Katalog

Sylwia Korytkowska, 2014-07-18
ostaszewo

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie nauczyciel kontraktowy

- n +

S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Sylwia Korytkowska
Placówka: Zespół Szkół w Ostaszewie
Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu: 01.09.2011 r. – 31.08.2013 r. – X X
01.09.2013 r. – 31.05.2014 r. – X X
Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2011 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.
OSTASZEWO, 11. 06. 2014 r.
I. AUTOCHARAKTERYSTYKA

Jestem nauczycielem z 8 – letnim stażem pracy. Posiadam wykształcenie wyższe w zakresie: licencjat - Wczesna edukacja i logopedia oraz magisterskie studia uzupełniające – Edukacja administracyjno - menedżerska. Swoją pracę zawodową rozpoczęłam w 2006 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy, gdzie pracowałam przez rok w przedszkolu w grupie 3-4 - latków. Od 2007 r. pracuję w Zespole Szkół w Ostaszewie. Wraz z podjęciem pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego wkroczyłam na ścieżkę awansu zawodowego, której realizacja doprowadziła mnie do obecnego momentu mojej kariery zawodowej. Z dniem 1 września 2011 roku rozpoczęłam trwający 2 lata i 9 miesięcy staż na stopień nauczyciela mianowanego. W roku 2011/2012 prowadziłam klasę III szkoły podstawowej, w roku 2012/2013 objęłam klasę I szkoły podstawowej (sześciolatki), w roku 2013/2014 prowadziłam drugi rok objętą klasę – klasa II SP. Pracuję w szkole wiejskiej, do której uczęszczają dzieci z różnych miejscowości i różnych środowisk rodzinnych. Rodzice tych dzieci często nie pracują, utrzymują się z zasiłków wydawanych przez Opiekę Społeczną, nie są w stanie zapewnić środków na rozwój intelektualny i emocjonalny swych dzieci, dlatego realizując zadania szkoły opieram się też na potrzebach uczniów dostarczając różnorodnych bodźców dla ich rozwoju kulturalno – społecznego.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad realizacją celów i sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w Planie Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy uczestniczyłam w działaniach szkolnych związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Poprzez realizację powyższych działań starałam się podnieść jakość pracy własnej i szkoły oraz uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego.
Awans zawodowy stał się dla mnie wyzwaniem do pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności wykorzystania jej w praktyce. Był to czas poznania siebie jako nauczyciela i człowieka, który w pełni oddziałuje na wychowanków przy współpracy innych ludzi – nauczycieli i rodziców. Wiele problemów wychowawczych udało mi się rozwiązać wspólnie z rodzicami, wiele ciekawych przedsięwzięć udało mi się osiągnąć wspólnie z koleżankami. Dzięki takim ludziom nasze plany są możliwe do zrealizowania, a praca przynosi zadowolenie i satysfakcję. Okres stażu ma służyć rozwojowi i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, a więc właśnie podwyższeniu jakości pracy nauczyciela, obrałam to jako mój cel nadrzędny i postanowiłam dążyć do realizacji tego celu poprzez odbycie stażu na nauczyciela mianowanego. Potwierdzeniem osiągnięcia przeze mnie zamierzonego celu będzie uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.


II. WSTĘP

Po uzyskaniu przeze mnie stopnia nauczyciela kontraktowego zapoznałam się z wymaganiami i procedurą dalszego awansu poprzez analizę przepisów dotyczących systemu oświaty. W okresie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy podejmowałem działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego. Dokonałam analizy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r.Nr 260, poz. 2593), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580). Złożyłam wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie o odbycie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Złożony przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego uwzględniał zadania do zrealizowania zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym, specyfikę i potrzeby placówki, wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz moją wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i jeszcze bardziej skutecznego oddziaływania na wychowanków. Złożony przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego został zatwierdzony przez Dyrektora i dopuszczony do realizacji. Z opiekunem stażu zawarłam wymagany prawem kontrakt – przez pierwsze dwa lata stażu była to Pani Anita Zgliniecka, a ostatni rok stażu – Pani Anna Łopatko.
Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju: zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu, dokonałam analizy i oceny własnych działań.
Przechodząc do realizacji zadań brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty opracowałam na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r.) oraz przedstawiłam w obszarze poszczególnych wymagań. W trakcie realizacji planu dokonywałam bieżącej analizy własnych dokonań i skuteczności realizowanych zadań.
Rozpatrywałam osiągnięcie celów szczegółowych, formułowałam wnioski i sugestie do dalszej pracy. Diagnoza własnych kompetencji na początku stażu umożliwiła mi zrozumienie, na jakim etapie znajduje się rozwój mojej ścieżki kariery zawodowej. Uświadomiłam sobie swoje mocne i słabe strony, jasno określiłam posiadane zasoby i te, które jeszcze powinnam uzupełnić. W dokumentowaniu przebiegu stażu znacznie pomogło mi wykorzystywanie posiadanych umiejętności z zakresu obsługi komputera.
Poznawanie przepisów oświatowych, nowoczesnych metod nauczania oraz wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami realizowałam przez cały okres stażu.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań. Jest to tylko opis niektórych działań, jakie stawały przede mną w okresie stażu. Działań o różnym stopniu trudności i przyjemności w ich realizacji. Jednocześnie wiem, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć.III. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. ORGANIZACJA PRACY W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU

Organizacja pracy zmierzającej do uzyskania stopnia awansu zawodowego
Decydując się na podjęcie działań związanych z uzyskaniem awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego dotyczących uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r.Nr 260, poz. 2593), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Poz. 393).
Uzgodniłam z Dyrektorem szczegóły Planu Rozwoju Zawodowego celem uwzględnienia w nim zadań zgodnych ze specyfiką i potrzebami placówki.
Złożyłam do Dyrektora placówki wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z załączonym projektem Planu Rozwoju Zawodowego.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela ułatwiła mi optymalne wyznaczenie celów oraz prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji ścieżki kariery zawodowej – wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły oraz projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Zawarłyśmy określony prawem kontrakt, ustaliłyśmy i sporządziłyśmy harmonogram spotkań, omówiłyśmy procedury awansu zawodowego oraz zadania do realizacji zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego i Planach Placówki. Nawiązanie współpracy z opiekunem pozwoliło na obustronną i harmonijną współpracę i przyczyniło się do rzetelnego wykonania zamierzonych celów. Dokumentowałam na bieżąco efekty swojej pracy i dokonałam analizy i podsumowań wniosków do pracy. Opiekun stażu na bieżąco monitorował dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego, gdyż po każdym etapie składałam sprawozdanie końcowe.
W ciągu całego stażu na bieżąco śledziłam informacje dotyczące awansu zawodowego umieszczane na stronach ministerialnych, portalach edukacyjnych, portalach wydawnictw pedagogicznych, serwerach wojewódzkich placówek doskonalenia zawodowego (www.men.gov.pl, www.kuratorium.gda.pl, www.kuratorium.waw.pl, www.literka.pl, www.wmodn.elblag.pl, www.cen.gda.pl, www.profesor.pl, itp.). Informacje te pomogły mi właściwie prowadzić dokumentację w okresie stażu oraz odpowiednio przygotować dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego.
Przez cały okres stażu na bieżąco gromadziłam wszystkie dokumenty, dyplomy, zaświadczenia, scenariusze, konspekty potwierdzające realizację zadań Planu Rozwoju Zawodowego. W czerwcu przystąpiłam do przygotowania autoprezentacji dorobku mojej pracy w szkole.


2. DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY PEDAGOGICZNEJ
Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje. Na bieżąco uczestniczyłam w wybranych formach dokształcania w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i doskonalenia warsztatu pracy. W trakcie trwania stażu ukończyłam kilka warsztatów, kursów, konferencji, seminariów oraz na ostatnim roku stażu rozpoczęłam kurs kwalifikacyjny - Terapia pedagogiczna. Tematykę szukałam i wybierałam pod kątem przydatności.

Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
Realizacja tego zadania przyjmowała następujące formy: Rady Pedagogiczne, Szkoleniowe Rady Pedagogiczne, szkolenia i warsztaty odbywające się na terenie szkoły, Zespół Samokształceniowy.
Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i doświadczenie poprzez udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz uczestnictwo w Zespole Samokształceniowym. Szkolenia dla Rady Pedagogicznej były organizowane przez Panią Dyrektor oraz przez firmy zewnętrzne.
Szkoleniowe Rady Pedagogiczne:
- „Jak uczyć ucznia uczenia się.” (2011r.)
- Szkolenie dla nauczycieli „Regionalny system Gospodarki Odpadami - Tczew” - ( 2012r.)
- „My English Lab”– (2013r.)
- Szkolenia TIK (2012r.-2013r.)
Rady Pedagogiczne:
- Organizacja pracy w nowym roku szkolnym 2011/2012 – (08.2011r.) 2012/2013 – (08.2012r.), 2013/2014 – (08.2013r.)
- Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej w II półroczu 2011/2012 (06.2012r.), 2012/2013 (06.2013r.), 2013/2014 (06.2014r.)
Uczestnictwo w radach pedagogicznych i szkoleniowych wpłynęło na poszerzenie moich kompetencji zawodowych. Przyczyniło się do wzbogacenia warsztatu mojej pracy w nowe metody nauczania, umiejętności i wiedzę, co bezpośrednio wpłynęło na lepszą organizację i przebieg codziennej pracy. Udział we wszystkich Radach Pedagogicznych jest udokumentowany podpisem w protokolarzu.


