Katalog

Marcin Wrotyński, 2015-04-28
Słupsk

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

M.Wrotyński: Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

- n +

Plan rozwoju zawodowego
mgr Marcina Wrotyńskiego
nauczyciela kontraktowego
w
Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 10 im. Polonii
w Słupsku
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Marcin Wrotyński
Nazwa i adres szkoły:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku
Stanowisko:
nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych
Posiadane kwalifikacje:
Studia magisterskie na kierunku: Matematyka z informatyką, specjalność: Zastosowanie informatyki
Studia licencjackie na kierunku: Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Kurs Administratora Sieci Komputerowych

TERMINARZ:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: .................
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: ....................................
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: ..........................
Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej: ................................................................
Termin nadania stopnia nauczyciela mianowanego: .......................................................
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2015r.
CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Zadania rozwojowe

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
I. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).

2. Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych

3. Analiza dokumentacji związanej
z funkcjonowaniem i organizacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy)

- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Plan Rozwoju Zawodowego
- rejestr przeanalizowanych przepisów
- plan rozwoju zintegrowany
z dokumentami szkoły
II. Współpraca z opiekunem stażu
1. Ustalenie zasad współpracy
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
4.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Wrzesień 2012
cały okres stażu

cały okres stażu

maj 2015
- kontrakt

- przykładowe scenariusze zajęć, arkusze obserwacji

- sprawozdanie
III. Organizacja
i doskonalenie własnego warsztatu pracy
1. Dokonywanie ewaluacji planów dydaktycznych
2. Analiza wyników nauczania
i wyciąganie wniosków do dalszej pracy
3. Wdrażanie aktywizujących metod nauczania
4.Opracowanie sprawdzianów
5. Wykonywanie pomocy dydaktycznych(gazetki, prezentacje multimedialne, testy)
6. Starania o zakup nowych pomocy dydaktycznych
7. Udział w zajęciach realizowanych przez innych nauczycieli
w miarę potrzeb

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu

cały okres stażu
- plany wynikowe

- testy, sprawdziany

- scenariusze zajęć

- testy sprawdziany

- pomoce dydaktyczne
- arkusze hospitacyjne
III. Popularyzacja wiedzy
z własnego przedmiotu
1. Organizowanie konkursów szkolnych.
2. Urządzanie wystaw prac uczniów
z zajęć komputerowych.
3. Przygotowywanie uroczystości szkolnych.
w okresie stażu

cały okres stażu

według harmonogramu imprez szkolnych
- sprawozdania

- zbiór fotografii, pomoce dydaktyczne

- zbiór scenariuszy uroczystości i fotografii
IV. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach, szkoleniach.
2. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
3. Studiowanie na bieżąco fachowej literatury. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do przeprowadzania lekcji
z informatyki.
cały okres stażu


cały okres stażu
- zaświadczenia


- wykaz pozycji bibliotecznych
- zbiór scenariuszy zajęć


§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


Zadania rozwojowe

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

I. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów

1. Uczestniczenie w spotkaniach
z rodzicami uczniów.
2. Rozmowy indywidualne
z rodzicami i uczniami,
3. Aktywna współpraca z wychowawcami klas

Według
terminarza
szkolnego

w zależności
od potrzeb.
- potwierdzenie od
wychowawców o współpracy

II. Obserwacja i analiza możliwości uczniów
1. Zbieranie informacji na temat uczniów
2. Przygotowanie pomocy uczniom
z trudnościami w nauce
3. Opieka nad uczniami zdolnymi, przygotowanie planu pracy z uczniem zdolnym

cały okres stażu
- bieżąca dokumentacja
- plan wynikowy
- plan pracy
- przygotowanie w ramach własnych kompetencji do konkursów i olimpiad

III. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach
1. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły
według harmonogramu hospitacji
-adnotacje w dziennikach, arkusze pohospitacyjne, scenariusze zajęć


IV. Współpraca z innymi nauczycielami: wychowawcami klas, nauczycielami
1. Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących konkretnych uczniów
na bieżąco
- sprawdziany, karty pracy


V. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego
Czynne i bierne uczestnictwo
w akademiach szkolnych
na bieżąco
-sprawozdanie, scenariusze przedstawień


VI. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora szkoły
Praca w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych
według potrzeb
-protokoły


§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Zadania rozwojowe

Formy realizacji

Termin
Dowody realizacji
I. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
1. Administrowanie e-dziennikiem.
2..Publikacja mojego Planu Rozwoju Zawodowego na stronach internetowych.
3. Wykorzystywanie komputera
w codziennej pracy pedagogicznej.
4. Gromadzenie materiałów, przechowywanie i przetwarzanie danych, wypełnianie i opracowywanie kart pracy, testów, sprawdzianów ilustracji, gazetek szkolnych, materiałów na spotkania z rodzicami itp. techniką komputerową.
5.. Korzystanie
z komputerowych programów edukacyjnych na lekcjach informatyki
6..Prowadzenie zajęć
w pracowni komputerowej.

cały okres stażu
cały okres stażu

listopad 2012

cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu
w miarę potrzeb
i możliwości
- zaświadczenie o administrowaniu


- zaświadczenie o publikacji,

- zbiór opracowanych materiałów


- scenariusze zajęć

- zbiór scenariuszy, zbiór fotografii
z przeprowadzonych zajęć


§ 7 ust. 2. pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań


Zadania rozwojowe

Formy realizacji

Termin
Dowody realizacji
I. Rozwijanie własnych kompetencji z wymienionych dziedzin
Udział w kursach
i szkoleniach

cały okres stażu
- zaświadczenia

II. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych
1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwację
2. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
cały okres stażu


III. Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów
1. Wdrażanie zdobytej wiedzy do diagnozowania i kierowania uczniów do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
cały okres stażu
-program pracy a uczniem o obniżonym poziomie intelektualnym


§ 7 ust. 2. pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


Zadania rozwojowe

Formy realizacji

Termin
Dowody realizacji
I. Analiza aktów prawnych
i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli


1. Opracowanie dokumentacji
z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego
2. Udział w konsultacjach indywidualnych
maj 2015


w okresie stażu

- Sprawozdanie


II. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego
na bieżąco
- biblioteczka, notatki
III. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
1. Udział w radach pedagogicznych
i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne
3. Udział w pracach różnorodnych komisji egzaminacyjnych, konkursowych
4. Współorganizacja i organizacja wycieczek i wyjść
na bieżąco


cały okres stażu


cały okres stażu
- zapisy w protokołach


- dokumentacja z przebiegu


- karty wycieczek szkolnych
IV. Dogłębna analiza dokumentacji szkoły
Znajomość WSO, statutu szkoły, regulaminów, programów i planów
cały okres stażu
- biblioteczka, notatki


Zatwierdzam do realizacji:

..................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela
Wyświetleń: 600


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.