Katalog

Anna Wachocz-Lądwik, 2014-06-23
Cigacice

Język niemiecki, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Opracowała:
Anna Wachocz-Lądwik

Sulechów, 23.06.2014


IMIĘ I NAZWISKO: Anna Wachocz-Lądwik
MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Gimnazjum nr 2 im Jana Pawła II w Sulechowie
NAUCZANY PRZEDMIOT: język niemiecki


Po ukończonych studiach na Filologii Germańskiej w Zielonej Górze i 3 semestrach studiów w Erlangen (Niemcy) zaczęłam w 2002 pracę jako nauczycielka języka niemieckiego. Od samego początku związana jestem z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie. W latach 2002 – 2010 byłam zatrudniona również na Uniwersytecie Zielonogórskim w katedrze Filologii Germańskiej. Od 2006 jestem nauczycielką mianowaną.
Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej, był i jest wszechstronny rozwój ucznia. Starałam się zatem doskonalić swój warsztat pracy oraz wykorzystywać nabyte umiejętności dla dobra uczniów i szkoły, w której pracuję. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Rozpoczynając staż 01.09.2011 roku, zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego, a w szczególności:
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2000 r. Nr 70, poz. 825 ze zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593).
· Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112).

W trakcie stażu systematycznie śledziłam zmiany w prawie oświatowym, odnoszące się zwłaszcza do awansu zawodowego nauczyciela:
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.)

Mój plan rozwoju zawodowego uwzględniał ponadto założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego, a także potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniając specyfikę i potrzeby placówki, jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i skuteczniejszego oddziaływania na ucznia.

Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego systematycznie realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z nich ma charakter ciągły i zamierzam je kontynuować nadal.
Wykonałam kilka zadań, których nie przewidziałam w planie rozwoju zawodowego, a mianowicie:
· wykonywanie obowiązków opiekuna Samorządu Uczniowskiego i związane z tą funkcją imprezy, których przeprowadzenie nadzorowałam (szczegóły w dalszej części sprawozdania)
· dwukrotne przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej szkoły
· współtworzenie programu nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz rozkładu materiału na lekcje z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej
· współprowadzenie kroniki mniejszości narodowej
· reprezentowanie szkoły i zajęcie I miejsca w I Otwartym Zielonogórskim Dyktandzie z Języka Niemieckiego
· organizacja apelu z okazji Dnia 11 Listopada (2012r.)
· organizacja wycieczki do Fürstenwalde

Szczegółowe sprawozdanie ujmuje realizację zadań ujętych w obszary poszczególnych wymagań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego, prawem oświatowym regulującym wymogi awansu oraz zapoznanie się ze sposobem dokumentowania działalności nauczyciela.

Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonałam ich analizy: Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Efekty:
Poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego, poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.


2. Ocena własnych umiejętności i możliwości, dotychczasowej pracy nauczyciela. Analiza pracy zawodowej oraz zaplanowanie kolejnych działań w procesie kształcenia i wychowania z uwzględnieniem specyfiki szkoły, jej potrzeb oraz potrzeb uczniów.

Analiza mojej dotychczasowej dwunastoletniej działalności pedagogiczno-szkolnej, dydaktycznej i wychowawczej, zaowocowała wnioskami, na podstawie których zaplanowałam swój dalszy rozwój zawodowy uwzględniający specyfikę mojego gimnazjum i jego potrzeby. W rezultacie powstał plan działań doskonalących moje umiejętności.3. Dokładna, wnikliwa analiza dokumentów i opracowań, które powstają w szkole: Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

Na początku stażu zapoznałam się z dokumentami szkolnymi. W trakcie trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w nowelizowaniu Przedmiotowego Systemu Oceniania. Uczestniczyłam w opracowywaniu harmonogramu imprez szkolnych.

Efekty:

W efekcie podjętych działań zyskałam dogłębną znajomość treści Statutu Szkoły, na bazie
którego powstały wszystkie dokumenty regulujące jej funkcjonowanie i organizację. Nowopowstałe dokumenty szkolne, w tworzeniu których uczestniczyłam, wpłynęły na podniesienie jakości pracy grona pedagogicznego w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki, aktywizowania rodziców oraz podnoszenia kwalifikacji merytorycznych i metodycznych nauczycieli.

