Wszystkie obserwacje posłużyły mi w dalszej pracy. W czasie tych lekcji szczególną uwagę zwracałam na:
- formułowanie celów lekcji,
- poziom osiągnięcia założonych celów,
- wykorzystanie czasu lekcji,
- metody stosowane na lekcji,
- zastosowane pomoce dydaktyczne,
- efektywność uczenia się,
- sposoby komunikowania się z uczniami,
- sprawdzanie i ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia,
- kierowanie nauką pozaszkolną,
- indywidualizację pracy z uczniem słabym i zdolnym,
- wdrażanie uczniów do samooceny.

Raz w miesiącu przez okres całego stażu prowadziłam lekcje pod okiem opiekuna. Były to lekcje z informatyki, techniki, a także zajęcia pozalekcyjne. Wszystkie hospitowane lekcje prowadzone były w oparciu o konspekty, które konsultowałam i omawiałam z opiekunem. Prowadząc lekcje starałam się wykorzystywać metody aktywizujące uczniów, co jak wynika z moich spostrzeżeń, znacząco wpływa na lepszą percepcję omawianych na lekcji treści.
W celu określenia moich słabych i mocnych stron, po każdej prowadzonej lekcji lub zajęciach obserwowanych przez opiekuna sporządzałyśmy arkusz obserwacji zajęć. Zarówno prowadzone jak i obserwowane zajęcia wpisywane były do harmonogramu obserwacji zajęć.
Nauczyciel opiekun był dla mnie doradcą, osobą wspierającą w realizacji zadań, pomagającą w pokonywaniu i rozwiązywaniu napotkanych trudności oraz oceniającą moje umiejętności pracy. Pomagał w napisaniu planu rozwoju zawodowego, określeniu stanu pożądanego i wyborze priorytetów działania.
W trakcie całego stażu starałam się na bieżąco gromadzić wszelkie dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, warsztatach, kursach, scenariusze i sprawozdania z konkursów, imprez, wycieczek oraz inne dokumenty potwierdzające realizację planu rozwoju zawodowego.
Przez cały okres odbywania stażu gromadziłam też dokumenty potwierdzające realizację zadań zamieszczonych w planie rozwoju - zaświadczenia, notatki z odbytych przeze mnie spotkań i konsultacji. Prowadziłam dziennik pracy koła zainteresowań.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
*( § 7 ust. 2 pkt 2 )
Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam poprzez:
- Uwzględnianie w planie wychowawczym realizację tematów dotyczących na przykład integracji grupy, niwelowania agresji, ekologii, mediów i reklamy, rozwiązywania konfliktów.
- Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Podejmując funkcję wychowawcy klasy V w SP 3, którą pełniłam przez rok, starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym – rozmawiałam z dziećmi, rodzicami oraz innymi nauczycielami. Ewentualne problemy zgłaszałam Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej. Organizowałam różne spotkania i imprezy klasowe, które miały pomóc w stworzeniu w klasie przyjaznej atmosfery – Wigilie klasowe, dyskoteki, wyjścia do muzeum, wycieczka do Gniewu itp. Wszystko to miało na celu integrację zespołu klasowego.
Uwzględniłam w moich planach pracy indywidualne potrzeby uczniów. Stosowałam różne formy i metody pracy, zwiększyłam ilość metod aktywizujących. Dostosowywałam sposób pracy do uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – zarówno ci uczniowie, którzy osiągają słabe wyniki w nauce, jak i tacy, którzy swoimi wiadomościami i umiejętnościami oraz „apetytem na wiedzę” przewyższają innych uczniów.
W związku z realizacją projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” prowadziłam koło informatyczne dla uczniów, którzy nie mają styczności z komputerem, oraz dostępu do Internetu. Natomiast dla uczniów, którzy chcieli pogłębić swoją wiedzę i umiejętności informatyczne prowadziłam koło, na którym zapoznawałam ich z nowymi programami komputerowymi, a także przygotowywałam do Internetowego Konkursu Bobra.
W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich uczniów: na zebraniach ogólnoklasowych, indywidualnych konsultacjach, czy też wizytach domowych. Na każdym spotkaniu ogólnym z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców.
W trakcie stażu włączałam się w przygotowania imprez o charakterze środowiskowym, bądź samodzielne przygotowywałam takie imprezy, a także brałam w nich udział:
- organizacja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym – etap szkolny,
- udział w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym – etap międzyszkolny,
Do turnieju tego przygotowuję uczniów w każdym roku swojej pracy. Corocznie jestem opiekunem dwóch szkół. W roku 2007 uczniowie Gimnazjum Nr 4 zajęli czwarte miejsce i otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast w 2008 uczniowie SP Nr 12 zajęli 3 miejsce zdobywając puchar oraz nagrody rzeczowe.
- organizacja egzaminu na kartę rowerową w SP – część teoretyczna i praktyczna przy udziale straży miejskiej i egzaminatora WORD,
- udział w pracy komisji na egzaminach gimnazjalnych – część humanistyczna,
- organizacja egzaminu na kartę motorowerową – część teoretyczna,
- prowadzenie przedmiotowego SOS w gimnazjum - jedna godzina tygodniowo dla uczniów, którzy mają zaległości, oraz chcą poprawić oceny,
- organizacja w Szkole Podstawowej Nr 3 „Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”,
W tygodniu tym odbywały się konkursy plastyczne dla klas I – III pt. „Stoi na drodze na jednej nodze”, dla klas IV – VI „Bezpieczna droga do szkoły”. Wystawa trwała cały tydzień na holu szkolnym. Oprócz tego przygotowałam gazetkę ścienną pt. „Historia roweru” oraz konkurs z rebusami o tematyce BRD. Zorganizowałam również egzamin na kartę rowerową część teoretyczną i praktyczną.
- udział w festynie motoryzacyjnym „Z nami bezpieczniej” w WORD, ul. Bema 2 w Grudziądzu,
W festynie tym uczniowie brali udział w konkursach o tematyce BRD, mieli możliwość zdania egzaminu na kartę rowerową lub motorowerową, a także brali udział w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej i prezentacji straży pożarnej.
- udział w festynie bożonarodzeniowym i pomoc w sprzedaży ozdób świątecznych,
- opieka nad kącikiem plastycznym podczas Dnia Sportu,
- wykonanie dekoracji sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 4 z okazji „Otrzęsin” pierwszych klas, „V Turnieju Ekonomicznego”, oraz „Konkursu Geograficznego – Przez Lądy i Morza do Azji”.

Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
*( § 7 ust. 2 pkt 3 )


Technologię komputerową i informacyjną wykorzystuję do:

- przygotowywania planów wynikowych, konspektów lekcji, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych,
- dokumentowania własnych działań w trakcie trwania stażu,
- prowadzenie koła informatycznego,
- poszukiwania scenariuszy i materiałów do nauki techniki i informatyki dostępnych w Internecie (portale edukacyjne),
- propagowania wśród uczniów portali poświęconych nauce techniki i informatyki, zachęcania do pogłębiania swojej wiedzy i powtarzania materiału,
- korzystania z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki,
- udziału w Internetowym Konkursie Bobra.

Ważne jest dla mnie to, żeby uczniowie potrafili się posługiwać Internetem nie tylko jako źródłem rozrywki, ale przede wszystkim jako źródłem materiałów i wiadomości na każdy temat. Dlatego oprócz lekcji informatyki staram się jak najczęściej prowadzić lekcje techniki w sali komputerowej i stwarzać uczniom możliwość korzystania z Internetu na lekcjach. Dzięki temu uczniowie mogą w przyjemny sposób przygotowywać się np. do egzaminu na kartę rowerową, szukać informacji i materiałów o wynalazkach techniki.
W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną:
- poprzez Internet uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego, przepisów i aktów prawa oświatowego oraz ich aktualizacji,
- korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich plany rozwoju, sprawozdania, wskazówki),
- konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych,
- korzystałam z rad ekspertów dotyczących awansu, którzy odpowiadali on- line na pytania użytkowników portali,
- pracuję nad stworzeniem szkolnej strony internetowej.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
*( § 7 ust. 2 pkt 4 )
Zapoznanie się z literaturą metodyczną w ciągu ostatnich lat oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy pedagogicznej.
W oparciu o autoanalizę własnych umiejętności oraz bieżących potrzeb szkoły dokonywaną z opiekunem stażu, dobierałam literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki, którą samodzielnie studiowałam. Okazała się ona bardzo pomocna w prowadzeniu lekcji, spotkań klasowych, zebrań z rodzicami i zajęć pozalekcyjnych.
Poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zdobyłam umiejętności metodyczne w zakresie nowych form i metod pracy z uczniem, a także rozwijałam własne zdolności interpersonalne.


