Katalog

Monika Szpura-Kazimierczuk, 2015-01-20
Bartoszyce

Język rosyjski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Monika Szpura-Kazimierczuk


Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.


I Czynności organizacyjne

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego ▪ analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego (Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. wniosek o rozpoczęcie stażu wrzesień
2012 r.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ▪ gromadzenie dokumentów i materiałów potwierdzających realizację zadań założonych w planie rozwoju gromadzenie dokumentów; świadectw, zaświadczeń okres stażu
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ▪ opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego sprawozdanie,
ocena dorobku zawodowego czerwiec 2015 r.


II Zadania wynikające z rozporządzenia
§ 8 ust.2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Terminy
1. Zapoznanie się ze zmianami w procedurach awansu zawodowego i opracowanie planu rozwoju analiza aktów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, Kuratorium Oświaty plan rozwoju zawodowego wrzesień 2012 r.
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (konferencje metodyczne, zajęcia warsztatowe, szkolenia rady pedagogicznej) adekwatnych do potrzeb własnych w zakresie motywowania uczniów, prowadzenia zajęć wychowawczych i dydaktycznych zaświadczenia, dyplomy okres stażu
3. Opracowanie narzędzi służących podniesieniu jakości pracy szkoły ▪ opracowywanie arkuszy próbnych egzaminów maturalnych z języka rosyjskiego

▪ dokonywanie analizy wyników próbnych pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych arkusze egzaminacyjne


zestawienie wyników oraz ich prezentacja podczas spotkań Komisji Języków Obcych

?
4.

5. Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego


Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej, wspierających kształtowanie umiejętności kluczowych ▪ przygotowanie uczniów do wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych konkursów oraz olimpiad

▪ wspieranie uczniów zdolnych poprzez prowadzenie przedmiotowych kół zainteresowań


▪ prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego

▪ organizacja oraz przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych z języka rosyjskiego w klasach programowo najwyższych (Liceum Ogólnokształcące i Technikum)
zaświadczenia


dziennik zajęć
pozalekcyjnych


dziennik zajęć
pozalekcyjnych


analiza wyników

według potrzeb


okres stażu


6. Praca w zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej ▪ planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
▪ opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych / Plan Działań Wspierających
▪ prowadzenie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia
▪ wdrożenie działań
▪ ewaluacja potwierdzenie przewodniczącej Komisji ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
dokumenty


okres stażu

7. Organizacja imprez mających na celu promowanie kultury oraz języka rosyjskiego ▪ przygotowanie uczniów do prezentacji w języku rosyjskim w ramach Sesji Języków Obcych potwierdzenie przewodniczącej Komisji Języków Obcych II semestr


§ 8 ust.2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Terminy
1. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej ▪ korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, portali i stron internetowych


▪ korzystanie z internetowego Systemu Kontroli Frekwencji Postępów w Nauce (Librus)

▪ zapisywanie i archiwizowanie materiałów pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej
spisy wykorzystanych stron internetowych
i programów,


zapisy w dzienniku internetowym


scenariusze lekcji,
sprawozdania
okres stażu


okres stażu


2. Komputerowe opracowywanie materiałów związanych z pracą dydaktyczną ▪ opracowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami

▪ projektowanie i drukowanie dyplomów przykładowe karty pracy, sprawdziany, testy

przykładowy wydruk dyplomu
okres stażu

okres stażu


§ 8 ust.2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem ▪ prowadzenie lekcji otwartych

▪ pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych dla studentów

▪ dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w ramach Komisji Języków Obcych, Komisji ds. Szkolnego Programu Profilaktyki oraz Komisji ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

▪ przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w ramach Komisji Profilaktyki
scenariusze zajęć

kopia dzienniczka praktyk studenta praktykanta

potwierdzenie przewodniczących komisji


potwierdzenie przewodniczącej komisji,
ankieta ewaluacyjna okres stażu

okres stażu


okres stażu


okres stażu
2. Upowszechnianie własnych doświadczeń, metod i form pracy ▪ opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji, godzin do dyspozycji nauczyciela, artykułów publikacje w sieci okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Opracowanie i wdrożenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ▪ opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych

▪ prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego program zajęć pozalekcyjnych

dziennik zajęć pozalekcyjnych wrzesień- kwiecień każdego roku
2. Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych ▪ opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów dla ucznia zdolnego oraz dysfunkcyjnego programy zajęć wrzesień 2012 r.

3. Opracowanie programu Dyskusyjnego Koła Filmowego ▪ opracowanie programu Dyskusyjnego Koła Filmowego Pryzmat program zajęć wrzesień 2012 r.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. b Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Wykonywanie obowiązków egzaminatora pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych ▪ pełnienie funkcji przewodniczącej zespołów egzaminacyjnych pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych zaświadczenie maj każdego roku


§ 8 ust. 2 pkt 1 lit. c Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Praca w Dyskusyjnym Kole Filmowym Pryzmat ▪ prowadzenie zajęć z uczniami Dyskusyjnego Koła Filmowego


▪ przygotowywanie młodzieży do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Filmotekę Szkolną. Akcję!

▪ nagrywanie filmu promującego szkołę


▪ organizacja imprez filmowych tj. Wieczór grozy i horrorów dziennik zajęć pozalekcyjnych


zaświadczenie dyrektora


film promocyjny


sprawozdanie

wrzesień-marzec każdego roku?

styczeń-marzec każdego roku?

2. Promocja szkoły w środowisku lokalnym ▪ współorganizacja zbiórek żywności


▪ współorganizacysfja Andrzejek dla dzieci
z dysfunkcjami

▪ współorganizacja cyklicznej imprezy szkolnej: Maraton Wiedzy i Talentu potwierdzenie koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu


potwierdzenie dyrektora dwa razy w roku (w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej nocy)


II semestr każdego roku

II sem.
3. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczniów ▪ praca z uczniem zdolnym oraz mającym trudności w nauce dziennik zajęć pozalekcyjnych okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bartoszycach ▪ organizacja spotkań na temat profilaktyki
sprawozdanie, potwierdzenie Sanepidu II sem.

2. Współpraca Internatem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach

▪ organizacja imprez integracyjnych dla dzieci z SOS-W


potwierdzenie dyrektora SOS-W grudzień styczeń każdego roku


3. Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną ▪ współpraca z Bankiem Żywności potwierdzenie koordynatora zbiórek żywności dwa razy w roku (w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej nocy)

4. Współpraca …………. Instytucja filmoteki jak się nazywa????? ▪ korzystanie z zasobów Filmoteki Szkolnej oraz wzbogacanie wiedzy z zakresu filmu polskiego potwierdzenie instytucji okres stażu

5. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Wychowawczych ▪ rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce
potwierdzenie pedagoga szkolnego okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych uczniów ▪ opracowanie studium przypadku problemu edukacyjnego lub wychowawczego opis przypadków okres stażu

Wyświetleń: 594


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.