AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika IWAN- BARAN, 2015-03-10
nowy targ

Biologia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


nauczyciel biologii, matematyki, wos-u

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Białce Tatrzańskiej


Okres trwania stażu : 01.09.2011 r. – 31.05.2014 r.
Informacje o nauczycielu:

1) Imię i nazwisko:
2) Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
3) Data planowanego ukończenia stażu: 31.05.2014 r.
4) Staż pracy pedagogicznej: 9 lat
5) Stopień obowiązku zawodowego: nauczyciel mianowany
6) Posiadane kwalifikacje:

• wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania biologii
• studia podyplomowe w zakresie nauczania matematyki
• studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie

CELE STAŻU:

• Poszerzenie zakresu wiedzy.
• Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań.
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Podniesienie poziomu pracy szkoły.
• Doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej z młodzieżą w kierunku kształtowania postaw prozdrowotnych .
• Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej.
• Wzbogacenie wiedzy na temat oceniania zewnętrznego i wewnętrznego.
I. Czynności organizacyjne:

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
 Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
 sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2011r.  Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
 wszczęcie postępowania;
 plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły  Analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego, itp. Wrzesień 2011r.  Znajomość prawa oświatowego i jego właściwa interpretacja;
 umiejętność korzystania z przepisów prawnych i poprawnego formułowania dokumentów.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego  Analiza własnej pracy;
 doskonalenie warsztatu pracy;
 gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub papierowej;
 praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego;
 uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Na bieżącoCzerwiec 2014r.  Gromadzenie dokumentów: świadectw, sprawozdań, zaświadczeń, ocen, scenariuszy lekcji i imprez;
 ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego  Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Maj 2014r.  Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego  Prawidłowe wypełnienie wniosku. Czerwiec 2014r.  Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.II. Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efekt6w w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy  Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach. Na bieżąco  Zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach;
 potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych;
 lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej  Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych;
 poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych;
 wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania języków obcych. Na bieżąco  Adnotacje w scenariuszach lekcji.
3. Udział w opracowaniu przedmiotowego systemu oceniania z biologii, wos-u, matematyki.  Udział w pracach mających na celu udoskonalanie przedmiotowego systemu oceniania z biologii, wos-u , matematyki;
 zapoznanie uczniów oraz rodziców z PSO. Wrzesień 2011r., 2012r., 2013r.; lub wedle potrzeb  Przedmiotowy System Oceniania.
4. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań  Aktywna praca w szkolnym zespole przedmiotowym;
 praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminów gimnazjalnych.
 Opieka nad Samorządem Szkolnym
 Opieka nad Spółdzielnią Uczniowską Czas trwania stażu; wedle potrzeb  Sprawozdania z pracy zespołu przedmiotowego;
 protokoły z przebiegu poszczególnych części egzaminów gimnazjalnych.
 Dokumentacja Spółdzielni, sprawozdania
 Sprawozdania z działalności samorządu
5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów
 przeprowadzenie szkolnych konkursów z biologii, matematyki, wos-u;
 praca w komisjach konkursowych;
 praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych jak i międzyszkolnych. Czas trwania stażu  Regulaminy konkursów;
 treść konkursów;
 sprawozdanie i protokoły z przeprowadzonych konkursów.
6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych  Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych oraz zdolnych. Rok szkolny 2011/2012  Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych.
7. Wzbogacanie warsztatu pracy  wzbogacenie wyposażenia pracowni biologiczno – chemicznej
 współpraca z wydawnictwami Nowa era, Wsip, Operon Czas trwania stażu  Potwierdzenie dyrektora szkoły;

8. Organizowanie imprez szkolnych  Organizowanie imprez okolicznościowych, dyskotek, wyjazdów do kina, wycieczek. Czas trwania stażu  Scenariusze oraz sprawozdania z przeprowadzonych imprez szkolnych.
9. Współpraca z wychowawcami klas  Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych Czas trwania stażu  Notatki własne lub adnotacje w dziennikach szkolnych.
10. Przeprowadzenie testów diagnozujących  Przeprowadzenie testów diagnozujących w klasach pierwszych;
. Wrzesień 2011r., 2012r., 2013r.  Sprawozdanie z przeprowadzonych testów diagnozujących.
11. Prowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych z części matematyczno – przyrodniczej oraz sprawdzianu po klasie VI  Udział w przeprowadzeniu próbnych egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianu po klasie VI
 Przygotowanie sprawozdania z w/w egzaminów. Czas trwania stażu; wedle potrzeb  Sprawozdania z próbnych egzaminów zewnątrznych
12. Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim  Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego;
 spotkania i współpraca z rodzicami. Czas trwania stażu  Terminarz spotkań z rodzicami w dzienniku lekcyjnym.


