Katalog

Katarzyna Dyszy, 2015-02-10
Mierzęcice

Religia, Sprawdziany i testy

Testy do Ewangelii wg św. Marka.

- n +

Katarzyna Dyszy, Mierzęcice
Testy do Ewangelii wg św. Marka
Test 1 Mk
I. Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Co znaczą słowa: Eloi, Eloi, lema sabachthani? (15,34)
b) „Boże, Boże, czemuś mnie opuścił?”
c) „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”
d) „Boże, Boże, dlaczego mnie opuściłeś?”
e) „Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś?”
2. W jaki sposób faryzeusze wyjaśniali to, że Pan Jezus może działać cuda? (3,22)
a) Mocą samego Boga
b) Samemu z siebie
c) Mocą Belzebuba
d) Nie wypowiadali się na ten temat
3. Która z przypowieści wygłoszonych przez Jezusa w Ewangelii Marka zamieszczona jest
jako pierwsza? (4,3)
a) O mierze
b) O zasiewie
c) O ziarnku gorczycy
d) O siewcy
4. Co oznaczają słowa „Effatha”? (7,34)
a) „Otwórz się!”
b) „Usłysz!”
c) „Przejrzyj!”
d) „Uwierz!”
5. Którą z Ewangelii przypisuje się św. Markowi?
a) Pierwszą
b) Drugą
c) Trzecią
d) Czwartą
6. Co jest główną myślą Ewangelii wg św. Marka?
a) W osobie Jezusa spełniają się przepowiednie mesjańskie
b) Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże
c) Jezus jest prawdziwym Synem Bożym
d) Cuda Jezusa potwierdzają Jego posłannictwo
7. Jakie odczucie towarzyszyło uczniom w czasie przemienienia Jezusa? (9,6)
a) Byli przestraszeni
b) Byli zaskoczeni
c) Byli zdziwieni
d) Byli pełni podziwu
8. O co faryzeusze pytali Jezusa chcąc Go wystawić na próbę? (12,14)
a) O płacenie podatku cezarowi
b) O płacenie podatku na świątynię
c) O przestrzeganie Prawa
d) O przestrzeganie przykazań
9. Co Jezus zrobił po uzdrowieniu człowieka z uschniętą ręką? (3,7)
a) Udał się na miejsce pustynne
b) Poszedł do Nazaretu
c) Uwolnił opętanego z duchów, które go dręczyły
d) Oddalił się ze swoimi uczniami w stronę jeziora
10. Co ludziom pozostaje czynić jeśli nie wiedzą kiedy Jezus przyjdzie powtórnie? (13,33)
a) Modlić się
b) Czuwać
c) Pokutować
d) Miłować Boga i ludzi
11. W jaki sposób Jezus pomógł epileptykowi? (9,25)
a) Wypędził z niego złego ducha
b) Zabronił duchowi go nękać
c) Rozkazał duchowi, aby z niego wyszedł razem z pozostałymi duchami
d) Rozkazał duchowi nieczystemu, by wyszedł z niego i więcej nie wracał
12. Gdzie Jezus nocował po przybyciu do Jerozolimy? (11,11)
a) W gospodzie
b) W Betanii
c) W świątyni
d) W Getsemani
13. Kto towarzyszył Jezusowi w drodze do domu Jaira? (5,24)
a) Wielki tłum
b) Apostołowie
c) Jair
d) Jair i inni kapłani
14. Kto podjął decyzję o wydaniu Jezusa w ręce Piłata? (15,1)
a) Arcykapłani i uczeni w Piśmie
b) Arcykapłani i faryzeusze
c) Arcykapłani, starsi, uczeni w Piśmie i cały Sanhedryn
d) Arcykapłani i Sanhedryn
15. Co zrobili uczniowie po wniebowstąpieniu Jezusa? (16,20)
a) Wrócili do Jerozolimy
b) Uciekli z Jerozolimy
c) Poszli i głosili wszędzie Ewangelię
d) Modlili się
16. Czego dotyczył spór faryzeuszy i uczonych w Piśmie z Jezusem? (7,1-3)
a) Tradycji nakazującej umycie rąk po powrocie do domu
b) Tradycji mówiącej o strzepnięciu prochu z sandałów
c) Tradycji zabraniającej jedzenia wieprzowiny
d) Tradycji przestrzegania szabatu
17. Co wg Jezusa jest ważnym warunkiem modlitwy? (11,25)
a) Wyciszenie
b) Skupienie
c) Podziękowanie
d) Przebaczenie
18. Jak zareagowali Gerazeńczycy na wieść o uzdrowieniu opętanego? (5,15)
a) Ogarnęła ich radość
b) Ogarnął ich strach
c) Zdumieli się
d) Byli zaskoczeni
19. W jaki sposób Jezus nauczał nad jeziorem? (4,2)
a) Z pomostu
b) Z ogromnego głazu
c) Z brzegu
d) Z łodzi
20. Gdzie uwolniony od złych duchów rozgłaszał swój cud uzdrowienia? (5,20)
a) W Kafarnaum
b) W Dekapolu
c) W Korozain
d) W Damaszku

