Katalog

Krzysztof Ziegler, 2014-12-10
Kościan

Język angielski, Harmonogramy

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w gimnazjum

- n +

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w gimnazjum obowiązujący od roku szkolnego 2013/2014
Zgodny z obowiązującą od 1 września 2013 r. Nową Podstawą Programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, [Dz.U. z 2012 poz. 977]) oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zespołu Szkół w Starym Bojanowie, stan na dzień 1 września 2013 r.

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego składa się z następujących elementów:

1. Co oceniamy na lekcjach języka angielskiego?
2. Oceny odpowiadające poszczególnym poziomom wymagań
3. Ogólne kryteria oceniania odpowiadające poszczególnym ocenom
4. Ocenianie postępów uczniów
5. Załączniki: 1a i 1b.

1. Co oceniamy na lekcjach języka angielskiego?

• wypracowania, dyktanda, kartkówki, sprawdziany, testy;
• pracę uczniów w czasie zajęć edukacyjnych; zarówno wprowadzających nowy materiał jak i powtórkowych,
• wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych (wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów przy okazji tzw. próbnych Sprawdzianów Szóstoklasisty i Egzaminów Gimnazjalnych);
• ustne wypowiedzi ucznia na zadany temat;
• ustne odpowiedzi przy tablicy,
• regularność pracy i notatki sporządzone w zeszytach przedmiotowych;
• zadania domowe;
• aktywność na lekcji,
• prace projektowe (dodatkowo);
• gazetki ścienne (dodatkowo);
• udział i osiągnięcia w konkursach i zawodach (dodatkowo);
• czytelnictwo książeczek w języku angielskim np. z biblioteki szkolnej (dodatkowo);
• samodzielne zdobywanie wiedzy (szczególnie wykraczającej poza program);


2. Oceny odpowiadające poszczególnym poziomom wymagań

1) poziom konieczny – ocena dopuszczająca (wiadomości i umiejętności niezbędne w uczeniu się języka angielskiego)
2) poziom podstawowy – ocena dostateczna (wiadomości i umiejętności najważniejsze w uczeniu się języka angielskiego o niewielkim stopniu złożoności; w zakresie wymagań zawartych w podstawie programowej),
3) poziom rozszerzający – ocena dobra (wiadomości i umiejętności istotne w strukturze języka angielskiego; bardziej złożone; w zakresie przekraczającym wymagania podstawy programowej),
4) poziom dopełniający – ocena bardzo dobra (wiadomości i umiejętności złożone, trudne, ważne do opanowania; umożliwiające rozwiązywanie problemów i wymagające umiejętności korzystania z różnych źródeł)
5) poziom wykraczający – ocena celująca (wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania; stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia i wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim),


3. Ogólne kryteria oceniania odpowiadające poszczególnym ocenom

Na ocenę dopuszczającą uczeń :

• przejawia poprawny stosunek do przedmiotu przejawiający się w:
 regularnym uczestnictwie w lekcjach (w tym również przynajmniej 60% obecności na zrealizowanych zajęciach dodatkowych ),
 braku spóźnień,
 zebranych podpisach rodziców pod różnego typu informacjami skierowanymi do nich oraz w wykonywaniu różnorakich powierzonych przez nauczyciela zadań, związanych z całorocznym kursem języka angielskiego,
• ma braki w opanowaniu podstawy programowej, lecz posiadł pewne elementy treści nauczania, które są niezbędne w dalszej nauce języka angielskiego,
• mimo braku większych sukcesów językowych, przejawia widoczną chęć do pracy i poprawiania ocen niedostatecznych,
• stara się samodzielnie odrabiać zadania domowe (i poprawia ewentualne popełnione błędy),
• przejawia choć minimalną aktywność na lekcji,
• zna Obowiązkowe Słówka i Wyrażenia w stopniu zadawalającym,
• sumiennie prowadzi zeszyt przedmiotowy

Na ocenę dostateczną uczeń :

• ma poprawny stosunek do przedmiotu przejawiający się w:
 regularnym uczestniczeniu w lekcjach (w tym również na zajęciach dodatkowych),
 braku spóźnień
 wykonywaniu różnorakich powierzonych przez nauczyciela zadań, związanych z całorocznym kursem języka angielskiego,
• spełnia wymogi podstawy programowej,
• samodzielne odrabia zadania domowe (i poprawia ewentualne błędy),
• przejawia na lekcji raczej słabą (ale zauważalną) aktywność,
• popełnia błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne, które umożliwiają jednak zrozumienie sensu wypowiedzi,
• sumiennie prowadzi zeszyt przedmiotowy

