AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Adamska, 2014-06-24
Dukla

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

G…….., dnia 07.09.2011 r.mgr K……. P……..
nauczyciel nauczanie zintegrowane
w Szkole Podstawowej im. …………….


Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego


Informacje personalne
1. Imię i nazwisko nauczyciela:
2. Nauczany przedmiot: nauczanie zintegrowane
3. Wykształcenie: studia magisterskie na kierunku
4. Stopień awansu: nauczyciel mianowany
5. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im
6. Czas odbywania stażu: 01.09.2011 r. – 31.05.2014 r.


Plan przygotowany w oparciu o:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie działań, uwagi
1. Poznanie i wdrożenie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.Analiza przepisów prawa oświatowego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie i przedstawienie planu rozwoju zawodowego na okres stażu.

Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego.

Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Śledzenie zmian prawa oświatowego.
Wrzesień 2011r.

Wrzesień 2011r.

Wrzesień 2011r.Okres stażu

Okres stażu


Okres stażu Złożony wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego, wszczęcie postępowania.
Stosowne zaświadczenia
potwierdzenia, sprawozdania itp.
Złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego.
2. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły oraz wdrażanie nowych pomysłów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Okres stażu Zaświadczenia
o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.
3. Współtworzenie dokumentów szkoły. Udział w pracach komisji zadaniowych.
Opracowanie szkolnego programu profilaktyki.
Okres stażu według potrzeb Projekty działań, sprawozdania
z realizacji.
4. Udział w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego.
Dzielenie się wiedzą podczas zebrań zespołu nauczania zintegrowanego.

Okres stażu Zapisy w sprawozdaniach.
5. Obserwowanie i poznanie możliwości uczniów. Diagnoza umiejętności ucznia. Zbieranie informacji i gromadzenie ich w teczce wychowawcy.

Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

Współpraca z pedagogiem szkoły, rodzicami i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną.
Okres stażuOkres stażu


Okres stażu
Rozmowy z rodzicami.


Arkusze obserwacji, ankiety.

6. Integracja zespołu klasowego Organizowanie wycieczek do placówek kulturalnych, imprez klasowych.

Aktywizowanie rodziców do pomocy
wychowawcy w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez klasowych i szkolnych.
Okres stażu
Okres stażu Karty wycieczek, sprawozdania.


Sprawozdania.

7. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Organizowanie spotkań dla uczniów biorących udział w konkursach przed planowanym terminem konkursu, w czasie wolnym od zajęć.

Rozwijanie uzdolnień poprzez przygotowanie uczniów do konkursów.
Wg harmonogramu konkursów. Zaświadczenia , dyplomy.


8. Różnorodne formy promocji szkoły w środowisku. Współudział w organizowaniu różnych imprez kulturalnych (Dzień Rodziny, przedstawień świątecznych, Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka itp.).
Cykliczne redagowanie szkolnej gazetki „Miedzy Nami Uczniakami”. Okres stażuOkres stażu Potwierdzenie Dyrektora.


Egzemplarze gazetki.
9. Indywidualizacja nauczania. Aktywizowanie i rozwijanie uzdolnień u uczniów mających specyficzne potrzeby edukacyjne. Okres stażu Pomoce dydaktyczne, karty pracy.§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie działań, uwagi
1. Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej. Komputerowe opracowanie materiałów dydaktycznych, testów, dyplomów, zaproszeń, dokumentacji szkoły.

Korzystanie z Internetu jako źródła informacji.

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem komputera.

Sporządzenie dokumentacji przebiegu stażu na komputerze.

Redagowanie szkolnego dwumiesięcznika z zastosowaniem technologii komputerowej.

Publikowanie opracowanych materiałów na stronach internetowych.
Okres stażu

Okres stażu


Okres stażuOkres stażuOkres stażu
Okres stażu

Scenariusze zajęć, testy, przykładowe, pomoce dydaktyczne
na podstawie informacji z Internetu, dokumentacja przebiegu stażu wykonana na komputerze potwierdzenia zamieszczenia materiałów dydaktycznych
na stronach internetowych.
2. Wykorzystanie programu Microsoft Office Excel w pracy wychowawcy klasowego. Opracowanie i tworzenie zestawień wyników diagnoz. Okres stażu Wydruki zestawień wyników diagnoz.§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie działań, uwagi
1. Prowadzenie zajęć koleżeńskich, otwartych zajęć, podejmowanie działań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli szkoły i przedszkola oraz rodziców.

