AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Maria Węgrzyn, 2014-06-26
Dobra

Edukacja czytelnicza, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego - mianowany (biblioteka)

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko:
Placówka oświatowa:
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011 – 31.05.2014 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Współpraca z opiekunem stażu:
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy;
• Ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem stażu;
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy
• Przygotowywanie wystaw tematycznych, teczek tematycznych
3. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej i szkolnej
• Dziennik biblioteczny, Księga Inwentarzowa Księgozbioru, księga broszur, Księga Darów, dziennik koła bibliotecznego, karty czytelników, karty książek
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• Gromadzenie dokumentacji ( zaświadczeń, scenariuszy, itp.)
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznawanie środowiska lokalnego
• Indywidualne rozmowy z czytelnikami
• Konsultacje z nauczycielami
2. Organizacja i współudział w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz środowiskowych
• Okolicznościowe gazetki ścienne
• Imprezy szkolne
• Konkursy szkolne
3. Działania promujące bibliotekę w środowisku lokalnym
• Prowadzenie Koła Bibliotecznego
• Włączenie się w obchody Miesiąca Bibliotek Szkolnych
• Wystawy
• Konkursy
• Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
• Spotkania z ciekawymi ludźmi
4. Współpraca z różnego typu organizacjami i instytucjami
• Udział w akcjach, spotkaniach, konferencjach organizowanych przez biblioteki
i inne instytucje kulturalno– oświatowe
• Współpraca z: Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury , Biblioteka Pedagogiczna


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w pracy oprogramowania bibliotecznego
• Wprowadzanie książek do inwentarza bibliotecznego przy pomocy programu MOL 2000+
• Konwertowanie bazy danych z programu MOL 2000+ do MOL Optivum
• Aktualizacja programu MOL Optivum

2. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera
• Przygotowanie dokumentacji przebiegu stażu
• Przygotowanie materiałów dydaktycznych przy użyciu programów komputerowych
• Przygotowanie prezentacji multimedialnych wg potrzeb czytelniczych (np. wg sugestii nauczycieli)
• Publikacja własnych prac
3. Udział w tworzeniu strony biblioteki
• Aktualizowanie strony internetowej biblioteki

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• Studiowanie najnowszej literatury z zakresu psychologii, pedagogiki, bibliotekoznawstwa
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Zespoły samokształceniowe, warsztaty służące poszerzeniu wiedzy fachowej, konferencje, kursy

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza dokumentacji szkoły, ustawy o systemie oświaty Karty Nauczyciela
• Zapoznanie się z przepisami prawnymi
• Uwzględnianie zadań określonych przez wymienione dokumenty w planowaniu pracy biblioteki
2. Udostępnianie w bibliotece podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole w formie elektronicznej
• Stworzenie podręcznej kartoteki elektronicznej podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole
• Aktualizacja tejże kartoteki
3. Znajomość prawa bibliotecznego
• Stosowanie przepisów w działalności biblioteki. Ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami
4. Stosowanie przepisów prawa oświatowego w procedurze awansu zawodowego
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu

Opracowała:

Zatwierdzono do realizacji:


Wyświetleń: 646


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.