Na ocenę dobrą uczeń :

• rozumie krótsze i dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne,
• samodzielnie odrabia zadania domowe (poprawia ewentualne błędy i często konsultuje je z nauczycielem, aby uzyskać dodatkowe informacje o błędach),
• przejawia widoczną chęć i zapał do pracy (np. dość regularnie odrabia zadania dodatkowe),
• przejawia dosyć dużą aktywność na lekcji,
• regularnie pracuje w ciągu roku szkolnego,
• przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach), audiowizualnych (np. filmach, reklamach) oraz tekstach angielskojęzycznych – NPP (Nowa Podstawa Programowa kształcenia ogólnego cytowana na początku), poziom III.1., p. 8., pp. 1);
• potrafi bez większego problemu przekazać w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim – NPP, poziom III.1., p. 8., pp. 3)
• dokonuje samooceny własnych osiągnięć (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzysta ze słownika),
• korzysta z prostych tekstów kultury w języku obcym – NPP, poziom III.1., p. 9).

Na ocenę bardzo dobrą uczeń :

• rozumie przekazywane treści i potrafi odpowiedzieć na pytania z nim związane, a niejednokrotnie potrafi wdać się w dyskusję na dowolny temat,
• chętnie i bez uchybień wykonuje zadania dodatkowe i zlecone prace (np. gazetki szkolne)
• potrafi dość swobodnie wypowiadać się na zadany temat (pisemnie i ustnie), popełniając małe błędy, które potrafi samodzielnie poprawić po ich wskazaniu i przeanalizowaniu,
• przejawia bardzo dużą aktywność na lekcji,
• mówi poprawnie fonetycznie,
• stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, opis, środki niewerbalne) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu, NPP, poziom III.1., p. 12
• uczęszcza na zajęcia dodatkowe

Na ocenę celującą uczeń :

• zapewnił sobie śródroczną lub końcoworoczna ocenę bardzo dobrą z ocen cząstkowych,
• bezbłędnie rozumie teksty pisane i mówione (na odpowiednim dla siebie poziomie),
• wykorzystując strategię domyślania się znaczenia wyrazów z kontekstu rozumie teksty pisane i mówione (na poziomie i+1, czyli nieco wyższym od poziomu nauczania w klasie),
• regularnie odrabia zadania dodatkowe oraz zlecone prace (np. gazetki szkolne);
• chętnie i bez uchybień wykonuje zadania dodatkowe i inne zlecone prace (np. gazetki szkolne, pomoc w organizacji i udział w Szkolnym Dniu Języków Obcych)
• uczestniczy w kółku przedmiotowym i/lub innych zajęciach dodatkowych (np. kółku filmowym lub literackim),
• przejawia bardzo dużą poprawność językową (biegle opanował materiał obowiązkowy i posiada także umiejętności wykraczające ponad program),
• współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych, NPP, poziom III.1., p. 10
• posiada umiejętność wyciągania wniosków z własnych (lub cudzych) błędów,
• przejawia bardzo dużą aktywność na lekcji,
• posiada wysoką poprawność fonetyczną (związaną ze znajomością większości znaków transkrypcji fonetycznej i jak najwierniejszym naśladowaniem wymowy angielskiej),
• potrafi swobodnie wypowiadać się na zadany temat (pisemnie i ustnie), popełniając bardzo małe błędy, które potrafi samodzielnie poprawić po ich zauważeniu,
• bierze udział w konkursach szkolnych i zajmuje w nich „miejsce na podium”,
• bierze udział w międzyszkolnych lub ogólnopolskich konkursach językowych i zajmuje pozycję w elicie 20% najlepszych uczestników,
• jest laureatem różnych konkursów języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, laureatem lub finalistą olimpiady języka angielskiego,
• posiada dużą kreatywność językową,
• nie boi się mówić po angielsku i podejmuje ryzyko komunikacji tylko w tym języku
• posiada świadomość językową (np. w zakresie podobieństw i różnic między językami).


4. Ocenianie postępów uczniów
Oceny zdobyte z powyższych form sprawdzania wiedzy oraz prac dodatkowych są podstawą oceny śródrocznej lub końcoworocznej.

