Katalog

Dorota Stępień, 2015-02-10
Sulejówek

Informatyka, Konkursy

Konkurs na plakat lub grafikę pod hasłem "Razem tworzymy lepszy Internet".

- n +

Konkurs na grafikę komputerową pod hasłem
"Bezpieczny? Internet"


„Dzień Bezpiecznego Internetu” to okazja na przeprowadzenie różnych akcji profilaktycznych. Czas na zastanowienie się nad wadami i zaletami Internetu. Pretekst do poruszania tematu bezpieczeństwa Internetu nie tylko na lekcjach, ale również w domach uczniów podczas indywidualnego przygotowywania swoich prac do konkursu. To właśnie stało się genezą powstania tego konkursu.
Organizator konkursu
2 im. GGiGGojnhkjnlkjvkmbv;
1. Organizator:

2. Cel konkursu:
 Pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
 Uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem takich jak cyberprzemoc, oszustwa, pornografia, pedofilia, piractwo komputerowe itp.
 Włączenie szerokiego grona dzieci i młodzieży w obchody Międzynarodowego „Dnia Bezpiecznego Internetu”
 Promowanie technologii komputerowych

3. Uczestnicy
W konkursie mogą barć udział dzieci klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych w dwóch kategoriach wiekowych.

4. Jury
Jury zostanie powołane przez organizatora konkursu, a w jego skład wejdą, plastycy, graficy oraz nauczyciele. Skład zostanie opublikowany na stronie internetowej z wynikami konkursu. Decyzje Jury są ostateczne.

5. Forma pracy – projekt plakatu

6. Warunki techniczne konkursu:
Każda placówka może nadesłać maksymalnie 3 prace wykonane przez różnych uczniów (po jednej)
- Prace wykonywane są indywidualnie
Techniki plastyczne: dowolna grafika komputerowa
Wielkość prac: wielkość 1024 x 768 pix, maksymalna pojemność 0,5 MB
Zapis cyfrowy w formacie: jpg, png lub gif
Wszystkie prace ze szkoły powinny być opisane w jednym pliku tekstowym zawierającym imiona, nazwiska i wiek autorów, adres szkoły, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna.
Prac nie podpisywać na rysunku
W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

7. Kryteria oceny:
Trafność i oryginalność przedstawienia tematu konkursu
Walory artystyczne pracy
Ocenie nie będzie podlegać zaawansowanie technologiczne użytych technik i narzędzi informatycznych.

8. Ocena prac
Prace zostaną ocenione przez komisję kwalifikacyjną, która przygotuje listę prac biorących udział w konkursie (na podstawie oceny zgodności z tematem konkursu, spełnienia wymagań regulaminowych i jakości pracy).


9. Terminy
Prace należy przesłać do 25 lutego 2015 roku, pocztą internetową na adres: dorxxx@o2.pl lub kna
obi@wp.p Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieotrzymanie lub zbyt późne otrzymanie pracy, ale zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić odebranie każdej wiadomości.
Do 1 marca zostanie opublikowana galeria prac zakwalifikowanych do udziału w konkursie.

10. Nagrody i wyróżnienia
Organizator przewiduje uhonorowanie autorów najlepszych prac nagrodami, laureatów dyplomami-wyróżnieniami.

11. Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu
Wyniki konkursu oraz prezentacja wszystkich prac biorących udział w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej Gimnazjum w xxxx (www.gimvvvvv). Nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane do szkół. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

12. Uwagi
Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w konkursie.
Nadesłanie prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.
Wyświetleń: 180


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.