Katalog

Robert Karolak, 2014-12-18
Pruszków

Religia, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- n +

Zaborów, dnia 03 czerwca 2013r.

Sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko: ks. Robert Karolak
Rodzaj prowadzonych zajęć: religia
Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Publicznych z Zaborowie
Opiekun stażu: Ewa Bargieł
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2013r.
Wymiar odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy

W szkole pracuję od dnia 1 września 2005 roku. W 2006 roku uzyskałem stopień nauczyciela kontraktowego i od 1 września 2010 roku rozpocząłem staż na nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli zapoznałem się z przepisami prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Sprawozdanie z realizacji planu przedstawię według wymagań określonych w § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO
(§ 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Podczas całego stażu w Zespole Szkół Publicznych, w którym uczę religii, systematycznie uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zarówno szkoleniowych jak i zwyczajnych.
Współpracując z Samorządem Szkolnym podejmowałem działania zmierzające do pogłębienia wśród uczniów świadomości, że mają wpływ na to, jak wygląda ich szkoła i proces kształcenia. Dokonuje się to nie tylko podczas zajęć edukacyjnych, ale także poprzez wycieczki czy zajęcia pozaszkolne.
Kontakty z rodzicami uczniów naszej szkoły oraz analiza opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i realizacja ich zaleceń pozwoliły mi dotrzeć do uczniów mających problemy nie tylko edukacyjne ale także wychowawcze.
Podczas roku szkolnego pełniłem również rolę osoby odpowiedzialnej za kontakty między Szkołą a Parafią, dzięki czemu mogliśmy zorganizować rekolekcje wielkopostne z udziałem młodzieży zaangażowanej w duszpasterstwo oraz msze św. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
SAMODZIELNE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO POGŁĘBIANIE SWOJEJ WIEDZY
I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
(§ 7 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