W ciągu półrocza przewidywane są sprawdziany pisemne z większej partii materiału, np. po zakończeniu działu (zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, których czas pisania to najwyżej 30 minut.), sprawdziany z pięciu ostatnich lekcji (trwające do 20 minut i zapowiadane przynajmniej na lekcji poprzedzającej sprawdzian) oraz niezapowiedziane kartkówki (z trzech ostatnich lekcji).

Przed przystąpieniem do każdego sprawdzianu nauczyciel podaje uczniom NaCoBeZU („na co będę zwracać uwagę” – dokładnie sformułowane kryteria oceny zgodnie z wytycznymi Oceniania Kształtującego), które nie ulega zmianie podczas sprawdzenia pracy. Równocześnie uczniowie są informowani o tym w jakiej formie praca zostanie oceniona (czy oceną kształtującą czy sumującą).

W ocenie kształtującej pojawiają się cztery elementy:
 co było dobrze (wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy)
– co było źle (co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy)
+ jak poprawić to co było źle
↑ wskazówki do dalszej pracy

Czas sprawdzania prac pisemnych przez nauczyciela to:
• testy, prace klasowe, wypracowania i sprawdziany – dwa tygodnie,
• kartkówki – jeden tydzień

Uczeń ma prawo wglądu do pracy sprawdzającej - zapoznania się z błędami, omówienia i wyjaśnienia ich przez nauczyciela.

Brak pracy domowej, na którą składa się wypracowanie lub kilka ”większych” ćwiczeń, jest równoznaczny z ustaleniem bieżącej oceny niedostatecznej.

W przypadku nieobecności na zajęciach, należy odrobić zaległości na drugie zajęcia po tej lekcji, chyba że na uzupełnienie zaległości na kolejną lekcję jest weekend – wtedy trzeba się przygotować już na kolejną lekcję!

Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania do zajęć w semestrze z zawieszeniem tego prawa w styczniu i czerwcu. Z tego prawa skorzysta tylko wtedy, gdy wyraźnie zgłosi to przed lekcją. Prawo do nieprzygotowania nie obowiązuje na zapowiedzianych wcześniej formach sprawdzenia wiedzy oraz w styczniu i czerwcu.

Sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli z różnych przyczyn uczeń nie może pisać sprawdzianu z klasą, powinien niezwłocznie ustalić z nauczycielem osobny termin w ciągu 14 dni od powrotu do szkoły. Jeśli wtedy tego nie uczyni powinien liczyć się z tym, że może zostać bez zapowiedzi odpytany (ustnie lub pisemnie) z przewidzianego sprawdzianem lub testem zakresu wiedzy i umiejętności.

Kartkówek nie poprawia się. Poprawa sprawdzianu jest możliwa tylko raz, a ocena z poprawy także jest wpisywana do dziennika. Poprawiać możemy tylko oceny niedostateczne i dopuszczające.

Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu lub testu jest podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.

W klasach I-III gimnazjum w ciągu całego roku szkolnego uczeń powinien znać podane przez nauczyciela na początku roku tzw. Obowiązkowe Słówka i Wyrażenia (por. przypis 2 na str. 2). Ta znajomość jest szczególnie ważna jako jedno z kryteriów stanowiących podstawę oceny dopuszczającej. Ich nieznajomość na dowolnym sprawdzianie bardzo (tj. o połowę) obniża liczbę przyznanych punktów za każde zadanie gdzie należy ich użyć. Stopień znajomości słówek zwiększa się w zależności od stopnia spełnienia wymagań, a więc od minimalnego, ale (co ważne) zadawalającego do wykraczającego w którym uczeń nie tylko wykazuje się doskonałą ortografią, ale czasami podaje słówka ponadobowiązkowe (np. „Hiya” lub „so long” jako formy odpowiednio nieformalnego powitania i pożegnania)

W pracach pisemnych zdobyte punkty przelicza na ocenę następująco:

OCENA KRYTERIA STANDARDOWE KRYTERIA OBNIŻONE
dopuszczający, 41% – 50% 31% – 44%
dostateczny, 51% – 60% 45% – 50%
dostateczny+ 61% – 70% 51% - 64%
dobry, 71% – 80% 65% – 80%
dobry+, 81% – 90% 81% –90%
bardzo dobry, 91% – 99% 91% – 99%
celujący 100% 100%

Ustalanie śródrocznej/końcoworocznej oceny z języka angielskiego odbywa się na podstawie średniej ważonej, co oznacza, że nauczyciel przypisuje każdej formie aktywności na lekcji różne wagi – im większy wkład do oceny końcowej ma ocena z danego obszaru aktywności, tym większą ma wagę. Wagi dla poszczególnych typów aktywności prezentuje Tabela 1.


