AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Juszczak, 2014-08-20
Chełm

Zawodowe, Sprawozdania

sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

- n +

Zespół Szkół Zawodowych nr 4
im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego

Joanna SzczygiełChełm 2010r.
WSTĘP


Nazywam się Joanna Szczygieł, jestem nauczycielem kontraktowym w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych.
Rozpoczynając staż zawodowy w dniu 01.IX.2007r. określiłam indywidualną drogę rozwoju zawodowego na 2 lata i 9 miesięcy, a szczegółowy opis zadań zawarłam w planie rozwoju zawodowego, zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły.
Opracowując plan rozwoju zawodowego uwzględniłam wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. Sporządzając sprawozdanie starałam się odnieść w nim do planu rozwoju zawodowego.
Wszystkim podejmowanym przeze mnie działaniom przyświecał nadrzędny cel, jakim jest praca z uczniem i dla ucznia, przy zachowaniu zasady dbałości o własny rozwój zawodowy i potrzeby szkoły.

I.
WYMAGANIE EGZAMINACYJNE
§7.2.1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH.
1.
ZADANIA I TERMINY ICH REALIZACJI


ZADANIA
ZREALIZOWANE W RAMACH PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO


TERMIN REALIZACJI
NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY
Z OPIEKUNEM STAŻU IX 2007
ZAWARCIE KONTRAKTU
Z OPIEKUNEM STAŻU IX 2007
OBSERWACJA ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI
CAŁY OKRES TRWANIA STAŻU
PROWADZENIE ZAJĘĆ
W OBECNOŚCI OPIEKUNA STAŻU
CAŁY OKRES TRWANIA STAŻU
GROMADZENIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

CAŁY OKRES TRWANIA STAŻU
PRZYGOTOWYWANIE SPRAWOZDAŃ OKRESOWYCH
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
W WYZNACZONYCH PRZEZ DYREKTORA TERMINACH


1.1
OPIS REALIZACJI ZADAŃ

Rozpoczynając staż, warunkujący otrzymanie stopnia nauczyciela mianowanego, nawiązałam kontakt z opiekunem stażu, panią Bożeną Grabek. Ustaliłyśmy reguły wzajemnej współpracy, w oparciu o zasady partnerstwa, doradztwa i wymiany doświadczeń zawodowych. Opracowałyśmy następujące dokumenty:
- harmonogram zajęć prowadzonych przez opiekuna,
- harmonogram zajęć obserwowanych przez opiekuna,
- formułę arkusza obserwacji lekcji.
Podstawą wzajemnej współpracy stała się pisemna umowa zobowiązująca mnie, jak i opiekuna stażu, do odpowiedzialności i sumiennej pracy. Kontrakt zawarłyśmy na okres stażu 2 lat i 9 miesięcy.
W myśl kontraktu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu (dwa razy w semestrze) oraz prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna, według wcześniej zatwierdzonego konspektu zajęć.
W celu urozmaicenia prowadzonych lekcji stosowałam różnorodne aktywne metody pracy (m.in. praca w grupach, dyskusja, scenki sytuacyjne, metaplan). Opiekun udzielał mi wielu cennych rad i wskazówek. Wspólnie analizowałyśmy przebieg zajęć, co pozwoliło mi na weryfikację stosowanych metod i form nauczania oraz udoskonalanie własnego warsztatu pracy. W trakcie obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu sporządzałam notatki i wypełniałam na ich podstawie arkusz obserwacji zajęć. Wszystkie lekcje były szczegółowo omawiane.
Istotnym elementem współpracy były dyskusje nad sposobem dokumentowania działań podejmowanych w okresie stażu oraz gromadzenia dowodów realizacji.

Uczestniczyłam również w lekcjach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli, obserwowałam tok pracy na lekcji, stosowane metody, pracę uczniów oraz sposoby ich oceniania.
W wyznaczonych przez dyrektora terminach sporządzałam sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego oraz działań nie ujętych w planie, a wynikających z przydzielonych mi funkcji.
W trakcie trwania stażu opracowałam następujące przedmiotowe rozkłady materiału nauczania:
- Urządzanie zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych,
- Obsługa konsumenta,
- Organizacja i technika pracy,
- Przedmiot specjalizacyjny – organizacja usług gastronomicznych,
- Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
- Pracownia gastronomiczna,
- Wyposażenie techniczne piekarni,
- Wyposażenie techniczne,
- Technologie produkcji cukierniczej,
- Podstawy żywienia człowieka,
- Wyposażenie zakładów gastronomicznych.
W przygotowaniu wszystkich rozkładów materiału nauczania pomocne mi były techniki komputerowe oraz programy nauczania dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.2.
ZADANIA I TERMINY ICH REALIZACJI

