AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Ławniczak, 2014-11-14
Czempiń

Biologia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego (BIOLOGA) ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

- n +

Imię i nazwisko nauczyciela: AGNIESZKA ŁAWNICZAK
Miejsce pracy: Gimnazjum im. prof. Stanisława Kielicha w Borowie
Nauczany przedmiot: biologia
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel mianowany
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.
Cel podstawowy podjętego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

AKT PRAWNY:
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej; Warszawa, dnia 21 marca 2013 r., poz. 393).

§ 8.1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.


§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
-Uaktualnianie wiedzy dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli poprzez korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe oraz fachowe czasopisma.
-Przygotowanie planu rozwoju zawodowego i złożenie go wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu Dyrekcji szkoły.
-Opracowanie sprawozda z przebiegu realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
-Opracowanie opisu i analizy wymagań określonych w §8 ust.2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów (układ teczki i teczka nauczyciela dyplomowanego).
-Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
2. Prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
- Wpisy do arkusza ocen, dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, dzienników nauczania indywidualnego oraz e-dziennika.
-Opracowywanie sprawozdań semestralnych z realizacji planu rozwoju zawodowego.
-Gromadzenie sprawozdań z obchodów Dnia Ziemi, protokołów przeprowadzonych konkursów, świadectw, zaświadczeń, scenariuszy lekcji, ankiet, zdjęć, prac uczniowskich itp.
3. Doskonalenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej.
- Analiza programu nauczania biologii w gimnazjum, przygotowanie planów wynikowych i wymagań edukacyjnych oraz modyfikacja planów wynikowych.
-Opracowanie planów pracy wychowawczej.
-Opracowanie planu zajęć kółka biologicznego.
-Opracowanie PSO (Przedmiotowego Systemu Oceniania z lekcji biologii).
-Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych (modele biologiczne, okazy roślin, kartkówki i testy z biologii, karty pracy dla uczniów itp.).
4. Aktywne uczestnictwo w WDN (Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli) oraz innych formach doskonalenia zawodowego, które podnoszą kompetencje, nadają kwalifikacje, doskonalą wiedzę oraz umiejętności.
- Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które dotyczą procedur egzaminu gimnazjalnego.
-Udział w różnorodnych szkoleniach lub warsztatach organizowanych dla nauczycieli.
-Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego podczas opracowywania wyników i wniosków z egzaminów gimnazjalnych. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia nauczycieli pokrewnych przedmiotów.
-Samodzielne pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
5. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, porównywanie wyników oraz ocena skuteczności podejmowanych działań.
-Przeprowadzenie diagnozy w klasach pierwszych na początku oraz pod koniec roku szkolnego.
- Przeprowadzenie ankiety dla uczniów klas pierwszych.
-Przeprowadzenie anonimowej ankiety ewaluacyjnej z lekcji biologii dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum.
-Przeprowadzenie arkusza samooceny uczniów na lekcjach biologii w gimnazjum
6. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
- Diagnoza potrzeb, zainteresowań i oczekiwań uczniów.
-Obserwacja i analiza możliwości intelektualnych uczniów.
-Wnikliwa analiza opinii oraz zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dotyczących uczniów gimnazjum.
-Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
-Konsultacje z innymi nauczycielami dotyczące uczniów stwarzających problemy wychowawcze.
-Rozmowy z pedagogiem szkolnym, korzystanie z jego pomocy i doświadczenia podczas rozwiązywania sytuacji problemowych.
-Rozmowy z rodzicami uczniów na temat postępów ich dzieci w nauce, a w szczególności konsultacje z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
7. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
- Integracja uczniów w czasie wycieczek oraz uroczystości klasowych.
-Integracja zespołu klasowego ze środowiskiem szkolnym podczas dyskotek i innych imprez organizowanych na terenie szkoły.
-Prowadzenie konsultacji lub zajęć wyrównawczych i powtórkowych przed sprawdzianami dla uczniów słabych z przedmiotu biologia.
-Zindywidualizowany sposób prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów podczas lekcji biologii, zajęć nauczania indywidualnego, zajęć wyrównywania, utrwalania i poszerzania wiedzy biologicznej z uwzględnieniem potrzeb uczniów.
8. Rozwój zainteresowań biologicznych uczniów.
- Organizacja, przeprowadzenie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przyrodniczych organizowanych przez PTOP „Salamandra" oraz w wojewódzkich konkursach biologicznych dla uczniów gimnazjów.
-Prowadzenie zajęć kółka biologicznego oraz innych działań lub akcji rozwijających zainteresowania biologiczne uczniów.
-Organizowanie wycieczek przyrodniczych, prozdrowotnych oraz spotkań z ciekawymi ludźmi.
-Zachęcenie uczniów do zakładania w domu hodowli pantofelka, pleśniaka białego, dżdżownicy oraz doświadczalne sprawdzanie czynników wpływających na kiełkowanie nasion fasoli oraz wyhodowanej przez uczniów rzeżuchy w celu właściwego opracowania wyników hodowli i doświadczeń, które zostaną wykorzystywane na zajęciach biologii.
9. Uwrażliwianie uczniów na problemy ochrony środowiska, przyrody, zagrożenia społeczne i cywilizacyjne.
- Zachęcenie klas do aktywnego udziału w akcjach ekologicznych, takich jak „Sprzątanie Świata” oraz „Dzień Ziemi”.
-Przygotowanie lekcji wychowawczych dotyczących zagrożeń współczesnego świata, np. tematy dotyczące szkodliwości palenia papierosów, zażywania narkotyków, depresji, przemocy lub problemów nastolatków.