Rodzaj aktywności Waga
dyktanda, sprawdziany
wypracowania, kartkówki, odpowiedź ustna przy
tablicy; ustna wypowiedź ucznia na zadany temat,
wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych
(próbny sprawdzian w kl. VI SP, próbny EG)
50%
aktywność na lekcji; s cenki; gazetki ścienne;
prace projektowe; zadania domowe
30%

Obliczanie oceny (X) następuje według następującego wzoru:
20%


X= (w1x1+w2x2+..wnxn)(w1+w2+…wn)

x1, x2, … xn – to poszczególne oceny (1; 2; 3; 3,5; 4, 4,5;5;6)
w1, w2, … wn – to przypisane ocenom wagi zgodnie Tabelą 1.

Przy ocenianiu pracy i aktywności ucznia na lekcji nauczyciel może stawiać „plusy” i „minusy”.

Plusy (na ocenę cel i bdb) uczeń otrzymuje za:
 aktywność,
 zadania dodatkowe (na ocenę celującą wymagają one oczywiście pracy ponadprogramowej),
 różne inne zadania (np. dobre odpowiedzi wybiórcze z zakresu przerabianego materiału).

Minusy zaś za:
 brak pracy na lekcji (nawet kilkakrotnie na jednej lekcji),
 niepoprawne odpowiedzi wybiórcze z zakresu przerabianego materiału,
 głośne podpowiadanie innym uczniom,
 niezgłoszony brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub zadania domowego jeśli składa się ono z jednego zadania

Trzy plusy dają ocenę (odpowiednio) celującą lub bardzo dobrą, trzy minusy – niedostateczną.

Wpływ na ocenę ostateczną in plus oraz in minus ma stosunek ucznia do przedmiotu.

5. Załączniki

Załącznik 1a. Kryteria oceniania Słówek i Wyrażeń obowiązkowych.

Za każde słówko poprawnie napisane Uczeń otrzymuje 1 punkt. Błąd ortograficzny (tzw. „literówka”) lub zapis ze słuchu oznacza, że za dane słówko przyznaje się 0,5 p. chyba, że dana „literówka” zmienia sens wyrazu (np. „wont” zam. „want” (zapis ze słuchu), „and” zam. „end”, (błędna litera zmienia znaczenie słowa). Osoby ze stwierdzonymi dysfunkcjami mają obniżone kryteria w zakresie słówek obowiązkowych stosownie do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Załącznik 1b. Słówka i wyrażenia obowiązujące przez cały rok szkolny dla poszczególnych poziomów

Słówka i Wyrażenia obowiązujące przez cały rok szkolny – KLASA I GIMNAZJUM

•kolory,
•dni tygodnia,
•pory roku,
•miesiące,
•cyfry 1-100,
•zaimki osobowe („ja”, „ty”, itd.)
•przymiotniki dzierżawcze („mój”, „twój” itd)
•formy powitalne,
•kierunki świata,
•wszystkie teraźniejsze formy czasownika „to be”
•proste polecenia nauczyciela: read, listen, write, speak, look, translate, repeat, complete
•przymiotniki podstawowe: big, small, cold, warm, hot, long, short, fast, slow, old, new, clean, dirty, favourite, true, false, good, bad
•przysłówki: very, really, so, again, only, here, there
•przyimki: for, to, from, in, with, after, before, about
•słówka pytające: what, who, where, when, why, how, how often, which, what time
•wybrane czasowniki regularne: open, close, cook, dance, play, start, stay, stop, help, talk, travel, live, use, wait, walk, want, work, watch TV
•wybrane czasowniki niereg. (w trzech formach) have, do, say, go
•wybrane rzeczowniki: animal, answer, apple, bird, body, book, boy, car, child, city, clothes, day, dog, door, end, example, fruit, family, fish, flower, food, friend, garden, girl, house, job, king, love, man, meal, month, , name, number, pen, pencil, people, person, picture, place, plant, queen, question, river, road, room, school, shop, story, street, sun, table, thing, time, town, tree, vegetable, village, water, week, world, woman
•spójniki: because, but, and, or

