Katalog

Jolanta Dąbrowiecka, 2014-08-20
Jabłonka

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLANOWANE DZIAŁANIA I ZADANIA W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU SŁUŻĄ ROZWOJOWI
KOMPETENCJI NAUCZYCIELA , WSPIERAJĄ ROZWÓJ SZKOŁY ORAZ SŁUŻĄ
WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI DZIECKA/UCZNIA.

CEL GŁÓWNY:
uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
CELE POŚREDNIE:
 pogłębienie wiedzy metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
 doskonalenie warsztatu pracy
 uzyskanie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
 stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego dzieci
 promocja szkoły w środowisku lokalnym
Podstawy prawne:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. nr 118, poz 1112 z późniejszymi zmianami
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli

Planowanie własnego rozwoju zawodowego

L.P. ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ INF. O REALIZACJI ZADAŃ
INF. O EFEKTACH PROWADZENIA ZAJĘĆ
(zaświadczenia i materiały)
TERMIN REALIZACJI
1 Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli - analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
- udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego
- śledzenie stron internetowych MEN
- prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- zaświadczenie z udziału w szkoleniu
IX - X.2011
2 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie materiałów i dokumentów
- potwierdzenia,
- zaświadczenia,
- opracowane materiały w czasie stażu
3
Przygotowanie projektu sprawozdania
- autorefleksja,
- analiza,
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
VI. 2014r.
I. Zadania wynikające z rozporządzenia

L.P. ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ INF. O REALIZACJI ZADAŃ
INF. O EFEKTACH PROWADZENIA ZAJĘĆ
(zaświadczenia i materiały) TERMIN REALIZACJI

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Rozp. §8 ust 2 pkt 1

1 Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły - udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- notatki z udziału w szkoleniu
- zaświadczenia z udziału w odbytych kursch, warsztatach w czasie stażu
2 Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów - przeprowadzenie testu kompetencji i analiza wyników
- kopia testu, wyniki, opis i analiza w czasie stażu
3 Konstruowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego
- zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania
- zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi
- notatka
- kontakty indywidualne z uczniami i ich rodzicami
wrzesień każdego roku

4 Doskonalenie metod i form pracy
- stosowanie w pracy metod aktywizujących np. praca w parach, burza mózgów
- studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
- wymiana doświadczeń z koleżankami i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
- śledzenie aktualności na portalach internetowych - scenariusze, potwierdzenie Dyrektora szkoły, recenzje literatury,


w czasie stażu
5


Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym

- organizowanie gazetek tematycznych
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych do własnej biblioteczki
- doposażenie sali w pomoce dydaktyczne
- zdjęcia i notatki,
- potwierdzenie Dyrektora szkoły,
- wyposażona klasa
w czasie stażu


6 Inspirowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych - praca indywidualna z uczniem zdolnym
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
- spotkania indywidualne w razie potrzeb
- udział uczniów w konkursach: interdyscyplinarnym, piosenki obcojęzycznej, poezji obcojęzycznej, wiedzy o krajach anglojęzycznych
- motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, pasji, angażowanie do działalności pozaszkolnej
- Dyplomy
- potwierdzenia zgłoszeń
- testy
- podziękowania
- popularyzacja osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły, w gazetce szkolnej w czasie stażu
7 Umożliwienie uczniom dostępu do literatury anglojęzycznej
- wzbogacenie własnej biblioteki celem udostępnienia ich uczniom
- wykaz przyswojonych pozycji, czasopism
w czasie stażu


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. §8 ust 2 pkt. 2

1 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej - wykorzystanie technologii komputerowej do dokumentowania awansu zawodowego
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
- przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji, wykorzystanie Internetu jako źródła informacji,
- przygotowywanie testów sprawdzianów, rozkładów materiału i konspektów techniką komputerową
- wykorzystanie Internetu do kontaktów z przedstawicielami wydawnictw, rodzicami i uczniami
- zgłaszanie uczniów do konkursów
- opracowanie dokumentacji pracy nauczyciela
- opracowanie dokumentacji awansu zawodowego z wykorzystaniem technologii komputerowej
- dokumentacja pracy nauczyciela
 rozkłady materiałów
 konspekty
 flashcards
 wykonywanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań
 zastosowanie programu komputerowego do wypisywania świadectw szkolnych
w czasie stażu
2 Lekcje języka angielskiego w pracowni komputerowej - prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych, Internetu
- scenariusze zajęć w czasie stażuUmiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Rozp. §8 ust 2 pkt. 3

1 Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
- aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym
- prowadzenie zajęć
otwartych dla nauczycieli, rodziców, studentów
- opracowanie scenariuszy
(podnoszenie atrakcyjności zajęć)
konsultacje z nauczycielami j.ang z innych szkół
przygotowanie i prezentacja referatu na spotkaniu zespołu przedmiotowego

- scenariusz zajęć
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- lista obecnych nauczycieli
- dyskusja w czasie stażu

Realizacja zadań z §8 ust 2 pkt 4

1 Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§8 ust 2 pkt 4 a) - opracowanie programu kółka z j.ang i wdrożenie go
- współpraca z nauczycielami nad planem pracy wychowawcy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły
- opracowanie programu z uczniem słabym
- opracowanie programu z uczniem zdolnym  notatki
 plany pracy w czasie stażu
2 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§8 ust 2 pkt 4 c)
- organizowanie wycieczek dydaktyczno - wychowawczych do kina, teatru
- prowadzenie nieodpłatnego kółka języka angielskiego
- organizowanie konkursów
- angażowanie młodzieży do opracowywania materiałów do kącika anglisty i do szkolnej gazetki
- przygotowanie lekcji związanych z zainteresowaniami uczniów
- organizacja i współorganizacja imprez szkolnych  karty wycieczek
 zaświadczenie Dyrektora
 plany
 konspekty lekcji
 materiały
 wpisy do dzienników w czasie stażu
3 Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§8 ust 2 pkt 4 e) - pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, i ich sytuacji rodzinnej
- zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą,wspólne organizowanie uroczystości klasowych/skolnych,
- stałe kontakty indywidualne z rodzicami dotyczące zachowania i postępów w nauce, problemów wychowawczych
- współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Brzozowie, pielęgniarką szkolną, komendą policji, GOPS i innymi instytucjami
- ankieta
 zdjęcia
 zapisy w dzienniku
 listy obecności w czasie stażu
4 Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
(§8 ust 2 pkt 4 f) w czasie stażu

Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w ktorej nauczyciel jest zatrudniony
Rozp. §8 ust 2 pkt 5

1 Obserwacja i analiza uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktyczno- wychowawczej - opis i analiza dwóch przypadków rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych - notatka w czasie stażu

Plan rozwoju zawodowego pozostawia możliwość wprowadzenia dodatkowych pozycji, jak również może ulec zmianie, gdyż nie można do końca przewidzieć swojej działalności pedagogicznej i wychowawczej do końca stażu, który trwa 2 lata i 9 miesięcy. Nowe spotkania z młodzieżą niosą nowe wyzwania, którym na pewno sprostam.

Plan zatwierdzono Podpis

...................................... ......................................
Wyświetleń: 858


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.