• Szkolenia i warsztaty odbywające się na terenie szkoły stanowiły kolejną formę doskonalenia zawodowego
- projekt systemowy „Pomorskie - dobry kurs na edukacje. Doskonalenie kadr systemu oświaty” (17.12.2011 r.) - kurs „Nauczyciel – mistrz, przewodnik, wychowawca – jak budować autorytet?” (06.-07.10.2012r.) - „Dysleksja”- prelekcja Pani Dyrektor dla rodziców i nauczycieli (10. 2012r.)
- Projekt (kurs) – „Efektywne doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesów uczniów” (28.03.2014r. – 20.05.2014r.)
Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej
Podczas trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach Zespołu Samokształceniowego Edukacji Wczesnoszkolnej, którego zadaniem jest doskonalenie metod pracy z uczniami. Byłam przewodniczącą zespołu od 2011/2012 przez kolejne 3 lata. Jednym z głównych celów pracy zespołu było poszerzanie i doskonalenie własnych umiejętności poprzez wymianę doświadczeń. Podczas takich spotkań wymieniałyśmy się spostrzeżeniami, refleksjami, szukałyśmy rozwiązań trudnych sytuacji oraz dzieliłyśmy się wiedzą zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego. Podczas trzyletniego przewodniczenia zespołu oprócz roli koordynatora zespołu wygłaszałam również referaty na interesujące i potrzebne do naszej pracy tematy.
Dzięki uczestnictwu w formach doskonalenia wzbogaciłam swój warsztat pracy, prowadziłam ciekawe lekcje, stosując różnorodne metody aktywizujące i korzystając z różnych materiałów. Dawałam uczniom szanse wykazania się; myślę, że to, czego sami doświadczali, dłużej pozostanie im w pamięci, a umiejętności zdobyte w trakcie pracy własnej zaprocentują w przyszłości.
W oparciu o merytoryczne kryteria w 2012/2013 roku szkolnym wraz z innym nauczycielem (nauczyciel dyplomowany) uczącym w równoległej klasie dokonywałam wyboru programów nauczania, które następnie realizowałam w toku działań dydaktycznych. Wybierałam również podręczniki szkolne dla uczniów. Dokonując wyboru kierowałam się głównie dobrem uczniów i starałam się, aby podręczniki dostosowane były do ich możliwości oraz ich treści były zgodne z podstawą programową nauczania zintegrowanego.
Podczas całego okresu stażu stosowałam system oceniania uczniów zgodny z WSO. Na początku roku szkolnego zapoznałam rodziców i uczniów z systemem oceniania.
W trakcie trwania stażu dokonywałam korekty, modyfikacji planów nauczania, które były niezbędne w mojej pracy dydaktycznej, a w szczególności w osiągnięciu zamierzonych celów edukacyjnych przez uczniów.

Uczestnictwo w różnych poza szkolnych formach doskonalenia zawodowego służących własnemu rozwojowi i podniesieniu pracy szkoły
Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywowały mnie do ustawicznego kształcenia się i do doskonalenia swoich kompetencji. W okresie stażu ukończyłam kursy, szkolenia, które przedstawiam poniżej.

• Szkolenia, kursy, warsztaty
- „Matematyka TRZY-CZTE-RY! O kluczowych zmianach w klasach 3 i 4 oraz o strategiach liczb” (11.10.2011 r.)
- Seminarium „Doświadczam, ćwiczę, rozumiem – matematyka w działaniu” (20.03.2012r.)
- Warsztaty „Od piktogramu do książki – od ucznia do czytelnika” (08.11.2012r.)
- Kurs internetowy „Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej” (10.2012-05.2013r.)
- Warsztaty „Jak motywować uczniów do nauki – recepta na sukces” (21.01.2013r.)
- „Sojusznicy czy wrogowie, czyli o (nie zawsze) łatwej współpracy nauczycieli z rodzicami” (06.02.2013 r.)
- Seminarium „Jak pracować z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych” (11.03.2013r.)
- Szkolenie „Sztuka uczenia” (12.03.2012r.)
- Szkolenie „Początek, to rzecz najważniejsza, czyli o uczeniu się czytania” (14.03.2013r.)
- Kurs internetowy „Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela” (08-24.04.2013r.)
- Szkolenie „Od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego” (25.03.2014r.)
- Kurs internetowy „Jak pomóc dziecku w nauce czytania” kurs dla rodziców i nauczycieli (09. – 12.2012r.)
- Kurs internetowy „Indywidualizacja w praktyce – uczniowie ze SPE”. (03.2013r. – 12.2013r.)
- Kurs internetowy „Twórczo i motywująco – jak uczyć, sprawiając radość sobie i dzieciom”. (10.2013r. – 02.2014r.)
- Kurs internetowy „Logodydaktyka w szkole – innowacyjna koncepcja wychowania i kształcenia”. (10.2013r. – 03.2014r.)
- Kurs internetowy „Przedmioty uzupełniające ciekawe dla uczniów i satysfakcjonujące dla nauczycieli, czyli praca metodą projektu”. (10.2013r. – 02.2014r.)
- Kurs internetowy „Sojusznicy czy wrogowie – o współpracy z rodzicami”. Do tego szkolenia zainspirowało mnie szkolenie zorganizowane przez wydawnictwo. (10.2013r. – 12.2013r.)
- Kurs internetowy „Vademekum doradztwa edukacyjno-zawodowego”. (10.2013r. – 02.2014r.)
- Kurs internetowy „Diagnoza i co dalej – czyli o wykorzystywaniu wyników badania umiejętności uczniów”.
- Kurs internetowy „Uczyć czytania przez zabawę”. (V – XI 2014r.)
- Warsztaty "Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji." (05.04.2014r.)
- Kurs internetowy "Profilaktyka zintegrowana w szkole - wywiadówka profilaktyczna" (IV-VI 2014r.)
- Kurs Kwalifikacyjny – Terapia pedagogiczna – (01.2014r. – 11.2014r. – trwa).
• Samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności
Samokształcenie to element dostarczający nauczycielowi bogatej wiedzy ogólnej i pedagogicznej. W celu podejmowania właściwych działań pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez studiowanie wybranych pozycji literatury pedagogicznej, dydaktycznej i psychologicznej adekwatnie do moich potrzeb. Korzystałam z publikacji i materiałów dostępnych na edukacyjnych i ogólnych portalach internetowych, śledziłam nowości zakupione do biblioteki szkolnej oraz korzystałam z Gminnej Biblioteki, czytałam i przeglądałam czasopisma fachowe poszukując ciekawych rozwiązań w codziennej pracy. Zgromadziłam wiele pozycji z literatury i nowości wydawniczych poszerzając zbiory własnej biblioteki. Zgromadzona literatura ułatwiła mi pracę z dziećmi, podsunęła nowe pomysły metodyczne, pomogła w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych. Oprócz tego w mojej biblioteczce znalazło się wiele książek, z których czerpałam pomysły na ciekawe prace plastyczne wykonywane różnymi technikami, które wykorzystywałam na zajęciach. Śledziłam na bieżąco zmiany przepisów prawnych dotyczących zagadnień pracy nauczyciela. Studiowana literatura pomogła mi w opracowaniu własnych materiałów do pracy z dziećmi.
Poniżej wymienię niektóre pozycje, do których sięgałam podczas stażu:
- „Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole”. E. Gruszczyk – Kolczyńska,
- „Jak pogłębić inteligencje emocjonalną”. J. Segal,
- ,,Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. A. Faber, E. Mazlish,
- ,,Jak mówić, żeby dzieci się uczyły”. A. Faber, E. Mazlish,
-„Pracuję z sześciolatkiem” E. Waszkiewicz,
- „Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych”. J. Andrychowskiej-Biegacz,
- Różne artykuły, które czytałam podczas szkoleń, warsztatów, kursów, m.in.: „Jak rozwijać w dziecku pasję do czytania”. M. Rożyńska, „Muzyka dla mózgu”. Sz. Włoszczyk, „Przegląd metod terapii pedagogicznej”. R. Czabaj, „Postępowanie psychoterapeutyczne w terapii pedagogicznej” J. Jastrząb, felieton „Niełatwo być rodzicem dziecka z dysleksją”. R. Czabaj i inne.
• Gromadzenie własnej biblioteczki
W celu wzbogacenia własnych zasobów literatury fachowej i ogólnej (wykorzystywanej w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej) doposażyłam prywatną biblioteczkę w następujące pozycje:
1. Zaprenumerowałam Biuletyn Dysleksja celem pogłębienia zagadnień tam zamieszczonych.
2. „Zarys psychologii rozwoju”- A.Matczak,
3. „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka” M .Bogdanowicz,
4. „Powiedz komuś! Co każde dziecko powinno wiedzieć” E. Zubrzycka,
5. „Edukacja przez ruch: kropki, kreski, owale, wstążki”. D. Ziemska,
6. „Edukacja przez ruch fale, jodełki, zygzaki”. D Ziemska.
7. „W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka”. M. Bogdanowicz. + CD
Wzbogaciłam również własną płytotekę CD o:
- Piosenki i posłuchani „Nowe już w szkole” klasa 3 część 1 i 2.
- Skarby – piosenki klasa 1 część 1 i 2.
- Gra w kolory – piosenki klasa 2 część 1 i 2.
- „W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka”. CD
- Śpiewające brzdące cz. 7.
- materiały edukacyjne z odbytych szkoleń (na komputerze).

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i koleżanki nt.
Zajęcia koleżeńskie:
- „Krzyż Jezusa naszym znakiem” religia. (09.2012r.)
„Utrwalanie głosek szumiących” - wykorzystywanie ćwiczeń artykulacyjnych zmierzających do utrwalenia prawidłowej wymowy głosek szumiących (2013r.)
- „Nazwy czynności. Gimnastyka” język angielski: nauka nazw czynności, ćwiczenia w wymowie, utrwalanie w piosenkach. (12.2013r.)
- „Cloths. Mówimy: I’m wearing a white blouse.” język angielski: nauka mówienia co mam na sobie, zakładam, ściągam, gry i zabawy. (05.2014r.)

Zajęcia obserwowane:
- „Urządzamy imieniny literce - o” ed. polonistyczna: analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską o, O. Liczenie i porównywanie liczebności zbiorów. (21.10.2011r.)
- „Lepimy bałwana” wychowanie fizyczne: gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. (02.12.2011r.)
- „Zdobywamy odznakę - Pracowity jak pszczółka” ed. przyrodnicza: pogłębianie wiadomości o życiu pszczół i ich roli w przyrodzie. (14.01.2012r.)
- „Szukamy oznak wiosny” ed. przyrodnicza: spacer po okolicy, obserwowanie budzącej się przyrody. (20.04.2012r.)
- „Mieszkam w Polsce” społeczna i plastyczna: znaczenie symboli narodowych, wykonanie flagi z papieru. (11.05.2012r.)
- „Gry i zabawy wg inwencji ucznia” wychowanie fizyczne. (18.10.2012r.)
- „Piłka koszykowa” wychowanie fizyczne: ćwiczenia oswajające z piłką w parach. (13.12.2012r.)
- „Taniec integracyjny- Belgijka” wychowanie fizyczne: nauka kroku podstawowego. (10.01.2013r.)
- „Biegi na 60 m” wychowanie fizyczne: start niski. (11.04.2013r.)
- „Skok w dal” wychowanie fizyczne: technika i pomiar skoku. (06.06.2013r.)
- „Barwy podstawowe i pochodne” plastyka – nauczanie indywidualne: poznanie barw, mieszanie, łączenie kolorów, nazywanie powstałych kolorów. (09.2014r.)
- „Maluchy z wiejskiego podwórka” ed. polonistyczna: wprowadzenie litery „ę” na podstawie wyrazu „gęś”. Ćwiczenia w pisowni sylab z poznaną samogłoską. (05.11.2013r.)
- „Zamek króla Kraka” ed. matematyczna: dodawanie i odejmowanie w zakresie 8. (07.01.2014r.)
- „Pierwsze kroki wiosny” ed. matematyczna: układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. (25.03.2014r.)
- „Mokry poniedziałek” ed. społeczna: przybliżenie uczniom tradycji „Śmigusa-dyngusa”. Zachowanie kultury i umiaru podczas oblewania innych wodą. Opowiadanie historyjki obrazkowej. Zabawa „Lany poniedziałek”. (15.04.2014r.)
- „Na łące” ed. przyrodnicza: wypowiedzi dzieci na temat zmian zachodzących wiosną w przyrodzie. Oglądanie przyniesionych do klasy albumów i innych książek przyrodniczych. Podawanie nazw zwierząt zamieszkujących łąki i wskazywanie na cechy chroniące je przed atakiem napastników. Improwizacja ruchowa „Tańczące motyle”. (06.05.2014r.)