4. Monitorowanie osiągnięć uczniów przez tworzenie diagnoz lub wykorzystywanie publikowanych diagnoz. Podsumowanie i zastosowanie działań opracowanych na podstawie wyciągniętych wniosków.

Monitorowałam osiągnięcia uczniów poprzez przeprowadzanie diagnoz. Tworzyłam lub wykorzystywałam publikowane diagnozy: testy poziomujące znajomość języka niemieckiego w klasie pierwszej, próbne egzaminy gimnazjalne z języka niemieckiego Wyniki egzaminów próbnych i właściwych gimnazjalnych z języka niemieckiego opracowywałam, podsumowywałam i prezentowałam na radach pedagogicznych. Na podstawie wyciągniętych wniosków z diagnoz pracowałam na lekcjach z uczniami.
Opracowałam raporty następujących egzaminów:
Egzamin próbny w grudniu 2011/ egzamin właściwy w 2011 roku
Egzamin właściwy w 2012 roku
Egzamin próbny w marcu 20135. Udział w formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
W ciągu całego okresu pracy zawodowej dbam o podnoszenie swoich kwalifikacji, doskonalenie umiejętności i warsztatu pracy. Poza samokształceniem, uczestniczę w szkoleniach, kursach, warsztatach, spotkaniach metodycznych, konferencjach oraz wymianie doświadczeń między nauczycielami.

Nazwa doskonalenia Rodzaj doskonalenia Ilość godzin
1. Modelowa 0rganizacja pomocy uczniom ze SPE Kurs internetowy 40
2. Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów systemu zewnętrznego oceniania (j. niemiecki) Szkolenie OKE 20
3. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach j. obcych Kurs ODN 5
4. Ewaluator w szkole Kurs doskonalający SODiD 30
5. LdL Lernen durch Lehren (Uczenie się przez nauczanie) seminarium 4
6. Akademia Letnia dla Nauczycieli Języka Niemieckiego warsztaty 41
7. Taktyka na dyslektyka konferencja metodyczna online 2
8. Kurs przygotowawczy do egzaminu dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych kurs UAM 40
9. Przekład prawniczy warsztaty UAM 5
10 Oligofrenopedagogika kurs kwalifikacyjny 270 (semestr)


Efekty:
Poprzez udział w w/w formach mogłam udoskonalić swoje metody pracy i kształtować otwarte i pozytywne stosunki z uczniami. Wszystkie ukończone formy, pozwoliły mi wzbogacić swój warsztat pracy, rozwinąć się intelektualnie i zawodowo. Poszerzyłam swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności.

5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez wzbogacanie go w nowe pomoce naukowe.

W trakcie odbywania stażu gromadziłam różnorodne pomoce dydaktyczne, tzn. płyty CD rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu, podręczniki i zeszyty ćwiczeń, filmy tematyczne jak i fabularne w języku niemieckim, dodatkowe ćwiczenia ze stron WWW.
Wzbogacam warsztat pracy poprzez pozyskiwanie środków dydaktycznych
(plakaty z wydawnictw, broszury o krajach niemieckojęzycznych), zakup pozycji książkowych, pozyskanie od wydawnictwa Nowa Era nagród w postaci artykułów piśmienniczych, smyczy, książek, piłeczek i innych. Współpracuję z wydawnictwami WSiP i Nowa Era. Jestem członkiem klubu języka niemieckiego wydawnictwa Nowa Era i na bieżąco otrzymuję materiały dydaktyczne.
Jako aktywny czytelnik Stadtbibliothek we Frankfurcie nad Odrą mam ciągły dostęp do publikacji z niemieckiego rynku wydawniczego, które wykorzystuję w bieżącej pracy.

Efekty:
Moja prywatna szkolna biblioteczka pełna jest różnorodnych materiałów dydaktycznych, które pozwalają mi na przeprowadzenie ciekawych lekcji, co ma szczególne znaczenie w prowadzeniu języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Są to pozycje z zakresu historii i geografii krajów obszaru niemieckojęzycznego jak i życia dnia codziennego, włączając w to kulturę.

