Katalog

Agnieszka Placzke, 2014-06-24
Otwock

WOS, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Agnieszka Placzke
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.


Czynności organizacyjne:
Lp. Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1 Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa
oświatowego dotycząca
awansu zawodowego Prawidłowo sformułowany wniosek
o rozpoczęcie stażu IX 2011
2 Wstępna ocena własnych umiejętności Podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu IX 2011
3 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Zbieranie informacji o realizacji zadań Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, świadectw Cały okres stażu
4 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu Opracowanie sprawozdania z realizacji stażu Sprawozdanie V 2014

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 roku. )

Lp. Zadanie Sposób dokumentacji Termin realizacji
• Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły ( § 8. ust. 2 pkt. 1 )
1 Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz samodoskonaleniu - zaświadczenia
- potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych Cały okres stażu
2 Doskonalenie przedmiotowego systemu oceniania z wiedzy o społeczeństwie - teczka z dokumentami w bibliotece
Cały okres stażu
3. Wzbogacenie warsztatu pracy. Gromadzenie pomocy dydaktycznych - poświadczenie Dyrektora Szkoły Cały staż
4 Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych - potwierdzenie Dyrektora Szkoły Cały staż
5 Współudział w organizowaniu szkolnych imprez i uroczystości. - szkolny kalendarz roku szkolnego, potwierdzenie Dyrektora Szkoły Cały staż
6 Działania na rzecz kulturalnego i estetycznego rozwoju uczniów. Tworzenie gazetek okolicznościowych.
Zapraszanie gości - potwierdzenie Dyrektora Szkoły Cały staż
7 Udział w konferencjach metodycznych i warsztatach - zaświadczenia, dyplomy ukończenia Cały staż
8 Współpraca z rodzicami - potwierdzenie Dyrektora Szkoły Cały staż
9 Praca w różnych komisjach w szkole - potwierdzenie Dyrektora Szkoły Na bieżąco
10 Samodzielne działania pogłębiające wiedzę i umiejętności(studiowanie artykułów, konspektów opracowań zamieszczonych w Internecie, studiowanie literatury fachowej) - notatki, adresy stron www Na bieżąco
• Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej (§ 8. ust. 2 pkt. 2)

1 Publikacja mojego Planu Rozwoju Zawodowego - adres www IX/X 2011 r.
2 Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji - adresy stron www Cały okres stażu
3 Wykorzystywanie multimediów w przedmiocie (filmy, słuchowiska) - scenariusze lekcji, potwierdzenie Dyrektora Szkoły Na bieżąco
4 Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na lekcje - potwierdzenie Dyrektora Szkoły W czasie stażu
5 Korzystanie z programów pakietu Office w tworzeniu dokumentów wykorzystywanych podczas lekcji.
- wydruki ćwiczeń i sprawdzianów, potwierdzenie Dyrektora Szkoły Na bieżąco
6 Korzystanie z dziennika elektronicznego - potwierdzenie Dyrektora Szkoły Na bieżąco
7 Udział w kursach i szkoleniach prowadzonych za pośrednictwem Internetu - zaświadczenia i dyplomy Na bieżąco
• Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust. 2 pkt 3 )
1 Prowadzenie lekcji otwartych z wiedzy o społeczeństwie - potwierdzenie innych nauczycieli W czasie stażu
2 Udostępnianie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji i zgromadzonych pomoc dydaktycznych - potwierdzenie innych nauczycieli W czasie stażu
3 Stała współpraca w ramach zespołu przedmiotów humanistycznych. Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotów humanistycznych - potwierdzenie Dyrektora Szkoły i innych nauczycieli W czasie stażu
4 Stała pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę i awans zawodowy - potwierdzenie innych nauczycieli Na bieżąco
•Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (§ 8 ust.2 pkt 4 b )

1 Ukończenie kursu na egzaminatora maturalnego z wiedzy o społeczeństwie - potwierdzenie ukończenia szkolenia i udziału w pracach komisji W czasie stażu
• Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt 4 c)
1 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - potwierdzenie Dyrektora Szkoły W czasie stażu
2 Pedagogizacja rodziców - notatki z zebrań z rodzicami Na bieżąco
3 Organizowanie wycieczek edukacyjnych i turystyczno-krajoznawczych - karty wycieczek Na bieżąco
4 Organizacja konkursów i przygotowywanie do nich uczniów - dokumentacja własna, potwierdzenia Dyrektora Szkoły Na bieżąco
5 Spotkanie uczniów z przedstawicielami władz lokalnych - dokumentacja własna, potwierdzenia Dyrektora Szkoły, zapisy w dziennikach Na bieżąco
• Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4 e )
1 Udział w pracach komisji do spraw promocji szkoły - potwierdzenie Dyrektora Szkoły Na bieżąco
2 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - opinie W miarę potrzeb
3 Stała współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz pielęgniarką szkolną - potwierdzenia, notatki w dziennikach lekcyjnych Na bieżąco
• Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. (§ 8 ust. 2 pkt 5)
1 Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami. Rozmowy indywidualne z nauczycielami, rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania przyczyn problemów - opis i analiza sytuacji W czasie stażu
2 Opis i analiza postępowania z uczniami zagrożonymi nałogiem - notatki własne


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Plan opracowała: Zatwierdzam do realizacji
mgr Agnieszka Placzke
……………………………………
(podpis Dyrektora Szkoły)
Wyświetleń: 596


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.