AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aniela Hołodniak, 2015-04-28
Dobrzykowice

Edukacja czytelnicza, Program nauczania

Program edukacji czytelniczej ,,Czytanie z wyobraźnią".

- n +

CZYTANIE Z WYOBRAŹNIĄ

PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z EDUKACJI CZYTELNICZEJ REALIZOWANY W RAMACH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH Z ODZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

ROK SZKOLNY 2014/2015
PSP NR 2 W JELCZU- LASKOWICACHopracowanie: mgr Aniela Hołodniak


Jelcz- Laskowice, dnia 11.09.2014 r.
Aniela Hołodniak- nauczyciel mianowany, wychowawca świetlicy PSP nr 2
w Jelczu- Laskowicach
CZYTANIE Z WYOBRAŹNIĄ- PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z EDUKACJI CZYTELNICZEJ REALIZOWANY W RAMACH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH Z ODZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI (DZIECI 5 I 6- LETNIE) W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W PSP NR 2 W JELCZU- LASKOWICACH
1. Cel główny programu:
Rozbudzenie u dzieci pasji czytelniczej i zainteresowania książką.

2. Cele szczegółowe:
• zapoznanie dzieci ze sposobem korzystania z biblioteki i czytelni,
• rozwijanie wyobraźni, mowy i aktywności intelektualnej dzieci,
• nawiązanie bliskiego i ciepłego kontaktu z osobą czytającą oraz wzmacnianie więzi rodzinnych,
• wypracowanie nawyku głośnego czytania w gronie rodziny,
• wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu,
• nabywanie umiejętności wyrażania własnych emocji związanych z przeczytanym tekstem,
• zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputera,
• wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka,
• zaznajomienie dzieci z utworami znanych autorów książek dla dzieci,
np. Wandy Chotomskiej, Jana Brzechwy i twórczością bajkopisarzy,
• przygotowanie dzieci do samodzielnego wyboru książek.

3. Metody realizacji programu:
- metody oparte na słowie (czytanie, pogadanka, opis),
- metody oparte na działaniu (wykonanie zakładki, książeczki),
- metody oparte na obserwacji ( obserwacja czytających dorosłych),
- powtarzanie ( częste utrwalanie wiadomości),
-metody konwencjonalne (ustne sprawdzenie wiedzy, rozmowy, konkursy).

4. Formy realizacji programu:
- praca jednostkowa (zróżnicowana)
- praca zbiorowa
- praca grupowa

5. Środki realizacji:
- książki, czasopisma dla dzieci, rekwizyty teatralne, poradniki metodyczne, zbiory bajek, wierszy, opowiadań, płyty CD z nagraniem bajek czytanych przez aktorów, materiały plastyczne, itp.
6. Harmonogram działań:
• codzienne czytanie dzieciom w świetlicy,
• współpraca z biblioteką szkolną,
• współpraca z Rodzicami- organizowanie spotkań czytelniczych
w świetlicy, które mają na celu zaangażowanie rodziców dzieci,
• opieka nad książkami w świetlicy, wymiana książek - każdy, kto chce wziąć książkę do czytania przynosi w zamian swoją. Wymiana dotyczy tylko książek leżących w określonym miejscu – Kąciku wymiany książeczki,
• organizacja konkursu dla rodziców z aktywnym udziałem dzieci lub
z ilustracjami stworzonymi przez nich samych, jak też dla samych dzieci
z pomocą nauczyciela , rodzica,
• tworzenie albumu ze zrealizowanych zadań : zbieranie prac z przeczytanych książek, zdjęć ze spotkań z czytającymi gośćmi lub spotkaniami popołudniowymi.

7. Zadania do realizacji:
WRZESIEŃ
1. Stwarzanie sytuacji sprzyjających wyrabianiu zachowań i działań świadomego czytelnika:
• założenie mini biblioteczki w świetlicy,
• doposażenie biblioteczki książkami przyniesionymi z domu,
• wypożyczanie książek chętnym dzieciom, wymiana książek z Kącika wymiany książeczki (cały rok szkolny),
• omówienie zasad korzystania z książek,
• spotkanie czytelnicze pod hasłem „Rodzinne czytanie”
(przez cały rok, raz w miesiącu).

PAŹDZIERNIK
1. Zapoznanie dzieci ze sposobem powstania książki oraz zawodami z nią związanymi:
• historyjka obrazkowa „Droga książki od autora do czytelnika”.
2. Założenie zeszytu, w którym dzieci wykonują ilustracje do treści utworu.
3. Zbiórka czasopism dla dzieci – wzbogacenie bazy świetlicy, zorganizowanie wystawy czasopism dla dzieci.
4. Słuchanie radia oraz wybranych bajek audio- edukacja medialna.