ZADANIA
ZREALIZOWANE W RAMACH PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO TERMIN REALIZACJI
OCENA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH Od IX.2007

ORGANIZACJA I WZBOGACANIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY CAŁY OKRES TRWANIA STAŻU
PODNOSZENIE WIEDZY I KWALIFIKACJI POPRZEZ UCZESTNICTWO W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CAŁY OKRES TRWANIA STAŻU
2.1
OPIS REALIZACJI ZADAŃ

Rozpoczynając staż przystąpiłam do analizy własnych umiejętności w obszarach: praca z uczniem, umiejętności dostosowania planów pracy do możliwości uczniów, sprawnego poruszania się w przepisach prawa, umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych. Opracowałam arkusz pytań pomocniczych, które po analizie wskazały mi na konieczność zwrócenia uwagi na pewne sfery rozwoju zawodowego.
Wstępną ocenę umiejętności przeprowadziłam na początku roku szkolnego, a następnie wspólnie z panią opiekun dokonałyśmy ich oceny. Poddając ocenie własną pracę, mogłam wyciągnąć wnioski z podejmowanych działań i wprowadzać konieczne zmiany.
Opisane działanie przyniosło mi szereg korzyści poprzez wzbogacanie warsztatu pracy.
Jako nauczyciel stale dążyłam do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych, tak aby były one ciekawe dla uczniów i dostosowane do ich możliwości poznawczych.
Przygotowałam również szereg różnych pomocy dydaktycznych do lekcji.

Tab. Pomoce dydaktyczne

Pomoce dydaktyczne do pracy indywidualnej i zespołowej Schematy technologiczne, krzyżówki, teksty do uzupełniania, testy i sprawdziany przedmiotowe, foliogramy, wykresy.
Pomoce dydaktyczne do pracowni zespołowej Plansze, schematy oraz filmy i zdjęcia dotyczące tematyki żywienia i obsługi konsumenta, wykorzystywane w pracowni technologicznej, gazetki tematyczne poświęcone problematyce zdrowotnej i propagującej dni ważne dla zdrowia (Dzień Chorych na Cukrzycę, Światowy Dzień Serca, Europejski Dzień Mózgu).
Zorganizowanie zakupu oraz transport zastawy stołowej i sprzętu do pracowni kelnerskiej.

Przez cały okres stażu współpracowałam z biblioteką szkolną, zapoznałam się z jej księgozbiorem, literaturą i czasopismami oraz zbiorem pomocy dydaktycznych, znajdujących się w pracowni technologicznej. Z pomocy tych korzystałam systematycznie, urozmaicając w ten sposób prowadzone zajęcia.
Wzbogacając własny warsztat pracy posługiwałam się technikami komputerowymi, wykorzystywanymi przy konstruowaniu narzędzi pomiaru dydaktycznego (testy i sprawdziany).
W klasach czwartych technikum w zawodzie kelner co roku i dwukrotnie w klasach trzecich zasadniczej szkoły zawodowej, w zawodzie cukiernik, przygotowywałam i przeprowadzałam próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej. Wyniki egzaminu poddawałam analizie, a następnie omawiałam z uczniami oraz na zebraniu zespołu przedmiotów zawodowych, a także podczas zebrań z rodzicami uczniów.
Brałam również udział w pracach zespołu, który dokonywał szczegółowej analizy szkolnych wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach w roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009, w odniesieniu do wyników w skali Lubelszczyzny i krajowej, wzbogaconej o wskazówki do dalszej pracy dla uczniów i nauczycieli szkoły.
Ważne miejsce w mojej pracy zajmowała organizacja uroczystości szkolnych od strony gastronomicznej (nakrycie i dekoracja stołu, obsługa przyjęcia, przygotowanie potraw, słodkiego poczęstunku, prace porządkowe), do przygotowania których angażowałam młodzież szkolną.
Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych były to następujące uroczystości:
- Dzień Edukacji Narodowej - 14 października 2007r.,
- III Zjazd Absolwentów Liceum Pedagogicznego w Chełmie – 25 października 2007r.,
- Wigilia szkolna – 19 grudnia 2008r.,
- Dzień Patrona Szkoły – 4 marca 2009r.,
- Dzień Edukacji Narodowej – 12-13 października 2009r.,
- Dzień Patrona Szkoły – 11 marca 2010r,
- Nakrycie stołu i obsługa – 29 maja 2010r.
Uczniowie w czasie wykonywania w/w prac wykazywali się pomysłowością, widoczną szczególnie przy projektowaniu dekoracji stołu i ekspozycji potraw. Systematycznie oceniałam uczniów, dostrzegając ich zaangażowanie i pracę. Każdą uroczystość wspólnie analizowaliśmy dzieląc się swoimi spostrzeżeniami.
Omówienie przeprowadzonej uroczystości z opiekunem stażu dostarczyło mi również wielu cennych wskazówek na przyszłość.
Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego moja praca dydaktyczna podlegała ocenie ze strony dyrektora. Przeprowadziłam następujące lekcje hospitowane i otwarte, w korelacji międzyprzedmiotowej:
 technologie produkcji cukierniczej i obsługa konsumenta,
 język angielski i obsługa konsumenta,
 godzina do dyspozycji wychowawcy.

