AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Zwolan, 2015-01-20
Zamość

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego.

- n +

mgr Monika Zwolan Kraśniczyn, 01.09.2011 r.
Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniczynie
nauczyciel języka niemieckiego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
 data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
 planowana data zakończenia stażu: 31.05.2014 ( staż został przedłużony do 08.01.2015 )

AKTY PRAWNE:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.)
 Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)

Plan może ulec modyfikacji
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.
Zadanie
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego ( § 7 ust. 1, pkt 1)

Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym

zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Potwierdzenie obecności na Radach

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim :
– współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez
w okresie trwania stażu
Potwierdzenia

3. Opieka nad uczniami podczas wycieczek, imprez oraz wyjść pozaszkolnych

w okresie trwania stażu
Potwierdzenia

4. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
w okresie trwania stażu
Potwierdzenia

5. Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu Języków Obcych
rok szkolny 2011/2012
Potwierdzenie

6. Współpraca z Radą Rodziców

w okresie trwania stażu
Potwierdzenia

7. Udział w pracach komisji egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych itp.

w okresie trwania stażu
Potwierdzenia


2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
( § 7 ust. 1, pkt 2)


1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

w okresie trwania stażu
Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach

2. Udział w pracach Zespołu Języków Obcych

cały okres stażu
Potwierdzenie3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż
( § 7 ust. 1, pkt 3)

1. Analiza dokumentacji:

– Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
– Karta Nauczyciela
– Rozporządzenie MENiS z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
– Ustawa o systemie oświaty
– Ustawa o systemie informacji oświatowej
– Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

wrzesień 2011 r.
Notatki

2. Zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi awansu zawodowego ( prasa oświatowa, Internet)

w okresie trwania stażu
Notatki, zaświadczenie opiekuna stażu

3. Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka

w okresie trwania stażu
Notatki

4. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

w okresie trwania stażu
Notatki
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach ( § 7 ust. 2, pkt 1)

Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
 Analiza przepisów prawa oświatowego
 Korzystanie z Internetu, w szczególności z portali edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli
 Wniosek o staż
 Plan rozwoju zawodowego
 Aktualizowanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez udział w szkoleniach

wrzesień 2011 r.
cały okres stażu
Wniosek
Plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
 Rozmowa
 Ustalenie zasad współpracy
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna

wrzesień 2011 r.
cały okres stażu
Podpisanie kontraktu
Konspekty lekcji


3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej

 Wpisy w dziennikach lekcyjnych i pozalekcyjnych
cały okres stażu
Dzienniki lekcyjne

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy

 Doskonalenie Przedmiotowego Systemu Oceniania z Języków Obcych oraz rozkładów materiału
cały okres stażu
PSO
Rozkłady materiału

5. Dokumentowanie własnych działań

 Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, planów i scenariuszy
cały okres stażu
Dokumenty, zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych ( § 7 ust. 2, pkt 2)


1. Poznanie środowiska uczniowskiego

 Obserwacja
 Rozmowy z rodzicami, opiekunami i dziećmi
 Rozmowy z pedagogiem szkolnym
 Przeprowadzenie ankiet
cały okres stażu
Notatki, ankiety

2. Obserwacja i analiza możliwości uczniów
 Zbieranie informacji na temat uczniów
cały okres stażu
Opis działań

3. Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce oraz praca z uczniami zdolnymi

 Kółka oraz zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego
 Organizacja konkursów z języka niemieckiego
 Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
cały okres stażu
Notatki, potwierdzenia, sprawozdanie z działań kół oraz konkursów

4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym

 Współpraca z innymi nauczycielami i wychowawcami
 Rozmowy indywidualne z uczniami i pedagogiem szkolnym
cały okres stażu
Notatki

5. Współpraca z pedagogiem szkolnym

 Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga
 Wspólne rozwiązywanie problemów
cały okres stażu
Notatki, potwierdzenia

6. Przygotowywanie uroczystości szkolnych

 Organizacja imprez okolicznościowych i kulturoznawczych
według planu
Scenariusze, potwierdzenia


Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ( § 7 ust. 2, pkt 3)

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy nauczyciela

 Korzystanie z Internetu i komputerowych programów edukacyjnych
 Opracowanie własnej dokumentacji, rozkładów materiału, scenariuszy lekcji, sprawdzianów, kartkówek i materiałów dydaktycznych oraz innych dokumentów przy pomocy komputera i Internetu
 Umieszczanie własnych materiałów dydaktycznych w Internecie
 Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”
cały okres stażu
Dokumentacja, scenariusze lekcji, kartkówki itp.
Informacje w Internecie

2. Dzielenie się swoją wiedzą z innymi

 Znajdowanie w Internecie i rozpropagowanie materiałów dla uczniów
 Zachęcanie uczniów do korzystania z Internetu
cały okres stażu
Materiały dla uczniów, scenariusze lekcji


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań ( § 7 ust. 2, pkt 4)


1. Współpraca z rodzicami

 Spotkania z rodzicami w ramach konsultacji i wywiadówek szkolnych
 Kontakty indywidualne dotyczące postępów w nauce i zachowania
cały okres stażu
notatki
2. Rozwijanie własnych kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

 Czytanie fachowej literatury
 Udział w kursach i szkoleniach
cały okres stażu
Wykaz lektur
Zaświadczenia o udziale w kursach i szkoleniach

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż ( § 7 ust. 2, pkt 5)

1. Analiza przepisów prawa oświatowego

 Zapoznanie się z aktami prawnymi, szczególnie:
– dotyczących pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
– udzielania pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP
– organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych
w okresie trwania stażu
Notatki, wypisy z obowiązujących aktów prawnych

2. Studiowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

 Znajomość dokumentacji szkoły
cały okres stażu
Dokumentacja szkolna, notatki


Opracowała Zatwierdzam do realizacji
.............................................. ...................................................
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 441


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.