Katalog

Agnieszka Wajgner - Matusiak, 2015-03-10
Kutno

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Agnieszka Wajgner – Matusiak, nauczyciel chemii
i technologii informacyjnej

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

§ 8 ust. 2, pkt.1 - uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania; Formy realizacji; Termin; Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty, uwagi
1
Przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz szczegółowej analizy możliwości doskonalenia pracy własnej i podnoszenia jakości pracy placówki.
Analiza aktualnych przepisów prawa, śledzenie stron internetowych MEN, CODN, CKE.
Analiza dokumentów szkoły. Autorefleksja.
IX – X 2011
Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego.
2
Opracowanie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego, przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
V-VI 2014
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
3
Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Praca w zespole przedmiotowym. Studiowanie literatury fachowej. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki.
Opieka nad pracownią komputerową: wzbogacenie
wyposażenia, dbałość o sprzęt i wystrój.
Wychowawstwo klasy.
Okres stażu
Zaświadczenia ze szkoleń.
Protokoły zebrań.
Notatki z analizą przeczytanej literatury.
Dziennik spostrzeżeń wychowawcy.
4
Stosowanie różnych metod nauczania chemii i technologii informacyjnej
Przykładowe scenariusze zajęć
okres stażu
Scenariusze
5
Prowadzenie konsultacji dla uczniów, którym chemia sprawia trudności
Prowadzenie raz w tygodniu zajęć dla uczniów, którym chemia sprawia trudności. Program zajęć.
okres stażu
Harmonogram konsultacji. Program
6
Prowadzenie zajęć dla uczniów klas III przygotowujących do matury z chemii
Prowadzenie raz w tygodniu zajęć dla uczniów, przygotowujących się do matury z chemii. Program zajęć.
okres stażu
Harmonogram konsultacji. Program
7
Prowadzenie zajęć – „Koło komputerowe”
Prowadzenie raz w tygodniu zajęć dla uczniów, chcących poszerzyć wiadomości z technologii informacyjnej i informatyki. Program zajęć.
okres stażu
Harmonogram spotkań. Program
8
Organizacja szkolnego konkursu informatycznego.
Opracowanie regulaminu i przeprowadzenie szkolnego konkursu informatycznego.
2013 - 2014
Regulamin konkursu. Plan konkursu.
9
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań
Nanoszenie korekt i uzupełnień do planów kształcenia nauczanych przedmiotów. Udział w zajęciach realizowanych przez innych nauczycieli i prowadzenie zajęć otwartych w ramach pracy zespołu przedmiotowego
okres stażu
Plany kształcenia
9
Redagowanie i aktualizacja strony internetowej szkoły
Aktualizacja strony internetowej szkoły
na bieżąco
Strona WWW szkoły

§ 8 ust. 2, pkt. 2 - wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1
Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennej pracy nauczyciela.
Wykorzystanie nabytej wiedzy informatycznej do planowania pracy własnej, gromadzenia i opracowywania informacji oraz organizowania pracy uczniów
Okres stażu
Opracowane materiały
2
Korzystanie z programów komputerowych oraz Internetu w praktyce szkolnej.
Korzystanie z programów multimedialnych i z materiałów znajdujących się na stronach edukacyjnych
Okres stażu
3
Aktualizacja strony internetowej szkoły
Aktualizacja strony
Okres stażu
Strona WWW
4
Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
Przygotowanie materiałów do publikacji na stronach internetowych
Okres stażu
5
Tworzenie prezentacji multimedialnych
Publikowanie prezentacji na stronach internetowych
Okres stażu
Prezentacje
6
Prowadzenie lekcji chemii w pracowni komputerowej
Prowadzenie lekcji chemii w pracowni komputerowej
Okres stażu

§ 8 ust. 2, pkt. 3 - umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Pokazowe zajęcia otwarte dla innych nauczycieli
Okres stażu
Scenariusze zajęć.
2
Współudział przy organizacji imprez szkolnych.
Udział w dniach otwartych oraz w przygotowaniu Święta Szkoły.
Okres stażu
Zdjęcia
3
Udostępnianie samodzielnie opracowanych materiałów innym nauczycielom
Udostępnianie własnych materiałów innym nauczycielom.
Okres stażu
Wydruki
4
Udział w pracach zespołu przedmiotowego i zespołu ds. ewaluacji
Czynny udział w pracach zespołu przedmiotów ścisłych w szkole.
Okres stażu
Zaświadczenie przewodniczącego

§ 8 ust. 2, pkt. 4a – opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1
Opracowanie planu wychowawczego klasy i programu profilaktycznego.
Opracowanie planu pracy wychowawczej zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły oraz programu profilaktycznego.
IX 2011, III 2011
Plan pracy wychowawcy.
Program
2
Wychowawstwo klasy
Współpraca z rodzicami (zebrania z rodzicami,
spotkania indywidualne, pierwsze poniedziałki miesiąca)
Okres stażu
Organizacja i uczestnictwo w wycieczkach szkolnych i biwakach
Okres stażu
Kopie kart wycieczek
Określenie grupy uczniów z dysfunkcjami (współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym)
Okres stażu
Potwierdzenie psychologa i pedagoga

§ 8 ust. 2, pkt. 4b - wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji artystycznej.

Praca na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Wykonywanie zadań egzaminatora z chemii .

Według harmonogramu OKE
Zaświadczenie z OKE

§ 8 ust. 2, pkt. 4c - poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Udział w kursach i szkoleniach dotyczących pracy wychowawczej
Własne refleksje po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami na radach pedagogicznych.
Okres stażu
Zaświadczenia


2
Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
Organizacja wycieczek pieszych, do muzeów, teatru, kina i innych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
Okres stażu
3
Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych
Prowadzenie eliminacji i uczestniczenie w komisji oceniającej kompetencje.
2013-2014
Regulaminy i wyniki konkursu
4
Współorganizacja projektu zachęcającego uczniów okolicznych gimnazjów do wyboru Naszej Szkoły
Projekt multimedialny promujący szkołę
Okres stażu
Prezentacja

§ 8 ust. 2, pkt. 4e - wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z
innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Programy profilaktyczne i kampanie zdrowotne. Udział w akcjach charytatywnych
Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki w szkole współpraca z Sanepidem.
Okres stażu
Zaświadczenie

§ 8 ust. 2, pkt. 4f – uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1
Opracowanie materiałów do pracy dydaktycznej.
Opracowanie lub współopracowanie publikacji związanych z nauczanymi przez siebie przedmiotami.
Okres stażu
Publikacje wykorzystywane przez innych nauczycieli.


§ 8 ust. 2 pkt. 5 - umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1
Rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
Opis i analiza ucznia.
Okres stażu
Wyświetleń: 342


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.