II. Uzupełnij cytaty
21. „Pozwólcie . . . . . . . . . . . . . przychodzić do Mnie, nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . im;
do takich bowiem należy . . . . . . . . . . . . . Boże”. (10,14)
22. „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest
ono jak ziarnko . . . . . . . . . . . . . .; gdy się je wsiewa w ziemię, jest . . . . . . . . . . . . . . . . .
ze wszystkich nasion na ziemi”. (4,30-31)
23. „Nic nie wchodzi z zewnątrz w. . . . . . . . . . . . . , co mogłoby uczynić go . . . . . . . . . . . . . . . . ;
lecz co . . . . . . . . . . . . . z człowieka, to czyni człowieka nieczystym”. (7,15)
24. „To. . . . . . . . . . został ustanowiony dla człowieka, a nie. . . . . . . . . . . dla szabatu. Zatem Syn
Człowieczy jest . . . . . . . . szabatu". (2,27-28)
25. „ . . . . . . . . . . . . za Mną, a sprawię, że się staniecie . . . . . . . . . . . . . . . ludzi". (1,17)

III. Odpowiedz na pytania
26. Jak mieli na imię synowie Zebedeusza? (1,19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Czego dotknęła się kobieta cierpiąca na krwotok? (5,28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. Do kogo Jezus powiedział „Talitha kum!”? (5,41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Przez co jest łatwiej przejść wielbłądowi niż bogatemu dostać się do królestwa Bożego?
(10,25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Kto po rozmowie z Jezusem odszedł od Niego zasmucony? (10,17-22)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klucz odpowiedzi 1 Mk:
1. B
2. C
3. D
4. A
5. B
6. C
7. A
8. A
9. D
10. B
11. D
12. B
13. A
14. C
15. C
16. A
17. D
18. B
19. D
20. B
21. Dzieciom, zabraniajcie, królestwo
22. Gorczycy, najmniejsze
23. Człowieka, nieczystym, wychodzi
24. Szabat, człowiek, panem
25. Pójdźcie, rybakami
26. Jakub i Jan
27. Płaszcza Jezusa
28. Do córki Jaira
29. Ucho igielne
30. Bogaty młodzieniec