6. Wdrożenie metod aktywizujących na lekcjach języka niemieckiego i prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych.

Wdrażałam na lekcjach języka niemieckiego i prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych
metody aktywizujące. Metody te kształtują umiejętności, stwarzają warunki ułatwiające uczenie się, aktywizują, są atrakcyjne, uwzględniają różne style uczenia się.

Efekty:

Trzymanie się metod aktywizujących w procesie dydaktycznym owocuje efektywniejszym pogłębianiem zdobytej przez ucznia wiedzy, jej usystematyzowaniu oraz utrwaleniu. Młodzież myśli podczas wykonywanych zadań, angażuje się emocjonalnie, jest aktywna w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej.
Wykorzystywanie metod aktywnych, sprzyja przyswojeniu i utrwaleniu przez uczniów właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia, tolerancji.


7. Wspieranie uczniów uzdolnionych poprzez prowadzenie kółka języka niemieckiego mającego na celu poszerzanie i pogłębianie ich wiedzy.

W ostatnim roku stażu prowadziłam kółko języka niemieckiego dla uzdolnionego ucznia. Przygotowywałam go nie tylko do jak najlepszego zdania egzaminu gimnazjalnego ale i do udziału w konkursie przedmiotowym z języka niemieckiego.

Efekty:
Uczeń ten rozwijał swoje umiejętności i uzdolnienia, kształcił wyczucie językowe, logiczne myślenie i wytrwałość.

8. Opieka nad Samorządem Uczniowskim

Od roku 2012 opiekuję się wraz koleżanką Samorządem Uczniowskim. Zorganizowałam wespół z nim następujące imprezy:
q Otrzęsiny pierwszych klas (impreza cykliczna) – Przyjęcie do grona uczniów gimnazjum nowo przybyłych pierwszoklasistów; w formie gier i zabaw pod okiem Jury
q Dyskoteki szkolne (Andrzejkowe i Karnawałowe)
q Projekt pro społeczny: Szanuj swoje ławki, bo będziesz siedział na ziemi – celem projektu było uwrażliwienie uczniów naszej szkoły na niszczenie mienia szkolnego; SU nakręcił film promujący kampanię i przeprowadził w każdej klasie lekcje wychowawczą na podstawie scenariusza sporządzonego wraz z opiekunkami.
q Akcja „Solidarni z Ukrainą” – zainspirowana polityczną sytuacja Ukrainy; plakaty i wstążeczki w klapach uczniowskich
q Akcje charytatywne: Młodzi dla Kamerunu (roczna adopcja ucznia z Kamerunu), Pączek dla Afryki (sprzedaż pączków na dzieci w Afryce), Psu na budę (akcja na rzecz zwierząt ze schroniska w Zielonej Górze)
q Walentynki – coroczna poczta walentynkowa przygotowana i roznoszona przez członków SU
q Dzień wiosny (impreza cykliczna) – gry i zabawy świętujące pierwszy dzień wiosny
q Belfry (impreza cykliczna) – nagrody dla nauczycieli przyznawane w kategoriach: komik roku, złote serduszko, lustereczko, kosa roku, bratnia dusza i nauczyciel roku

Efekty:
Sprawna działalność Samorządu Uczniowskiego ma niebagatelne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania szkoły. Poprzez aktywne uczestnictwo w strukturach Samorządu, przedsięwzięciach przez niego organizowanych, oraz w efekcie jego prac Uczniowie uwrażliwiali się na potrzeby innych, uczyli się odpowiedzialności, w większym stopniu zwracali uwagę na bezpieczeństwo w szkole oraz poznawali pozytywne efekty kulturalnego współzawodnictwa i realia dzisiejszego świata. Działalność samorządowo pozwalała przypomnieć uczniom o dobrym wychowaniu, kulturze słowa, przestrzeganiu zasad współżycia społecznego, przeciwstawianiu się przejawom brutalności i wulgarności, oraz szanowaniu poglądów i przekonań innych ludzi. Nie sposób także pominąć tu o możliwościach przypomnienia historii naszego Państwa, zdobycia wiedzy z zakresu współczesnych uwarunkowań geopolitycznych oraz świadomości swych praw i obowiązków jako pełnoprawnego obywatela Europy.