§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych  Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputerów
 Opracowanie pomocy dydaktycznych;
 pisanie scenariuszy lekcji;
 opracowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek dla uczniów;
Czas trwania stażu  Pomoce dydaktyczne;
 scenariusze lekcji;
 konkursy i sprawozdania.
2. Publikacja materiałów w Internecie  Publikacja materiałów w Internecie Czas trwania stażu; wedle potrzeb  Adres stron www.
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej  Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych. Czas trwania stażu  Adresy stron www.
4. Posługiwanie się pocztą elektroniczną i faksem  Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej korespondencja elektroniczna z instytucjami z którymi zostanie nawiązana współpraca. Czas trwania stażu; wedle potrzeb .
5. Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach  Wykorzystywanie na zajęciach filmów edukacyjnych na nośnikach multimedialnych. Czas trwania stażu; wedle potrzeb  Adnotacja w scenariuszach zajęć.


§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Praca w zespole przedmiotowym  Aktywny udział w spotkaniach zespołu;
 realizacja przydzielonych zadań;
 współtworzenie wymaganej dokumentacji. Czas trwania stażu; wedle potrzeb  Sprawozdania z działalności zespołu przedmiotowego;
 analizy testów, konkursów.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów lub nauczycieli kontraktowych  Przygotowanie zajęć otwartych. Czas trwania stażu; wedle potrzeb  Scenariusz zajęć.
3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.  Pomoc przy tworzeniu wymaganej dokumentacji;
 wspólne śledzenie zmian w prawie oświatowym;
 hospitowanie lekcji prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego;
 prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego;
 napisanie propozycji oceny pracy nauczyciela kontraktowego za okres stażu. Czas trwania stażu; wedle potrzeb  Potwierdzenie dyrektora szkoły.
4. Współpraca z pedagogiem, samorządem  Opieka nad Samorządem szkolnym Okres stażu  Dokumentacja
 Potwierdzenie dyrektora szkoły§ 8.ust.2.pkt 4a.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem sprawach nieletnich.


Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opracowanie programu zajęć kół wyrównawczych i kół zainteresowań. 1. Praca z uczniami mającymi orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej ( zajęcia wyrównawcze ).
2. Opracowanie programu zajęć kółka chemicznego.
3.Pełnienie funkcji opiekuna koła
4. Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego – praca z uczniem zdolnym
-cały okres stażu,
 potwierdzenie dyrektora szkoły,
 zaświadczenia,
 program kółka,
 dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
§8 ust. 2 pkt. 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Wykonywanie zadań egzaminatora.  Wykonywanie obowiązków egzaminatora. Czas trwania stażu; wedle potrzeb  Zaświadczenie.
2. Pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka komisji podczas egzaminów gimnazjalnych  Wykonywanie obowiązków przewodniczącego lub członka komisji. Czas trwania stażu; wedle potrzeb  Potwierdzenie dyrektora szkoły.


§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizowanie wycieczek szkolnych  Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do teatru, kina, muzeum, biblioteki miejskiej. Czas trwania stażu  Karta wycieczek;
 wpis do dziennika klasowego.
2. Prowadzenie zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych  Opracowanie programu zajęć dydaktycznych dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
 opracowanie materiału nauczania;
 przygotowywanie pomocy dydaktycznych. Czas trwania stażu  Potwierdzenie dyrektora szkoły;
 wpis do dziennika.
3. Prowadzenie konsultacji dla uczniów  Prowadzenie konsultacji dla uczniów w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Czas trwania stażu  Potwierdzenie dyrektora szkoły;
 wpis do dziennika.
4. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów  Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów;
 kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym. Czas trwania stażu  Wpisy do dziennika;
 Potwierdzenia od pedagoga szkolnego


8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej  Konsultacje z pielęgniarką. Czas trwania stażu; wedle potrzeb  Potwierdzenie pielęgniarki szkolnej.
2. Organizowanie zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących  Organizowanie oraz udział w zbiórkach funduszy. Czas trwania stażu; wedle potrzeb  Potwierdzenie dyrektora szkoły / pedagoga szkolnego.
3. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły  Opieka nad samorządem uczniowskim, spółdzielnią uczniowską , współpraca z biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym. Czas trwania stażu  Potwierdzenia od opiekuna samorządu szkolnego, bibliotekarki, pedagoga szkolnego.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  Kierowanie do poradni bądź uzupełnianie dokumentacji uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem o dysleksję;
 wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem;
 korzystanie z porad pracowników Poradni w sprawach dotyczących uczniów. Czas trwania stażu  Dokumentacja Poradni i szkolna.


§ 8.ust.2.pkt 4f.
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Publikacja i popularyzacja materiałów związanych z wykonywana pracą  Publikacje w gazetkach, na stronach internetowych  cały okres stażu,  publikacje,
2. Praca w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych  wykorzystanie metody PBL  2010/2012  zaświadczenie


8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opis i analiza postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze  Studium przypadku. Czas trwania stażu  Opis przypadku.
2. Opis i analiza postępowania z uczniem edukacyjnie słabszym  Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych lub kół wyrównawczych z matematyki, biologii Czas trwania stażu  Potwierdzenie dyrektora szkoły.

§ 9. ust.3.

Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. . Inne osiągnięcia zawodowe.  cały okres stażu, zgodnie z rozporządzeniami,  zaświadczenia, potwierdzenia…

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji.


.........................................
Dyrektor
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 556


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.