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystywanie znajomości obsługi komputera w praktyce zawodowej.
-Opracowanie dokumentów, takich jak plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji.
-Opracowanie za pomocą komputera narzędzi pomiaru dydaktycznego tj. testów, kartkówek, konkursów itp.
-Komputerowe przygotowanie scenariuszy lekcji, także z wykorzystaniem Internetu.
-Przygotowanie ogłoszeń dla uczniów, dyplomów oraz prezentacji multimedialnych wykorzystywanych na lekcjach biologii.
2. Publikowanie własnych prac na portalu internetowym.
-Opublikowanie planu rozwoju zawodowego, wybranych scenariuszy lekcji, testów i kartkówek na stronach portalu internetowego: www.profesor.pl.
- Analizowanie komentarzy ze stron internetowych odnośnie opublikowanych prac w celu wzbogacenia warsztatu pracy.
3. Wykorzystanie Internetu w pracy pedagogicznej.
-Monitorowanie aktualizacji przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, rozporządzeń MEN za pośrednictwem Internetu.
-Poszukiwanie informacji przydatnych w pracy nauczyciela-wychowawcy poprzez korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, pedagogiki oraz psychologii.
-Konsultacje z innymi nauczycielami odbywającymi staż na nauczyciela mianowanego poprzez portale internetowe oraz kontakt e-mailowy, w celu doskonalenia warsztatu własnej pracy.
4. Prowadzenie zajęć biologii z zastosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
-Zastosowanie płyt CD zawartych w podręcznikach do nauki biologii podczas niektórych lekcji biologii oraz na zajęciach kółka biologicznego.
-Przeprowadzenie multimedialnych zajęć biologii z wykorzystaniem Internetu.
-Zachęcanie uczniów do wykonywania wybranych przez nauczyciela zadań domowych w formie multimedialnej, na płytach CD.
-Wykonywanie przez chętnych uczniów i prezentowanie na zajęciach biologii projektów wymagających posłużenia się Internetem i komputerem.
5. Komunikowanie się z uczniami, rodzicami uczniów oraz innymi nauczycielami wykorzystując do tego celu technologię informacyjną i komunikacyjną.
-Korzystanie z telefonu oraz Internetu do komunikacji z rodzicami uczniów i nauczycielami przedmiotów.
-Korzystanie z poczty tradycyjnej i elektronicznej do komunikowania się z uczniami odnośnie tematyki zadań domowych, wykazu literatury do konkursów, wycieczek przyrodniczych itp.
-Wykorzystanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej dzienniczków uczniowskich, dzienników lekcyjnych i dziennika elektronicznego do komunikacji z rodzicami uczniów, wychowawcami klas oraz nauczycielami innych przedmiotów.
6. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystując technologię informacyjną i komunikacyjną.
-Samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w celu pogłębienia wiedzy z tych dziedzin.
-Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej oraz materiałów szkoleniowych w Internecie.
-Aktywny udział w kursach, szkoleniach, warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
-Śledzenie zmian dotyczących podstawy programowej nauczania biologii.

