Katalog

Agnieszka Wójcik, 2015-03-10
Toruń

Język angielski, Program nauczania

Autorski program koła języka angielskiego.

- n +

1. WSTĘP I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program koła języka angielskiego adresowany jest do uczniów klasy III gimnazjum. Jest to program dodatkowych zajęć odbywających się po lekcjach dla uczniów, którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim lub dla tych, którzy chcą poszerzyć znajomość tego języka w jego różnych aspektach. Program koła powstał na podstawie obserwacji prowadzonej wśród uczniów oraz przeprowadzeniu wywiadu wśród uczniów dotyczących ich zainteresowań.
Głównym założeniem programu jest promowanie zdobywania wiedzy o obszarach anglojęzycznych oraz rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych, tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania, umożliwiających swobodne komunikowanie się. Poza celami edukacyjnymi, w programie zawarto również cele wychowawcze, a więc rozwijanie zainteresowań uczniów, wzbudzanie szacunku dla innej kultury, a także nauka samodzielnej pracy i systematyczności.

Niniejszy program kładzie duży nacisk na właśnie elementy oraz na przybliżenie uczniom kultury i historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych , poznanie i zrozumienie norm kulturowych rządzących komunikacją w tych krajach oraz rozwijaniu i wspomaganiu umiejętności językowych.

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
Program został opracowany z myślą o uczniach w typowych warunkach szkolnych.

Odbiorcy programu
W zajęciach mogą brać udział uczniowie z klas III, którzy chcą doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim, rozszerzyć wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa oraz kultury krajów anglojęzycznych.

Czas realizacji programu
Program zakłada naukę w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach zajęć pozalekcyjnych.

2. CELE EDUKACYJNE
2.1 Cele ogólne
Głównym celem jest wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia wg podstawy programowej poprzez słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie, w tym:
- rozbudzanie w uczniach ciekawości wobec innych kultur
- wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą krajów, których języka się uczą
- rozwijanie twórczego myślenia
- rozwijanie własnych zainteresowań
- kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur
- rozwijanie poczucia wartości własnego narodu na tle innych kultur
- kształtowanie umiejętności pracy zespole
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań
- kształtowanie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy
- kształtowanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji
- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego
- wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego
- wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu gramatyki
- kształtowanie umiejętności stosowania odpowiednich struktur gramatyczno- leksykalnych w wypowiedziach ustnych i pisemnych
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
- kształtowanie kompetencji socjokulturowej poprzez wspieranie wiedzy ogólnej uczniów informacjami na temat kultury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych


2.2. Cele szczegółowe
Uczeń:
- rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy
- wie gdzie szukać informacji na dany temat oraz w jaki sposób korzystać z dostępnych źródeł,
- wie jak wykorzystać posiadane umiejętności w praktyce
Rozwijanie sprawności słuchania:
Uczeń:
- potrafi zrozumieć główne myśli w tekstach i rozmowach.
- potrafi wyszukać i zapisać właściwą informację.
- domyśla się z kontekstu znaczenia
Mówienie:
Uczeń:
- potrafi uzyskiwać i udzielać informacji dotyczących omawianych zagadnień.
- potrafi poprawnie wymawiać wyrazy.
- potrafi w paru zdaniach udzielić krótkiej wypowiedzi na dany temat.
Czytanie:
Uczeń:
- rozumie ogólny zamysł tekstu.
- potrafi znaleźć niezbędną informację w tekście.
- potrafi sprawdzić prawdziwość informacji na podstawie tekstu.
Pisanie:
Uczeń:
- potrafi zredagować prosty tekst użytkowy (opis, notatka, pocztówka, życzenia).
- próbuje wykorzystywać nowe formy i struktury gramatyczne.