9. Organizacja imprez szkolnych
Oprócz imprez przeprowadzanych wraz z Samorządem Uczniowskim, współorganizowałam i współorganizuję coroczny Dzień Językowy. Odbywa się on w czerwcu każdego roku. W ubiegłym czerwcu zmieniliśmy całkowicie formułę tego dnia zaprzestając gromadzenia wszystkich uczniów na dużej sali gimnastycznej i przeprowadzenia tam konkursu wiedzowego z zakresu państw anglo- i niemieckojęzycznych na rzecz wolnych stoisk, przy których uczniowie mogą rozwiązywać różne zadania językowe, leksykalne i gramatyczne. Za poprawne rozwiązanie otrzymują symboliczne nagrody. Dodatkowo przedstawiany jest teatrzyk i zakończenie szkolnego konkursu z języka angielskiego. Nowa formuła wydaje się nam bardziej dostępna dla wszystkich uczniów, angażuje i aktywizuje całą społeczność uczniowską a nie tylko tych biorących udział w konkursie. W roku szkolnym 2014/2015 zamierzamy już w marcu zorganizować dzień językowy dla dzieci z zaprzyjaźnionej podstawówki.

W listopadzie 2012 roku przeprowadziłam spektakl z okazji Dnia Niepodległości, do którego przygotowałam scenariusz i oraz wyreżyserowałam przedstawienie poetycko-muzyczne. Był on pokazany wszystkim uczniom naszego gimnazjum.
Efekty:
Uroczystości i imprezy szkolne są stałym elementem życia ogólnoszkolnego. W przeciwieństwie do codziennej pracy lekcyjnej stanowią specyficznie zorganizowany sposób przekazywania treści wychowawczych. Zaangażowany i aktywny udział w organizacji różnorodnych imprez i uroczystości przyczynia się do wytworzenia poczucia wspólnoty oraz więzi emocjonalnej z szerszą społecznością aniżeli klasa szkolna.


10. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania sponsorów i pozabudżetowych środków finansowych wspomagających działalność edukacyjną i wychowawczą szkoły.
W sierpniu 2013 roku na mój wcześniej złożony wniosek przyznano szkole dofinansowanie z Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży w wysokości... zł na wyjazd do szkoły partnerskiej w Ludwigsfelde (Niemcy). Nie był to mój pierwszy kontakt z PNWM, już w latach 2003 – 2005 wnioskowałam i przyznawano mi dotacje finansujące spotkania partnerskie ze szkołą w Zepernick (Niemcy).
Wnioskowanie o przyznanie dofinansowania to niestety wciąż proces długi i żmudny. Trzeba poniekąd udowodnić, że akurat naszej szkole na nasz konkretny projekt dofinansowanie jest niezbędne. Wymaga ożywionej współpracy ze szkołą partnerską, ponieważ projekt musi być złożony po obu stronach granicy.
Efekty:
Moje działanie przełożyło się na konkretne efekty – wyjazdy młodzieży do Niemiec i przyjazd niemieckiej młodzieży do Polski. Niestety w roku 2013 przyznane dofinansowanie okazało się być zbyt małe, żeby taki wyjazd umożliwić.

11. Pozyskanie partnera w postaci Marie-Curie-Gymnasium w Ludwigsfelde (Niemcy)

W dzisiejszych czasach, kiedy „rynek oświatowy” stawia na współpracę z zagranicą, nie jest łatwo znaleźć partnera dla szkoły. Tym bardziej, że nasze gimnazjum znajduje się w korzystnym położeniu, czyli Euroregionie Sprewa- Nysa-Bóbr. To pozwala nam ubiegać się o dofinansowanie z organizacji PNWM (Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży) na wyjazdy poniżej jednego tygodnia, pod warunkiem, że nasza szkoła partnerska będzie się znajdować w tym samym Euroregionie. Po długich i żmudnych poszukiwaniach (ogłoszeniach na stronach PNWM, E-Twinning, giełdzie partnerów landu Saksonia) znalazłam szkołę chętną do współpracy w okolicach Berlina. W lutym 2013 roku odbyłam spotkanie z przedstawicielka tej szkoły, ..., i omówiłyśmy przyszłą współpracę.12. Współpraca ze szkołą partnerską w Ludwigsfelde