Test 2 Mk

I. Zaznacz prawidłową odpowiedź

1. Skąd Jezus powypędzał kupców i sprzedawców? (11,15)
a) z synagogi
b) z domu Szymona
c) z domu Łazarza
d) ze świątyni
2. Ile rozdziałów liczy Ewangelia Marka?
a) 14
b) 15
c) 16
d) 17
3. Kogo Jezus nazywa swoją matką i braćmi? (3,33-34)
a) Maryję
b) Apostołów
c) Pełniących wolę Bożą
d) Żydów
4. Kim z zawodu był Lewi? (2,14)
a) Stolarzem
b) Celnikiem
c) Rybakiem
d) Kupcem
5. Którzy Apostołowie towarzyszyli Jezusowi w modlitwie Ogrodzie Oliwnym? (14,33)
a) Andrzej, Filip, Bartłomiej
b) Piotr, Jakub, Jan
c) Andrzej, Filip, Mateusz
d) Piotr, Jakub, Judasz
6. O kim Jezus mówił, że chodzą w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku
i pierwsze miejsca w synagogach? (12,38-39)
a) Uczonych w Piśmie
b) Faryzeuszach
c) Dworzanach Heroda
d) Zwolennikach Piłata
7. W którym mieście opuszczono paralityka przez dziurę w dachu by Jezus mógł go uzdrowić?
(2,1-4)
a) Korozain
b) Kanie
c) Kafarnaum
d) Karmel
8. W jaki dzień tygodnia Jezus uzdrowił człowieka, który miał uschłą rękę? (3,1)
a) W niedzielę
b) W szabat
c) W pierwszy dzień tygodnia
d) W piątek
9. W jakim mieście Jezus nie mógł dokonać żadnego cudu? (6,1;5)
a) Nazarecie
b) Kafarnaum
c) Jerozolimie
d) Betlejem
10. Jakimi słowami zwrócił się do Jezusa bogaty młodzieniec? (10,17)
a) „Nauczycielu dobry”
b) „Rabbi”
c) „Mistrzu”
d) „Synu Dawida”
11. Czyi synowie prosili Jezusa by mogli z Nim zasiąść w niebie? (10,35-37)
a) Alfeusza
b) Józefa
c) Mateusza
d) Zebedeusza
12. Jaki był znak zdrady Judasza? (14,44)
a) Ukłon
b) Podanie ręki
c) Pocałunek
d) Przyklęknięcie
13. Kiedy nastąpiło pierwsze wystąpienie Jezusa? (1,14)
a) Po uwięzieniu Jana Chrzciciela
b) Po powołaniu pierwszych uczniów
c) Po chrzcie w Jordanie
d) Po pobycie na pustyni
14. Które ziarna zostały wydziobane przez ptaki? (4,3)
a) Te, które padły na drogę
b) Te, które padły w skały
c) Ter, które padły między ciernie
d) Te, które padły na ziemie żyzną
15. W jaki sposób rolnicy postąpili z drugim sługą w przypowieści o przewrotnych rolnikach
(12,4)
a) wyśmiali i odprawili z niczym
b) pobili go
c) zranili w głowę i znieważyli
d) zabili
16. Jak miał na imię prorok, który wolał: „Przygotujcie drogę Panu!”? (1,2)
a) Ezechiel
b) Zachariasz
c) Jeremiasz
d) Izajasz
17. Kto zaczął naradzać się przeciw Panu Jezusowi, aby Go zgładzić po uzdrowieniu w szabat?
(3,6)
a) Faryzeusze
b) Faryzeusze i zwolennicy Heroda
c) Celnicy
d) Zwolennicy Heroda
18. Jaki człowiek zamieszkiwał w grobowcach w kraju Gerazeńczyków?(5,2)
a) Chory na trąd
b) Obłąkany
c) Opętany przez ducha nieczystego
d) Nieczysty
19. Co stało się ze świniami, w które weszły złe duchy? (5,13)
a) Ruszyły na pastwisko
b) Zabito je
c) Utonęły w jeziorze
d) Uciekły zboczem w kierunku jeziora
20. Ilu mężczyzn zostało nakarmionych podczas pierwszego rozmnożenia chleba? (6,44)
a) 2 tys.
b) 3 tys.
c) 4 tys.
d) 5 tys.

II. Uzupełnij cytaty

21. „Czas się wypełnił i bliskie jest . . . . . . . . . . . . . Boże. . . . . . . . . . . . . . . . . . się i wierzcie
w . . . . . . . . . . . . . . . . . .!" (1,15)
22. „Córko, twoja . . . . . . . . . cię ocaliła, idź w pokoju i bądź . . . . . . . . . . . . . . . . ze swej
dolegliwości!". (5,34)
23. „Niebo i ziemia . . . . . . . . . . . . . . , ale . . . . . . . . . . moje nie przeminą”. (13,31)
24. „ . . . . . . . . . mój, . . . . . . . . . mój, czemuś Mnie . . . . . . . . . . . . . . ?” (15,34)
25. "Idźcie na cały świat i głoście . . . . . . . . . . . . . . . . . wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy
i przyjmie. . . . . . . . . . . . , będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie . . . . . . . . . . . . . . .”
(16,15-16)
III. Odpowiedz na pytania

26. Ile złych duchów wyrzucił Jezus z Marii Magdaleny? (16,9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Skąd pochodzi to, co czyni człowieka nieczystym? (7,21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. Nad jakim jeziorem Jezus powołał pierwszych uczniów? (1,16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Świadkami jakiego wydarzenia byli Apostołowie: Piotr, Jakub i Jan?(9,2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Co było powodem sporu Apostołów w drodze do Kafarnaum? (9,33-35)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Klucz odpowiedzi 2 Mk:
1. D
2. C
3. C
4. B
5. B
6. A
7. C
8. B
9. A
10. A
11. D
12. C
13. A
14. A
15. C
16. D
17. B
18. C
19. C
20. D
21. królestwo, Nawracajcie, Ewangelię
22. wiara, uzdrowiona
23. przeminą, słowa
24. Boże, Boże, opuścił
25. Ewangelię, chrzest, potępiony
26. 7
27. Galilejskim
28. Z serca, z wnętrza
29. Przemienienia
30. pierwszeństwo
Wyświetleń: 4542


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.