Katalog

Katarzyna Grzyb, 2014-09-12
Radom

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, MAJĄCYCH SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W NAUCE CZYTANIA I PISANIA

- n +


1. Cele działań terapeutycznych:
A. Usprawnienie motoryki rąk,
B. Usprawnienie koordynacji wzrokowo –ruchowej, słuchowo –ruchowej, słuchowo- wzrokowej,
C. Rozwijanie zdolności dokonywania analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,
D. Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej,
E. Rozwijanie spostrzegawczości,
F. Wdrażanie do logicznego rozumowania,
G. Wyrabianie koncentracji uwagi,
H. Wywołanie zainteresowania czynnościami ruchowymi,
I. Wyrabianie płynności ruchów,
J. Kształcenie wrażliwości estetycznej,
K. Usprawnienie techniki czytania i pisania,
L. Eliminowanie błędów i braków w czytaniu i pisaniu.

Inne cele:
A. Stymulowanie ogólnego rozwoju uczniów,
B. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
C. Zaspokojenie potrzeb rozwojowych uczniów poprzez uwzględnienie specyfiki ich trudności w nauce oraz dostrzeganie mocnych stron,
D. Wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości.

2. Założenia programu:
Program pracy terapeutycznej podzielony jest na trzy etapy. W pierwszym zawarte są ćwiczenia rozwijające ogólne sprawności ruchowe i manualne, jak również usprawniające funkcje wzrokowe i słuchowe.
Etap drugi to ćwiczenia w czytaniu i pisaniu sylab
i wyrazów, natomiast trzeci – czytanie zdań i tekstów. Głównym celem zawartych w programie ćwiczeń jest pomoc dziecku w przezwyciężeniu trudności i umożliwienie prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiąganie pozytywnych wyników w nauce.

3.Formy i metody pracy:
Podczas prowadzenia zajęć będę korzystała z różnych pomocy dydaktycznych wykonanych przez siebie typu: loteryjki, wykreślani, rebusy. Zajęcia będę starała się urozmaicić korzystając również z gotowych pomocy:
A. Pus z książeczkami do nauki ortografii,
B. Stemple, rebusy itp.,
C. Zeszyty ćwiczeń J. Mickiewicz „ Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania”,
D. „Wzory i obrazki” M. Frostig, D. Horne,
E. „Gry i zabawy w terapii pedagogicznej” J. Jastrząb,
F. Elementy metody dobrego startu M. Bogdanowicz,
G. Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona,
H. Wczesna nauka czytania metodą symulataniczno-sekwencyjną według prof. J. Cieszyńskiej;

4.Obszary działań terapeutycznych:

I.Ćwiczenia usprawniające sprawność manualną:
1. Malowanie szlaczków,
2. Naśladowanie czynności lepienia kulek śniegowych,
3. Lepienie z plasteliny,
4. Ugniatanie papierowych kul i rzucanie do celu,
5. Wycinanie z papieru po śladzie,
6. Rysowanie równocześnie obiema rękami prostych kształtów,
7. Rysowanie wzorów po śladzie.

B. Ćwiczenia wspomagające koncentrację uwagi:
1. Wyszukiwanie szczegółów na rysunkach lub różnic między ilustracjami,
2. Rysowanie w obrębie konturów, kopiowanie przez kalkę, rysowanie po śladzie, kolorowanie drobnych elementów, labirynty, łączenie wyznaczonych punktów,
3. Składanie całości z części, dobieranie części do całości,
4. Zabawa w kończenie słów dowolną sylabą, rebusowe loteryjki, tworzenie nowych wyrazów z liter innego wyrazu po ich przestawieniu,
5. Tworzenie słów z wypowiedzianych sylab (scalanie sylab wg kolejności lub po ich przestawieniu),
6. Wysłuchiwanie ukrytego wyrazu w innym wyrazie,
7. Odtwarzanie struktur dźwiękowych - według wzoru, różnicowanie dźwięków, graficzne odtwarzanie słyszanych dźwięków;

C. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej:

1. Ćwiczenia na materiale bezliterowym:
- Układanie obrazków z części,
- Uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach,
- Łączenie obrazków związanych ze sobą np. komputer-myszka,
- Wskazywanie obrazka, który nie pasuje do pozostałych,
- Wyszukiwanie podobieństw i różnic między obrazkami;

2. Ćwiczenia na materiale literowym:
- Układanie pociętych liter,
- Wydzieranie liter z gazet,
- Lepienie liter z plasteliny,
- Malowanie liter palcami,
- Różnicowanie liter najczęściej mylonych,
- Dobieranie litery wielkiej do małej,
- Obrysowywanie liter,
- Wyszukiwanie wskazanej litery wśród zestawu liter, odczytanie jej i zapisanie,
- Przyporządkowanie do obrazka pierwszej litery nazwy przedmiotu na nim przedstawionego,
- Wyszukiwanie liter w sylabach, wyrazach.