Wiosną 2013 roku zorganizowałyśmy z przedstawicielką tej szkoły wymianę prezentacji w programie PowerPoint chętnych do wymiany uczniów z jednoczesną komunikacją mailową między uczniami. Równocześnie rozpoczęłyśmy prace nad spotkaniem naszych szkół, które miało się odbyć we wrześniu 2013 roku i potrwać 5 dni. Założenie było takie, że polskie dzieci miały spać u swoich niemieckich rówieśników a program spotkania miał być przeprowadzony w szkole w Ludwigsfelde. Mimo wielkiego wysiłku i wielu godzin pracy włożonych w organizacje spotkania, nie doszło ono do skutku z powodu braku środków finansowania. Obecnie pracujemy z dr Arens nad nowym projektem spotkania w maju 2015 roku z okazji dni Unii Europejskiej.
Efekty:
Odświeżyłam i pogłębiłam wiedzę jak konstruuje się plany spotkań, by były informacyjne, ciekawe i żeby praca nad projektem przeplatała się z rozrywka i kulturą. Kiedy dojdzie do spotkania, a mam nadzieję, ze uda się je zrealizować w maju 2015, byłby efekt w postaci konkretnej, wymiernej rzeczy – kontaktu dzieci z językiem sąsiada oraz wypracowania tolerancji na obcą kulturę.


13. Organizacja i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych

W czasie stażu konstruowałam testy i przeprowadziłam wraz z innymi germanistami szkolne etapy olimpiady języka niemieckiego. Przeprowadziłam również konkurs tematyczny „Meine Heimat”, który polegał na odzwierciedleniu i opisaniu w języku niemieckim dowolnego zabytku z regionu Sulechowa. Pozyskałam na ten konkurs nagrody z wydawnictwa Nowa Era w postaci książek i reklamowych gadżetów.
Efekty:
Zwiększyłam swoją wiedzę z zakresu konstruowania i przeprowadzania testów. W chwili obecnej przygotowuję uzdolnionego ucznia do olimpiady z języka niemieckiego i mam nadzieję na zajęcie dobrego miejsca.
§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej to już nieodzowny element w pracy nauczyciela. Dobra znajomość pracy z komputerem to przymus, bowiem coraz więcej ćwiczeń ukazuje się na platformach wydawnictw. Także poradniki metodyczne dostępne są już w Internecie na stronach wydawnictwa a nie w wersji papierowej. Ponadto liczne piosenki i filmy, wykorzystywane na lekcjach, można odtwarzać już z youtube, niekoniecznie zakupując je na płytach CD.

1. Tworzenie narzędzi diagnostycznych, testów, pomocy dydaktycznych, opracowywanie scenariuszy lekcji.
W codziennej pracy wykorzystuję technologię komputerową do tworzenia różnego rodzaju testów, diagnoz, narzędzi badawczych oraz ankiet ewaluacyjnych. Dzięki kanałowi youtube mogę młodzież zapoznawać z niemiecką muzyką współczesną, do tekstów której tworzę na komputerze zadania.
Ponadto korzystam bardzo często z materiałów dydaktycznych umieszczanych w Internecie oraz wielu stron internetowych, szczególnie niemieckich, austriackich i szwajcarskich.
Tworzyłam i nadal tworzę pomoce dydaktyczne techniką komputerową: ćwiczenia gramatyczne, krzyżówki, ćwiczenia leksykalne, ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia tekstów czytanych.
Konspekty z lekcji hospitowanych sporządziłam również za pomocą technologii komputerowej.
Praktycznie wszystkie dokumenty, wykorzystywane w pracy nauczyciela, są tworzone za pomocą komputera. Wiele by tu wypadało wymieniać, napiszę tylko, że nic w dzisiejszych czasach nie jest już pisane odręcznie tylko komputerowo. Cokolwiek byśmy nie robili, na jakimkolwiek polu nie działali, przydatność obsługi komputera jest nieocenionej wagi.
Efekty:
Uczniowie otrzymują interesujące narzędzia wsparcie nauki (np. film, teledysk, prezentacja), które szybko można dostosować do wymagań chwili zwiększając ich zainteresowanie przerabianym materiałem oraz ich zaangażowanie.
Dokumentacja nauczyciela oparta o pracę z komputerem jest natomiast prowadzona przejrzyście, czytelnie i estetycznie, dzięki temu jego warsztat pracy jest usystematyzowany i efektywny.