Uczestnictwo w zajęciach pozwoliło mi uzyskać szerokie spektrum i możliwość porównywania różnych technik prowadzenia zajęć i przekazywania wiedzy. Po każdym zajęciu dzieliłyśmy się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, przedstawiałyśmy cele i założenia prowadzonych zajęć. Z każdych obserwowanych zajęć wyciągałam odpowiednie wnioski, które wzbogaciły moje dotychczasowe doświadczenie i poszerzały mój warsztat pracy. Obserwacje te pomogły mi w lepszej organizacji własnych zajęć. Uczestnicząc w zajęciach szczególną uwagę zwracałam na: realizację założonych celów, wykorzystanie czasu, zastosowane środki dydaktyczne i formy pracy z dziećmi, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych, starszych i młodszych, tempo lekcji i zaangażowanie uczniów.

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrekcji i innych nauczycieli
Podczas trwania stażu swoje doświadczenie wzbogacałam o prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu zgodnie z zasadami przyjętymi i zapisanymi w kontrakcie. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza zajęć, konsultowanym oraz omawianym z obserwującym opiekunem stażu. W trakcie tych zajęć mogłam podzielić się własną wiedzą i umiejętnościami, uzyskać ocenę własnej pracy, otrzymać wskazówki do dalszych działań pedagogicznych, zaprezentować wychowanków i ich umiejętności. W okresie stażu prowadziłam następujące zajęcia:
Zajęcia koleżeńskie:
- „Opowiadamy o przygodach bohaterów lektur” ed. polonistyczna: opowiadanie przygód bohaterów lektury „Puc, Bursztyn i goście” na podstawie ilustracji oraz własnego wyboru. Odszukiwanie odpowiednich fragmentów w tekście. Ćwiczenia w pisaniu – opowiadanie dalszych losów przygód dzielnego psa Mikado. (18.10.2011r.)
- „Z wizytą na Kaszubach” ed. polonistyczna: głośne czytanie opowiadania R. Widłaka „Kleka Wejherowa. Tłumaczenie wyrazów i wyrażeń charakterystycznych dla gwary kaszubskiej. Wypowiedzi opisujące strój kaszubski. Pisownia wyrazów z „ó”, „rz”, „ż” oraz nazw mieszkańców krain geograficznych.” (20.03.2011r.)
- „Wiem pamiętam” ed. matematyczna: układanie rytmów i tworzenie zbiorów figur według określonej cechy. Wyklejanie wybranych kształtów figur. (20.09.2012r.)
Zajęcia obserwowane:
- „Szkoła moich marzeń” – ed. polonistyczna: wymarzona szkoła – wypowiedzi ustne i zapisywanie zdań. Pisownia wyrazów z „ó” niewymiennym. (10.2011r.) - „Życie nad wodą” – ed. Przyrodnicza: rozpoznawanie roślin i zwierząt wodnych na podstawie prezentacji multimedialnej i zgromadzonych materiałów. Poznanie budowy ryby i jej przystosowania do życia w wodzie. (12.2011r.)
- „Świąteczna krzątanina” ed. polonistyczna: skojarzenia wokół tematu Świąt Bożego Narodzenia. Wielka litera w nazwach świąt i mała w przymiotnikach od ich pochodzenia. (12.2011r.)
- „Świąteczna krzątanina” ed. matematyczna: rozwiązywanie prostych i złożonych zadań tekstowych. (12.2011r.) obserwacja wice-dyrektor
- „W świecie znaków, gestów, symboli” ed. matematyczna: dodawanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Rozwiązywanie zadań tekstowych. (02.2012r.)
- „Poplotkujmy o plotce” ed. polonistyczna: zabawa „Pantomimiczna plotka”. Rozmowa o plotkowaniu, dlaczego to jest złe. Rozpoznawanie i określanie rodzajów zdań. Utrwalenie pisowni czasowników z zakończeniem –uje. Redagowanie wypowiedzi pisemnej: Co to jest plotka i jak jej uniknąć? Odmiana czasowników przez osoby. (05.2012r.)
- „Warto wierzyć w siebie” ed. polonistyczna i społeczna: wielozdaniowe wypowiedzi dzieci na temat wiary we własne siły. Ćwiczenia w pisaniu po śladzie układanie zdań z rozsypani wyrazowej. (10.2012r.)
- „Jesienna zabawa” ed. społeczna i polonistyczna: zapoznanie dzieci z różnymi krajobrazami jesienią. Ustne opisywanie wyglądu drzew jesienią. Jesień szara pora roku. (10.2012r.) obserwacja wice-dyrektor
- „Przeciwieństwa w przyrodzie” ed. matematyczna: ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 6. Rozkład liczby 6 na 3 składniki. (12.2012r.)
- „Geniusz muzyczny z Żelazowej Woli” ed. muzyczna i społeczna: słuchanie muzyki poważnej. Kształtowanie wrażliwości muzycznej. Mazurek C-dur op24 nr 2. Improwizacje taneczne do Mazurka C-dur. Preludium deszczowe op. 28 nr 15. (03.2013r.)
- „Powroty ptaków” ed. matematyczna: Wprowadzenie liczby 14. (04.2013r.)
- „Kolorowa tęcza” ed. polonistyczna: wprowadzenie zmiękczenia „ni, ń” na podstawie wyrazu słońce. Rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami: głoska, sylaba, wyraz, zdanie. (05.2013r.)
- „Zwierzęta na wsi” ed. matematyczna: dodawanie w zakresie 20 – obliczenia pieniężne i zegarowe. (10.2013r.)
- „Gry i zabawy ze śpiewem oraz ogólnorozwojowe” wychowanie fizyczne: łączenie ruchu ze śpiewem, ćwiczenia rozwijające wszystkie partie mięśni. (11.2013r.) obserwacja wice-dyrektor
- „Jak się masz zdrowo?” ed. polonistyczna: przedstawienie inscenizacji „Cztery wiatry”. Rozmowa – czy wiatry mogą szkodzić zdrowiu? Czytanie wiersza L. J. Kerna „Panie wietrze” – udzielanie odpowiedzi – Jak należy dbać o zdrowie? Zabawa słowem „literowo – pisownia wyrazów z „h”, „ch” wprowadzenie zasad. Czytanie tekstu z Ortografii E. Osińskiej-Miedzińskiej”. (11.2013r.)
- „W rodzinnej orkiestrze” ed. matematyczna: układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych. Dopasowywanie pytań i działań do podanej treści zadania. Tabliczka mnożenia do 30. (02.2014r.)
- „Gry i zabawy ogólnorozwojowe” wychowanie fizyczne: ćwiczenia reakcji na sygnał, zwinnościowe i rozwijające ogólną sprawność fizyczną i wytrzymałość. (03.2014r.)
- Wycieczka do Eperymentu i Oceanarium w Gdyni – obserwacja organizacji wycieczki całodniowej. Sprawowanie opieki i utrzymania dyscypliny podczas wycieczki. (11.2011r.)
- Występ teatralny „Zdrowy Czerwony Kapturek” – promowanie zdrowego stylu życia. Zachęcanie dzieci do jedzenia owoców, warzyw i zdrowej żywności. (10.02.2014r.)

Obszary edukacyjne powyższych zajęć był różnorodne zaś tematyka ich ściśle wiązała się z realizowanymi treściami zawartymi w podstawie programowej. Udostępnione scenariusze z przeprowadzonych zajęć pomogły koleżankom w projektowaniu nowych, ciekawych rozwiązań w pracy z dziećmi. Wspólne omawianie zajęć umożliwiło szeroką wymianę wzajemnych rozwiązań, które wpłynęły na urozmaicenie prowadzonych przeze mnie zajęć. Dzięki tej formie współpracy odniosłam wiele korzyści. Omawianie arkuszy pohospitacyjnych pozwoliło na wyciąganie wniosków do dalszej pracy i tym samym poprawiania jakości własnych działań.

• Samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych do prowadzonych przez siebie zajęć
Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej posiadający własną salę w ciągu roku czułam się zobowiązana do dbałości o jej wygląd i wyposażenie. W tym celu starałam się wzbogacać salę w liczne pomoce naukowe (książki, zabawki, gry edukacyjne, plansze). Wzbogacając własny warsztat pracy wykonywałam wiele materiałów dydaktycznych i pomocy, które wykorzystywałam w pracy z dziećmi. Między innymi przygotowywałam ekspozycje ścienne i kąciki tematyczne zgodnie z realizowaną tematyką zajęć, porą roku, ułatwiając tym samym dzieciom ciekawsze i łatwiejsze poznanie realizowanych treści. - W celu doskonalenia sprawności manualnej przez dzieci oraz przygotowania do nauki pisania opracowałam arkusze szlaczków do rysowania po śladzie. - Wyszukiwałam i drukowałam liczne ilustracje do zajęć celem wzbogacenia wiedzy i doznań dziecięcych. - Opracowywałam karty sprawdzające umiejętności i wiadomości dzieci, a także karty sprawdzające wiadomości z przeczytanej lektury. - Wyszukiwałam i opracowywałam karty pracy związane z tematyką realizowanych zajęć. Celem ich było obrazowanie realizowanego tematu oraz utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności.
• Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej funkcji wynikających z zadań
Uczestniczyłam w opracowaniu obowiązującej dokumentacji szkolnej:
- Statut szkoły w latach 2012/2013 i 2013/2014.
- Ewaluacji wyników testów trzecioklasistów 2012/2013.
- Od roku szkolnego 2011/2012 jestem członkiem Zespołu Kryzysowego w Nowej Cerkwi.
- Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN) – uczestniczyłam w pracach zespołu powołanego do opracowania planu tematyki projektu– „Efektywne doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesów uczniów”.
- Podczas trwania stażu współpracowałam z Radą Rodziców poprzez pomoc w przekazywaniu informacji na zebraniach z rodzicami związanych z funkcjonowaniem tego organu szkoły. Organizując szkolne imprezy okolicznościowe, np. Bal karnawałowy byłam wspomagana przez RR środkami finansowymi na nagrody. Brałam udział w posiedzeniach Rady Rodziców, na których raczej występowałam w roli obserwatora, jednak czasami, jeżeli poproszono mnie o zajęcie stanowiska w jakiejś sprawie starałam się służyć pomocą.
- Współpraca z rodzicami i opiekunami moich uczniów odbywała się w bardzo przyjaznej atmosferze. Rodzice chętnie uczestniczyli w zebraniach ogólnych, często korzystali ze spotkań indywidualnych oraz rozmów telefonicznych. Zawsze starałam się służyć dobrą radą rodzicom, jeżeli tego potrzebowali oraz starałam się wskazywać kierunek postępowania w pomocy dzieciom podczas odrabiania i utrwalania zdobytych w szkole wiadomościach.
- W roku szkolnym 2011/2012 brałam udział jako członek komisji egzaminacyjnej podczas Egzaminów szóstoklasisty w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drewnicy, a w roku szkolnym 2013/2014 w komisji egzaminacyjnej podczas Egzaminów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Tujsku. - Współpraca z Małym Samorządem Uczniowskim w Nowej Cerkwi w roku 2011/2012 przebiegała pomyślnie, służyłam pomocą opiekunowi podczas apeli.
Samoocena pracy
• Analiza własnej działalności, mocne i słabe strony, wnioski do dalszej pracy
W trakcie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego systematycznie corocznie na zakończenie roku szkolnego rzetelnie dokonywałam samooceny. Wymagało, to ode mnie analizy własnych działań realizowanych w minionym roku, określenie swoich mocnych i słabych stron oraz wysunięcie wniosków do dalszej pracy. W dokonaniu samooceny pomocną osobą był opiekun stażu, który w umiejętny sposób wskazywał drogę, którą warto iść. Każda samoocena wpływała na doskonalenie w sobie tego, co jeszcze w pełni mnie nie satysfakcjonuje. W moim przypadku jest to współpraca z niektórymi rodzicami – pomoc dziecku w domu. Wysunięte wnioski wpłynęły na zastosowanie różnorodnych form zachęcających rodziców do pomocy swoim dzieciom:
- czynne włączenie rodziców do pracy wychowawczo – opiekuńczej i dydaktycznej (uczestnictwo w uroczystościach szkolnych, bal karnawałowy, zakończenie roku szkolnego, organizowanie zajęć otwartych dla rodziców);
- pomoc przy odrabianiu prac domowych (nie wykonywanie za dzieci), utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności, pomoc dzieciom w czytaniu lektur i sprawdzanie czy zrozumiało przeczytany tekst,
- organizowanie indywidualnych kontaktów z rodzicami w każdej pilnej sytuacji,
- pedagogizacja rodziców (zachęcanie do uczestnictwa w prelekcjach specjalistycznych organizowanych na terenie szkoły, indywidualne rozmowy, pogadanki pedagogiczne na zebraniach grupowych).
Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Okres stażu był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie ufności i uśmiechów moich wychowanków, zaufania rodziców. Podejmowane przeze mnie działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę szkoły, jestem bardzo oddana i zaangażowana w swoją pracę, nauczanie i wychowywanie dzieci. Poświęcam swój wolny czas na pomaganie uczniom przezwyciężać niepowodzenia, a także pomagam dążyć im do osiągania sukcesów poprzez dodatkowe zajęcia na ich rzecz. Ustawicznie dokształcam się oraz wzbogacam własny warsztat pracy o nowe metody i formy.
Jestem przedsiębiorcza i doprowadzam do końca wytyczone przez siebie działania, cele, czego dowodem są prowadzone przeze mnie projekty edukacyjne.

§ 7 ust. 2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Podczas pracy z dziećmi spotkałam się z wieloma trudnościami, z jakimi przyszło mi się zmierzyć w codziennym obcowaniu z nimi. Najczęstszym sposobem diagnozowania tych trudności była zwyczajna obserwacja uczniów w czasie zajęć, przerw. Mogłam bliżej poznać uczniów w sytuacji wykonywania prac i zadań, wykazywania aktywności lub bierności, w sposobach nawiązywania kontaktów z kolegami, reagowania na prośby i polecenia wychowawcy, zachowania wobec kolegów, przestrzegania zasad gier, reagowania na przegraną, stosunku do zabawek i sprzętu oraz utrzymywania porządku, jak również przez stwarzanie okazji do rozmów indywidualnych lub zajęć grupowych.
W codziennej praktyce stawałam często przed problemami przy rozwiązywaniu, których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywaniu konfliktów i sporów, poradzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi, ekspansywnymi lub odwrotnie z postawą wycofania, strachu, braku wiary w siebie, braku aktywności, odizolowania, czy też brakiem posłuszeństwa, nadpobudliwością. Wszystkie te problemy starałam się rozwiązywać w sposób jak najbardziej właściwy i pozytywny.
Na pomoc w rozwiązywaniu tych problemów mogłam zawsze liczyć ze strony opiekuna stażu, pedagoga szkolnego czy dyrektora szkoły. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami, podejmując wspólne działania względem uczniów sprawiających trudności. Organizowałam spotkania z rodzicami w ramach szkolnych „wywiadówek” oraz wymieniałam spostrzeżenia na temat postępów w nauce i zachowaniu uczniów.
Brałam również udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas Rad Pedagogicznych. Korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nauczycieli nabywałam nowych umiejętności w tym zakresie.
Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze, starałam się rozwiązywać sytuacje konfliktowe, integrować grupę, wprowadzać metody aktywizujące w pracy dydaktycznej.
Jako wychowawca interesowałam się też wszelkimi formami pomocy społecznej, z których mogliby skorzystać moi uczniowie i ich rodziny (głównie chodziło o bezpłatne obiady dla dzieci z najuboższych rodzin refundowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pomoc w postaci zbiórki odzieży, pozyskanie funduszy na wyjazd na basen, itp…). W trakcie trwania stażu nawiązałam również współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Dworze Gdańskim.
W swojej pracy byłam również zobligowana do wystawiania opinii o moich wychowankach dla Kuratora Sądowego, który miał pod opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Często służyłam radą rodzicom mającym trudności wychowawcze, z jaką instytucją się skontaktować lub gdzie można uzyskać pomoc w trudnej sprawie.
Corocznie, systematycznie analizowałam wpływające do szkoły opinie Poradni dotyczące uczniów. Informacje zawarte w tych opiniach starałam się przenieść na grunt swojej pracy. Głównie były to stwierdzenia określonych dysfunkcji uczniów i zalecenia do pracy z nimi, między innymi dostosowanie wymagań edukacyjnych czy skierowanie ucznia na zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, co też czyniłam. W zależności od potrzeb, dostosowanie wymagań było zróżnicowane: praca na innym materiale, zwiększona indywidualizacja pracy na lekcji, zwielokrotnione powtarzanie poleceń, przeniesienia ucznia w pobliże tablicy i nauczyciela itp. Zastosowanie się do tych zaleceń – jak zauważyłam – dawało uczniom poczucie bezpieczeństwa i szansę na pełniejsze uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, a przez to zdobycie większego zasobu wiedzy i usprawnienie posiadanych umiejętności. Pozyskana wiedza pozwoliła mi na otoczenie szczególną opieką uczniów mających problemy z nauką oraz udzielenie im właściwej pomocy zalecanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. W wyniku pracy podniosłam efektywność swojej pracy w obszarze działań wychowawczych.

Nawiązanie kontaktu z osobami oraz instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze szkoły
Realizując obowiązki wychowawcy stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu wzmocnienie własnych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych wśród moich wychowanków i ich rodziców.
W związku z tym nawiązałam współpracę z następującymi osobami i instytucjami:

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Współpracując z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną kierowałam uczniów na badania psychologiczno – pedagogiczne. Zasięgałam opinii jak można postąpić w trudnych sytuacjach wychowawczo – dydaktycznych. W roku szkolnym 2012/2014 zorganizowałam badanie przesiewowe pierwszoklasistów na terenie szkoły. W okresie stażu pisałam opinie o uczniach, którzy mieli być przebadani w poradni pedagogiczno – psychologicznej w Nowym Dworze Gdańskim.

• Logopeda
Współpraca z logopedą pracującym w naszej placówki przebiegała następująco:
- Udzieliłam logopedzie informacji o możliwościach dzieci, o trudnościach, jakie posiadają.
- Uczestniczyłam w zajęciach logopedycznych:
„Utrwalanie głosek szumiących” - wykorzystywanie ćwiczeń artykulacyjnych zmierzających do utrwalenia prawidłowej wymowy głosek szumiących (2013r.)
- Przekazywałam rodzicom dzieci, które nie biorą udziału w zajęciach logopedycznych na terenie szkoły zestaw ćwiczeń logopedycznych opracowany przez logopedę.

• Biblioteka dziecięca
W trakcie trwania stażu zadanie to zrealizowałam poprzez:
- Zorganizowałam dla dzieci wyjście do biblioteki, które było ściśle związane z realizowaną tematyką książkową. Celem wizyt w bibliotece było zapoznanie uczniów z pracą bibliotekarza, sposobem korzystania z księgozbiorów oraz poznanie oferty książkowej dla najmłodszych. Dostarczyło dzieciom niezapomnianych wrażeń, mnie zaś pomogło w lepszym przekazie realizowanych treści. (każdego roku)

• Pielęgniarka szkolna
Nawiązując współpracę z pielęgniarką szkolną. Podczas naszego spotkania dzieci dowiedziały się, na czym polega praca lekarza pediatry, pielęgniarek, stomatologa. W trakcie spotkań dzieci otoczone ciepłą atmosferą miały możliwość przełamywania lęków związanych z leczeniem i sytuacjami chorobowymi. Dowiedziały się, czego nie wolno im robić samodzielnie i że nie wolno lekceważyć żadnych oznak choroby.(03.2014r)

• Policja
Policja jako symbol prawych zachowań i właściwych postaw stała się kolejną instytucją, z której pracą zapoznałam uczniów.
- Uczestniczyłam w spotkaniu dzieci z policjantami w szkole zorganizowanym w ramach akcji „Dziecko bezpieczne na drodze”. W trakcie spotkania dzieci otrzymały znaki odblaskowe. (09.2011r.)
- Zorganizowałam pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas czasu wolnego – ferie zimowe oraz zasad bezpiecznego przebywania w najbliższym dla nich środowisku (01.2013r.)