Tab. Wykaz lekcji

Data lekcji Temat lekcji
30.IV.2008r. „Konstytucja 3-go Maja – obiady czwartkowe”.
07.IV.2009r. „Sporządzanie potraw z wykorzystaniem właściwości zagęszczających i spulchniających jaj. Zasady ich podawania”.
29.I.2010r. „Konflikt w grupie”.
30.III.2010r. „Easter – tradycje Świąt Wielkanocnych w Anglii, ze szczególnym uwzględnieniem nakrycia stołu”.

Wszystkie zajęcia zostały szczegółowo przeanalizowane i omówione, zarówno pod względem prawidłowości struktury konspektu, jak i samego przebiegu lekcji. Ocenę i uwagi wykorzystałam jako wskazówki do dalszej pracy dydaktycznej oraz wzbogacania własnego warsztatu pracy.
Dokonując samooceny własnej pracy dostrzegałam potrzebę poszerzania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Tab. Formy doskonalenia zawodowego

Data Forma doskonalenia zawodowego Nazwa kursu/szkolenia
20.XI.2007r. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna – warsztaty. „Praca z uczniem zdolnym, zapobieganie tzw. syndromowi nieadekwatnych osiągnięć”.
IX-X.2007r. Kurs doskonalący. „ Przygotowanie nauczycieli do zaawansowanego posługiwania się technologią informacyjną”.
IX-X.2007r. Ćwiczenia. „Program Profilaktyki Emisji Głosu – ćwiczenia emisji głosu”.
13.XI.2007r. Szkolenie. „Ewaluacja programu prozdrowotnego”.
10.XII.2007r. Warsztaty. „Rozwój zawodowy nauczyciela kontraktowego”.
1.II.2008r. Warsztaty. „Metody i techniki aktywne w edukacji zawodowej”
19.II.2008r. Warsztaty. „Zasady pracy grupowej – dynamika procesów grupowych”.
11.III.2008r. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna – warsztaty. „Organizowanie efektywnej współpracy szkoły z rodzicami”.
XI-XII. 2008r. Szkolenie. „Szkolenie dla kandydatów na egzaminatora OKE w zawodzie: cukiernik, kucharz małej gastronomii, piekarz”.
18.III.2009r. Szkolenie. „Obsługa tablicy interaktywnej”.
30.III.2009r. Kurs. „Prezentacje multimedialne w dydaktyce”.
20.IV.2009r. Szkolenie. „Wykorzystanie środków dydaktycznych w pracy nauczyciela”.
V–VI. 2009r. Szkolenie. „Wykorzystanie surowców regionalnych do produkcji ciast”.
15.V.2009r. Kurs. „Arkusz kalkulacyjny Exel – wykorzystanie w pracy nauczyciela wychowawcy”.
22.V.2009r. Szkolenie. „Obsługa programu Kseon Optivum”.
02.XII.2009r. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna. „Ewaluacja i modyfikacja przyjętych do realizacji programów nauczania”.
09.XII.2009r. Szkolenie. „Tworzenie testów i obsługa pilotów”.
26.II.2010r. Szkolenie. „Standardy i nowe trendy w nakrywaniu szkła gastronomicznego”.
24.III.2010r. Szkolenie. „Wykorzystanie metody tekstu przewodniego w kształceniu zawodowym”.
Od X.2009r. Studia podyplomowe. „Zarządzanie projektami Unii Europejskiej w edukacji”.

