Katalog

Karolina Błaszczyk, 2014-07-24
Gniezno

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +

§ 7 ust. 2, pkt. 1 umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.Poznanie procedury awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
cały okres stażu potwierdzenie opiekuna stażu
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego.
IX 2009 wniosek, plan rozwoju
2.Współpraca z opiekunem stażu. • Zawarcie kontraktu. IX 2009
kontrakt
• Omówienie zasad współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć. IX 2009
kontrakt
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
cały okres stażu potwierdzenia, wnioski
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.

cały okres stażu potwierdzenia, wnioski, scenariusze
3.Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
• Wykonanie przy użyciu techniki komputerowej: dekoracji, zaproszeń, zawiadomień na uroczystości szkolne oraz innych pomocy dydaktycznych. Pomoc przy redagowaniu gazetki szkolnej.
cały okres stażu
pomoce dydaktyczne

• Wprowadzenie korekt do planów dydaktycznych, które spowodują, że proces dydaktyczno – wychowawczy będzie jeszcze bardziej skuteczny. cały okres stażu plany dydaktyczne
• Opieka nad pracownią komputerową.
cały okres stażu
potwierdzenia

• Gromadzenie prac uczniów. cały okres stażu prace uczniów
4.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • Gromadzenie świadectw, dokumentów, zaświadczeń, notatek, scenariuszy zajęć.
cały okres stażu

dokumentacja
•Analiza realizacji zadań po każdym roku pracy. V – VI
2010, 2011, 2012 notatki,
wnioski
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. VI 2013 sprawozdanie
• Złożenie wniosku oraz gromadzonej dokumentacji o postępowanie egzaminacyjne VI 2013 wniosek i teczka z dokumentami
§7, ust.2, pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1.Poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
• Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
cały okres stażu
notatki

• Systematyczny kontakt z rodzicami. cały okres stażu
adnotacje w dzienniku lekcyjnym

• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
cały okres stażu
potwierdzenia

• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
cały okres stażu
notatki

2.Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


• Udział w akcjach szkolnych typu: sprzątanie świata, konkursy tematyczne o przeciwstawianiu się agresji i przemocy oraz walki z wulgaryzmami.
corocznie
potwierdzenia

• Aktywne włączanie się w organizację uroczystości szkolnych.
wg harmonogramu
potwierdzenia

• Wyjazdy i wyjścia społeczności uczniowskiej (np. wycieczki, wyjścia do teatru). cały okres stażu potwierdzenia
• Udział w realizacji programów profilaktycznych i projektów edukacyjnych. cały okres stażu potwierdzenia
notatki
• Przeprowadzenie szkolnego konkursu informatycznego. corocznie potwierdzenia
• Indywidualne podejście do potrzeb i problemów wychowanków.
cały okres stażu notatki
• Dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych potrzeb uczniów.
cały okres stażu materiały dydaktyczne
§ 7, ust.2, pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
• Opracowanie planów dydaktycznych nauczania dla poszczególnych klas.
corocznie
plany dydaktyczne

• Zagłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet.
cały okres stażu
notatki
• Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy technologii komputerowej. cały okres stażu
materiały dydaktyczne
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych.
cały okres stażu
nazwy programów,
notatki
2. Strona internetowa ZSZ nr Specjalnej14 i SPDP w Gnieźnie.
• Aktywny udział w tworzeniu szkolnej strony internetowej. cały okres stażu www.sosw2.deo.pl
3.Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie.
• Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych.


cały okres stażu


adresy stron
• Umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy i sprawozdania.
IX 2009
VI 2013 adresy stron
§ 7, ust.2, pkt 4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
cały okres stażu notatki
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe i czasopisma). cały okres stażu notatki
2.Aktywne realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami.
• Objęcie szczególną troską uczniów słabych.
cały okres stażu sprawozdanie z realizacji stażu
• Opieka nad uczniami uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy.
cały okres stażu sprawozdanie z realizacji stażu
• Aktywne pełnienie dyżurów w czasie przerw śródlekcyjnych.

cały okres stażu potwierdzenia
§7, ust.2, pkt 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1.Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
• Zapoznanie z:
- Kartą Nauczyciela,
- Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej.
w ciągu stażu
notatki
2.Analiza dokumentacji szkoły.
• Analiza dokumentacji: statutu, regulaminów, wewnątrz szkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego i profilaktycznego Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej.
w ciągu stażu sprawozdanie z realizacji stażu
3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• Udział w radach pedagogicznych.
cały okres staży
zapisy w protokołach
• Udział w radach samokształceniowych. cały okres staży zapisy w protokołach
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach i szkoleniach cały okres staży świadectwa,
zaświadczenia


Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi za zgodą Dyrektora..

………….. ……………………………………..
podpis nauczyciela
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Nauczyciela kontraktowego
mgr Karoliny Błaszczyk
ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Czas trwania stażu: od 01.09.2010r. do 31.05.2013r. (2 lata i 9 miesięcy)

Opiekun stażu: mgr Joanna Tomaszewska
mgr Karolina Błaszczyk

nauczyciel technologii informacyjnej

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO –
- WYCHOWAWCZY NR 2

W GNIEŹNIE

UL. POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKICH 16
Wyświetleń: 658


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.