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Współpracując z GOPS w Ostaszewie starałam się uzyskiwać fundusze na organizowane wyjazdy na basen w ramach w-fu. Dzięki współpracy udało mi się, aby ubogie dzieci miały możliwość udziału w tych zajęciach. Przekazywałam informacje o organizowanych przez GOPS inicjatywach na rzecz dzieci ubogich oraz brałam czynny udział w organizowanych przez tę instytucję przedsięwzięciach.

• Gminny Dom Kultury i Sportu w Ostaszewie
Współpraca z GOKiS polegała na tym, iż czynnie uczestniczyłam wraz z uczniami podczas organizowanych przez tę instytucję akcjami, np. WOŚP – występy uczniów. Braliśmy udział w organizowanych przez GOKiS przedsięwzięciach edukacyjnych, np. zorganizowane występy teatralne. (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014)

• Sztumski Bank Spółdzielczy i Żuławski Bank Spółdzielczy
Nawiązując współpracę z Bankiem chciałam, aby ta instytucja wspomagała mnie w moich działaniach dydaktycznych. - Będąc opiekunem koła zainteresowań w roku 2011/2012 (koło plastyczne) oraz 2013/2014 (koło plastyczno - flażoletowe) Sztumski Bank Spółdzielczy w Ostaszewie został sponsorem w zakupie części materiałów plastycznych na koło plastyczne. - Zorganizowałam wycieczkę do Żuławskiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Gdańskim, której celem było zapoznanie dzieci z pracą bankowca. Dzieci na własne oczy mogły zobaczyć sprzęt, który pomaga bankowcom w ich pracy oraz miły możliwość samodzielnie się przekonać jak on działa. (09.05.2014r.)
Realizując powyższe zadania umożliwiłam dzieciom w bezpieczny i ciekawy dla nich sposób, pod bacznym okiem nauczyciela – poznanie działalności różnych instytucji lokalnych, ciekawych ludzi, miejsc użyteczności publicznej i wybranych zawodów.

• Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim
Zorganizowałam wyjście do Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim, gdzie dzieci mogły poznać i zobaczyć historię Żuław. (09.05.2014r.)
Uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego, udział w konkursach, imprezach, spotkaniach organizowanych przez instytucje lokalne
W ciągu całego stażu aktywnie uczestniczyłam w życiu kulturalnym środowiska lokalnego poznając jego specyfikę i potrzeby. Wraz z dziećmi brałam udział w różnych konkursach, imprezach i spotkaniach organizowanych przez instytucje lokalne. W tym okresie mojej pracy przygotowywałam uczniów do różnych konkursów, a przede wszystkim międzynarodowego konkursu matematycznego Kangur (od 2011/2012 roku jestem szkolnym koordynatorem) oraz wiele konkursów plastycznych na różnym szczeblu. W roku szkolnym 2011/2012 wdrożyłam ogólnopolski program profilaktyczny 5 porcji owoców i warzyw dla uczniów klas I-III, którego celem było kształtowanie świadomości prozdrowotnej oraz prowadzenia zdrowego sposobu odżywiania się dzieci. W roku 2012/2013 zgłosiłam dzieci do ogólnopolskiego projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”, który kontynuowałam w roku szkolnym 2013/2014. Zdobywam ze swoimi uczniami zaszczytne wysokie lokaty i nagrody dla uczniów, szkoły i opiekuna zespołu.

Konkursy:
2011/2012
- III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Labirynt Wyobraźni - Dżungla".
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Świat wokół mnie”.
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Doodle 4 Google „Pozdrowienia z Polski” – bez miejsc.
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rosnę – myślę - dbam” (Akcja Zachowaj Trzeźwy Umysł) – wyróżnienie.
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Konkurs Twórczego Myślenia organizowanego w ramach projektu edukacji ekologicznej „Efekt Motyla: masz wpływ na życie planety!” – Dodatkowo JURY postanowiło wyróżnić uczniów szkoły podstawowej w Ostaszewie.
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Uwolnij odblaski” – 4 wyróżnienia.
- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Nie truj siebie i swojego sąsiada”.
- Gminny konkurs plastyczny „Malując polską legendę”.
- Szkolny Konkurs „Morze nasze morze” – II miejsce.
- Szkolny konkurs „Mam talent”- 2 wyróżnienia.
- Szkolny konkurs „Dzieci całego świata” – wyróżnienie.
- Zakwalifikowanie się jako jedyna klasa w woj. pomorskim do półfinału ogólnopolskiego konkursu „Piję sok przez cały rok” (zajęcie 12 miejsca w Polsce, a 1 miejsce w województwie).
- Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” – zdobycie bardzo dobrego wyniku i nagrody książkowej przez przygotowywanego przeze mnie ucznia.
- Klasowy konkurs pisarski.
2012/2013
- ogólnopolski konkurs plastyczny pt.: Drzewa wokół mnie", którego organizatorem było Stowarzyszenie Ziemia i My –Centrum Edukacji Ekologicznej.
- konkurs plastyczny „Kartka świąteczna z rybką”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei.
- szkolny konkurs plastyczny „Nauczyciel w oczach dziecka”.
- szkolny konkurs plastyczny „Portret mojej Babci i mojego Dziadka” - II miejsce.
- ogólnopolski konkurs plastyczny „Kultury świata” edycja 2012/2013 "ETIOPIA".
- V ogólnopolski integracyjny konkurs plastyczny na ilustrację do wiersza Wandy Chotomskiej pt. "Bańkowice mydlane".
- Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” – zdobycie wyróżnienia i nagrody książkowej przez przygotowywanego przeze mnie ucznia.
- szkolny konkurs plastyczny „Maska karnawałowa” –3 wyróżnienia.
- szkolny konkurs plastyczny „Kartka Wielkanocna” - I i II miejsce.
- szkolny konkurs plastyczny ,,Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom” - III miejsce, wyróżnienie.
- szkolny konkurs plastyczny „Zdrowy, czysty las wokół nas” – I i III miejsce
- powiatowy konkurs plastyczny „Obrazy muzyką malowane” – I miejsce i dwa III miejsca.
- udział w ogólnopolskim projekcie „Zdrowo, jem więcej wiem”. W etapie jesiennym – IV miejsce, w etapie zimowym - II miejsce, w etapie wiosennym – II miejsce. W podsumowaniu Grand Prix – II miejsce. Za zajęte miejsca zdobyłam dla klasy sprzęty elektroniczne oraz uczniowie dla siebie zdobyli gadżety związane z projektem.
2013/2014
- Doodle 4 Google 2013 „Mój pomysł na pomaganie innym” – bez miejsc.
- konkurs plastyczny zorganizowany przez firmę „Salvit”, która zaopatruje naszą szkołę w owoce i warzywa w programie „Owoce w szkole” – bez miejsc.
- ogólnopolski konkurs plastyczny „Pozdrowienia z wakacji” – bez miejsc (podziękowanie za uczestnictwo).
- ogólnopolski projekt edukacyjny „Planeta energii” zorganizowany przez firmę Energia – wyróżnienie (dzieci zdobyły nagrody). Z 500 szkół nasz klasa znalazła się w 50 wyróżnionych klasach.
- ogólnopolski projekt edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem” zdobycie w I i II etapie 2 miejsca, etap III i nagroda GrandPrix – zostaną rozstrzygnięte pod koniec czerwca. Zdobyliśmy tu nagrody rzeczowe dla dzieci, opiekuna i szkoły – klasy.
- szkolny konkurs plastyczny „Maska karnawałowa” – II i III miejsce.
- szkolny konkurs plastyczny „Jak aktywnie spędzam czas z rodziną” – III miejsce.
- Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” – zdobycie bardzo dobrego wyniku i nagrody książkowej przez przygotowywanego przeze mnie ucznia.

Prowadzenie zajęć pozwalających dzieciom odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym oraz przyrodniczym zamieszkiwanego środowiska
Tym ciekawsze zajęcia im atrakcyjniejsza ich forma.