W ramach różnorodnych form doskonalenia nauczycieli uczestniczyłem w:
- spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej;
- warsztatach metodycznych na temat katechezy w szkole oraz pracy z młodzieżą;
- kursach pedagogiczno-katechetycznych w ramach permanentnej formacji, organizowanych przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie;
- sympozjum naukowym Miejsce wiary w przestrzeni publicznej, zorganizowanym przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie;
- szkoleniu nt. ewaluacji wewnętrznej; zorganizowanym na terenie ZSP w Zaborowie;
- szkoleniu nt. projektu edukacyjnego w gimnazjum; jw.
- szkoleniu nt. zmian w formie i zasadach organizacji egzaminów gimnazjalnych; jw.
- szkoleniu Autorytet nauczyciela; jw.
- szkoleniu nt. indywidualizacji procesu nauczania uczniów klas 0-3; jw.
- kursie licencjackim, zakończonym stopniem licencjata kanonicznego ze specjalnością teologia pastoralna.
Powyższe szkolenia, kursy i spotkania związane z poszerzeniem zakresu wiedzy i umiejętności potrzebnych w katechizowaniu, przyczyniły się w ogromnym stopniu do pogłębienia mojej wiedzy w zakresie wymagań, specyfiki pracy w Gimnazjum oraz w klasach drugich i szóstych Szkoły Podstawowej.
Przez okres stażu samodzielnie zgłębiałem swoją wiedzę korzystając z publikacji dotyczących wychowania, psychologii i pedagogiki:
- Vademecum katechety – red. Zbigniew Barciński;
- Psychologia dla teologów – red. ks. Józef Makselon;
- Leksykon współczesnych zagrożeń duchowych – Andrzej Zwoliński.UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Zapoznałem się z procedurą awansu zawodowego. Informacje i wskazówki ogólne, które posłużyły mi do podjęcia i realizacji działań na rzecz szkoły, otrzymałem od Pani Dyrektor. W trakcie stażu samodzielnie i systematycznie pogłębiałem wiedzę na temat awansu. Korzystałem ze zbiorów biblioteki szkolnej, z własnej biblioteki systematycznie aktualizowanej oraz materiałów dostarczonych przez mego opiekuna stażu, Panią Ewę Bargieł.
Rozpoczynając staż sporządziłem plan rozwoju, który został zatwierdzony do realizacji przez Panią Dyrektor. Plan opracowałem zgodnie z obszarami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2004 Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami) oraz Karcie Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 97, poz. 674). Przedstawiam jego realizację za okres stażu.
W dotychczasowej pracy, realizując zadania wynikające z charakteru tej pracy, podejmowałem wysiłki zmierzające do wspierania każdego ucznia w realizowanych przez niego zadaniach zarówno w rozwoju i pogłębianiu zdolności oraz talentów, jak i wysiłków zmierzających do zminimalizowaniu wad bądź zaniedbań, które pojawiły się w dotychczasowej edukacji. Dbałem o kształtowanie u młodych ludzi postaw moralnych, patriotycznych i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. bez względu na to, czy uczęszczali na moje zajęcia czy nie.
W okresie stażu realizowałem program nauczania religii Kościoła Rzymskokatolickiego, dostosowując go do możliwości uczniów, jednocześnie stale konfrontując go z wymogami podstawy programowej dla szkół gimnazjalnych i podstawowych.
W okresie stażu wdrażałem różne metody nauczania, oparte na doświadczeniu znanych metodyków oraz nauczycieli dyplomowanych.
W zakresie nauczania opierałem się głównie na aktywizujących metodach kształcenia, a więc metodzie sytuacyjnej, dyskusji dydaktycznej, burzy mózgów, analizie zdarzeń, ankiecie, filmie, wycieczce edukacyjno-rekreacyjnej (w terenie), ulotce, okienku informacyjnym, osi czasu, metodzie plastycznej, itp.
W klasach pierwszych Gimnazjum podejmowałem działania zmierzające do określenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających kształcenie na poziomie gimnazjalnym, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw katechizmowych.
Brałem udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej dotyczących pracy z trudną młodzieżą i mającą problemy w nauce oraz sposobów motywowania ucznia do nauki.
Uczestniczyłem w rekolekcjach kapłańskich i dniach skupienia, mających na celu odnowienie i umocnienie moich wewnętrznych relacji potrzebnych w nauczaniu religii, szczególnie w szkole gimnazjalnej.
W ramach doskonalenia umiejętności w zakresie obsługi multimedialnych urządzeń informatycznych przygotowywałem wraz z uczniami prezentacje multimedialne, przedstawiające sylwetkę bł. Jana Pawła II. Dzięki temu pojawiła się możliwość ukazania w nowoczesny i atrakcyjny sposób autorytetu nie tylko dla Kościoła, ale też dla młodego pokolenia. Wspierałem uczniów klasy drugiej gimnazjalnej realizujących projekt edukacyjny poświęcony krzyżom i kapliczkom przydrożnym.
W trakcie trwania roku szkolnego studiowałem literaturę pedagogiczną, psychologiczną, a także metodyczną niezbędną w pracy nauczyciela. Korzystałem również z portali internetowych poświęconych oświacie, szkolnictwu, metodyce nauczania, problemom nauczycieli, awansowi zawodowemu nauczycieli. Były to m.in. portale: www.men.gov.pl, www.kuratorium.waw.pl, www.literka.pl, www.katecheza.pl, www.natan.pl, www.pasterz.pl, www. archidiecezja.warszawa.pl.

UMIEJĘTNOŚCI UWZGLĘDNIANIA W PRACY
POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

W trakcie roku szkolnego zapoznawałem się z potrzebami, zainteresowaniami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów. Moimi głównymi działaniami były: obserwacja własna, rozmowy z uczniami, wyciąganie wniosków ze szkoleniowych Rad Pedagogicznych poświęconych zagrożeniom okresu dojrzewania i problemom wychowawczym uczniów w mojej szkole.
Byłem w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym, z którym w rozmowach planowaliśmy działania mające na celu rozwiązania pojawiających się na bieżąco problemów młodzieży.
W wielu rozmowach z uczniami poznawałem ich sytuację rodzinną oraz materialną. Także podczas tzw. kolędy miałem możliwość spotkania uczniów w domach rodzinnych oraz poznania ich najbliższych. Pozwoliło mi to zrozumieć ich sytuację osobistą, spojrzeć inaczej na niektóre ich działania, decyzje lub problemy.
Również w rozmowach z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym dyskutowaliśmy na temat zaistniałych problemów naszych wychowanków, podejmowaliśmy stosowne działania mające na celu doraźną bądź długoterminową pomoc.
W zakresie dostosowania warsztatu pracy do potrzeb każdego ucznia indywidualizowałem proces nauczania. W stosunku do ucznia słabego realizowałem to poprzez modyfikowanie treści nauczania, prowadzenie dodatkowych zajęć pozaszkolnych, wyznaczanie uczniom większej ilości czasu na opanowanie trudnych zagadnień, przekazywanie dodatkowych ćwiczeń oraz omawianie tematu na szkolnych zajęciach dodatkowych.
W pracy pozaszkolnej, którą podejmowałem w ramach posługi duszpasterskiej w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaborowie, zajmowałem się grupami młodzieżowymi oraz przygotowaniem do sakramentu bierzmowania. W spotkaniach tych brali udział uczniowie nie tylko z naszej szkoły lecz także z innych okolicznych szkół. Pozwoliło to na wymianę doświadczeń oraz podjęcie przez uczniów krytycznej oceny własnej postawy i stosunku do szkoły oraz uczenia się. W ramach przygotowania do bierzmowania dla kl. III i II Gimnazjum zorganizowałem spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za różne wspólnoty działające w ramach Parafii.
Do moich zadań należało także współorganizowanie corocznych rekolekcji wielkopostnych dla uczniów naszej szkoły. W ciągu roku uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w parafialnych jednodniowych pielgrzymkach. Ich celem było zintegrowanie środowiska oraz pogłębienie relacji dzieci i młodzieży z Panem Bogiem i Kościołem, czyli praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na lekcjach religii.
W okresie ferii i podczas wakacji organizowałem wyjazdy dla dzieci i młodzieży, podczas których poprzez zabawę przekazywane były treści dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji. Wprowadzałem też treści, które miały nauczyć młodego człowieka prawdy o sobie i innym człowieku, wpłynąć na jego rozwój i pozytywne postrzeganie siebie.
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

