Katalog

Anna Kopyto, 2014-07-02
Jarocin

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - język niemiecki/szkoła podstawowa

- n +


Niepubliczny Zespół Szkół
w ...............
Anna Kopyto
nauczyciel języka niemieckiegoPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
• stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel kontraktowy
• czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
• data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
• planowana data zakończenia stażu: 31.05.2014
• nauczany przedmiot: język niemieckiAKTY PRAWNE:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela


Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 1).

L.p. Podejmowane w tym zakresie działania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
• Korzystanie z Internetu, w szczególności z portali edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli
• Uczestniczenie w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli IX 2011 Poprawne sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, przedłożenie planu rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • Rozmowa, ustalenie zasad współpracy IX 2011 Podpisanie kontraktu
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. • Obserwacja lekcji według wcześniej opracowanego planu.
• Omówienie obserwowanych lekcji Okres
stażu. Konspekty lekcji.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. • Przedstawienie konspektu, przeprowadzenie lekcji w obecności opiekuna.
• Omówienie przeprowadzonych lekcji. Okres
stażu. Konspekty lekcji.
5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. Studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych. • Kursy, warsztaty, konferencje, szkoleniowe rady pedagogiczne
• Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
• Samodzielne poszerzanie własnej wiedzy Okres
stażu. Zaświadczenia, materiały szkoleniowe, wykaz tematyki spotkań zespołu przedmiotowego, wykaz literatury.
6. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. • Doskonalenie planów wynikowych, PSO, instrukcji do ćwiczeń
• Pozyskiwanie pomocy naukowych, materiałów gratisowych do pracy na lekcji.
• Przygotowywanie wraz z uczniami pomocy dydaktycznych z języka niemieckiego (plakaty tematyczne itp.). Okres
stażu. Zbiór materiałów.
7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. • Wpisy w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen. Okres
stażu. Dzienniki lekcyjne, arkusze ocen.
8. Współorganizowanie i organizowanie konkursów i uroczystości • Organizacja Dni Językowych
• Przygotowanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach j. niemieckiego Okres stażu Potwierdzenia udziału, fotografie, wpisy na stronach internetowych
9. Praca z uczniem zdolnym
i mającym trudności w nauce • Zachęcanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy, zadawanie dodatkowych zadań,
• Prowadzenie konsultacji dla uczniów, mających trudności w nauce j.niemieckiego.
• Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów Okres stażu Notatki, KIPU-teczka KIPU
10 Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, modyfikowanie własnych działań oraz sposobów pracy z uczniami. • Przeprowadzenie testów pomiaru dydaktycznego z języka niemieckiego.
• Analiza własnych działań edukacyjnych i wykorzystanie ich w dalszej pracy. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli. Okres stażu Testy wraz z ich opracowaniem- teczka przedmiotowa nauczyciela j.niemieckiego.
11. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • Gromadzenie dokumentów Okres stażu Zgromadzone dokumenty: świadectwa, zaświadczenia, scenariusze.
12. Dbanie o estetykę/wystrój gazetek szkolnych • Tworzenie gazetki tematycznej wraz z uczniami Okres stażu Fotografie
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 § 7 ust. 2 pkt 2).
L.p. Podejmowane w tym zakresie działania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego. • Obserwacja
• Przeprowadzenie ankiet
• Rozmowy z rodzicami i opiekunami Okres
stażu. Notatki własne – teczka wychowawcy
2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. • Współpraca z innymi nauczycielami i wychowawcami
• Rozmowy indywidualne z uczniami, pedagogiem szkolnym i pielęgniarką
• Współorganizowanie i udział w realizacji programów profilaktycznych i wychowawczych np. „Trzeci elementarz”
Okres
stażu. Notatki własne – teczka wychowawcy.
3. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce • Udzielanie pomocy w trakcie dyżurów nauczycielskich Okres stażu.
Notatki

4. Ferie w szkole • Organizowanie zajęć językowych dla dzieci z Łuszczanowa w trakcie półkolonii Półkolonie Notatki, fotografie


Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 3).
L.p. Podejmowane w tym zakresie działania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy nauczyciela. • Korzystanie
z Internetu i komputerowych programów edukacyjnych
• Opracowywanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, sprawdzianów, testów przy pomocy komputera
• Tworzenie prezentacji multimedialnych
• Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”
• Wpisy na blogu lub stronie internetowej szkoły dotyczących uroczystości, imprez, konkursów związanych z j.niemieckim Okres stażu.
Scenariusze zajęć, dokumentacja, testy.
Prezentacje multimedialne.Spis odwiedzanych stron.


