AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Iwan, 2014-11-14
Puławy

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko: Małgorzata Iwan
Nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Borowej
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2013
Czas trwania : 2 lata i 9 miesięcy
Opracowała:
Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji
§ 7. ust. 1. pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
.
1.
Udział w pracach Rady
Pedagogicznej, współpraca z
dyrektorem, gronem pedagogiczny i
Samorządem Uczniowskim
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.
Współpraca z nauczycielami i rodzicami
w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
Organizowanie konkursów szkolnych
i międzyszkolnych.
Dzielenie się materiałami oraz zdobytą wiedzą
z gronem pedagogicznym.
1- 2 razy w
semestrze oraz wg
potrzeb
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
lista obecności
scenariusze, zdjęcia
potwierdzenia
potwierdzenie dyrektora,
zdjęcia
potwierdzenia
2.
Pełnienie dodatkowych funkcji w
szkole
Prowadzenie strony internetowej szkoły.
Organizacja i uczestnictwo w różnych formach
upowszechniania kultury (wyjazdy klasowe do
kina, teatru, muzeum). Sprawowanie opieki nad
dziećmi podczas imprez i wyjść poza teren szkoły.
cały okres stażu
cały okres stażu
potwierdzenie dyrektora,
adres strony
terminarz wycieczek
szkolnych
3.
Współpraca z rodzicami
Organizowanie zebrań grupowych i
indywidualnych konsultacji.
wg terminarza
lista obecności rodziców
Włączanie rodziców do aktywnego udziału
w całokształcie pracy szkoły.
Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Rodziców
dotyczących współpracy ze szkołą i niesienia jej
pomocy w sprawach wychowawczych.
cały okres stażu
wg terminarza
potwierdzenie
lista obecności
4.
Realizacja zadań opiekuńczowychowawczych
wynikających z
programu wychowawczego szkoły
Sporządzenie planu godzin wychowawczych
uwzględniającego potrzeby dziecka związane
z jego rozwojem emocjonalnym, fizycznym,
intelektualnym, ale także problemy wynikające ze
specyfiki środowiska .
Organizowanie klasowych imprez.
Pełnienie dyżurów w trakcie przerw
śródlekcyjnych..
Realizowanie programu wychowawczego
w ramach godzin wychowawczych, opracowanie
dokumentów koniecznych np. w pracy
wychowawcy: badanie relacji między uczniami
w sferze przyjaźni, koleżeństwa, wrogości,
motywowanie uczniów do osiągnięcia sukcesów,
badanie przyczyn niepowodzeń dydaktycznych,
rozwijania zachowań społecznych.
wrzesień 2013
wg terminarza
cały okres stażu
cały okres stażu
plan godzin
wychowawczych
zdjęcia
potwierdzenie dyrektora,
plan dyżurów
dziennik lekcyjny, plan
godzin wychowawczych
§ 7. ust. 1. pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach
kształcenia ustawicznego
1.
Udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego
Uczestnictwo w :
 radach szkoleniowych,
 kursach, szkoleniach,
cały okres stażu
zaświadczenia,
potwierdzenie
 warsztatach,
 wewnątrzszkolnych pracach zespołowych.
2.
Doskonalenie własnego warsztatu
pracy
Ukończenie studiów podyplomowych Nauczania
Techniki.
Poszukiwanie metod pracy, które ułatwią uczniom
osiąganie celów dydaktycznych zawartych
w postawie programowej.
Tworzenie bazy łączy do stron www z materiałami
dydaktycznymi. Budowanie bazy materiałów
dydaktycznych, testów.
Studiowanie specjalistycznej literatury.
czerwiec 2014
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
dyplom
notatki własne,
konspekty
notatki własne, baza
łączy
notatki własne
§ 7. ust. 1. pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
1. Poznanie przepisów prawa
oświatowego
Analiza dokumentacji.
 Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli,
 Karta Nauczyciela,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2017r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych,
 Ustawa o systemie oświaty,
 Zapoznanie się z publikacjami
interpretującymi zasady ubiegania się
o stopnie awansu zawodowego,
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi
zasady ubiegania się o stopnie awansu
zawodowego.
cały okres stażu
cały okres stażu
zbiór dokumentacji,
notatki
zbiór dokumentacji,
notatki
zawodowego.
Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych
podejmujących w/w temat.
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne
studium prawa oświatowego.
wg terminarza
cały okres stażu
zaświadczenia, lista
obecności
notatki własne
§ 7. ust. 2. pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a
także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1.
Poznanie procedury awansu
zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego
dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
kontraktowego:
 Rozporządzenie MEN z dnia 01 marca
2013r.,
 Karta Nauczyciela.
cały okres stażu
plan rozwoju
zawodowego, notatki
2.
Współpraca z opiekunem stażu
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Zawarcie kontraktu i omówienie planu
współpracy.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -
konsultacja , opracowanie scenariuszy zajęć, ich
analiza. Określenie mocnych i słabych stron
wrzesień 2013
wrzesień 2013
wrzesień 2013
wrzesień 2013
cały okres stażu
cały okres stażu
wniosek
kontrakt
plan rozwoju
zawodowego
grafik
karta obserwacji, zdjęcia
notatki, scenariusze
lekcji, karta obserwacji
własnej działalności.
3.
Współpraca z dyrektorem
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora.
wg potrzeb
dyrektora
scenariusze lekcji, karta
obserwacji
4. Doskonalenie warsztatu i metod
pracy pedagogicznej
Analiza i wybór programów nauczania w oparciu
o merytoryczne jego wartości.
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych
metod nauczania.
Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki,
testy itp.
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi
w procesie sprawdzania i oceniania.
Opis i analiza indywidualnego przypadku.
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
raz w okresie stażu
notatki
scenariusze lekcji
notatki
scenariusze lekcji
notatki własne
5.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Systematyczne prowadzenie dokumentacji
szkolnej (dziennik zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych, arkusze ocen).
systematycznie
dziennik zajęć
lekcyjnych,
pozalekcyjnych, arkusze
ocen
6.
Publikacja własnych prac
Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na
stronie internetowej (portal dla nauczycieli).
październik 2013
adres strony internetowej
§ 7. ust. 2. pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1.
Zapoznanie się z potrzebami,
problemami i zagrożeniami
charakterystycznymi dla wieku
rozwojowego uczniów oraz diagnoza
problemów społecznych i
Obserwacja własna.
Rozmowa z uczniami.
Wnioski wyciągane z obrad Rady Pedagogicznej
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
notatki
notatki
notatki
cywilizacyjnych. poświęconej zagrożeniom wieku nastoletenigo i
problemom wychowawczym w naszej szkole.
2.
Przygotowanie gazetek szkolnych o
różnorodnej tematyce
Redagowanie gazetki szkolnej.
Wg terminarza
zdjęcia, potwierdzenia
3.
Współpraca z rodzicami
Organizacja spotkań z rodzicami mającymi
kłopoty z nauką i zachowaniem.
cały okres stażu
notatki
4.
Praca z uczniem zdolnym
Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów.
cały okres stażu
notatki
5.
Praca z uczniem słabym
Prowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki dla
uczniów klas szóstych przygotowujących do
sprawdzianu po klasie szóstej, i dla uczniów
wymagających szczególnej pomocy.
cały okres stażu
dziennik zajęć
pozalekcyjnych
6.
Kontakty z poradnią psychologicznopedagogiczną
Wspólne rozwiązywanie problemów
pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych
w szkole.
wg potrzeb
potwierdzenia
§ 7. ust. 2. pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.
Korzystanie z umiejętności obsługi
komputera w przygotowaniu pomocy
dydaktycznych, konspektów,
pozostałej dokumentacji.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych, planów,
konspektów, prowadzenie dokumentacji z
wykorzystaniem komputera.
cały okres stażu
pomoce dydaktyczne,
plany, konspekty
2.
Opracowanie dokumentacji Planu
rozwoju zawodowego
Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego.
wrzesień 2013
plan rozwoju
zawodowego
3.
Wykorzystanie internetu do dzielenia
się swoją wiedzą z innymi
nauczycielami
Umieszczenie scenariuszy zajęć na stronie
internetowych portali dla nauczycieli.
raz w semestrze
adres strony internetowej
4.
Korzystanie podczas zajęć z
różnorodnych źródeł informacji
Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem
różnorodnych źródeł informacji (internet).
cały okres stażu
konspekty, zdjęcia
5. Prowadzenie strony internetowej
szkoły
Dokumentowanie w postaci zdjęć i notatek
wydarzeń szkolnych i umieszczanie ich na stronie
internetowej szkoły.
cały okres stażu strona szkoły
§ 7. ust 2. pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zadań z
zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z
zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1.
Udział w różnego rodzaju formach
doskonalenia zawodowego z zakresu
psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Udział w :
- konferencjach,
- warsztatach,
- szkoleniach,
- kursach.
cały okres stażu
zaświadczenia
2.
Studiowanie literatury pedagogicznopsychologicznej
Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami
wydawniczymi w w/w dziedzinie.
cały okres stażu
notatki
3.
Pedagogizacja rodziców
Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na
celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej
z dzieckiem.
cały okres stażu
potwierdzenia
4.
Nawiązanie współpracy z
organizacjami wspomagającymi
pracę szkoły, działającymi na rzecz
pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich takimi jak:
MOPS, Policja, Poradnia
Pedagogiczno – Psychologiczna itp.
Wspólne rozwiązywanie problemów
pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych
w szkole.
cały okres stażu
notatki, potwierdzenia
5.
Stosowanie zdobytej wiedzy podczas
Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji,
cały okres stażu
plan godzin
wychowawczych
pracy z dziećmi
integrowanie grupy.
wychowawczych
§ 7. ust. 2. pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1.
Zapoznanie się z podstawowymi
aktami prawnymi dotyczącymi
systemu oświaty
Przeanalizowanie podstawowych aktów
prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian
w przepisach. Zgromadzenie podstawowych
aktów prawnych.
cały okres stażu
notatki, wykaz
dokumentów
2.
Zapoznanie się z podstawowymi
aktami prawnymi obowiązującymi w
szkole
Analiza dokumentacji szkolnej:
 Statutu Szkoły,
 plan dydaktyczno-wychowawczy,
 plan rozwoju szkoły,
 wewnątrzszkolny system oceniania,
 programu profilaktyki.
cały okres stażu
notatki
3.
Nawiązanie współpracy z
organizacjami wspomagającymi
pracę szkoły
Zorganizowanie spotkania z policjantem ruchu
drogowego w celu poznania zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach oraz kontrola pojazdów
przed wyjazdami dzieci na wycieczki autokarowe.
Udział w pokazach organizowanych przez
strażaków
wg terminarza
wg terminarza
potwierdzenie, zdjęcia
potwierdzenie, zdjęcia
4.
Organizowanie i współorganizowanie
wycieczek
Zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego
przebiegu wycieczek.
wg terminarza
karty wycieczek
Borowa 09.09.2013
....................................................................................
(podpis nauczyciela)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 502


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.