Szkolenia wzbogaciły również mój warsztat pracy w zakresie uatrakcyjniania procesu dydaktycznego w systemie klasowo-lekcyjnym. Wybór formy i tematyki podyktowany był oczekiwaniami moich uczniów, ich potrzebami i problemami, ale również chęcią pogłębiania wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności oraz moimi zainteresowaniami.
Otrzymałam podziękowania za pomoc w organizacji szkolenia „Cukiernicy dla Lubelszczyzny”, przygotowanego przez Centrum Kadr i Lubelską Izbę Rzemieślniczą w okresie od 28.III do 14.VI.2009r. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie tradycji cukiernictwa i możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w produkcji.
Uczestniczyłam również w następujących konferencjach:
 „Otwarta szkoła – przyjazne miasto w trosce o potrzeby edukacyjne dziecka”, ZSO nr 1,
 „Ucz się i pracuj – kampania informacyjna. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego”, Wyższa Szkoła Zawodowa,
 „Szkoła z przyszłością, bogata przeszłością”, LO nr 4.

Zdobytą wiedzę wykorzystałam w pracy dydaktycznej przygotowując młodzież do egzaminów zawodowych i konkursów, a także układając pytania do szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu.
Zorganizowałam również szkolenie zespołu przedmiotów zawodowych nt.:
 wykorzystania surowców regionalnych w produkcji cukierniczej,
 zasad pracy w grupach i dynamiki procesów grupowych,
 nowoczesnych trendów związanych z nakryciem stołu szkłem i zastawą stołową, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Dokonałam także ewaluacji przeprowadzonych lekcji otwartych (wychowawczej oraz obsługi konsumenta w korelacji z językiem angielskim).

Dzięki zdobytym wiadomościom i umiejętnościom zawodowym, mogłam uczestniczyć w pracach zespołów nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (także próbnego), pełniąc zarówno funkcje przewodniczącego (w ramach obowiązków przeszkoliłam członków zespołu), jak i członka zespołu w ZSZ nr 4 oraz w ZSB.
Pełniłam także funkcje egzaminatora w zawodzie kucharz małej gastronomii oraz piekarz podczas egzaminu zawodowego w 2009r.

II.
WYMAGANIE EGZAMINACYJNE
§7.2.2.
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.


Uwzględnianie w pracy potrzeb uczniów ściśle wiąże się z włączaniem ich do życia środowiska lokalnego. Realizacja tych zadań stała się priorytetem w mojej pracy zawodowej.
Jako nauczyciel wychowawca gromadziłam dokumenty poszerzające wiedzę na temat uczniów klasy, co ułatwiło rozwiązywanie bieżących problemów natury dydaktyczno-wychowawczej. Opracowałam i wdrożyłam klasowy program wychowawczy (uwzględniający założenia planu wychowawczego szkoły), omówiony podczas zebrania zespołu wychowawczego.
Zorganizował wyjazd na Lubelski Salon Maturzystów Perspektywy 2007, jako opiekun uczestniczyłam w pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę. W ramach integracji środowiska klasowego zorganizowałam również wigilię klasową oraz współorganizowałam Bal Studniówkowy. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami uczniów, w celu skutecznego rozwiązywania pojawiających się problemów. Podjęłam również działania związane z pedagogizacją rodziców nt.:
 wspólnego poszukiwania sposobów na radzenie sobie z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja,
 sposobu radzenia sobie ze stresem związanym z egzaminem maturalnym i zawodowym,
 szans i możliwości, jakie stawia przed młodzieżą współczesny rynek pracy.