LISTOPAD
1. Przybliżanie bohaterów popularnych bajek i baśni znanych autorów:
• głośne czytanie wybranych fragmentów książek,
• oglądanie ilustracji przedstawiających postaci słuchanych utworów,
• inscenizowanie ruchem bajek , opowiadań, baśni,
• tworzenie dialogów z wykorzystaniem pacynek i teatrzyku.
2. Poznawanie baśni i legend związanych z powstaniem państwa polskiego:
• słuchanie legendy „Wars i Sawa” związanej z powstaniem Warszawy,
• słuchanie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie” związanej z powstaniem
państwa polskiego,
• wykonanie ilustracji do wysłuchanych legend celem wzbogacenia nimi
kącika patriotycznego.

GRUDZIEŃ
1. Prezentowanie różnych utworów dziecięcych w formie słownej,
plastycznej, muzycznej i ruchowej o tematyce związanej ze Świętami
Bożego Narodzenia:
• recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek, pastorałek i kolęd,
• wykonanie prac plastycznych po wysłuchaniu utworów literackich, np.
„Wyprawa Świętego Mikołaja”, „Opowieść Wigilijna”.
2. Przybliżanie książki jako źródła informacji:
• przynoszenie do przedszkola własnych książek,
• zapoznanie dzieci ze zwyczajami bożonarodzeniowymi w Polsce
i UE na podstawie literatury (np. „Dziewczynka z zapałkami”).

STYCZEŃ
1. Poznanie pracy bibliotekarza oraz pomieszczeń bibliotecznych:
• „ Kto pracuje w bibliotece ?”- wywiad dziecka z p. bibliotekarką.
2. Zorganizowanie spotkania czytelniczego z udziałem babć i dziadków.

LUTY
1. Wykorzystanie literatury (bajek, baśni, wierszy) do zabaw relaksacyjnych:
• słuchanie bajek relaksacyjnych w celu eliminowania zmęczenia, napięć,
• wykonanie ilustracji do fragmentów wysłuchanych bajek przy muzyce
wyciszającej, składanie ich w całość, praca zespołowa.
2. Wyrabianie szacunku do książki, by mogła długo służyć a także
umiejętności dzielenia się nią z innymi:
• naprawianie zniszczonych książek,
• wykonanie zakładki do książki.

MARZEC
1. Przybliżenie historii książki:
• „Książka dawniej i dziś” – słuchanie opowiadania, oglądanie ilustracji,
2. Zapoznanie z różnymi rodzajami książek:
• oglądanie książek w bibliotece ułożonych według rodzajów, przeznaczenia,
czytelnika, do którego jest kierowana :
* popularnonaukowe,
* dla dzieci (bajki i baśnie do kolorowania i do czytania),
* dla dorosłych (powieści),
* poradniki (książki kucharskie, porady medyczne itp.),
* do słuchania (na płytach CD, na kasetach magnetofonowych),

KWIECIEŃ
1. Przybliżanie autorów książek dla dzieci : Julian Tuwim, Jan Brzechwa:
• słuchanie opowiadań, oglądanie zdjęć, pogadanki na temat autorów,
•zorganizowanie świetlicowego konkursu recytatorskiego dla dzieci,
przygotowanie utworów, np. Jana Brzechwy.
2. Wykorzystywanie fragmentów utworów do ćwiczeń ortofonicznych:
• słuchanie utworów Juliana Tuwima „Lokomotywa” i „Ptasie radio”,
powtarzanie fragmentów wiersza z wykorzystaniem zmiennej tonacji
głosu, według własnej interpretacji.

MAJ
1. Przybliżanie autorów literatury europejskiej:
• słuchanie bajek H.Ch. Andersena, Braci Grimm, Ch. Perrault ze
wskazywaniem na mapie Europy państw, z których pochodzą,
• udział dzieci w konkursie grupowym „Moja ulubiona postać bajkowa”.
2. Zapoznanie z różnorodnością mediów – oglądanie i omawianie filmów
edukacyjnych dla dzieci.
3. „ Książka kucharska ulubioną lekturą mojej mamy” – zbiór ulubionych
potraw wykonanych przez dzieci.

CZERWIEC
1. Stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego tworzenia
i opowiadania książek przez dzieci:
• konkurs na najciekawszą bajkę napisaną przez rodziców z aktywnym
udziałem dzieci lub z ilustracjami stworzonymi przez nich samych,
• prezentacja książeczek na wystawie,
3.Organizowanie spotkań czytelniczych ze starszym rodzeństwem
dziecka lub dziećmi ze starszych klas.
4. Ewaluacja. Podsumowanie działań. Ankieta dla rodziców.
8. Ewaluacja programu
W/w program, w swoich założeniach ma sprzyjać osiąganiu
następujących rezultatów:
- doskonaleniu umiejętności językowych;
- poprawie koncentracji, wydłużeniu przedziału uwagi;
- rozwijaniu pamięci i wyobraźni;
- wyciszeniu i większej gotowości do nauki;
- rozwojowi inteligencji emocjonalnej;
- poprawie poczucia własnej wartości uczniów;
- wzrostowi zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu;
- wzrostowi czytelnictwa.

