Katalog

Dorota Stępień, 2015-02-10
Sulejówek

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego D.Stępień

- n +

Plan rozwoju zawodowego

Nauczyciel mianowany – awans na stopień nauczyciela dyplomowanego


Dorota Stępień
data rozpoczęcia stażu – 2012r.
Przewidywana data ukończenia stażu – 2015r.


Podstawę prawną niniejszego planu rozwoju zawodowego stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593)


§ 8 ust. 2 pkt 1 w/w Rozporządzenia
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Formy realizacji
• wdrażanie uczniów do samooceny (ankiety, karty ewaluacyjne ułatwiające uczniom samoocenę z zachowania oraz zdobywanych umiejętności)
• wzbogacanie własnego warsztatu i metod pracy poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego takich jak kursy, szkolenia, warsztaty, także z zakresu WDN
• doskonalenie własnej wiedzy poprzez studiowanie fachowej literatury i czasopism
• przygotowanie uczniów do pozaszkolnych konkursów przedmiotowych
• współorganizowanie oraz organizowanie szkolnych konkursów
• udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej zadań np. dotyczących ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły
• udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej
• współuczestnictwo w organizowanych corocznie Dniach Otwartych Szkoły

Sposoby dokumentowania efektów
• zaświadczenia
• dokumentacja własna
• zapisy w szkolnych dziennikach
• dyplomy uczniów

§ 8 ust. 2 pkt 2 w/w Rozporządzenia
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Formy realizacji
• komputerowe opracowywanie potrzebnych w procesie edukacyjnym materiałów
• wyposażenie pracowni historycznej w teksty źródłowe do nauczania historii
• wyposażenie pracowni historycznej w zestaw foliogramów do wybranych epok historycznych
• wykorzystywanie komputera w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej
• wykorzystywanie Internetu w codziennym warsztacie pracy jako źródła cennych informacji
• wykorzystanie środków przekazu w procesie komunikacji
• prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera i sieci Internet
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
• wdrażanie uczniów do bezpiecznego i świadomego posługiwania się komputerem (np. prawo autorskie przy wyszukiwaniu informacji na potrzeby referatów)
• korzystanie ze stron MEN

Sposoby dokumentowania efektów
• zaświadczenia
• dokumentacja własna
• zapisy w szkolnych dziennikach
• dyplomy uczniów


§ 8 ust. 2 pkt 3 w/w Rozporządzenia
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Formy realizacji
• przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela kontraktowego lub stażysty
• pełnienie funkcji opiekuna nauczycieli stażystów lub opiekuna praktyk pedagogicznych (w razie potrzeby)
• opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego" oraz autorskich scenariuszy lekcji informatyki w sieci Internet
• udostępnienie innym nauczycielom autorskich scenariuszy lekcji, testów, sprawdzianów lub innych pomocy dydaktycznych w szkolnej bibliotece
• pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę i awans zawodowy
• współpraca z nauczycielami uczącymi innych przedmiotów w zakresie organizacji imprez, uroczystości szkolnych, konkursów

Sposoby dokumentowania efektów
• zaświadczenia Dyrektora szkoły
• wydruk stron internetowych
• dokumentacja własna
• zapisy w szkolnych dziennikach
• potwierdzenie nauczyciela bibliotekarza


§ 8 ust. 2 pkt 4a w/w Rozporządzenia
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Formy realizacji
• Opracowanie programu autorskiego z zakresu Koła Informatycznego.

Sposoby dokumentowania efektów
• program
• plan
• sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt 4c w/w Rozporządzenia
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Formy realizacji
• pedagogizacja rodziców
• prowadzenie zajęć z uczniem zdolnym oraz mającym trudności w nauce
• organizacja konkursów szkolnych, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach na wyższych szczeblach
• organizowanie spotkań z ludźmi tworzącymi lokalny samorząd, działającymi w ramach organizacji pozarządowych
• organizowanie akcji charytatywnych
• protokoły zebrań z rodzicami potwierdzenia
sprawowanie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego


§ 8 ust. 2 pkt 4e w/w Rozporządzenia
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Formy realizacji
• utrzymywanie stałych kontaktów z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną
• nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta
• stała współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym
• organizowanie/współorganizowanie imprez integracyjnych

Sposoby dokumentowania efektów
• potwierdzenia Dyrektora szkoły
• potwierdzenia odpowiednich instytucji


§ 8 ust. 2 pkt 5 w/w Rozporządzenia
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Formy realizacji
• Tworzenie sytuacji wychowawczych podnoszących poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Pomoc koleżeńska dla uczniów słabszych.
• Opracowanie rozkładu materiału dla ucznia ze specyficznymi wymaganiami edukacyjnymi
• opis i analiza postępowania ucznia z trudnościami wychowawczymi- badanie wpływu sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia

Sposoby dokumentowania efektów
• Własna dokumentacja
• Notatki, opis przypadku

Wyświetleń: 287


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.