Uwzględniając w pracy zawodowej potrzeby rozwojowe uczniów, organizowałam również wycieczki zawodoznawcze:
- hotel Europa w Lublinie,
 Spółdzielczy Zakład Pracy Chronionej,
 Cukiernia „Dadas”.
Dużym wyzwaniem, zarówno dla mnie, jak i uczniów, był udział w konkursie „Smaki Lubelszczyzny 2007”, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Miasta Lublina, który odbył się 08.XII.2007r.
Uczennice przy mojej współpracy powtórzyły zrealizowany materiał programowy, niezbędny do przygotowania i prezentacji potrawy kuchni regionalnej oraz uzupełniły go o nowe treści, wymagane przy ekspozycji przygotowanych „Makowiaczków Lubelskich”, do sporządzenie których użyły pszenicy z uprawy ekologicznej. Uczennice zdobyły wyróżnienie w konkursie oraz czek na zakup sprzętu do szkolnej pracowni technologicznej.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów, zorganizowałam szkolny etap olimpiady kwalifikującej do udziału w Mistrzostwach Polski Kelnerów „Junior Waiter”, które odbyły się :
 08.V.2008r. - II Edycja (Lublin),
 04.XII.2009r. - III Edycja (Sosnowiec), podczas której uczniowie naszej szkoły zajęli siódme miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w ramach akcji „Tydzień promujący zdrowy styl życia”, zorganizowałam konkurs o tematyce racjonalnego żywienia. Zadaniem konkursowym było opracowanie jadłospisu dekadowego. Wpłynęło 27 jadłospisów z których trzy zostały wyróżnione, a autorzy otrzymali dyplomy (zaprojektowane przeze mnie) i nagrody, ufundowane przez Spółdzielnię Mleczarską z Krasnegostawu (sponsora pozyskanego dla potrzeb konkursu).
Na zakończenie obchodów tego tygodnia uczniowie pod moim nadzorem przygotowali stół z potrawami promującymi tzw. „zdrową żywność”. W ramach tej akcji udało mi się również nawiązać współpracę z Piekarnią Grela, która dostarczyła naszej szkole swoje wyroby.
Włączyłam się również w realizację zadań ujętych w programie Szkoła Promująca Zdrowie oraz Alercie Ekologiczno-Zdrowotnym – Edycjach: XX, XXI i XXII . W ramach tych akcji przeprowadziłam z uczniami następujące działania:
- „Tydzień bez papierosa”, podczas którego co drugi dzień rozdawane były jabłka; rozstrzygnięty został również konkurs na najlepsze hasło związane z tematyką nikotynową,
- ścieżka zdrowia w lesie Borek,
- akcja „Sprzątanie Świata” oraz „Góra grosza”,
- zbiórka nakrętek,
- konkurs na pracę plastyczną propagującą zdrowy styl życia,
- wykład na temat otyłości u dzieci w ramach Dnia Walki z Otyłością,
- prelekcje na temat tolerancji wśród młodzieży,
- przygotowanie potraw z owoców morza w ramach obchodów Dnia Morza,
- konkurs na potrawę wartościową pod względem żywieniowym,
- prelekcje wśród uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe nt. diety antystresowej (przygotowanie przez uczniów plakatu poświęconego bezstresowemu stylowi życia),
- zbiórka surowców wtórnych,
- Szkolna Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,
- konkursu „Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka” w ZSRCKU w Okszowie,
- gazetka poświęcona Międzynarodowemu Dniu Walki z Rakiem oraz Dniu Walki z Aids,
- Tydzień dla Serca (przygotowanie plakatów i haseł tematycznych, prezentacji wyników pracy, połączona z dyskusją na temat profilaktyki chorób serca; prelekcje poświęcone tematyce chorób serca),
- prace plastycznych promujące ekologię i propagujące ideę zdrowego stylu życia, wykorzystane do dekoracji korytarzy szkolnych,
- porządkowanie zaniedbanych grobów przed Świętem Zmarłych,
- akcja informacyjna zachęcającą do kupowania produktów oznaczonych logo „Podziel się posiłkiem”, w ramach akcji „Pajacyk” - upowszechnianie idei Dnia Żywienia i Walki z Głodem.