2. Opracowanie wyników diagnostycznych w postaci graficznej, tabelarycznej i opisowej.
Za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel opracowywałam wyniki diagnoz, w szczególności próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych z języka niemieckiego w latach 2013, 2012, 2011 i wcześniejszych. Jeden z takich raportów dołączony jest jako załącznik do niniejszego sprawozdania.
Od dwóch lat tworzę raporty z ewaluacji wewnętrznej, techniką komputerową, wykorzystując do tego Excel i Word. Opisową część podsumowania diagnoz przedstawiam wykorzystując program PowerPoint.
Program PowerPoint posłużył mi również do stworzenia prezentacji o przemianach w PRL i DDR w roku 1989 oraz zjednoczeniu Niemiec na projekt Dzień Wolności.de I Tag der Freiheit.pl.
Efekty:
Dzięki technologii komputerowej wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz raport z ewaluacji wewnętrznej przedstawiane Dyrekcji, nauczycielom na Radach Pedagogicznych są przejrzyste i czytelne oraz przede wszystkim rzetelnie sporządzone.

3. Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych

W pracy, na co dzień, posługuję się pocztą elektroniczną. Komunikuję się w ten sposób z Dyrekcją szkoły, innymi nauczycielami, w szczególności pozostałymi germanistami oraz z niektórymi uczniami. Poczta elektroniczna to bardzo przydatna forma komunikowania się, która służy mi głównie do wymiany informacji, wiedzy, ciekawych artykułów, scenariuszy lekcji i imprez szkolnych.
Za pomocą poczty elektronicznej komunikuję się również z przedstawicielami szkół partnerskich naszego gimnazjum. Jest to najlepsza forma, by przekazać potrzebne informacje, szybka, bezpośrednia i bezpłatna.
Za pomocą poczty elektronicznej przesyłam również artykuły na stronę internetową naszej szkoły.
Efekty: Dzięki ciągłej korespondencji elektronicznej z nauczycielami i partnerami szkoły wymieniam konieczne informacje, doświadczenia, materiały metodyczne, terminy spotkań oraz otrzymuję cenne rady dotyczące pracy w placówce oświatowej.

4. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej jako źródła cennych informacji

Poszukując informacji potrzebnych we własnej pracy odwiedzam edukacyjne strony internetowe. Przepisów prawa oświatowego szukam między innymi na stronach: www.ko-gorzow.edu.pl , www.literka.pl , www.menis.pl , www.oswiata.org.pl , www.profesor.pl , www.oke.poznan.pl i innych. Ciekawych rozwiązań metodycznych i konspektów lekcji szukam na stronach: www.edux.pl , www.eduseek.pl , www.interklasa.pl . Na lekcjach mniejszości wykorzystuję często: www.wikipedia.pl , www.wikipedia.de , www.youtube.com, www.daad.de, www.goetheinstitut.de, www.vokabeln.de, www.niemiecki.pl, www.daf.de.
Strona www.edux.pl służyła mi do wyszukiwania wielu informacji dotyczących stażu i awansu zawodowego oraz publikacji własnych scenariuszy lekcji oraz testów i kartkówek.
W świecie niemal uzależnionym od Internetu ważne jest, by korzystać z niego z umiarem, dlatego na lekcjach mniejszości czytałam z uczniami teksty na temat zagrożeń płynących ze strony komputera i Internetu.
Efekty:
Użycie technologii internetowej miało dwojaki wpływ na moja pracę. Po pierwsze realizowałam za jej pomocą ustawiczne samokształcenie: dzięki zasobom Internetu pogłębiałam swoją wiedzę. Po drugie doskonaliłam swój warsztat pracy. Zajęcia prowadzone przez mnie były bardziej urozmaicone i ciekawsze za sprawa nowinek z Internetu.

