Katalog

MAGDALENA KOSIDŁO, 2015-01-20
NIEDRZWICA DUŻA

WOS, Plany metodyczne

Program pracy z uczniem zdolnym - WOS.

- n +

Magdalena Kosidło


PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM
Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
W RAMACH OPIEKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ


CELE OGÓLNE PROGRAMU:

— Pogłębienie zainteresowania uczniów przedmiotem WOS.
— Ukierunkowanie indywidualnej pracy uczniów, by osiągnęli znaczne postępy w swym
rozwoju.
— Rozszerzenie wiedzy uczniów o dodatkowe treści.
— Rozwijanie w uczniach poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej, regionalnej
i narodowej.
— Wyposażenie uczniów w umiejętności sprzyjające uzyskaniu przez nich wysokich lokat
w konkursach.
— Podniesienie jakości pracy własnej i jakości pracy szkoły.


TREŚCI PROGRAMOWE:

 PROBLEMY POLITYCZNE:

 ZAGADNIENIA PRAWNICZE:

- pojęcie prawa, normy prawnej i przepisu prawnego,
- funkcje i zadania prawa,
- prawo naturalne i stanowione,
- gałęzie i dziedziny prawa,
-hierarchia aktów prawnych,
- sposoby publikacji norm prawnych i wyszukiwania przepisów prawa,
-specyfikacja języka aktów prawnych
-prawo i praworządność
- sztuka wykazywania swoich racji,
-proces karny, proces cywilny,
-młody człowiek wobec prawa

 PRAWA CZŁOWIEKA:

- historia praw człowieka
- pojęcie i geneza praw człowieka,
- katalog podstawowych praw człowieka,
-dokumenty międzynarodowej ochrony praw człowieka,
- przypadki łamania praw człowieka na świecie,
-międzynarodowy system ochrony praw człowieka,
-gwarancje ochrony praw człowieka w Polsce,
-działalność Amnesty International,
- prawa mniejszości narodowych,
-prawa dzieci i uczniów i sposoby obrony praw.


 SAMORZĄD TERYTORIALNY

- struktura i zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego,
- zadania, kompetencje i sposób podejmowania decyzji przez samorząd gminny, powiatowy
i wojewódzki,
-tworzenie budżetu gminy,
-dochody i wydatki własnej gminy,
- wpływ obywateli na działalność samorządu terytorialnego,
-problemy lokalnych społeczności,
-perspektywy rozwoju własnej gminy, powiatu, regionu,
- Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, PROBLEMY SPOŁECZNE:

 SPOŁECZEŃSTWO:

- historyczne formy organizacji społeczeństwa,
- współczesne formy organizacji społeczeństwa,
- struktura społeczeństwa polskiego 1944-89,
- zmiany w strukturze społeczeństwa polskiego po 1989 roku,
-wymiary społecznej aktywności obywatelskiej,
-społeczeństwo lokalne i jego problemy,
- problemy społeczne i ekonomiczne społeczeństwa polskiego,
-etyka życia społecznego.


 INSTYTUCJE SPOŁECZNE:

- pojęcie instytucji społecznej
-funkcje i zadania instytucji w społeczeństwie,
-skuteczność funkcjonowania instytucji społecznych,
-rodzaje instytucji społecznych


 KULTURA ŻYCIA PUBLICZNEGO:

- pojęcie i typy kultury,
-kultura jako podstawa życia społecznego,
-przemiany kultury współczesnej,
-wspólnota kulturowa narodów Europy.


 PROBLEMY GOSPODARCZE:

 EKONOMIA NA CO DZIEŃ:

- ekonomia a demokracja,
-podejmowanie działalności gospodarczej,
-formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw,
-diagnoza strategiczna firmy – analiza SWOT,
- biznesplan przedsiębiorstwa,
-zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie krajowym i zagranicznym,
-rozmowa kwalifikacyjna w warunkach symulowanych,
- aktualne tendencje i zmiany w gospodarce świata i Polski,
-największe centra finansowe i gospodarcze na świecie,
Wyświetleń: 321


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.