W celu pogłębienia i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych korzystałem w pracy z technologii komputerowej. Zachęcałem uczniów do korzystania z komputera oraz Internetu podczas uczenia się i zdobywania wiadomości, np. poprzez tworzenie prezentacji multimedialnych, związanych z treściami poznawanymi na zajęciach. Wykorzystanie podczas lekcji prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczniów podniosło jakość prowadzonych przez mnie lekcji, a jednocześnie motywowało uczniów do innowacyjnych działań z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Dotychczas zdobyte umiejętności pozwoliły mi na tworzenie zasobów wiedzy niezbędnych do wzbogacenia moich metod pracy.
Korzystając z Internetu regularnie odwiedzałem strony Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl), Kuratorium Oświaty w Warszawie (www.kuratorium.waw.pl), Kurii Metropolitalnej Warszawskiej (www.archidiecezja.warszawa.pl), Biura Edukacji (www.edukacja.warszawa.pl).
Korzystałem również z wyszukiwarek, portali edukacyjnych i innych ciekawych stron, w szczególności: www.google.pl, www.onet.pl, www.wp.pl, www.nauka.pl, www.edukator.pl, www.katecheza.pl, itp.
Internet służył mi też do zdobywania informacji na temat szkoleń czy konferencji. Oczywiście posługiwałem się również pocztą mailową, w celu wymiany informacji z nauczycielami naszej szkoły, a także w celu kontaktu z organizacjami i stowarzyszeniami.
Zapisałem się także na portale internetowe dla nauczycieli np. literka.pl, 45minut.pl, gdzie można nie tylko znaleźć mnóstwo ciekawych informacji merytorycznych, dotyczących prowadzonych zajęć, ale także na bieżąco zapoznawać się z aktami prawnymi dotyczącymi szkolnictwa czy uczestniczyć w forach czy klubach internetowych w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Dzięki portalowi społecznościowemu Nasza Klasa mogłem śledzić zainteresowania uczniów oraz podejmować z nimi dyskusje w mniej formalnych relacjach.
Zasoby internetowe były także źródłem zdobywania wiedzy niezbędnej w zakresie awansu zawodowego.

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ
(§ 7 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Swoją wiedzę w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki podnosiłem poprzez stałe śledzenie literatury fachowej, czasopism, artykułów. Najbardziej przydatne w mojej pracy okazały się następujące publikacje:
 Niepokoje współczesnej młodzieży - Maria Czerapniak-Walczak;
 Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej - Barbara Harwas-Napierała;
 Stosowanie aktywizujących metod nauczania - Ewa Grela;
 Młodzież wobec wartości - Mirosław J. Szymański;
 Katolicki Magazyn dla Młodzieży „Wzrastanie”.

