AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Dwojak, 2015-05-04
Brody

Religia, Scenariusze

Dojrzałą wiarą umacniam przyjaźń z Jezusem- scenariusz katechezy w technikum.

- n +

Temat: Dojrzałą wiarą umacniam przyjaźń z Panem Jezusem

Cel ogólny:
- ukazanie drogi życia człowieka, w której Pan Jezus prowadzi do dojrzałej relacji z Bogiem
- kształtowanie postawy przyjaźni z Panem Jezusem przez spotkanie ze słowem Bożym i sakramenty święte

Cele szczegółowe:
Uczeń
- nazywa Pana Jezusa najlepszym przyjacielem
- objaśnia, na czym polega przyjaźń Pana Jezusa z człowiekiem
- określa życie człowieka jako drogę na której może odkryć Pana Boga
- kształtuje żywą relacje z Panem Bogiem przez słowo Boże i sakramenty święte
- przyjmuje postawę odpowiedzialności za swoje myśli, słowa, plany i pragnienia

Metody: pogadanka, metoda skojarzeń, analiza tekstu biblijnego, analiza tekstów z nauczania Kościoła, praca w grupach, autorefleksja

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego ,List apostolski Porta fidei, encyklika Lumen fidei, tekst z nauczania Jana Pawła II, tekst opowiadania z „229 Krótkich opowiada” wyd. Jedność

Modlitwa: Skład Apostolski

Wprowadzenie:
Odczytanie tekstu opowiadania.
„Mój przyjaciel nie wrócił z pola walki. Proszę o pozwolenie, bym mógł go poszukać i przyprowadzić do obozu”. „Odmawiam”- powiedział oficer. „Nie chcę, byś narażał swoje życie dla człowieka, który prawdopodobnie już nie żyje.”
Żołnierz mimo zakazu udał się na poszukiwania i wrócił po godzinie śmiertelnie zraniony, niosąc w ramionach swego martwego przyjaciela. Oficer wrzeszczał ze złości : „Przecież powiedziałem, że on jest martwy. Teraz straciłem was obu. Co ci dało, że wyszedłeś na pole bitwy, by przynieść zwłoki?”
Umierający mężczyzna odpowiedział: „ Opłacało się. Kiedy go znalazłem ,jeszcze żył. I powiedział do mnie: <>.”

Pogadanka na temat przyjaźni.

W oparciu o swoje doświadczenia uczniowie podają cechy prawdziwego przyjaciela – zapis na tablicy.
Każdy człowiek pragnie przyjaźni. Przez sakrament chrztu człowiek zyskuje najwierniejszego przyjaciela- Pana Jezusa.

Zapisanie tematu katechezy.

Rozwinięcie:
Posłuchajcie teraz, co Pan Jezus mówi na temat przyjaźni.
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to , abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał- aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. (J 15,13-17)

- Kto jest najlepszym przyjacielem człowieka?
- Co charakteryzuje przyjaźń Pana Jezusa z ludźmi?

Wzorując się na Panu Jezusie można skorygować cechy prawdziwego przyjaciela( powstałe wcześniej).
Pan Jezus jest naszym najlepszym przyjacielem. Sekretem jego przyjaźni jest miłość. Miłość do Boga i do człowieka. Objawił nam Pana Boga, dał życie i przywrócił je przez swoją śmierć na krzyżu. Granice ludzkiej przyjaźni nie są granicami przyjaźni Jezusa . Ona jest wierna nawet wtedy gdy nie zauważona. Przyjaźń ta prowadzi nas do Boga, zachęca do przyjęcia łaski wiary i ciągłego jej rozwijania.

Praca w grupach;
Gr 1) „Sam Jezus potwierdza, że Bóg jest «jedynym Panem» i że należy Go miłować «całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Równocześnie Jezus daje do zrozumienia, że On sam jest «Panem». Wyznanie, że Jezus jest Panem, jest właściwością wiary chrześcijańskiej. Nie sprzeciwia się ono wierze w Boga Jedynego. Wiara w Ducha Świętego, «który jest Panem i Ożywicielem», nie wprowadza żadnego podziału w jedynym Bogu:
Całą mocą wierzymy i bez zastrzeżenia wyznajemy, że jeden tylko jest prawdziwy Bóg, wieczny, nieskończony, niezmienny, niepojęty, wszechmocny i niewymowny, Ojciec i Syn, i Duch Święty: trzy Osoby, ale jedna istota, jedna substancja, czyli natura, całkowicie prosta” KKK202
- Kto jest jedynym Panem Człowieka
- Jakie przymioty Pana Boga wskazuje katechizm?
- Dokończ zdanie: Dojrzała wiara wymaga przyjęcia….