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego oraz w pracach innych zespołów działających w danym roku szkolnym.
-Dzielenie się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami z członkami zespołów, prowadzenie dokumentacji zespołów - planu pracy zespołu, opracowanie ankiet, wyników i wniosków z przeprowadzonych ankiet i obserwacji, przygotowanie prezentacji wyników prac danych zespołów.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
-Przeprowadzenie lekcji biologii i chemii dla nauczycieli kontraktowych z wykorzystaniem różnorodnych technik pracy z uczniami.
3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli na posiedzenie Rady Pedagogicznej lub przeprowadzenie szkolenia/warsztatu dla nauczycieli podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w Gimnazjum w Borowie.
-Przekazanie nauczycielom materiałów szkoleniowych lub przeprowadzenie szkolenia/warsztatu dla nauczycieli podczas posiedzenia Rady Pedagogiczne o tematyce wynikającej z aktualnych potrzeb szkoły.
4. Przekazanie własnych materiałów dydaktycznych do biblioteki szkolnej celem udostępnienia ich innym nauczycielom.
-Umieszczenie PSO, scenariuszy lekcji, programu zajęć kółka biologicznego i planu pracy godzin wychowawczych oraz innych materiałów w bibliotece szkolnej w wersji tradycyjnej i elektronicznej.
5. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
-Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą – wskazówki ustne i pisemne udzielane stażyście, kontrola rytmiczności realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego stażysty, obserwacje lekcji prowadzonych przez stażystę, kontrola podejmowanych przez stażystę działań.

§8 ust. 2 pkt 4
Realizacja co najmniej trzech z sześciu zadań.
a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
-Opracowanie i wdrożenie programu zajęć kółka biologicznego w Gimnazjum w Borowie („Kółko Biologiczne”).
-Opracowanie i wdrożenie planów pracy godzin wychowawczych dla klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum („Plan pracy godzin wychowawczych”).
b. Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z CEA.
-Ukończenia szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów (egzaminu maturalnego z przedmiotu biologia) oraz wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w roku 2013.
-Aktywne uczestnictwo w sprawdzaniu arkuszy maturalnych z biologii na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.
c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
-Organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych celem propagowania zdrowego stylu życia, zapoznania uczniów z otaczającą przyrodą oraz biologią i kulturą regionu.
-Pojęcie i ukończenie studiów podyplomowych dla nauczycieli z zakresu plastyki, muzyki i wiedzy o sztuce w celu prowadzenia lekcji plastyki w gimnazjum oraz zajęć dodatkowych dla uczniów, rozwijających ich zdolności plastyczne dotyczące obserwacji przyrody (wykonywanie rysunków obrazów mikroskopowych, roślin oraz zwierząt obserwowanych podczas zajęć terenowych z biologii).
e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
-Współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim (PZŁ) w Czempiniu w celu realizacji ścieżki przyrodniczej na terenie PZŁ podczas zajęć terenowych na lekcjach biologii .
-Współpraca z Komendą Policji w Czempiniu i Kościane w celu wdrożenia działań profilaktycznych wśród młodzieży.
-Współpraca z Kościańską Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu realizacji na zajęciach biologii profilaktyki HIV/AIDS.
-Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kościanie w celu rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych wśród uczniów.
-Prowadzenie akcji „Zbiórka zużytych baterii” we współpracy z Organizacją Odzysku Zużytych Baterii „Reba”.
-Propagowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gimnazjum – informowanie uczniów o korzyściach wynikających z segregowania odpadów, składowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych, informowanie o działalności firmy „Selekt” znajdującej się terenie gminy Czempiń a zajmującej się selektywną zbiórką odpadów.

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego – praca z uczniem mającym problemy edukacyjne, które wynikają z negatywnych zachowań oraz trudnej sytuacji rodzinnej.
-Opis i analiza przypadku.
2. Opis i analiza rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego – praca z uczniem mającym trudności w nauce biologii.
-Opis i analiza przypadku.

Borowo, dnia1 września 2014 roku.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 628


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.