• Spacery i wycieczki
Spacery i wycieczki są formą zajęć zorganizowanych i zaplanowanych w ciągu całego roku szkolnego. Przyczyniają się do kształtowania odpowiednich postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym, przybliżają dzieciom środowisko lokalne, dziedzictwo kulturowe, budzą przywiązanie do rodzinnego krajobrazu, historii i tradycji. Realizując powyższe zadanie zorganizowałam:
- Wycieczkę autokarową do nadmorskiego lasu zapoznanie z krajobrazem leśnym i morskim jesienną porą (09.2011r.), (09. 2012r.), (09. 2013r.).
- Wycieczkę autokarową do Gdyni – Oceanarium, Park Technologiczno – Naukowy Experyment. (11. 2011r.)
- Wyjazdy na basen do Tczewa – nauka pływania. (2012r.)
- Wycieczkę autokarową do Dinoparku w Malborku (06. 2012r.)
-Wyjazd integracyjny klasy do Jantara na noc połączony z wyjazdem do Obozu Koncentracyjnego w Sztutowie. (06. 2012r.)
- Wyjazdy na basen do Jantaru. (2012/2013)
- Wycieczka końcoworoczna Kaszubski Park Miniatur. (05. 2013r.)
- Wyjazd edukacyjny wycieczka Bank Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim. (05.2014r.)
- Wyjazd edukacyjny wycieczka do Palczewa – Zwiedzanie Wiatraku. (05.2014r.)
- Wycieczka do Grudziądza do „Miasteczka Westernowego”. (06.2014 r.) Jako opiekun.
Organizowałam również wycieczki pozwalające dzieciom poznać bliższe środowisko, a przez to rozwijać różne formy aktywności ruchowej i działań na rzecz zdrowia. Oto one:
- Wycieczki do sadu, ogródka, na łąkę – poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego o określonej porze roku, zapoznanie dzieci z pracami w ogrodzie zgodnie z porą roku.
- Wycieczka do banku – poznanie pracy bankowca.
- Wyjście na miejscowy cmentarz – zapalenie zniczy na grobach żołnierzy.
• Uroczystości
Kolejną formą zajęć pozwalającą dzieciom odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym najbliższego środowiska były uroczystości organizowane na terenie szkoły. W ciągu stażu czynnie angażowałam się w przygotowywanie i udział w uroczystościach o charakterze kulturowo – rodzinnym. Podczas całego okresu stażu organizowałam uroczystości cykliczne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, Dzień Matki, Bal karnawałowy, itp.
Organizowane przeze mnie uroczystości to między innymi:
– Pasowanie na pierwszoklasistę (09.2012r.)
- „Mikołajki” – wspólna zabawa, wręczenie upominków (12.2011r.), (12.2012r.), (12.2013r.)
- „Jasełka” – udział dzieci w przedstawieniu dla dzieci, personelu szkoły, wspólne kolędowanie (12.2012r.)
- „Wigilia dla dzieci” – przygotowanie poczęstunku, wspólne kolędowanie (12.2011r.), (12.2012r.)
- „Dzień Babci i Dziadka” – przygotowanie zaproszeń dla gości, upominków, wystawienie części artystycznej dla zaproszonych osób (01. 2012r.)
- „Bal karnawałowy” – dekoracja sali zgodnie z ustaloną tematyką, przygotowanie konkursów, wspólna zabawa z dziećmi i rodzicami (02.2012r.), (01.2014r.)
- Występ teatralny „Zdrowy Czerwony Kapturek”. (10.02.2014r.)
- Pożegnanie klas trzecich (06.2014r.)
- „Powitanie wiosny” – przygotowanie dekoracji, części artystycznej dla uczniów, przemarsz w okolicach szkoły z Marzanną i transparentami (03.2012r.), (03.2013r.), (03.2014r.)
- „Dzień Mamy i Taty” – przygotowanie dekoracji, zaproszeń, upominków oraz części artystycznej dla zaproszonych gości (05.2012r.), (05.2013r.), (05.2014r.)
- „Zakończenie roku szkolnego” – przygotowanie dekoracji, wręczenie dzieciom nagród książkowych oraz podziękowań dla rodziców. (06.2012r.), (06.2013r.), (06.2014r.)
- Rok rocznie współudział w organizacji „Festynu Rodzinnego” – przygotowywanie części artystycznej, gry i zabawy sportowe, cegiełki i inne działania na rzecz pomocy przy organizacji przedsięwzięcia.

Moje działania w tych uroczystościach skoncentrowane były na przygotowywaniu wystąpień uczniów (oprawy słowno-muzyczne), organizacji prezentów dla gości, ułożenia scenariusza uroczystości. Pracowałam także nad wykonaniem dekoracji, wystroju pomieszczeń, a także prowadziłam te uroczystość. Końcowym etapem po każdej uroczystości były napisane przeze mnie sprawozdania umieszczane wraz ze zdjęciami na stronie internetowej szkoły. Organizowałam także uroczystości klasowe takie, jak Wigilia, Dzień Matki, pasowanie na ucznia klasy pierwszej, co udokumentowane jest zdjęciami i sprawozdaniami na szkolnej stronie internetowej. Organizowałam także wyjścia kulturalne do kina, teatru, wycieczki klasowe.
Brałam także udział w pozostałych uroczystościach szkolnych, gdzie wspierałam pomocą organizatorów najczęściej poprzez wykonywanie dekoracji oraz sprawowanie opieki nad uczniami.
W wyniku pracy nad organizacją uroczystości szkolnych i klasowych wdrożyłam do aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i klasy. Nabyłam umiejętności organizacji uroczystości na dużą skalę. Przełamywałam nieśmiałość uczniów do publicznych wystąpień.

• Uczestnictwo i organizacja konkursów szkolnych
W planowaniu i realizacji zajęć edukacyjnych starałam się uwzględniać problematykę środowiska lokalnego oraz te współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne, które w bezpośredni sposób dotyczą małych dzieci, takie jak ochrona środowiska i zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, zdrowe odżywianie.
Podczas trwania stażu organizowałam szkolne konkursy m. in.: szkolną edycję „Mam talent” (2011/2012, 2012/2013), konkursy plastyczne: „Mój nauczyciel – nauczyciel w oczach dziecka”, „Moja babcia, mój dziadek”, „Świąteczna Wielkanocna kartka”, „Zdrowy, czysty las wokół nas”, „Moja mama i ja”, konkursy klasowe pięknego czytania. Akcje poezji dziecięcej dla klas I-III. Tematyką konkursu objęłam to, co dzieci najbardziej lubią i o czym chętnie opowiadają, malują, wykonują.


Uczestniczyłam również w konkursach, spotkaniach, akcjach organizowanych przez nauczycieli szkoły:
2011/2012
- Szkolny Konkurs „Morze nasze morze” – II miejsce.
- Szkolny konkurs „Dzieci całego świata” – wyróżnienie.
- Szkolne konkursy związane z uroczystościami tj. Dzień Wiosny, Dzień Ziemi.
- Akcje charytatywne dla dzieci z domu dziecka oraz zwierząt ze schroniska.
2012/2013
- Szkolny konkurs plastyczny ,,Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom” - III miejsce, wyróżnienie.
- Szkolny konkurs plastyczny „Zdrowy, czysty las wokół nas” – I i III miejsce
- Powiatowy konkurs plastyczny „Obrazy muzyką malowane” – I miejsce i dwa III miejsca.
- Szkolne konkursy związane z uroczystościami tj. Dzień Wiosny, Dzień Ziemi.
- Akcje charytatywne dla dzieci z domu dziecka oraz zwierząt ze schroniska.
2013/2014
- Szkolne konkursy związane z uroczystościami tj. Dzień Wiosny, Dzień Ziemi.
- Szkolny konkurs „Oszczędzam z SKO”.
- Szkolny konkurs plastyczny „Jak aktywnie spędzam czas z rodziną” – III miejsce.
- Akcje charytatywne dla dzieci z domu dziecka oraz zwierząt ze schroniska.

• Udział w teatrzykach
Dzieci brały udział w teatrzykach wystawianych na terenie szkoły (kontakt z aktorem) 2 -3 razy w roku. Dzięki temu poznawały bliżej świat bajek, mogły wczuć się w role, które przedstawiali aktorzy. Również sami mogli poczuć się aktorami, gdyż zawsze podczas tych spotkań z żywym słowem dzieci brały czynny udział w przedstawieniach.

Dzięki organizacji różnych konkursów i akcji, których byłam organizatorem zachęcałam dzieci do aktywnego uczestnictwa w tych przedsięwzięciach rozbudzając ich zainteresowania i umożliwiając im dzielenie się swoimi zdolnościami. Z każdego konkursu były sporządzane sprawozdania, które umieszczano na stronie internetowej szkoły. Udostępniałam prace uczniów innym odbiorcom (rodzice, nauczyciele, itd…) poprzez organizowanie wystaw prac konkursowych.
Przygotowywałam uczniów także do konkursów matematycznych – Kangur.
W wyniku mojej pracy uczniowie zdobyli kilka nagród i wyróżnień, a dla szkoły zdobyłam sprzęt elektroniczny, który wzbogacił moją salę lekcyjną w rzutnik multimedialny.
Edukacja rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zagrożeń cywilizacyjnych
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania szkoły z domem rodzinnym dziecka. Szkoła wyposaża w system wiadomości, wartości, zaś społeczną osobowość dziecka kształtuje rodzina. Rolą nauczyciela powinno być, zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, a także ukierunkowanie rodziców w kwestiach edukacyjnych i wychowawczych. Z tego zadania wywiązałam się organizując zebrania, spotkania indywidualne, zajęcia otwarte oraz warsztaty i prelekcje.

• Indywidualne i zbiorowe kontakty z rodzicami
- Zebrania grupowe - na których omawiane były sprawy związane z funkcjonowaniem klasy: wybór trójek klasowych, organizacja uroczystości szkolnych o charakterze rodzinnym (Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Zakończenie roku szkolnego, wycieczki). Rodzice informowani byli o zadaniach realizowanych w bieżącym roku szkolnym oraz formach ich realizacji. Zebrania te odbywały się 4-5 razy w ciągu roku.
- Kontakty indywidualne – spotkania i konsultacje z rodzicami w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź na życzenie rodzica. Dodatkowo byłam w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami, co umożliwiało mi na bieżąco reagować w sytuacjach niepokojących. Podczas zebrań i rozmów indywidualnych zapoznawałam rodziców z wynikami nauczania oraz oceną z zachowania dziecka, dzięki czemu dostrzegali postępy i rozwój własnego dziecka, a czasami to, nad czym trzeba popracować.

• Zajęcia otwarte dla rodziców
Dzięki nim rodzice mogli w bezpośredni i atrakcyjny sposób poznać zadania, jakie realizowane są w pracy z dziećmi oraz zaobserwować i poznać stosowane formy i metody pracy. Przeprowadziłam następujące zajęcia:
- „Tajemnice Czarnego Lądu” ed. polonistyczna: zorganizowanie wystawki „W Afryce”. Wysłuchanie opowiadania „Przywódca lwów”. Rozmowa na temat lektury oraz ustalenie kolejności wydarzeń. Ustne opowiadanie wybranego wydarzenia. (06.2012r.)
- Prowadząc od roku szkolnego 2012/2013 ogólnopolski projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” rodzice brali udział w zajęciach otwartych z wychowania fizycznego, na których uczestniczyli razem ze swoimi dziećmi. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne. Rozwijanie świadomości ruchowej i zdrowotnej. (po 3 razy w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014)
- „Wiosenne prace w ogrodzie” ed. polonistyczna i przyrodnicza: rozwijanie umiejętności wypowiadania się dłuższymi zdaniami. Zapoznanie się ze środowiskiem przyrodniczym, jakim jest ogród. Zapoznanie z charakterystycznymi roślinami i zwierzętami w ogrodzie oraz pracą ogrodnika. (03.2013r.)
- „Europa naszym kontynentem” – ed. przyrodnicza i polonistyczna: zapoznanie z mapą polityczna Europy, państwami i ich stolicami. Wskazywanie kontynentów na globusie – nazwy kontynentów. Zapisywanie stolic do podanych państw. Przymiotniki pochodzące od nazw państw oraz nazwy mieszkańców państw – mała i wielka litera. (05.2014r.)
Po zajęciach rodzice wypełniali arkusz ewaluacyjny, oceniając m.in. poziom przygotowania nauczyciela, atmosferę. Dzieci zaś dokonywały oceny atrakcyjności zajęć poprzez wybranie wesołych lub smutnych buziek, rysowania wesołego lub smutnego słoneczka.