Nawiązałam współpracę ze Szkolnym Kołem Caritas działającym w szkole i przy parafii Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie.
W ramach tej współpracy wraz z młodzieżą uczestniczyłam w następujących działaniach Koła:
- 63. Tydzień Miłosierdzia – pomoc w zbiórce przyborów do malowania dla dzieci z chełmskiego szpitala, październik 2007r.,
- loteria fantowa na rzecz uczniów potrzebujących pomocy materialnej, kwiecień 2008r.
Wzięłam również udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, pracując w charakterze wolontariusza.
Istotnym elementem pracy stały się zajęcia pozalekcyjne przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, bieżące konsultacje oraz spotkania z absolwentami szkoły przed egzaminem zawodowym. Starałam się angażować do współpracy innych nauczycieli celem usystematyzowania wiadomości i umiejętności uczniów i absolwentów.
Dbając o potrzeby edukacyjne uczniów brałam również udział w organizowaniu kiermaszu używanych podręczników szkolnych.
Angażując uczniów do życia w środowisku lokalnym przygotowałam wspólnie z nimi:
 wyroby cukiernicze i przyjęcie połączone z zabawami i konkursami dla dzieci w świetlicy w Zawadówce (2009/2010),
 poczęstunek na śniadanie wielkanocne dla mieszkańców Zawadówki (2009/2010),
 posiłek wigilijny dla mieszkańców wsi Zawadówka (2009/2010).
Zachęciłam także uczniów do prac związanych z przygotowaniem części cukierniczej w ramach warsztatów „Kuchnie z różnych stron świata”, czy z nakryciem i dekoracją stołu promującego zawód piekarza w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły.
Zachęciłam uczniów do udziału w otwartym wykładzie nt. tajemnic czekolady oraz fast foodów („Fast food – co w nim siedzi?”), wygłoszonym w Instytucie Nauk Rolniczych Wyższej Szkoły Zawodowej. Wspólnie z uczniami obejrzałam wystawę poświęconą „Światu botaniki i zoologii widzianemu okularem mikroskopu”, „Motylom w obiektywie aparatu”, „Kompozycjom wielkanocnym”, a także strojom łowieckim. Wraz z uczniami wzięłam udział w warsztatach poświęconych tworzeniu kompozycji okolicznościowych na Wielkanoc. Zwiedziłam z grupą uczniów Instytut Nauk Rolniczych, sale wykładowe i ćwiczeniowe.
Aktywnie zaangażowałam się również w promocję szkoły w środowisku lokalnym. Podjęłam działania niezbędne przy zorganizowaniu „Giełdy Szkół” w Bibliotece Pedagogicznej, w gimnazjum w Strupinie Dużym oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w ramach kampanii upowszechniającej kształcenie ustawiczne (pomoc z przygotowaniu folderów informacyjnych, prezentacji multimedialnej, przygotowanie uczniów i opieka nad nimi).
Ważnym działaniem w mojej pracy stało się również pełnienie funkcji koordynatora ds. turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, do którego zaangażowałam zarówno samorząd uczniowski, organizując spotkania informacyjne poświęcone idei honorowego krwiodawstwa, jak i wychowawców klas i pełnoletnią młodzież szkoły, która oddawała krew zarówno podczas akcji organizowanych w szkole, jak i w Placówce Krwiodawstwa podczas wyjść indywidualnych i grupowych. Z przebiegu działań promujących ideę krwiodawstwa w szkole, przygotowałam semestralne i roczne sprawozdanie połączone ze szczegółowym ich opisem i dostarczyłam do Biura Zarządu Regionalnego PCK w Chełmie. Dla turnieju istotne znaczenie miały dwie akcje „Wampiriady”, a podczas jednej z nich uczniowie deklarowali chęć stania się dawcą szpiku kostnego. Swoją postawą aktywnie promowali krwiodawstwo, wykonując również plakaty zachęcające do tej szczytnej idei.
Biorąc pod uwagę również potrzeby duchowe uczniów, zachęciłam ich do udziału w Akademii z okazji V-tej rocznicy śmierci Jana Pawła II.
III.
WYMAGANIE EGZAMINACYJNE
§7.2.3.
UMIEJĘTNOŚC WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

1.
ZADANIE I TERMIN REALIZACJI

ZADANIE ZREALIZOWANE W RAMACH PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO TERMIN REALIZACJI
WYKORZYSTYWANIE TECHNIKI KOMPUTEROWEJ W DOKUMENTOWANIU PRACY PEDAGOGICZNEJ CAŁY OKRES TRWANIA STAŻU

Tworząc dokumenty szkolne, np.: scenariusze, sprawozdania, materiały dydaktyczne, pomoce do lekcji oraz dokumentując własne działania, wykorzystałam posiadane umiejętności obsługi komputera. W Internecie wyszukiwałam informacje dotyczące nowinek metodycznych, ćwiczeń oraz wiadomości na temat rozwoju zawodowego nauczyciela, co pozwoliło mi udoskonalić warsztat pracy. Dzięki temu zajęcia były efektywniejsze, zadania bardziej interesujące, pomoce czytelne, bardziej atrakcyjne. Uczniowie z większym zaangażowaniem uczestniczyli w proponowanych im formach zajęć. Wpłynęło to na ich motywację do nauki i pomogło zrozumieć, że znajomość technik informacyjnych jest w dzisiejszych czasach koniecznością.
Dzięki temu, że Wydawnictwo REA posiada własną stronę internetową, mogłam wykorzystać liczne materiały dodatkowe i przedstawić uczniom na zajęciach.
Regularnie korzystałam z informacji zawartych na stronach internetowych dotyczących szkolnictwa i edukacji:
www.menis.pl
http://www.kuratorium.lublin.pl/
www.edukacja.pl
http://www.oke

Przez cały okres trwania stażu wykorzystywałam komputer oraz dostęp do Internetu, jako jedną z ważniejszych technik pracy, począwszy od pisania planu rozwoju zawodowego przez dokumentowanie zadań, a skończywszy na pisaniu sprawozdania oraz przygotowywaniu materiałów do autoprezentacji.
Umiejętność korzystania w codziennej pracy z komputera znacznie ułatwiła mi organizację własnego warsztatu pracy. Umożliwiła podniesienie rangi konkursów dzięki możliwości zaprojektowania dyplomów dla osób uczestniczących (np. honorowych krwiodawców z klas maturalnych), czy podziękowań za udział. Umiejętność wykorzystania prezentacji multimedialnej stała się szczególnie pomocna podczas działań związanych z „Giełdą Szkół”.
Nieodzownym elementem mojej pracy była również promocja podejmowanych działań w szerszym środowisku, poprzez przekazywanie bieżących relacji z wycieczek zawodoznawczych redakcji strony internetowej lc24.pl.
Według regulaminu Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, na bieżąco przesyłałam relację redakcji strony www.oddajkrew.pl na adres krwiodawstwo@pck.org.pl, wraz z ilustracją fotograficzną.