Zdobytą wiedzę wykorzystywałem w celu rozwiązywania problemów edukacyjnych poprzez:
- branie udziału w pracach organów szkoły (posiedzenia Rady Pedagogicznej),
- zgłaszanie zaobserwowanych negatywnych zjawisk wychowawcom klas i pedagogowi szkolnemu, szczególnie występujących u uczniów uczęszczających na lekcje religii,
- omawianie problemów edukacyjnych i wychowawczych z wychowawcami klas, nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym; diagnozowanie problemów oraz ustalanie konkretnych działań,
- modyfikowanie mego warsztatu pracy w stosunku do ucznia słabego oraz zdolnego - tworzenie materiałów dostosowanych do możliwości ucznia. W przypadku ucznia słabego diagnozowałem obszary, w których uczeń czuje się słabo, a następnie prowadziłem zajęcia bezpośrednio dotykające konkretnych zagadnień problematycznych. W przypadku ucznia zdolnego diagnozowanie zakresu jego wiedzy i skali umiejętności dotyczyło obszaru jego zainteresowań,
- wdrażanie metod aktywizujących podczas zajęć lekcyjnych,
- spotkania z rodzicami lub opiekunami dzieci i młodzieży podczas dorocznej tzw. kolędy były okazją do poznania ich sytuacji rodzinnej (i materialnej - bytowej). Spostrzeżenia te pozwoliły jeszcze bardziej dopasować realizowany program i przekazywane treści do potrzeb oraz możliwości dzieci i młodzieży.

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
(§ 7 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

W trakcie roku szkolnego na bieżąco korzystałem z treści podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole, a więc ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku i Gimnazjum, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, Regulaminu Rady Pedagogicznej.
W podręcznej biblioteczce gromadzę akty prawne, związane ze specyfiką mojej pracy. Znajdują się tam między innymi:
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. – tekst jednolity Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572;
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela – tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 97, poz. 674;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach - Dz.U. 1992 Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmianami;
- Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii - Dz.U. MEN Nr 3, poz. 21;
- Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej - Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 25 sierpnia 2008r.;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - Dz.U. 2004r. Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami;
- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - Dz.U. Nr 11, poz.109 z 2002r.;
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami - Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485;
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005 Nr 180, poz. 1493);
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2011 Nr 149, poz. 887).
Nieustannie śledzę stan aktualnie istniejących aktów prawnych, jestem na bieżąco z wszelkimi zmianami w zakresie ustaw oraz rozporządzeń MEN w sprawach kluczowych dotyczących oświaty.
Znajomość aktów prawnych jest mi niezbędna w pracy zawodowej, między innymi w sprawie uzyskiwania poszczególnych stopni awansu zawodowego, jak również w obszarze właściwie sprawowanej opieki nad dzieckiem i rodziną.
W trakcie roku szkolnego brałem udział w zebraniach plenarnych oraz klasyfikacyjnych Rad Pedagogicznych.

Okres stażu stał się dla mnie jako nauczyciela religii w szkole publicznej ale także jako księdza katolickiego wspaniałym okresem rozwoju. Zmiana środowiska zarówno uczniowskiego jak też i nauczycielskiego podczas trwania stażu spowodowała konieczność podjęcia na nowo wysiłku samokształcenia i doskonalenia warsztatu pracy. Przez cały okres stażu, co starałem się ukazać w powyższym sprawozdaniu, podejmowałem próby pogłębienia swojej wiedzy i rozwoju umiejętności oraz talentów. Szkoła, szczególnie na poziomie gimnazjalnym, stawia przed nauczycielem różnego rodzaju wyzwania, mobilizujące do poszukiwania i odkrywania nowego oblicza zarówno procesu nauczania jak i siebie samego oraz ucznia, który staje się coraz bardziej wymagający. Wynika to z powszechnego dostępu do informacji, która dla nieprzygotowanego, młodego umysłu staje się często przyczyną wątpienia w to, czego dowiaduje się na lekcji religii.
Kończąc staż na nauczyciela mianowanego coraz bardziej uświadamiam sobie, iż ten etap mojego doskonalenia zawodowego jest tylko początkiem a nie końcem, że nieustannie będę potrzebował pogłębiania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności, rozwoju talentów, które pomogą w przekazywaniu młodemu pokoleniu tego, czym sam żyję, co poznałem i w co głęboko wierzę. Chcę pokazać młodemu człowiekowi, że poznanie samego siebie prowadzi do szczęścia.
Nadal planuję własny rozwój. Chciałbym podjąć studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Szczególny nacisk pragnę położyć na pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z uczniem przy wykorzystaniu osiągnięć z dziedziny psychologii. Chciałbym pomóc mu zrozumieć historię narodu, także z perspektywy Kościoła, jako przestrzeni rozwoju tego, co w człowieku najpiękniejsze i porywające – możliwość rozwoju przez poznanie siebie i świata wokół nas.


Opracował:

Wyświetleń: 1675


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.