• Prelekcje, warsztaty
Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym rodziców organizowane były na terenie szkoły spotkania. Informowałam rodziców oraz zachęcałam do udziału w tych spotkaniach, które dotyczyły adaptacji dzieci, gotowości szkolnej oraz trudności wychowawczo-edukacyjnych dzieci. Podczas zebrań z rodzicami odbywały się organizowane przeze mnie prelekcje o zdrowym stylu życia i właściwym odżywianiu podyktowane uczestnictwem mojej klasy w ogólnopolskim projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”. Zaprosiłam również rodziców do uczestnictwa w internetowym szkoleniu rodziców na temat „Jak pomóc dziecku w nauce czytania” kurs dla rodziców i nauczycieli, z którego chętnie skorzystali. W ramach projektu często spotykaliśmy się z rodzicami i ich dziećmi na warsztatach ruchowych.
Współpraca z rodzicami to ważne zadanie, które dobrze realizowane przynosi zadowalające efekty wszystkim zaangażowanym.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb rozwojowych dzieci

• Realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych
Systematycznie w ciągu trwania stażu realizowałam:
- Ogólnopolski projekt „Piję sok przez cały rok”. Rok szkolny 2011/2012.
- Program logopedyczny do pracy z dziećmi w wieku szkolnym – Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z obszarów wiejskich - prowadziłam zajęcia logopedyczne. Rok szkolny 2011/2012.
- Jestem bezpieczny na drodze, w szkole i w domu. Edukacja komunikacyjna dla dzieci klas I. - Przeprowadziłam zajęcia z programu edukacyjnego dla klas I - Klub Puchatka – potwierdzony Certyfikatem na rok szkolny 2012/2014.
- Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem” profilaktyka otyłości i zdrowego odżywiania. Rok szkolny 2012/2013, 2013/2014.
- Ogólnopolski projekt „Planeta Energii” prowadziłam zajęcia o elektryczności, ekologii, wpływie elektrowni na środowisko. Rok szkolny 2013/2014.

• Dodatkowe działania nie ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego
- Byłam opiekunem MSU w Nowej Cerkwi w roku szkolnym 2012/2013.
- Angażowałam się w wiele akcji charytatywnych na terenie szkoły.

Angażowanie dzieci i rodziców do udziału w akcjach wspierania potrzebujących
Realizując to zadanie skupiłam się głównie na organizowaniu i uczestnictwie w akcjach charytatywnych odbywających się w naszej szkole oraz na zaangażowaniu jak największej ilości osób pomagających.
- Byłam koordynatorem szkolnym w Ogólnopolskiej Akcji Towarzystwa NASZ DOM „Góra grosza” ( rok szkolny 2012/2013, 2013/2014). Angażowałam rodziców i dzieci do udziału w zbiórce.
- Przeprowadziłam Ogólnopolską Akcję Towarzystwa NASZ DOM „Góra grosza” – zbiórka monet dla ludzi potrzebujących. W ramach tej akcji przygotowałam: ogłoszenie oraz plakat dla rodziców, puszki na pieniądze, zapoznałam dzieci z celem akcji, sporządziłam protokół zbiórki, odesłałam pieniądze pod wskazany adres oraz sporządziłam sprawozdanie na stronę internetową szkoły.
- Uczestniczyłam w akcji „Mikołaje są wśród nas” – świąteczna pomoc dzieciom z Domu Dziecka poprzez zbiórkę we własnej grupie miękkich słodyczy, napoi ze słomkami. (12. 2011r.), (12.2012r.), (12.2013r.)
- Uczestniczyłam w zbiórce pieniędzy na karmę dla zwierząt”(10.2012r., 10.2013r.)
- Uczestniczyłam w zbiórce makulatury - zaangażowałam rodziców z klasy do dostarczania makulatury. (05 – 06.2013r.)
- Przeprowadziłam wśród dzieci z własnej klasy „Wiosenną zbiórkę książek” w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom – Klub czytających uczniów wzbogacając klasową biblioteczkę. (05.2014r.)
Nad wszystkimi przeprowadzonymi akcjami czuwała Pani Dyrektor zaś pomocą w realizacji służyły wszystkie koleżanki, bez których żadna z akcji nie przyniosłaby tak wielkiego efektu.


§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych. W okresie stażu, jak i wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy szkoły. Technologia komputerowa znacznie ułatwia pracę. Wykorzystywałam ją w następujący sposób:

Pogłębianie wiedzy i umiejętności nt. zasobów elektronicznych możliwych do wykorzystania w pracy szkolnej
- Zalogowałam się na portalach edukacyjnych (Literka, Profesor, CEN Gdańsk), dzięki którym na bieżąco śledziłam nowości pedagogiczne, konsultowałam się z innymi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.
- Przeglądałam przykładowe scenariusze zajęć, karty ewaluacyjne, arkusze obserwacji, ankiet, które wykorzystywałam do opracowań własnych materiałów.
- Nawiązałam współpracę z administratorem tworzącym stronę internetową szkoły, dostarczałam pocztą elektroniczną materiały do umieszczenia na stronie www.zsostaszewo.szkolnastrona.pl.
- Pisałam sprawozdania na szkolną stronę internetową.
- Kontaktowałam się drogą e-mail z organizatorami konkursów, których oferty przychodziły do szkoły.
- Kontaktowałam się drogą e-mail z rodzicami, udostępniałam im różne materiały edukacyjne.
- Śledziłam wyniki konkursów umieszczone na stronach organizatorów.
- Poszerzałam swoją bibliotekę e-bookami z Internetu.
- W pracy z dziećmi wykorzystywałam magnetofon jako pomoc dydaktyczną (słuchanie bajek, nauka piosenek) jak również rzutnik multimedialny, sprzęt VHS typu telewizor, DVD, radio. Korzystając z technologii informacyjnej i komunikacyjnej wzbogacałam zajęcia i usprawniałam ich przebieg.
- Korzystałam z edytora tekstu Microsoft Word, programu graficznego Point.
- Sporządzałam świadectwa szkolne i oceny opisowe.
- Pobierałam informacje, grafiki, pliki muzyczne.
- Wyszukiwałam nowości wydawniczych na stronach internetowych wydawnictw i w portalach internetowych.
- Korzystałam z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy. - Przeglądałam strony poświęcone edukacji oraz serwisy dla nauczycieli: www.menis.pl, www.1iterka.pl www.interklasa.pl www.kochamydzieci.pl www.profesor.pl itp.

Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz prawa oświatowego
- Korzystając z Internetu uzyskałam materiały: Karta Nauczyciela, przepisy
i rozporządzenia publikowane na stronach MEN związanych z awansem zawodowym nauczyciela.
- Korzystałam z dotyczących awansu zawodowego rad ekspertów odpowiadających on- line na pytania użytkowników portali.

Gromadzenie informacji nt. możliwości podnoszenia swoich umiejętności w zakresie wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej we własnej pracy
- Uzyskiwałam wiedzę o szkoleniach ze stron internetowych instytucji szkolących www.kuratorium.gda.pl, www.wmodn.elblag.pl, www.cen.gda.pl, www.oupis.edu.pl, itp.
Wykorzystywanie komputera w pracy

• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych
W pracy z dziećmi korzystałam z następujących programów:
- Moolti-book „Skarby klasa 1”, „Gra w kolory – klasa 2”.
- Maluch poznaje ekologię – cykl zajęć ekologicznych.
- Kraina kolorów – gra edukacyjna.
- Mądry Maluch – Liczymy – pomoc w realizacji treści matematycznych.
- Mądry Maluch – Kształty i kolory - pomoc w realizacji treści matematycznych.
- Encyklopedia dla dzieci multimedialna Optimus Pascal Multimedia S.A.

• Wykorzystanie komputera do sporządzania pism, referatów, pomocy do zajęć
Zadanie to wykonałam następująco:
- Opracowałam scenariusze zajęć, imprez i uroczystości, referaty.
- Sporządzałam podziękowania dla rodziców za szczególne działania na rzecz szkoły.
- Wykonywałam zaproszenia na uroczystości szkolne o charakterze rodzinnym oraz zaproszenia na zajęcia otwarte, warsztaty.
- Wykonałam pamiątkowe wkładki do książek na zakończenie roku szkolnego.
- Opracowałam artykuły do gazetki klasowej związanej z projektami edukacyjnymi oraz do gazetki MSU.
- Pełniłam dodatkowe czynności w pracy polegające na: przygotowanie pism i druków, przeglądanie na bieżąco stron internetowych związanych z oświatą, drukowanie pojawiających się, ważnych informacji (akty prawne, listy ministra i kuratora do dyrektorów placówek oświatowych).
- Sporządzałam rozkłady materiałów, sprawozdania, itp.

• Opracowanie dokumentacji z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, przygotowanie sprawozdania
Całą dokumentację związaną z awansem zawodowym opracowywałam za pomocą różnych programów komputerowych.
- Systematycznie opracowywałam i gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację Planu Rozwoju Zawodowego ( Plan Rozwoju Zawodowego, ankiety, scenariusze).
- Sporządziłam Sprawozdanie z Planu Rozwoju Zawodowego.
- Umieściłam w Internecie Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdanie z Planu Rozwoju Zawodowego, scenariusze zajęć i uroczystości.
Umiejętność posługiwania się komputerem ułatwiła mi moją pracę, wzbogaciła warsztat pracy, pogłębiła moje zainteresowania związane ze światem techniki, pomogła mi zainteresować nim dzieci i pozwoliła mi promować moją szkołę w szerszym środowisku.