Słówka i Wyrażenia obowiązujące przez cały rok szkolny – KLASA II GIMNAZJUM
•kolory,
•dni tygodnia,
•pory roku,
•miesiące,
•cyfry 1-100,
•zaimki osobowe („ja”, „ty”, itd.)
•przymiotniki dzierżawcze („mój”, „twój” itd)
•formy powitalne,
•kierunki świata,
•wszystkie terazn. i przeszłe formy czasownika „to be”
•proste polecenia nauczyciela: read, listen, write, speak, look, translate, repeat, complete
•przymiotniki podstawowe big, small, cold, warm, hot, long, short, fast, slow, old, new, clean, dirty, favourite, true, false, good, bad, happy, sad,
•przysłówki: very, extremely, really, so, again, almost, only, here, there, together
•przyimki: for, to, from, in, with, after, before, about
•słówka pytające: what, who, where, when, why, how, how often, which, what time
•wybrane czasowniki regularne: open, close, cook, dance, play, start, stay, stop, help, talk, travel, live, use, wait, walk, want, work, watch TV. push, pull
•wybrane czasown. nieregularne: have, come, do, say, get, give, make, go, know, take, see, come, think, give, find, say, tell, feel, leave
•wybrane rzeczowniki: animal, answer, apple, bird, body, book, boy, car, child, city, clothes, day, dog, door, end, example, fruit, family, fish, flower, food, friend, garden, girl, house, job, king, love, man, meal, month, , name, number, pen, pencil, people, person, picture, place, plant, queen, question, river, road, room, school, shop, story, street, sun, table, thing, time, town, tree, vegetable, village, water, week, world, woman
•spójniki: because, but, and, although, or, so
•zaimki nieokreślone: both, all oraz zaimki typu: some-, no-, any-, every-

Słówka i Wyrażenia obowiązujące przez cały rok szkolny – KLASA III GIMNAZJUM

•kolory,
•dni tygodnia,
•pory roku,
•miesiące,
•cyfry 1-100,
•zaimki osobowe („ja”, „ty”, itd.)
•przymiotniki dzierżawcze („mój”, „twój” itd)
•formy powitalne,
•kierunki świata,
•wszystkie terazn. i przeszłe formy czasownika „to be”
•proste polecenia nauczyciela: read, listen, write, speak, look, translate, repeat, complete
•przymiotniki podstawowe: big, small, cold, hot, long, short, fast, slow, old, new, clean, dirty, favourite, true, false, high, low, happy, sad, good, bad, wet, dry, first, last
•przysłówki: very, extremely, really, so, again, almost, only, here, there, together
•przyimki: for, to, from, in, out, with, without, about, after, before,
•słówka pytające: what, who, where, when, why, how, how often, which, what time
•wybrane czasowniki regularne: ask, open, close, cook, dance, describe, explain, need, play, start, stay, stop, help, talk, travel, live, use, wait, walk, want, work, push, pull, watch TV, push, pull try
•wybrane czasowniki niereg. (w trzech formach) have, come, do, say, get, give, make, go, know, take, see, come, think, give, find, say, tell, feel, leave, win, lose
•wybrane rzeczowniki: animal, answer, apple, bird, book, boy, brother, car, cat, child, city, clothes, day, dog, door, end, example, fruit, family, father, fish, flower, food, friend, garden, girl, house, job, king, love, man, meal, mother, month, name, number, pen, pencil, people, person, picture, place, plant, queen, question, river, road, room, school, shop, sister, story, street, sun, table, teacher, thing, time, town, tree, vegetable, village, water, week, world, woman
•spójniki: because, but, and, although, or, so
•zaimki nieokreślone: both, all oraz zaimki typu: some-, no-, any-, every-
•wybrane rzeczowniki: animal, answer, apple, bird, body, book, boy, , car, child, city, clothes, day, dog, door, end, example, fruit, family, , fish, flower, food, friend, garden, girl, house, job, king, love, man, meal, month, , name, number, pen, pencil, people, person, picture, place, plant, queen, question, river, road, room, school, shop, story, street, sun, table, thing, time, town, tree, vegetable, village, water, week, world, woman
•spójniki: because, but, and, although, or, so
•zaimki nieokreślone: all, both, each, most, oraz zaimki typu: some-, no-, any-, every
•spójniki: because, but, and, although, or, so
•zaimki nieokreślone: both, all oraz zaimki typu: some-, no-, any-, every-


autor: mgr Krzysztof Ziegler
Zespół Szkół w Starym Bojanowie
Wyświetleń: 321


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.