Katalog

Wioleta Dudzińska, 2014-08-26
Bogatynia

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie za I rok stażu

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU
ZA ROK SZKOLNY 2012/2013WIOLETA DUDZIŃSKA – NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ UBIEGAJĄCY SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI –
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2015r.


Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. § 7 ust. 2 pkt 1

l.p.
Zadanie do realizacji
Informacje o realizacji
Uwagi

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela:
analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego,

tworzenie biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu,

napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania.Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
Zaczęłam tworzyć swoją własną biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.
Napisałam i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz przygotowałam plan rozwoju zawodowego.2.


Współpraca z opiekunem stażu:
ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu,

ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,


obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna zajęć– wnioski z obserwacji,

prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza,

określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu, omówione zostały również zasady współpracy.
Ustalono, iż spotkania z opiekunem stażu będą odbywały się według potrzeb stażysty.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu mgr Beatę ....:
- „Bezpieczeństwo nasze i innych ludzi” -4.01.2013r.
- „Matematyczna kraina”-22.03.2013r.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu:
- „Pies-przyjaciel człowieka” – 11.12.2013r.
-„Świąteczne życzenia”-27.03.2013r.
Na bieżąco omawiałam z opiekunem stażu mocne i słabe strony własnej działalności pedagogicznej.


3.

Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela
autorefleksja, samoocena.


Stworzyłam plan rozwoju zawodowego.4.

Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej
doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć,

stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania,


opracowanie pomocy dydaktycznych,

prowadzenie zajęć w obecności dyrektora, omówienie, wnioski,

udział w zajęciach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli,

realizacja zajęć otwartych dla rodziców.


Doskonaliłam umiejętność tworzenia scenariuszy zajęć, stosowałam w procesie dydaktycznym aktywne metody nauczania opierając się głównie na książkach Jadwigi Krzyżewskiej: „Metody aktywizujące”, „Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej”. Poszukiwałam również aktywnych metod nauczania korzystając z zasobów portali internetowych dla nauczycieli.
Tworzyłam dekoracje, materiały i pomoce dydaktyczne, wykorzystywałam je w procesie dydaktyczno-wychowawczym na zajęciach.
Prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora:
- „Pies-przyjaciel człowieka” – 11.12.2013r.
-„Świąteczne życzenia”-27.03.2013r.
Zajęcia były omawiane, wyciągnięte wnioski wdrażałam do własnej pracy.
Przeprowadziłam lekcję otwartą dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: - „Pies-przyjaciel człowieka” – 11.12.2013r.
Uczestniczyłam w lekcjach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli:
-„Mijają dni, miesiące, lata”- 23.04.2013r.
-„Od kijanki do żaby”- 27.05.2013r.


5.

Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.


Jako wychowawca klasy II d obserwuję na bieżąco osiągnięcia edukacyjne uczniów. Przeprowadziłam SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY.


6.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:
zastosowanie autorefleksji, autoanalizy przy sporządzaniu opisu z realizacji planu,

samoocena.

Przygotowałam sprawozdanie za pierwszy rok stażu.


7.

Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki z wykorzystaniem literatury fachowej przydatnej w wykonywanej pracy i rozwoju osobistym.

Na bieżąco zapoznaję się z literaturą fachową z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
8.


Aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz w szkoleniach WDN-u i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

Przez cały rok uczestniczyłam w zebraniach rady pedagogicznej, współpracowałam z gronem pedagogicznym, a w szczególności z zespołem nauczycieli nauczania zintegrowanego.
Brałam udział w szkoleniach:
-Szkolenia Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej
„Inteligencja wieloraka”-05.11.2013r.
„Ciekawe techniki plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolne”j-8.05.2013r.
-Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
„Działanie tablicy multimedialnej”-29.05.2013r.
-Zewnętrzne szkolenia:
"Zabawy budujące współpracę w grupie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym"- 5.11.2012r.
-szkolenie w formie e-learningu
"Integracja europejska dla najmłodszych" -8.11.2012r.
Ponadto razem z Marią .... przeprowadziłam szkolenie na temat: „Integracja europejska dla najmłodszych- Spotkania z Jeżykiem Europejczykiem” -04.03.2013r.


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. § 7 ust.2 pkt 2l.p.
Zadanie do realizacji
Informacje o realizacji
Uwagi

1.Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


W roku szkolnym pisałam opinie o uczniach klasy II d. Zapoznawałam się z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


2.

Rozwijanie zainteresowań uczniów
obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi,

prowadzenie zajęć dodatkowych,

organizowanie konkursów dla uczniów.
Podejmując zadania wychowawcy klasy obserwowałam uczniów w sytuacjach szkolnych, przeprowadzałam rozmowy z dziećmi i rodzicami na temat potrzeb, oczekiwań i zainteresowań wychowanków.
Prowadziłam koło techniczne „Origami”.
Zorganizowałam konkursy:
-„Konkurs Recytatorski dla klas 0-III” (wraz z .....) -25.02.2013r.
-„Konkurs polonistyczny klas III” (wraz z ...)

Ponadto uczniowie klasy II d rozwijali swoje zainteresowania poprzez udział w konkursach i przeglądach.
Osiągnięcia:
Julia -„Mój ulubiony bohater książkowy” miejsce I
Daniel -„Mój ulubiony bohater książkowy” miejsce III
-„W królestwie Pani Jesieni” miejsce II
Anna - „W królestwie Pani Jesieni”
miejsce III
Sara -Międzyszkolny konkurs plastyczny-etap szkolny „Od serca podarki” miejsce III
Piotr
„Konkurs na najmniejszego misia”- miejsce I
Szymon - „Bogactwo darów jesieni” miejsce I
Julia - Finał ligi matematycznej miejsce III
Hubert - Finał ligi polonistycznej miejsce I
Julia - „Konkurs Recytatorski dla klas 0-III” miejsce I
Klasa II d - „Konkurs o patronie Kornelu Makuszyńskim”
miejsce II
Cezary - „Maska karnawałowa” miejsce III
Szymon - „Maska karnawałowa” miejsce III
Julia - Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski „Radość w poezji” miejsce III
Julia - „Mini Playback Show” miejsce II


3.