Ankieta dla rodziców
1. Czy Państwa zdaniem zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej są potrzebne ?
tak nie
2. Czy Państwa zdaniem dzieci nabyły wiedzę i umiejętności, biorąc udział w realizacji zadań wynikających z programu?
tak nie
3. Czy zauważyli Państwo u swoich dzieci większe zainteresowaniem książką?
tak nie
4. Czy uważa Pan/ Pani, że bajki mają wpływ na kształtowanie osobowości dziecka?
tak nie

5. Czy Państwa zdaniem stwarzanie dzieciom możliwości korzystania ze środków masowego przekazu może wpłynąć na ich rozwój?
tak nie
6. Jak oceniają Państwo projekt i jego realizację?

bardzo dobrze dobrze dostatecznie źle

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

9 . BIBLIOGRAFIA


1. Borodzicz W. „Biblioteka, to jest taki mądry dom, w którym mieszkają same książki”, Wychowanie w Przedszkolu nr 2/2007.

2. Buglińska A. „Spotkanie z literaturą”, Wychowanie w Przedszkolu nr 9/2006.

3. Burchardt M. „Dziecko i książka”, Bliżej Przedszkola nr 12. 51/Grudzień 2005.

4. Czechowski J., „Literatura dziecięca.” w: Życie Szkoły, nr 5/2007.

5. Molicka M., Bajki terapeutyczne, Poznań 1999r.

6. Olkusz J. „O potrzebach czytelniczych sześciolatków”, Wychowanie
w Przedszkolu nr 6/2008.

7. Ortner. Bajki na dobry sen, Warszawa 1995r.

8. Stępniewska E., Wasiak E. „Od bajeczki do książeczki”, O wystawie „Moje książeczki”, Wychowanie w Przedszkolu nr 9/2006.

9. Stysiak S. „Jak zachęcać dzieci do czytania? Spotkania z książką”, Bliżej Przedszkola 12. 51/Grudzień 2005.

10. Wójcik R., „Kontakty z biblioteką”; Wychowanie w Przedszkolu nr 6/2002.


TEMATY ZAJĘĆ PROGRAMU REALIZOWANE W RAMACH GODZIN Z ART. 42 UST. 2 PKT 2 KN W ŚWIETLICY GRUP ,,0” W PSP NR 2 W JELCZU-LASKOWICACH W ROKU SZK. 2014/2015
1,2- Zakładamy mini biblioteczkę w świetlicy.
3,4- Czym jest Kącik Wymiany Książek i jak z niego korzystamy?
5,6- Planujemy Rodzinne Czytanie.
7,8- Jak powstają książki? Zawody związane z powstawaniem książki.
9,10- Oglądamy i omawiamy drogę książki od autora do czytelnika.
11,12- Czytamy i oglądamy bajkę pt. Brzydkie kaczątko.
13,14- Przeglądamy wybrane czasopisma dla dzieci.
15,16- Zajęcia czytelniczo-medialne na podstawie wiersza Zaduszki.
17,18- Słuchamy bajek-słuchowiska radiowe i płyty CD.
19,20- Jakich bohaterów bajek i baśni znamy? Opowiadamy i ilustrujemy ich przygody
21,22- Czytamy legendy- Wars i Sawa, Lech, Czech i Rus.
23,24- Wykonywanie ilustracji do wybranych legend polskich.
25,26- Rodzinne Czytanie.
27,28- Literacki kącik patriotyczny: słuchamy pieśni narodowych i Hymnu.
29,30- Przygotowujemy portret i list obrazkowy do św. Mikołaja.
31,32- Opowieść wigilijna- słuchowisko i rozmowa o tradycjach świątecznych.
33,34- Dziewczynka z zapałkami- zwyczaje świąteczne w Polsce i UE.
35,36- Prezentacja ulubionych książeczek przyniesionych z domu.
37,38- Poznajemy pracę biblioteki. Wywiad z bibliotekarką.
39,40- Rodzinne Czytanie z udziałem babć i dziadków.
41,42- Zabawy relaksacyjne z wykorzystaniem bajek, baśni, wierszy.
43,44- Słuchamy bajek relaksacyjnych.
45,46- Naprawiamy zniszczone książki. Wykonujemy zakładki do książek.
47,48- Książka dawniej i dziś. Zajęcia multimedialne.
49,50- Poznajemy różne rodzaje książek.
51,52- Rodzinne Czytanie.
53,54- O twórczości dla dzieci Juliana Tuwima.
55,56- Jan Brzechwa dzieciom- zajęcia biblioterapeutyczne.
57,58- Świetlicowy konkurs recytatorski wierszy Brzechwy i Tuwima.
61,62- Czytamy fragmenty ulubionych bajek i baśni.
63,64- Moja ulubiona postać z baśni Andersena: zagadki, rebusy, puzzle.
65,66- Poznajemy różne media. Praca w grupach.
67,68- Przepisy dla mojej mamy. Pracujemy z książką kucharską.
69,70- Konkurs na wiersz/bajkę przygotowana przez rodziców i dziecko.
71,72- Rodzinne Czytanie.
73,74- Prezentacja i wystawa prac konkursowych.
75,76- Ewaluacja, ankieta dla rodziców. Lista ciekawych lektur na wakacje dla rodziców i dzieci.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1091


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.