Gr 2) „Wiara w Boga prowadzi nas do zwrócenia się do Niego samego jako naszego pierwszego początku i ostatecznego celu oraz do nieprzedkładania niczego ponad Boga i do niezastępowania Go niczym” KKK229
- Do czego prowadzi dojrzała wiara?
- Dokończ zdanie: Dojrzała wiara wymaga przyjęcia…

Gr 3) „Drodzy chłopcy i dziewczęta podążajcie z entuzjazmem swych młodych serc za Chrystusem. Tylko on może uciszyć lęk człowieka. Patrzcie na Jezusa głębię waszych serc i umysłów! On jest waszym nieodłącznym przyjacielem. […] Wiara w Chrystusa i nadzieja której, on jest mistrzem i nauczycielem, pozwala człowiekowi odnieść zwycięstwo nad samym sobą, nad tym wszystkim co jest im słabe i grzeszne, a za razem ta wiara i nadzieja prowadza do zwycięstwa nad złem i skutkami grzechu w otaczającym nas świecie. Chrystus wyzwolił Piotra z lęku, który owładnął jego dusze na wzburzonym morzu. Chrystus i nam pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile w życiu, jeżeli z wiarą i nadzieją zwracamy się do Niego o pomoc.” ( Jan Paweł II , Poznań 3 czerwca 1997)
- Co mówi święty Jan Paweł II na temat wiary?
- Do czego zachęca papież?
- Dokończ zdanie: Dojrzała wiara pozwala …

Gr 4) „Kościół jako całość, a w nim jego pasterze muszą tak jak Chrystus wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, który daje nam życie — pełnię życia. Nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem (por. Mt 5, 13-16). Także współczesny człowiek, jak Samarytanka przy studni, może na nowo odczuć potrzebę pójścia, aby słuchać Jezusa, który wzywa nas do wiary w Niego i zaczerpnięcia z jego źródła, wytryskującego wodą żywą (por. J 4, 14). Musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami (por. J 6, 51).” (Benedykt XVI Porta fidei)
- Jakie zadania wskazał wspólnocie Benedykt XVI?
- Dokończ zdanie: Dojrzała wiara wymaga…

Gr 5) „W centrum tej nowej logiki wiary jest Chrystus. Wiara w Chrystusa zbawia nas, ponieważ to w Nim życie otwiera się radykalnie na uprzedzającą nas Miłość i przemienia nas od wewnątrz, działa w nas i z nami. przez swoje Wcielenie i Zmartwychwstanie Syn Boży przeszedł całą drogę człowieka i mieszka w naszych sercach przez Ducha Świętego. Wiara wie, że Bóg stał się nam bardzo bliski, że Chrystus został nam dany jako wielki dar, przemieniający nas wewnętrznie, który mieszka w nas i tym samym obdarza nas światłem oświecającym początek i koniec życia, całą drogę człowieka”. (Franciszek Lumen fidei )
- Jakie znaczenie dla człowieka ma wiara w Chrystusa?
- Dokończ zdanie: Dojrzała wiara wymaga umocnienia…

Podsumowanie:
Wiara jest łaską. To dar Boga dla człowieka. Wiara jest człowiekowi zadana na życie. Człowiek powinien ten dar rozwijać aby osiągnąć wiarę dojrzałą. Wzrost w wierze osiągamy karmiąc się słowem Bożym, modląc się, przystępując do sakramentów świętych.

Zakończenie:
Chrystus jest obecny w naszym życiu niezależnie od tego co robimy. Zadaniem człowieka jest ciągłe go szukanie, pójść za Nim i umacnianie z nim więzi.

- Jak możemy w codziennym życiu budować naszą przyjaźni z Panem Jezusem?
- Co dla chrześcijanina oznacza niedzielne spotykanie się z Panem Jezusem w Eucharystii?

Posłuchajcie co na temat przeżywania Eucharystii napisał papież Franciszek w Lumen fidei

„ Sakramentalna natura wiary ma swój najwyższy wyraz w Eucharystii. Jest ona cennym pokarmem dla wiary, spotkaniem z Chrystusem, obecnym w sposób realny przez najwyższy akt miłości, dar samego siebie, rodzący życie. W Eucharystii krzyżują się dwie osie, na których wspiera się wiara. Z jednej strony — oś historii: Eucharystia jest aktem pamięci, aktualizacją tajemnicy, w której przeszłość, jako wydarzenie śmierci i zmartwychwstania, ukazuje swą zdolność otwarcia na przyszłość, antycypowania ostatecznej pełni. Liturgia przypomina nam o tym przez swoje hodie — «dzisiaj» tajemnic zbawienia. Z drugiej strony, jest tu również oś biegnąca od świata widzialnego ku niewidzialnemu. W Eucharystii uczymy się dostrzegać głębię rzeczywistości. Chleb i wino przemieniają się w ciało i krew Chrystusa, który uobecnia się w swej paschalnej drodze do Ojca: ten dynamizm wprowadza nas z ciałem i duszą w dążenie całego stworzenia ku swej pełni w Bogu.” ( Lumen fidei, Franciszek)

Autorefleksja:

Pomyślmy
- Kiedy najczęściej proszę aby Pan Jezus był moim przyjacielem?
- Jak okazuję mu wdzięczność za Jego przyjaźń?
- Jak słucham mego przyjaciela w słowie Bożym?
- Co oznacza że spotykam się z Nim w Eucharystii?
- Jak umacniam i rozwijam moją wiarę?
Panie Jezu, pomóż mi być Twoim przyjacielem
Przyjacielem- słuchającym bez znużenia, dziękującym z radością,
Dającym z miłością, promieniującym Twoim pokojem
Pomóż mi być bliżej ciebie, Panie łagodności.

.
Śpiew „Jezus jest mym przyjacielem”

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 598


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.