3. Ćwiczenia na materiale zdaniowo- wyrazowo- sylabowym:
- Składanie sylab w wyrazy,
- Rozcięcie wyrazów na sylaby i ponowne ich złożenie,
- Wyszukiwanie takich samych sylab,
- Podpisywanie obrazków wyrazami ułożonymi z sylab,
- Tworzenie wyrazów rozpoczynających się daną sylabą,
- Uzupełnianie luk w tekście,
- Układanie rozsypanki wyrazowej,
- Rozwiązywanie rebusów,
- Wyszukiwanie w ciągach słownych nazw np. zwierząt,
- Układanie zdań w kolejności w celu utworzenia historyjki opisującej treść obrazka,
- Uzupełnianie w tekście brakujących kresek, kropek, ogonków i znaków interpunkcyjnych,
- Dobieranie zdań do obrazków,
- Pocięcie zdania na wyrazy i złożenie go.

D.Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej:
1. Ćwiczenia rytmiczne:
- Wyklaskanie podanego przez nauczyciela rytmu,
- Klaskanie rytmu znanej melodii.

2. Analiza i synteza słuchowa wyrazów i zdań :
- Wyodrębnianie w zdaniach wyrazów. Zaznaczanie ich przez podkreślanie,
- Wyodrębnianie wyrazu w zdaniu i konstruowanie z tym wyrazem innego zdania,
- Budowanie zdań prostych na temat przedmiotu,
- Budowanie zdań rozwiniętych na temat treści obrazka.

3. Analiza i synteza sylabowa wyrazów :
- Podział wyrazów na sylaby,
- Tworzenie sylab z określoną samogłoską,
- Liczenie sylab w wyrazach,
- Budowanie wyrazów z daną sylabą,
- Synteza sylab podanych ze słuchu.
- Przekształcanie wyrazów przez zmianę sylaby.

4.Analiza i synteza głoskowa wyrazów :
- Układanie wyrazów z podanymi głoskami,
- Synteza słuchowa wyrazów z podanych głosek,
- Liczenie głosek w wyrazach,
- Odgadywanie na jaką głoskę rozpoczyna się nazwa pokazanego przedmiotu.
- Dobieranie obrazków (przedmiotów), których nazwy posiadają daną głoskę w środku (na początku, na końcu),
- Dobieranie wyrazów, które różnią się jedną głoską,
- Przekształcanie wyrazów przez zmianę głoski na początku, w środku lub na końcu wyrazu,
- Układanie wyrazów z alfabetu ruchomego.

E.Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu sylab i wyrazów:
- Układanie sylab wypowiadanych przez nauczyciela, czytanie i pisanie ich z pamięci,
- Rozsypanka sylabowa,
- Ustne podawanie wyrazu zaczynającego się od danej sylaby. Zapisanie go,
- Dobieranie par jednakowych sylab z liter pisanych do sylab z liter drukowanych,
- Rozwiązywanie rebusów,
- Układanie przez dziecko dowolnych wyrazów z sylab,
- Układanie napisów pod obrazkami wzoru,
- Układanie obrazków do napisów,
- Doskonalenie czytania sylab i całych wyrazów przy zastosowaniu domina sylabowo-wyrazowego,
- Dokładanie różnych sylab do jednej np. las-ka,
- Dobieranie brakujących sylab do wyrazów trzysylabowych np. kom...ter (pu),
- Czytanie sylabami na przemian z dzieckiem.
Ćwiczenia usprawniające czytanie:
- Czytanie całościowe sylab i wyrazów,
- Czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami,
- Czytanie selektywne głośne i ciche,
- Czytanie z przesłoną (w okienku),
- Czytanie głośne,
- Ćwiczenia w rozumieniu czytanych treści.

F.Ćwiczenia usprawniające pisanie:
- Przepisywanie wyrazów, zdań, podkreślanie liter, sylab, lub wyrazów zawierających określoną trudność, wypisywanie sylab lub wyrazów z trudną literą,
- Pisanie z pamięci,
- Pisanie ze słuchu,
- Tekst z lukami literowymi wpisywanie liter z trudnością ortograficzną,
- Tekst z lukami sylabowymi w luki wpisuje się sylaby,
- Tekst z lukami wyrazowymi luki uzupełnia się wyrazami ilustrowanymi za pomocą obrazków tekst obrazkowo-wyrazowy,
- Wpisywanie sylab lub wyrazów z trudną literą (trudności dotyczące głosek i specyficznych liter:
o dwuznaki („sz”, „cz”, „ch”, „dz”, „dż”,
o zmiękczenia „przez kreskę - „ś”, „ć”, „ń”, „ź”, „dź”,
o zmiękczenia przez „i”,
o różnicowanie „i”, „j”,
o mylenie samogłosek nosowych „ą” i „ę” z „on”, „om”, „en”, „em”,
o pisownia „ó”, „rz”, „h”.

F.Czytanie zdań i tekstów:

- Układanie zdań z sylab,
- Układanie i czytanie zdań z podanych wyrazów,
- Dobieranie zdań do obrazków,
- Układanie zdań z coraz większą ilością wyrazów,
- Porządkowanie zdań zgodnie z kolejnością zdarzeń
w opowiadaniu,
- Czytanie na przemian całych zdań,
- Czytanie z dzieckiem na przemian dłuższego tekstu,
- Szukanie w tekście odpowiedzi na postawione pytanie,
- Szukanie w tekście fragmentów dotyczących postaci lub miejsca akcji.

Wyświetleń: 3455


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.