5. Stworzenie podstrony Internetowej w języku niemieckim
Przetłumaczyłam na język niemiecki liczne informacje na temat naszej szkoły: historię powstania szkoły, kontakt, biografię naszego patrona Jana Pawła II. Stworzyłam w języku niemieckim ogólny opis szkoły i artykuł o mniejszości niemieckiej oraz partnerach naszej szkoły. Wszystko to zostało zamieszczone na stronie internetowej naszego gimnazjum pod zakładką Deutsch.


Efekty:
Szkoła zyskała możność zaprezentowania swoje historii, sukcesów oraz międzynarodowej współpracy w języku obcym. Dostępność informacji na temat naszego gimnazjum w języku naszych zagranicznych partnerów (byłych, aktualnych i przyszłych) ma duże znaczenie dla tejże współpracy i stanowi w niej istotny krok naprzód.

6. Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz innych witrynach edukacyjnych
Na stronie internetowej naszego gimnazjum publikowałam artykuły dotyczące działalności Samorządu Uczniowskiego oraz mniejszości niemieckiej naszej szkoły. Moje publikacje można znaleźć również na witrynie edukacyjnej: www.edux.pl.
Efekty:
Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice mają możliwość na bieżąco śledzić ważne wydarzenie z życia szkoły. Umieszczone w Internecie kartkówki, sprawdziany i scenariusze lekcji stanowią pomoc dydaktyczną dla innych nauczycieli języka niemieckiego oraz wsparcie po które mogę sięgnąć w każdym momencie.

7. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
Trzy razy przeprowadzałam zajęcia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem Internetu. Tematyka zajęć była przeróżna, od wyszukiwania informacji o krajach niemieckojęzycznych przez przepisy kulinarne aż do wycieczek zagranicznych. Lekcje te były dla mnie swego rodzaju novum, gdyż ich zaplanowanie ich i przeprowadzenie wiązało się dla mnie z uzyskaniem nowych umiejętności.
Efekty:
Lekcje z Internetem nauczyły mnie nowego planowania jednostki lekcyjnej oraz przeprowadzania ich bez pomocy podręcznika. Dla uczniów miały one charakter bardzo samodzielny, rola nauczyciela została zredukowana do osoby udzielającej wskazówek i czuwającej nad prawidłowym przebiegiem zajęć.

8. Zredagowanie spisu stron WWW pomocnych przy uczeniu się języka niemieckiego
Stworzyłam swoistego rodzaju biblioteczkę stron internetowych, które przydają się w trakcie nauki języka niemieckiego. Biblioteczkę rozpropagowałam wśród swoich uczniów i pozostałych nauczycieli języka niemieckiego.
Efekty:
Dzięki mojej pracy i zaangażowaniu powstała wymierna pomoc w nauce języka niemieckiego.

9. Prowadzenie dziennika elektronicznego „Librus”
Dziennik elektroniczny „Librus” to dziś nie tylko wymóg, ale i pomoc z której każdy nowoczesny nauczyciel z chęcią korzysta. Przejrzysta forma pozwala kontrolować stan obecność ucznia na zajęciach, jego postępy w nauce, a niekiedy i pomóc zgłębić przyczynę jego problemów.
Efekty:
Konsekwentne korzystanie z elektronicznego dziennika daje do ręki narzędzie pomocne w pracy z uczniem, pomagają na stworzenie indywidualnego podejścia do każdego ucznia, a zaoszczędzony (w porównaniu z klasycznym dziennikiem) czas przeznaczyć na pracę z uczniami.

§ 8 ust. 2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom języków obcych
Przez cały okres mojej pracy gromadziłam własne materiały przydatne do funkcjonowania jako germanisty w szkole i udostępniałam je innym nauczycielom języków obcych, więc: scenariusze zajęć, testy kompetencji, dodatkowe ćwiczenia dla uczniów zdolnych, ankiety dla uczniów i rodziców. Udostępniam swoje opracowania innym nauczycielom. Zainteresowani nauczyciele mogę w każdej chwili skorzystać z moich materiałów.
Efekty:
Moja własna biblioteczka rozrasta się i jest pełna przydatnych materiałów dydaktycznych, które udostępniam na bieżąco innym germanistom.