IV.
WYMAGANIE EGZAMINACYJNE

§7.2.4.
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ.


1.
ZADANIE I TERMIN REALIZACJI

ZADANIE ZREALIZOWANE
W RAMACH PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO TERMIN REALIZACJI
POSZERZANIE WIEDZY Z DZIEDZIN PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII W CELU EFEKTYWNIEJSZEJ PRACY WYCHOWAWCZEJ CAŁY OKRES TRWANIA STAŻU
KONSULTOWANIE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Z PEDAGOGIEM CAŁY OKRES TRWANIA STAŻU

1.1.
OPIS REALIZACJI ZADAŃ

Praca dydaktyczno-wychowawcza jest dużym wyzwaniem i wymaga posiadania zarówno wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności pracy z uczniem oraz współpracy z rodzicami.
Aby sprostać wymaganiom zarówno uczniów, jak i ich rodziców, uzupełniałam i poszerzałam swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki. Założyłam kartę przeczytanych pozycji książkowych ze wspomnianych dziedzin nauki. Nawiązałam stałą współpracę z pedagogiem szkolnym, konsultowałam podejmowane decyzje wychowawcze, omawiałam problemy rodzinne uczniów, zachowanie i funkcjonowanie uczniów swojej klasy oraz klas, w których prowadziłam zajęcia edukacyjne.
Analizowałam dokumentację szkolną, oceny uczniów z poszczególnych przedmiotów, uwagi o zachowaniu. Prowadziłam rozmowy z pielęgniarką szkolną odnośnie stanu zdrowia i higieny uczniów.
W procesie lekcyjnym wykorzystywałam materiały dydaktyczne ze stron internetowych, portali poświęconych zdrowiu, których atrakcyjna forma stwarzała optymalne warunki do przekazywania uczniom potrzebnej wiedzy. W procesie dydaktycznym starałam się uwzględniać właściwości okresu rozwojowego uczniów,
Realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych w opisanej formie sprzyjała systematycznemu podnoszeniu jakości mojej pracy wychowawczej, co wyrażało się rosnącym poziomem wiedzy uczniów o zasadach bezpieczeństwa, zdrowia i higieny osobistej.


2.
ZADANIE I TERMIN REALIZACJI

ZADANIE ZREALIZOWANE W RAMACH PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO TERMIN REALIZACJI
PEDAGOGIZACJA RODZICÓW CAŁY OKRES TRWANIA STAŻU
ANALIZA SYTUACJI RODZINNEJ WYCHOWANKÓW CAŁY OKRES TRWANIA STAŻU
INTEGROWANIE ZESPOŁU KLASOWEGO CAŁY OKRES TRWANIA STAŻU
2.1.
OPIS REALIZACJI ZADAŃ

Zintegrowane działania skierowane ku dziecku, ale również ku rodzicom, warunkują powodzenie procesu wychowawczego, a pedagogizacja rodziców jest jednym z kluczowych elementów pracy wychowawczej.
Zanim określiłam tematy kolejnych spotkań poświęconych pedagogizacji rodziców, przeprowadziłam szereg indywidualnych rozmów pozwalających mi na wnioskowanie, w jakiej sferze postępowania należy ukierunkować rodziców i jakie tematy omówić, by ułatwić im realizację swych ról. W zakresie standardowych oddziaływań wychowawczych prowadziłam pogadanki na temat:
- bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią;
- bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku letniego i zimowego;
- czystości, higieny osobistej ciała i psychicznej uczniów;
- zdrowego stylu życia;
- praw i obowiązków ucznia;
- przestrzegania regulaminu uczniowskiego.
Okazywałam wiele zainteresowania problemom natury wychowawczej i rodzinnej uczniów. Oprócz szeregu oddziaływań pedagogicznych wobec grupy rodziców, starałam się również nawiązać z nimi kontakt indywidualny, służyć radą i pomocą, odpowiadać na pytania.
Nieodłącznym elementem mojej pracy wychowawczej była również dokładna analiza sytuacji rodzinnej uczniów. Swoimi spostrzeżeniami dzieliłam się pedagogiem szkolnym.
Dostrzegając konieczność integrowania zespołu uczniowskiego organizowałam klasowe uroczystości, spotkania oraz wycieczki.
Wszystkie te sytuacje były monitorowane przeze mnie i uwieczniane na zdjęciach, dzięki którym powstała kronika multimedialna klasy. Podejmowane przeze mnie działania miały na celu integrację młodzieży i rodziców, a także wzmacnianie więzi koleżeńskich.
Zgodnie z zasadą, że praktyka weryfikuje jakość posiadanej wiedzy, starałam się wszechstronnie wykorzystywać teorię w praktyce, wzbogacać własny warsztat pracy, korzystać z posiadanej wiedzy i oceniać jej skuteczność po efektach.