Problemy edukacyjne rozwiązywałam przede wszystkim poprzez:
- pracę z wychowankami podczas lekcji,
- omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych (np. pogorszenie wyników w nauce – pomoc koleżeńska),
- modyfikację warsztatu pracy poprzez stosowanie metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej, na przykład wdrażanie metod aktywizujących czy prowadzenie konsultacji,
- stwierdzanie o potrzebie skierowania uczniów na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i późniejsze uwzględnianie w planach dydaktycznych i wychowawczych zaleceń z opinii wystawionych przez poradnię,
- udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas Rad Pedagogicznych.

Umiejętność posługiwania się przepisami oświatowymi.
*( § 7 ust. 2 pkt 5 )
Rozpoczynając pracę w szkole zapoznałam się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami, odbyłam szkolenie BHP.
Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam poprzez:
- udział w kursach doskonalących i szkoleniach (szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej),
- analizowanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty oraz dokumentów szkolnych: Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dotyczącego podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dotyczącego programów nauczania, Rozporządzenia MENiS dotyczącego oceniania i promowania uczniów, Konwencji o Prawach Dziecka, Rozporządzenia w sprawie BHP itp.,
- aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych,
- prowadziłam dokumentację szkolną.
Ponadto znajomość przepisów prawa była mi potrzebna przy organizowaniu wycieczki szkolnej (dwudniowa wycieczka do Gniewu kwiecień 2007 rok).
Posłużyłam się również aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
Przez cały okres stażu na bieżąco zapoznawałam się z przepisami prawa oświatowego. Starałam się jak najbardziej zapoznać z istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami, w czym istotnie pomogły mi adresy stron internetowych:

- www.menis.gov.pl
- www.awans.net
- www.eduforum.net
- www.interklasa.pl
- www.edu.fr.pl.


Wnioski z realizacji zadań
Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez 2 lata i 9 miesięcy uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów, cierpliwości, konsekwencji, współpracy, obiektywności, asertywności, planowania i projektowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem.
Uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy klasowe i szkolne, czytając fachową literaturę oraz zgłębiając tajniki technologii komputerowej poszerzałam swoją wiedzę. Przede wszystkim jednak uczyłam się słuchając i obserwując uczniów, rodziców i nauczycieli.
Przygotowując plany pracy dydaktycznej i wychowawczej na dany rok szkolny rozwijałam umiejętność planowania własnych działań, poznałam program wychowawczy i profilaktyczny szkół. W czasie trwania stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach doskonalących czy warsztatach. Każdy odbyty kurs wnosił coś nowego do mojego warsztatu pracy. Czasem była to nowa gra dydaktyczna, nowy pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu, a czasem zmiana spojrzenia na własne działania.
Każde podjęte zadanie, czy to udział w określonej formie kształcenia zawodowego, zakup lub wykonanie nowej pomocy dydaktycznej, przeprowadzony sprawdzian, wycieczka, konkurs czy impreza, zawsze zmuszały mnie do refleksji, do analizowania i ewentualnego dokonywania modyfikacji przeprowadzanych działań.
Analiza oczekiwań rodziców i uczniów przeprowadzana na początku roku szkolnego pozwalała na wzmocnienie oddziaływań wychowawczych oraz dostosowanie planów pracy wychowawczej do aktualnych potrzeb, w roku kiedy pełniłam funkcję wychowawcy klasy V.
Organizowane imprezy klasowe i szkolne pozwoliły mi:
- dobrze poznać oczekiwania i możliwości uczniów,
- kształtować umiejętność planowania i organizacji swojego warsztatu pracy,
- rozwijać umiejętność współpracy z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami,
- propagować wśród uczniów i rodziców zachowania prospołeczne, właściwe wiekowi dzieci i ich możliwościom,
- rozwijać umiejętność analizowania i modyfikowania własnych działań,
- zintegrować zespół klasowy (szczególnie poprzez organizację imprez i wycieczek klasowych oraz wspólną pracę na godzinach wychowawczych).
Szczególnie dużo czasu w swojej pracy poświęciłam doskonaleniu umiejętności posługiwania się technologią komputerową, którą wykorzystuję we wszystkich działaniach związanych z dydaktyką nauczanego przeze mnie przedmiotu oraz w działaniach wychowawczych. Internet wykorzystuję obecnie jako jedno z podstawowych źródeł informacji.
Dwa lata i dziewięć miesięcy stażu to dla mnie czas wielkich zmian. Kształtując siebie jako nauczyciela i wychowawcę doskonaliłam również umiejętności przydatne w codziennych międzyludzkich kontaktach. Stoję dopiero na początku zawodowej drogi. Mam nadzieję, że każdy następny rok będzie tak owocny jak minione i przyniesie równie wiele satysfakcji.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 623


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.