3. TREŚCI NAUCZANIA

1. Zawieranie znajomości.
2. Historia fast foodów.
3. Historia odkrycia Ameryki - Columbus Day.
4. Halloween.
5. Guy Fawkes` Day.
6. Święto Dziękczynienia- historia i tradycje.
7. Wielka Brytania – informacje ogólne.
8. Anglia- wiadomości ogólne (ludność, flaga, patroni).
9. Zwyczaje Bożonarodzeniowe.
10. Historia walentynek. .
11. Presidents’ Day
12. St. Patrick’s Day
13. Zwyczaje Wielkanocne.
14. Walia- wiadomości ogólne (ludność, flaga, patroni).
15. Szkocja- wiadomości ogólne (ludność, flaga, patroni).
16. Północna Irlandia- wiadomości ogólne (ludność, flaga, patroni).
17. Legendy (Robin Hood i król Artur)
18. Wizyta w Londynie.
19. Poznajemy współczesną kulturę Wielkiej Brytanii (sławni pisarze)
20. Sławni królowie i królowe.
21. Udzielanie wskazówek.
22. System edukacji Wielkiej Brytanii.
23. Styl życia Brytyjczyków
24. Sporty narodowe „wyspiarzy”.

4. Procedury osiągania celów:
Metody pracy
Na zajęciach dodatkowych, które objęte zostaną w/w programem, realizowane będą następujące metody:
- metoda komunikacyjna;
- metoda audiowizualna;
- metoda gramatyczno-tłumaczeniowa;
- praca indywidualna i w parach z komputerem;
- wyszukiwanie informacji w Internecie
- praca z oryginalnymi materiałami w języku angielskim

Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca w parach
- praca w grupach
Techniki nauczania:

- aktywizujące;
- pytania i odpowiedzi;
- ćwiczenia typu prawda / fałsz;
- uzupełnianie luk w tekście;
- dopasowywanie tytułów, nagłówków do tekstów;
- test wielokrotnego wyboru;
- rozsypanki wyrazowe;
- uzupełnianie zdań wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej;
- wypracowanie - opis, list, e-mail;
- wykonywanie czynności zgodnie z usłyszanym poleceniem;
- uporządkowanie fragmentów tekstów;
- układanie ilustracji według kolejności;
- tworzenie map wyrazowych;
- podanie synonimu czy antonimu danego wyrazu;
- kształcenie poprawnej wymowy poprzez powtarzanie;
- opis ilustracji;
- rozmowa na podstawie ilustracji;
- dopasowywanie tekstów do ilustracji;
- powtarzanie za wzorem;
- odtwarzanie wypowiedzi po wysłuchaniu tekstu

Pomoce dydaktyczne:

W realizacji niniejszego programu niezbędne będą:
- słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie;
- pomoce dydaktyczne samodzielnie przygotowane przez nauczyciela; adekwatne do
realizowanych treści;
- odtwarzacz płyt CD;
- plansze tematyczne, flashcards, plakaty tematyczne, mapy;
- komputery z dostępem do Internet
- tablica interaktywna

5. OCZEKIWANE EFEKTY – ZAKŁADANY POZIOM OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:

- poszerzenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych
- nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z krajów z UE w ramach projektu eTwinning
- zachęcenie do samokształcenia
- umiejętność wykorzystania zdobytych umiejętności językowych w kontaktach z obcokrajowcami
- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy na innych lekcjach w szkole
6. EWALUACJA PROGRAMU

Założeniem ewaluacji jest usprawnienie metod pracy oraz określenie stopnia realizacji przyjętych celów. Do przeprowadzenia ewaluacji wykorzystane zostaną testy oraz ankieta dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, rozmowa z uczestnikami kółka.
Sugestie i wnioski płynące z ankiet pozwolą modyfikować program i dostosowywać go do potrzeb użytkowników.

6.1 ARKUSZ EWALUACYJNY

Podkreśl właściwą odpowiedź

1. Zajęcia języka angielskiego podobały mi się, były interesujące TAK / NIE
2. Czy ćwiczenia, które wykonywałem na zajęciach pomogły mi przyswoić nowy materiał i
utrwalić poznane zagadnienia TAK/NIE
3. Tempo prowadzenia zajęć było odpowiednie dla mnie TAK / NIE
4. Nauczyciel wyjaśniał ponownie dane zagadnienie, jeśli go nie zrozumiałam/em
TAK / NIE
5. Czy praca na zajęciach pomogła mi przygotować się do konkursów? TAK/NIE
6. W jakim stopniu praca na zajęciach pomogła mi przygotować się do konkursów w skali od 1-6
na ……..
7. Zajęcia rozwinęły moje zainteresowanie kulturą krajów anglojęzycznych. TAK/NIE
8. Zajęcia wzbogaciły moją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych. TAK/NIE


Wyświetleń: 1358


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.