Informacje w internecie.
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami:
A) Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych • Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć Okres stażu Scenariusze zajęć
B) Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom • Opracowanie scenariuszy lekcji i udostępnianie ich innym nauczycielom.
• Dzielenie się swoją wiedzą, udostępnianie materiałów edukacyjnych zdobytych w ramach szkoleń zewnętrznych Okres stażu Scenariusze lekcji. Potwierdzenie nauczycieli
C) Publikacje własnych materiałów dydaktycznych • Zamieszczenie w portalu edukacyjnym materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą Okres stażu Strony www
D) Aktywna praca w zespole przedmiotowym • Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołów, wymiana doświadczeń, wspólna analiza i rozwiązywanie problemów.
• Współtworzenie planów i dokumentów dotyczących nauki języków obcych.
• Opracowanie kryteriów oceniania z j. niemieckiego w ramach zespołu przedmiotowego Okres stażu Potwierdzenia nauczycieli. Protokoły zebrań. Kryteria oceniania - teczka przedmiotowa nauczyciela j.niemieckiego.
E) Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów • Wymiana doświadczeń, przygotowywanie i przeprowadzanie różnych akcji i konkursów, wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości
• Opracowanie zestawień z testów diagnostycznych przygotowujących uczniów do sprawdzianu po kl.6 Okres stażu Potwierdzenie innych nauczycieli. Zestawienia – teczka przedmiotowa nauczyciela j.niemieckiego.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 4).
L.p. Podejmowane w tym zakresie działania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opracowanie planu pracy wychowawczej na bazie Programu Wychowawczego Szkoły z uwzględnieniem specyfiki klasy • Realizacja planu działań wychowawczych Wrzesień 2011 Plan Pracy Wychowawczej
2. Opracowanie i wdrożenie programu pracy indywidualnej z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. • Wstępna diagnoza uczniów, współpraca z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami.
• Opracowanie zasad pracy z uczniem słabym, zdolnym oraz dyslektycznym.
• Indywidualne spotkania z uczniami, przygotowującymi się do konkursów z języka niemieckiego. Okres stażu Programy pracy. Potwierdzenie innych nauczycieli
3. Skonstruowanie planu działań, integrującego społeczność klasową • Realizacja planu działań (wyjścia, wycieczki, imprezy klasowe). Okres stażu Karty wycieczek, wpisy w dzienniku lekcyjnym.

4. Współpraca z rodzicami • Spotkania z rodzicami w ramach dyżurów konsultacyjnych i wywiadówek
• Kontakty indywidualne dotyczące tematów takich jak: postępy w nauce, zachowanie,
• wspólne organizowanie wycieczek, uroczystości szkolnych i klasowych Okres stażu Notatki , dziennik szkolny, teczka wychowawcy
5. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki. • Wprowadzanie nowych metod aktywizujących w pracy dydaktycznej. Cały okres stażu. Konspekty lekcji.
6. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych. • Analiza poszczególnych przypadków i opracowanie dokumentacji Okres stażu. Opis i analiza przypadków - teczka przedmiotowa nauczyciela j.niemieckiego.


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 5).
L.p. Podejmowane w tym zakresie działania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Bieżąca analiza przepisów prawa oświatowego. • Zapoznanie się z aktami prawnymi. Okres stażu. Akty prawne, kopie dokumentów
2. Studiowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. • Analiza dokumentacji szkolnej: systemu oceniania, statutu szkoły, programów nauczania, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego Okres stażu. Dokumentacja szkolna.


Zastrzegam sobie możliwość modyfikacji planu w czasie jego realizacji podczas stażu.

Wyświetleń: 1126


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.