§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Gromadzenie informacji nt. podstawowych źródeł wiedzy odnośnie zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświaty
Podczas stażu zapoznałam się z sytuacją rodzinną moich uczniów. Starałam się na bieżąco gromadzić informacje, których znajomość mogłaby wpłynąć na poprawę jakości mojej pracy, rozwiązanie sytuacji wychowawczej, dydaktycznej czy opiekuńczej, pomoc dziecku lub rodzicowi w rozwiązaniu problemu. Prowadziłam rozmowy z rodzicami jak zmotywować ucznia, jak pomóc w odrabianiu lekcji i jak organizować czas wolny, aby dziecko miało poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Interweniowałam także w trudnej sytuacji rodziny i ucznia. W wyniku pracy z grupą klasową rozpoznawałam potrzeby uczniów. Podjęłam współpracę z zespołem nauczycieli, pedagogiem szkolnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorem sądowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.
Sposób zdobywania wiedzy był ściśle związany z sytuacjami i problemami, jakie napotykałam w codziennej pracy. Wynikał on głównie z przeprowadzonej obserwacji, wywiadu środowiskowego lub rozmowy z rodzicami lub uczniami. Poszerzałam swoją wiedzę w zakresie aktywizujących metod pracy z dziećmi w celu zwiększenia atrakcyjności prowadzonych zajęć.
W trakcie całego stażu organizowałam zajęcia dydaktyczne uwzględniające potrzeby uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych i wychowawczych. W wyniku obserwacji grupy klasowej rozpoznałam uczniów mających problemy edukacyjne, skierowałam kilkoro uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w wyniku, czego uczniowie ci zostali objęci zajęciami specjalistycznymi. Na podstawie opinii z tejże poradni dostosowałam wymagania oraz zajęcia dydaktyczne do specyficznych potrzeb tych uczniów, a także weszłam w współpracę z pozostałymi nauczycielami uczącymi te dzieci oraz pedagogiem szkolnym.
Prowadziłam zajęcia logopedyczne dla uczniów z programu Kapitał Ludzki - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich.
Od 2011 r. prowadzę koła zainteresowań dla uczniów zdolnych. Rok szkolny 2011/2012 koło plastyczne, na które uzyskałam dofinansowanie z Banku Spółdzielczego w Ostaszewie na zakup materiałów plastycznych, rok 2012/2013 koło flażoletowe, a rok 2013/2014 koło flażoletowo – plastyczne, na które również uzyskałam dofinansowanie na zakup materiałów plastycznych.
Ponadto od roku 2012 jestem członkiem Komisji Kryzysowej Zespołu Szkół w Ostaszewie.


Pogłębianie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej na zasadzie samokształcenia oraz uczestnictwa w wybranych formach doskonalenia rozwoju zawodowego nauczycieli
Wiedzę na temat interesujących mnie tematów zdobywałam głównie poprzez samokształcenie. Przez cały okres stażu i nie tylko poszukiwałam pozycji książkowych, artykułów na nurtujące mnie tematy, sytuacje problemy występujące w klasie, ciekawe propozycje zajęć. Czytałam na bieżąco czasopisma pedagogiczne. Na portalach internetowych szukałam rozwiązań sytuacji, jakie stawały przede mną jako nauczycielem, często korzystając z porad ekspertów. Wyszukiwałam tam ciekawych scenariuszy zajęć, imprez okolicznościowych, artykułów potrzebnych do mojej pracy pedagogicznej np. jak wspierać wszechstronny rozwój dziecka, jak rozwijać aktywność twórczą dzieci, zagrożenia cywilizacyjne. Odwiedzane strony to: www.juka.pl, www.wsip.pl, www.nowaera.pl, www.profesor.pl, www.interklasa.pl, www.cen.edu.pl i wiele innych. Korzystałam również z przewodników metodycznych, które pomogły mi efektywniej przeprowadzać zajęcia z uczniami. Podczas samodzielnego studiowania lektur, prasy pedagogicznej, odwiedzania stron internetowych związanych z edukacją poznałam nowe metody i formy pracy. Poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu pracy z uczniem.
W celu zwiększenia wiedzy z zakresu interesujących mnie tematów o podłożu pedagogicznym, psychologicznym, czy dydaktycznym brałam udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, kursach pedagogicznych, psychologicznych. Pogłębiałam swoją wiedzę o uczniu, o jego problemach, o tym, jak umiejętnie pomóc dziecku i zrozumieć jego potrzeby. Uczestnictwo w licznych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez instytucje działające na rzecz oświaty pozwoliły mi pogłębić warsztat swojej pracy poprzez poznanie nowych umiejętności, nowych metod i form pracy oraz poszerzyć swoją wiedzę pedagogiczną. Dzięki tym działaniom nauczyłam się lepiej rozpoznawać potrzeby uczniów. Zdobytą we wszystkich formach doskonalenia zawodowego wiedzę i umiejętności systematycznie wdrażałam i wykorzystywałam w pracy z dziećmi, a także dzieliłam się nią z nauczycielami i rodzicami oraz starałam się zastosować w swojej pracy, rozwiązując sytuacje o nasileniu grupowym lub jednostkowym.


Obserwacja dziecka pod względem dysfunkcji rozwojowych

• Prowadzenie zajęć wyrównawczych
Po wnikliwej obserwacji uczniów, a w przypadku uczniów klasy I po wstępnej diagnozie pedagogicznej na początku roku szkolnego zakwalifikowałam wybrane dzieci do zajęć wyrównawczych, zajęć wspomagających uczniów w nauce czytania, rozwiązywania zadań matematycznych. W wyniku prowadzenia zajęć wyrównawczych utrwaliłam treści edukacyjne u uczniów mających braki z poszczególnych edukacji. Zajęcia te prowadziłam w swojej klasie każdego roku stażu. Podczas zajęć dodatkowych z czytania dzieci opanowały technikę czytania na poziomie umożliwiającym im lepsze posługiwanie się tekstem. Prowadząc ćwiczenia z matematyki dzieci łatwiej zapamiętywały wskazane metody rozwiązywania zadań oraz nauczyły się efektywniej i samodzielnie rozwiązywać zadania.
W związku z realizacją zajęć przestudiowałam samodzielnie literaturę dotyczącą usprawniania zaburzonych funkcji u dzieci, m. in. motoryki małej i dużej, stosunków przestrzennych, analizy i syntezy słuchowej i głoskowej, itp. Często samodzielnie opracowywałam zestaw zabaw i ćwiczeń do pracy z nimi. Zajęcia realizowałam raz w tygodniu po zajęciach oraz każdego wolnego dnia od dyżuru porannego. Zajęcia popołudniowe były zajęciami zawsze grupowymi, natomiast zajęcia poranne w zależności od wykonywanego zadania były prowadzone indywidualnie, lub w parze. Często zostawałam z dziećmi również po naszych zajęciach edukacyjnych. Podczas tych zajęć wykorzystywałam pomoce dydaktyczne dostępne w szkole typu: gry memo, przeplatanki, karty pokazowe oraz samodzielnie opracowane karty.

Dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z nauczycielami oraz rodzicami
- Umieściłam opracowane zestaw ćwiczeń, kart na stronie internetowej, przesyłałam je rodzicom na e-maila.
- Podzieliłam się z koleżankami na posiedzeniach zespołu samokształceniowe wiedzą z odbytych szkoleń, warsztatów.
- Udostępniałam koleżankom materiały dydaktyczne.
- Dzieliłam się swoją wiedzą pedagogiczną z rodzicami w trakcie indywidualnych kontaktów, zebrań grupowych.


§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Zapoznanie się z podstawowymi ustawami regulującymi system oświaty
Rozpoczynając pracę w szkole zapoznałam się z podstawowymi przepisami regulującymi system oświaty tj.
- Karta nauczyciela (z dnia 26 stycznia 1982r.)
- Ustawa o systemie oświaty ( z dnia 7 września 1991r.)

Bieżąca analiza rozporządzeń MEN
Systematycznie aktualizowałam swoją wiedzę na temat prawa oświatowego w ramach samodzielnego studiowania aktów prawnych na stronie internetowej MEN.
Analiza aktów prawnych w kontekście funkcjonowania szkoły oraz realizowanych przeze mnie zadań
Stosowałam w praktyce odpowiednie akty prawne podczas:
- Opracowania procedury „Awans zawodowy nauczyciela”- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r.Nr 260, poz. 2593), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
- Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z dziećmi – poznanie przepisów BHP, udział w szkoleniu, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.(Dz. U. Nr 6 z 2003r poz.69)
- Wyboru podręczników, programów do pracy z dziećmi:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 15 stycznia 2009 r.)
Przez cały okres trwania stażu przestudiowałam dokumentację własną szkoły:
• Statut Zespołu Szkół w Ostaszewie.
• Program Wychowawczy.
• Wewnątrzszkolny System Oceniania.
• Program Profilaktyczny.
• Plan pracy szkoły.
Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły.
Zapoznałam się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które wdrożyłam do codziennej pracy. Ukończyłam szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli i pracowników oświaty. Wiedza praktyczna z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosowana przeze mnie podczas codziennej pracy na terenie szkoły, a także podczas wycieczek z dziećmi, co jest szczególnie przydatne w pracy nauczyciela – wychowawcy.
W wyniku analizy aktów prawnych zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela.

- W roku szkolnym 2011/2012 brałam udział jako członek komisji egzaminacyjnej podczas Egzaminów szóstoklasisty w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drewnicy, a w roku szkolnym 2013/2014 w komisji egzaminacyjnej podczas Egzaminów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Tujsku – zapoznanie się z przepisami oświatowymi:
(§ 40 pkt 5 Rozporządzenie MENiS z dnia 07.09.2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 199 poz. 2046)).
- Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Rodziców – zapoznanie się przepisami oświatowymi: (art. 53, art. 54, art. 64a Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542), art. 6a ust. 1 pkt. 5, art. 9c ust. 6 pkt. 1 i 2 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U 1982 Nr 3 poz. 19)).


IV. Podsumowanie

Realizacja zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego pozwoliła mi spojrzeć na całokształt mojej pracy z pewnego dystansu, skłoniła do wnikliwej analizy i oceny, dała dużo satysfakcji i dostarczyła wielu cennych doświadczeń.
Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego i osiągnęłam założone cele. Podejmowałam szereg działań w celu wzbogacenia warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak szkolenia, konferencje, warsztaty podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Obecnie uczęszczam na kurs kwalifikacyjny – Terapii pedagogicznej. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych wynikających z planów pracy szkoły. W latach poprzedzających staż równie sumiennie i rzetelnie wykonywałam wszystkie zadania wynikające z moich obowiązków i potrzeb szkoły. Ciągle uczę się czegoś nowego, odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci. Umiem nawiązać kontakt z uczniami, rozumiem ich świat i pracuję z nimi na ich poziomie. Czasami jest to trudne wyzwanie, ponieważ coraz częściej mamy w szkole dzieci z deficytami. Pracując z takimi uczniami staram się wypracować indywidualne metody wychowawcze, na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze, informować rodziców o zaistniałych problemach. W czasie trwania stażu spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony Grona Pedagogicznego. Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynania moje są zauważane również przez panią Dyrektor, czego dowodem jest dobra współpraca. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Odbyty przeze mnie staż przyczynił się do mojego osobistego rozwoju, a w konsekwencji do podniesienia jakości pracy placówki. Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikację, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.mgr Sylwia Korytkowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wyświetleń: 1959


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.