AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Kinga Stanisławska, 2014-12-10
Brąchnowo

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Nauczyciel kontraktowy: mgr Kinga Stanisławska
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2011
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2014
Miejsce odbywania stażu: Gimnazjum im. Jana Pawła II w BrąchnowiePlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji
I.
§7ust.1,pkt1
Uczestniczenie
w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego.


1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. -zgodnie z harmonogramem -listy obecności, notatki własne
2. Współpraca z Dyrektorem , gronem pedagogicznym oraz Radą Rodziców.
-cały okres stażu
-potwierdzenia

3. Współpraca z rodzicami:
-zebrania
-rozmowy indywidualne
- kontakt telefoniczny
- zgodnie z harmonogramem
- według potrzeb
- według potrzeb

- zapis w dzienniku


4. Współpraca z pedagogiem szkolnym -cały okres stażu

-zapis w dzienniku pedagoga, oraz w notatkach własnych

5. Współpraca z biblioteką szkolną (korzystanie z księgozbioru – tematyka dydaktyczno wychowawcza).
-według potrzeb

-potwierdzenia


6. Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizowania uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez (dyskoteki szkolne, akademie).
-według terminarza

-sprawozdania z działalności SU


7. Pełnienie dyżurów w trakcie organizowanych imprez szkolnych – dyskotek
oraz przerw - utrzymywanie porządku na terenie szkoły -według planu dyżurów
- scenariusze, sprawozdania z organizowanych imprez szkolnych

8. Organizacja konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych - według harmonogramu - potwierdzenia w protokołach z konkursów
9. Praca w zespołach zadaniowych powoływanych przez Dyrektora Szkoły - według potrzeb - protokóły z posiedzeń Rady Pedagogicznej

II.
§7ust.1,pkt2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1.Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN.

-według harmonogramu

-listy obecności
-zaświadczenia
2.Udział w zewnętrznych formach doskonalenia -cały okres stażu - zaświadczenia
3.Udział w konferencjach metodycznych dla nauczycieli historii organizowanych przez wydawnictwa pedagogiczne, centrum doskonalenia nauczycieli itp..
-cały okres stażu - zaświadczenia
4.Poszerzanie wiedzy z zakresu zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samodzielne studiowanie literatury fachowej) -cały okres stażu - notatki własne
III.

§7ust.1,pkt3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż 1. Znajomość dokumentacji szkoły
- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny - okres stażu - notatki i potwierdzenia
2. Analiza dokumentacji:
- Karta Nauczyciela
-Ustawa o systemie oświaty
-Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
-Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
- Rozporządzenie MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych
-Zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (Internet - portale edukacyjne, „Poradnik nauczyciela mianującego się” Wydawnictwo FORUM , prasa oświatowa). -cały okres stażu


Wrzesień 2011
-teksty rozporządzeń, notatki


- wniosek o rozpoczęcie stażu,
-opracowanie planu

3. Znajomość przepisów BHP - zaświadczenie
IV.

§7ust.2,pkt1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach 1. Współpraca z opiekunem stażu:
-zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy (ustalenie terminów spotkań
i konsultacji z opiekunem)
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- obserwacja lekcji (ze szczegółowym omówieniem):
-obserwowanie zająć prowadzonych przez opiekuna stażu
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

-wrzesień 2011
- według harmonogramu -plan rozwoju zawodowego, kontrakt, terminarz spotkań


-arkusze hospitacyjne, arkusze obserwacji, scenariusze lekcji

2. Autorefleksja – samoocena pracy i osiągnięć (określenie mocnych i słabych stron własnej działalności) -dwa razy w roku szkolnym
-sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego, przygotowane narzędzia

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
-gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy lekcji itp)
-przygotowanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego
-przygotowanie końcowego sprawozdania z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
-złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

-cały okres stażu

-raz w semestrze
-czerwiec 2014

-czerwiec 2014

-teczka dokumentów

-sprawozdania
-sprawozdanie

-wniosek

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
-dzienniki lekcyjne
-dzienniki pozalekcyjne
-dokumentacja sprawozdawcza
-arkusze ocen
-cały okres stażu
-dzienniki,
sprawozdania,
arkusze ocen5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
- tworzenie własnych pomocy dydaktycznych, testów, scenariuszy, konkursów
- gromadzenie i studiowanie czasopism ,literatury fachowej, poradników metodycznych
- analiza Przedmiotowego Systemu Oceniania z historii
- wykorzystywanie Internetu jako źródła pomocy dydaktycznych - cały okres stażu


- PSO


6. Stosowanie aktywnych metod nauczania oraz dobieranie zróżnicowanych metod sprawdzania opanowania wiedzy i oceniania. -cały okres stażu

