Katalog

Marzena Wójcik, 2015-03-10
Sulęczyno

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Kontrakt.

- n +

Węsiory, dnia 07 września 2012 r.


KONTRAKT

zawarty pomiędzy opiekunem stażu i nauczycielem
ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego1. Kontrakt zawarty pomiędzy:
- p. Marzeną Błaszkowską – nauczyciel kontraktowy
- p. Marzeną Gliszczyńską – opiekun stażu

2. Kontrakt zawarto na okres: od dnia 01.09.2012 r. do dnia 31.05.2015 r.

3. Miejsce realizacji kontraktu: Szkoła Podstawowa w Węsiorach, 83-320 Sulęczyno,

4. Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do działań w zakresie obszarów:

- praktyki zawodowej;
- kontaktów zawodowych;
- ewaluacji działań.

5. Zasady wzajemnego komunikowania

 Opiekun i nauczyciel kontraktowy są równoprawnymi partnerami.
 Uwagi dotyczące przebiegu stażu pracy oraz realizacji zadań wynikających z planu roz-woju zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką.
 Spotkania raz w miesiącu w ustalonym terminie.
 Nauczyciel kontraktowy może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco.

6. Zakres obowiązków nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel kontraktowy powinien:
 Zapoznać się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi.
 Realizować wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03 sierpnia 2000 r. z późniejszymi zmianami.
 Opracować plan rozwoju zawodowego.
 Uczestniczyć w spotkaniach z opiekunem.
 Sporządzać notatki ze spotkań z opiekunem.
 Dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego.
 Uczestniczyć w lekcji otwartej raz w semestrze.
 Prowadzić zajęcia raz w semestrze w obecności opiekuna stażu.

7. Zakres obowiązków opiekuna stażu

Opiekun stażu powinien:
 Zapoznać stażystę z procedurą uzyskania awansu.
 Pomóc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego.
 Wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu.
 Dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym.
 Udzielać rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wycho-wawczych.
 Sporządzić wykaz literatury godnej polecenia.
 Pomóc w opracowaniu projektu sprawozdania.
 Pomóc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.
 Przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.

8. Ustalenia końcowe

- Za organizację przebiegu i realizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy.
- Opiekun stażu jest osobą wspomagającą.
- Kontrakt obowiązuje obie strony.
- Kontrakt można modyfikować w miarę potrzeb, za zgodą obu stron.
- Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.

..........................
(podpis nauczyciela kontraktowego)
............................
(podpis opiekuna stażu)


Wyświetleń: 223


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.