Uwzględnianie w swojej pracy pedagogicznej problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
poznawanie środowiska uczniowskiego,

opracowanie zajęć na temat zagrożeń współczesnego życia,

współpraca z pedagogiem szkolnym,

prowadzenie spotkań z rodzicami, informowanie ich o problemach dzieci, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Poznawanie środowiska uczniowskiego ułatwiło mi prowadzenie pracy wychowawczej.
Współpracowałam również z pedagogiem p. Renatą oraz p. Bogdanem . Z ich pomocą rozwiązywałam problemy wychowawcze, co przyczyniło się do poprawy relacji między uczniami i utrwalało prawidłowe zachowania.
Systematycznie prowadziłam spotkania z rodzicami, przekazywałam im informacje o zachowaniu, problemach i osiągnięciach edukacyjnych dzieci. Udzielałam również wskazówek wychowawczych.
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. § 7 ust.2 pkt 3l.p.
Zadanie do realizacji
Informacje o realizacji
Uwagi

1.

Opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji szkolnej, scenariuszy zajęć, konspektów, pomocy dydaktycznych, dyplomów.


Wszelką dokumentację związaną z awansem zawodowym jak i pracą nauczyciela prowadziłam wykorzystując technologię informacyjną. Poprzez wykorzystanie komputera oraz Internetu tworzyłam karty pracy dla uczniów, dokumenty szkolne, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, dyplomy, prezentacje multimedialne.2.

Korzystanie z Internetu w celu zdobywania potrzebnych informacji i materiałów dotyczących oświaty.


Na stronie internetowej MEN-u zapoznałam się z rozporządzeniem dotyczącym awansu zawodowego oraz korzystałam ze stron edukacyjnych (www.literka.pl, www.interklasa.pl, www.edux.pl), by pozyskiwać wiadomości z zakresu prawa oświatowego.


3.

Komputerowe opracowanie dokumentacji z okresu stażu.


Utworzyłam w wersji elektronicznej za pomocą komputera: plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu za pierwszy rok stażu oraz scenariusze zajęć, a także inne dokumenty gromadzone w okresie stażu.4.


Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.

Prowadziłam w pracowni komputerowej zajęcia z edukacji komputerowej.


5.

Wykorzystanie komputera podczas zajęć wyrównawczych.


Na zajęciach wyrównawczych wykorzystywałam komputer jako narzędzie edukacyjne do pracy z uczniami-korzystanie z programów edukacyjnych oraz internetowych stron edukacyjnych.6.

Publikacje w Internecie (np. scenariuszy zajęć, planu rozwoju zawodowego).


Zgłosiłam do publikacji plan rozwoju zawodowego na stronie internetowej www.literka.pl oraz www.edux.pl.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
§ 7 ust.2 pkt 4

l.p.
Zadanie do realizacji
Informacje o realizacji
Uwagi

1.

Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze.


Podejmując zadania wychowawcy klasy starałam się poznać sytuację rodzinną każdego dziecka. Dokładałam starań, aby udzielić odpowiednią pomoc uczniom.


2.

Pedagogizacja rodziców – wspieranie rodziców w procesie socjalizacji uczniów.

Przeprowadziłam pedagogizacje rodziców:
- Postawy rodzicielskie,
- Wpływ stosowania kary i nagrody na wychowanie dziecka.


3.

Pełnienie roli nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej.


Pełniłam rolę nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej- III a .4.

Aktywny udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów- pełnienie funkcji koordynatora i członka zespołu.


Pełniłam funkcję koordynatora i członka zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


5.

Pomoc uczniom na zajęciach wyrównawczych-rozwiązywanie problemów dydaktycznych.


Prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy II d. Dzieci miały możliwość nadrabiania zaległości oraz doskonalenia posiadanych umiejętności.Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. § 7 ust.2 pkt 5

l.p.
Zadanie do realizacji
Informacje o realizacji
Uwagi

1.

Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły
statutu szkoły wraz z WSO,

programu wychowawczego szkoły
i innych.
Na bieżąco analizuję statut szkoły wraz z
WSO oraz program wychowawczy i inne dokumenty.2.

Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych.


Brałam udział w zebraniach rady pedagogicznej.
Uczestniczyłam w szkoleniu rady pedagogicznej- „Nowe zadania szkoły i nauczycieli od 1.09.2012r.”


3.

Organizowanie i współorganizowanie wycieczek i imprez szkolnych.


Zorganizowałam wycieczki edukacyjne:
-Wycieczka do lasu w celu obserwacji zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.
-Wycieczka na skrzyżowanie dróg, rozpoznawanie znaków drogowych.
-Wycieczka po najbliższej okolicy w celu rozpoznawania zwiastunów wiosny.
-Wycieczka na łąkę w celu rozpoznawania kwiatów polnych i owadów.
Współorganizowałam wycieczkę klasową do Liberca.
Zorganizowałam imprezy klasowe:
-Andrzejki
-Mikołajki
-Wigilia
-Klasowy Dzień Kobiet
-Klasowy Dzień Dziecka
-Piknik Rodzinny.
Byłam opiekunem na Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków.


4.

Opracowanie własnego programu wychowawczego dla klasy II d zgodnie
z WSO.


Opracowałam własny program wychowawczy dla klasy
II d zgodnie z WSO.


Wyświetleń: 634


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.