V.
WYMAGANIE EGZAMINACYJNE
§7.2.5.
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ.

1.
ZADANIE I TERMIN REALIZACJI

ZADANIE ZREALIZOWANE W RAMACH PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO TERMIN REALIZACJI
ZAPOZNANIE Z PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
IX.2007
ŚLEDZENIE ZMIAN W ZAKRESIE AKTÓW PRAWNYCH
ZAPOZNANIE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY IX.2007
ŚLEDZENIE ZMIAN W ZAKRESIE AKTÓW PRAWA
ZAPOZNANIE Z ZASADAMI FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJĄ SZKOŁY IX/X.2007
UCZESTNICTWO W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ JEJ PODSTAWOWYCH FUNKCJI I WYNIKAJĄCYCH Z NICH ZADAŃ
CAŁY OKRES TRWANIA STAŻU
DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI CAŁY OKRES TRWANIA STAŻU

1.1.
OPIS REALIZACJI ZADAŃ


Jednym z podstawowych działań podjętych przeze mnie w ramach realizacji planu rozwoju zawodowego, było zapoznanie się z prawnymi uregulowaniami dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela.
W oparciu o wymagania zawarte w Rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, sformułowałam plan rozwoju zawodowego i rozpoczęłam gromadzenie dokumentów, a po zakończeniu odbywania stażu sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu.
Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów(...) dokonywałam oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Stosowałam się do procedur postępowania w określonych sytuacjach obowiązujących w szkole.
Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego zapraszałam dyrektora na lekcje hospitowane. Po przeprowadzonej lekcji dokonywałam samooceny, omawiałam przebieg zajęć w kontekście napisanego konspektu, a następnie zapoznawałam się z oceną i zaleceniami do dalszej pracy.
Przez cały okres stażu brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej (plenarnych, szkoleniowych, klasyfikacyjnych).
Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Przygotowywałam testy na próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie kelner i cukiernik oraz próbny egzamin praktyczny również w tych zawodach.
Wspólnie z nauczycielami przedmiotów zawodowych opracowałam przedmiotowe systemy oceniania.
Jako nauczyciel – wychowawca, w czasie trwania stażu uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotów zawodowych oraz zespołu wychowawczego (przygotowałam scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów klas maturalnych nt. „Planowania własnej przyszłości i decydowania o własnym losie”), dzieląc się swoją wiedzą oraz posiadanymi umiejętnościami.
Zaangażowałam się również do prac komisji ds. punktowego systemu oceniania uczniów.
W pracy pedagogicznej wykorzystywałam i przekazywałam posiadaną wiedzę, szczególnie w zakresie problemów wynikających ze specyfiki realizowanych przeze mnie zadań.
Podstawą moich oddziaływań w sferze nauczania i wychowania były przepisy prawne regulujące pracę i funkcjonowanie szkoły oraz awans zawodowy nauczyciela.


PODSUMOWANIE

W okresie odbywania stażu uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej zadań dydaktycznych i wychowawczych, wynikających ze statutu szkoły, potrzeb uczniów oraz środowiska lokalnego. Starałam się pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe, zarówno poprzez samokształcenie, jak i udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Moja praca pedagogiczna opierała się na ścisłej współpracy, zarówno z uczniami, rodzicami, jak i całą społecznością szkolną. W procesie edukacyjnym zawsze za priorytetowe uważałam dobro ucznia oraz jego systematyczny rozwój, dostrzegałam potrzeby moich wychowanków na tle funkcjonowania szkoły oraz sytuacji rodzinnej i materialnej.
Zadania zaplanowane w ramach planu rozwoju zawodowego wyznaczyły kierunek mojej pracy, zaś działania dodatkowe, które podejmowałam, wynikały z planu pracy szkoły oraz konieczności dostosowania się do aktualnych przepisów prawa oraz wymogów, jakim musi sprostać współczesna szkoła i współczesny nauczyciel.
Okres odbywania stażu uważam za bardzo ciekawy i pełen pozytywnych doświadczeń zawodowych, które poszerzyły moje horyzonty, przyczyniając się także do rozwoju moich uczniów.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 754


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.