Uczestnictwo w zajęciach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli.

Opracowanie i wygłaszanie referatów i innych opracowań na spotkaniach zespołu przedmiotowego, wzajemna wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań edukacyjnych.
Okres stażu
Okres stażu Scenariusze
i konspekty zajęć.Scenariusze
i konspekty zajęć.

2. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach rad pedagogicznych.
Przygotowanie
i wygłoszenie referatu dla Rady Pedagogicznej.
Rok 2012/2013 Referaty.
3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. Opracowanie
i udostępnienie do wykorzystania w szkole testów, kart pracy,
scenariuszy uroczystości szkolnych.

Współpraca z innymi nauczycielami dotycząca wspólnego opracowania scenariuszy podczas organizacji uroczystości szkolnych. Okres stażu


Okres stażuPrzykładowe materiały.

Opracowane scenariusze, potwierdzenie Dyrektora.§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie działań, uwagi
1. Opracowanie szkolnego programu profilaktyki. Wdrażanie programu, ocena efektywności działań profilaktycznych.
Dokonanie ewaluacji programu.
Okres stażu Program, arkusze ewaluacyjne.
2. Opracowanie programu wychowawczego dla kl. I-III. Wdrażanie programu, ocena efektywności działań wychowawczych. Okres stażu Sprawozdanie.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie działań, uwagi
1. Organizacja i prowadzenie szkolnych i międzyszkolnych konkursów. Opracowanie regulaminu konkursu.
Przeprowadzenie konkursu.
Analiza wyników.
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora, regulamin, sprawozdanie.
2. Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Pomoc w zdobywaniu wymaganych umiejętności.
Włączanie rodziców do pomocy. Okres stażu


Potwierdzenie Dyrektora, dyplomy, potwierdzenie organizatora.
3. Czynny udział w życiu szkoły. Udział w organizacji i prowadzeniu uroczystości szkolnych. Okres stażu zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Scenariusze imprez.
4. Działania związane z pełnieniem funkcji wychowawcy.Organizacja życia klasy w ciągu roku szkolnego-uroczystości szkolne, wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze mające na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju, wycieczki do teatru, kina, zaangażowanie rodziców przy organizacji uroczystości szkolnych. Okres stażu Karty wycieczki.

5. Promowanie szkoły w środowisku. Umieszczanie w Internecie na stronie szkoły informacji o działalności szkoły. Okres stażu Wydruk stron.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie działań, uwagi
1.


2. Współpraca ze środowiskiem przedszkolnym
Współpraca z biblioteką miejską w ….. Prezentacja inscenizacji dla
dzieci przedszkolnych.

Organizowanie zajęć otwartych dla przedszkolaków.

Uczestniczenie w lekcjach bibliotecznych. Okres stażu


MajMin.1 raz w każdym roku szkolnym.
Sprawozdanie.


Poświadczenie kierownika biblioteki.


3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Analiza potrzeb kierowania do Poradni.
Wyselekcjonowanie dzieci z trudnościami w nauce.
Okres stażu
wg potrzeb Opinie uczniowskie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
4. Współpraca ze Służbą Zdrowia,
Komendą Policji.
Zaproszenie pielęgniarki, policjanta na pogadanki dla dzieci.
Wg potrzeb Potwierdzenie spotkania.
5. Systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym. Konsultacje, podejmowanie wspólnych działań na rzecz pomocy uczniom
z problemami wychowawczymi
i dydaktycznymi. Na bieżąco Notatki, opis i potwierdzenie działań.
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dokumentowanie działań, uwagi
1. Rozpoznanie, opis
i analiza dwóch przypadków, problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Identyfikacja problemów.
Opis i analiza.
Ustalenie i wdrożenie środków zaradczych. Okres stażu Opis i analiza przypadków.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.………………………………. …………………………………
podpis nauczyciela data i podpis Dyrektora
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 480


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.