-dziennik lekcyjny, scenariusze lekcji
7. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
-analiza standardów egzaminacyjnych
-opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – tworzenie, analiza, ewaluacja planów wynikowych i rozkładów materiału historii
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami humanistami, w zakresie korelacji materiału
-sierpień/wrzesień 2011

-cały okres stażu
-notatki, dokument
-notatki
- przygotowane materiały
-notatki
8. Publikowanie własnych prac [planu rozwoju zawodowego , scenariuszy lekcji i pomocy dydaktycznych na stronie WWW] -cały okres stażu


- publikacje na stronach

V
§7ust.2pkt,2
Umiejętność uwzględniania
w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych 1. Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów poprzez współpracę z wychowawcami i pedagogiem szkolnym (rozpoznanie problemów wychowawczo-opiekuńczych wśród uczniów).
-rok szkolny


-potwierdzenia np. opinia z PPP


2. Poznanie środowiska uczniowskiego wychowanków - diagnoza potrzeb, zainteresowań i oczekiwań.
-każdego roku

-ankieta


3. Rozwiązywanie problemów natury wychowawczej. -cały okres stażu
-zapis w dzienniku, notatki
4. Stały kontakt z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
-cały okres stażu
-zapis w dzienniku, notatki
5. Ocena możliwości uczniów – indywidualizacja nauczania (dostosowanie sposobu nauczania i wymagań do potrzeb i możliwości ucznia):
-praca z uczniem słabym (konsultacje, dodatkowa pomoc)
-praca z uczniem zdolnym (konsultacje, dodatkowe materiały, zachęcanie do udziału w konkursach, pomoc w przygotowywaniu się uczniów do konkursów)
-cały okres stażu

-plan pracy
- plan pracy koła historycznego, dziennik koła

6. Współorganizowanie uroczystości szkolnych (dyskoteki, apele, gale).
-cały okres stażu
-plan zajęć, dziennik zajęć
7. Organizowanie lub współorganizowanie konkursów z historii i wos

-cały okres stażu

-potwierdzenia


VI.
§7ust.2,pkt3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy nauczyciela techniki komputerowej – udział w kursach
2. Użycie technologii komputerowej do prowadzenia dokumentacji szkolnej:
-przygotowanie scenariuszy lekcji
-przygotowanie wszelkiego rodzaju sprawozdań
-przygotowanie sprawozdań z postępu realizacji planu rozwoju zawodowego
3. Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej:
-wyszukiwanie różnego rodzaju materiałów pomocniczych, informacji; wykorzystanie Internetu jako źródła pomysłów w pracy nauczyciela (ciekawa lekcja, zainteresowani uczniowie, dobre wyniki nauczania).
-korzystanie z portali edukacyjnych– korzystanie z publikacji z zakresu metodyki i dydaktyki, przepisów dotyczących systemu oświaty i publikacji dotyczących awansu zawodowego.
4. Publikacje w Internecie – publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na stronach wybranego portalu edukacyjnego

-okres stażu


-cały okres stażu


-cały okres stażu


-cały okres stażu

-cały okres stażu
-zaświadczenia


-zgromadzone materiały


-scenariusze, sprawozdania
-zgromadzone materiały


maile

-publikacja w Internecie
VII.
§7ust.2,pkt4
Umiejętność stosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów z zakresu realizowanych przez nauczyciela zadań 1.Dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców – kształtowanie właściwych zachowań i postaw uczniów.

2.Aktywna praca nad samokształceniem – aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
-korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej,
-korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej,
-korzystanie z publikacji w Internecie,
-gromadzenie literatury w podręcznej biblioteczce,
-podnoszenie kwalifikacji – udział w kursach i szkoleniach

3.Praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy z zakresu dydaktyki języków obcych oraz pedagogiki i wychowania w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

-cały okres stażu


-cały okres stażu


-rok szkolny 2010/2011


-cały okres stażu

-notatki, kopie artykułów, wydruki z Internetu, zgromadzone pozycje w biblioteczce podręcznej

-potwierdzenie


-notatki

VIII
§7ust.2,pkt5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 1.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
-Statut Szkoły
-Szkolny Program Wychowawczy
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
-Regulaminy szkolne

2.Wykazanie się w znajomości przepisów konkretnych sytuacjach i podejmowanych przez siebie działaniach np.:
-ewakuacja uczniów z sali lekcyjnej po usłyszeniu alarmu
-właściwa pod względem prawnym organizacja wycieczek szkolnych i wyjść
-udział w pracach różnorodnych komisji szkolnych


3.Tworzenie przedmiotowego systemu oceniania z historii.

4.Prawidłowe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej . -okres stażu


-według potrzeb


-wrzesień 2011

-cały okres stażu -kopie artykułów, notatki

-potwierdzenia, zapisy w dzienniku lekcyjnym


-przedmiotowy system oceniania
-dzienniki lekcyjne
i pozalekcyjne,


Opracowała :Kinga Stanisławska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 455


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.