2. Opieka nad nauczycielem stażystą

W roku szkolnym 2010/2011 byłam opiekunem stażu młodej nauczycielki języka niemieckiego. Moim zadaniem było udzielanie jej pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Ponadto raz w miesiącu hospitowałam i omawiałam lekcje nauczyciela stażysty. Następnie przeprowadzałam lekcje, które były obserwowane przez stażystkę. Tworzyłam scenariusze zajęć ze spostrzeżeniami i wnioskami dla nauczyciela stażysty, dotyczącymi własnych umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań dydaktycznych.
Efekty:
Efektem szczególnie zajęć obserwowanych przez nauczycielkę stażystkę była samorealizacja i analiza własnych kompetencji. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiałam umiejętności i doświadczenia oraz podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły.

3. Przedstawienie innym nauczycielom języków obcych własnych spostrzeżeń i refleksji z Akademii Letniej w Niwkach.
Latem 2013 roku uczestniczyłam w tygodniowym seminarium języka niemieckiego w Niwkach. W programie Letniej Akademii organizowanej przez Goethe-Institut w Polsce i Opolskie Bildungsgesellschaft były m. in. warsztaty teatru improwizacji, planowanie pracy metodą projektu, gry i zabawy na lekcjach języków obcych oraz historia muzyką malowana (historia Niemiec opowiedziana przez słowa piosenek). Materiały ze szkolenia i zajęć warsztatowych udostępniłam innym nauczycielom języków obcych.
Efekty:
Stały kontakt z nauczycielami języków obcych pracujących w szkole umożliwia wymianę doświadczeń. Nieszablonowe podejście do pracy skłania do przemyśleń i zastosowania nowatorskiego podejścia do pracy owocującym zwiększeniem zainteresowania zajęciami.

4. Udział w posiedzeniach zespołu j. obcych
Nauczyciele języków obcych systematycznie pracują na posiedzeniach zespołu przedmiotowego. Spotkania te wynikają z potrzeby omówienia spraw bieżących. Poza harmonogramem spotkać zespół obradował również w aktualnych sprawach dydaktycznych, wychowawczych i metodycznych.
Efekty:
Wspólne czuwanie nad realizacja planu nauki oraz zespołowe opracowywanie uczestnictwa w życiu szkoły wpływa na maksymalizację efektywności zespołu językowego.

5. Publikowanie własnych opracowań metodycznych i pomocy dydaktycznych na stronach internetowych.
Własne pomoce dydaktyczne, artykuły, sprawozdania z imprez szkolnych i opracowania metodyczne publikowałam na stronach internetowych www.edux.pl, www.scholaris.pl, www.profesor.pl, www.gimnazjum2.sulechow.pl. Nie udało mi się w trakcie trwania stażu opublikować opracowań w fachowych czasopismach adresowanych do nauczycieli języków obcych.
Efekty:
Konkretne działania przekładają się na wymierne publikacje materiałów a co za tym idzie, wzmożoną pracę i refleksję nad publikowanym materiałem, co podnosi efektywność mojej pracy i pracy szkoły.

6. Prezentacja na posiedzeniach RP wniosków z ewaluacji oraz raportów z egzaminu gimnazjalnego, część język niemiecki.
Po stworzeniu raportów z ewaluacji oraz raportów z egzaminu gimnazjalnego zaprezentowałam je na posiedzeniach Rady Pedagogicznej pozostałym nauczycielom naszej szkoły.
Efekty:
Raporty stanowią ważne narzędzie dla szkoły w pracy nad doskonaleniem pracy z swoimi uczniami oraz samodoskonaleniem zawodowym nauczycieli. Pozwalają zidentyfikować mocne strony szkoły, oraz wykryć jej słabe punkty wyznaczając tym samym obszar na którego polu należy podjąć działania naprawcze.

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej
Wespół z koleżanką Małgorzatą Szwargą napisałyśmy program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Program przeznaczony jest do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w trzyletnim cyklu kształcenia gimnazjalnego klasach I –III. Jest on na bieżąco realizowany w grupach mniejszościowych. Charakteryzuje się tym, że nacisk kładziony jest nie tylko na nauczanie gramatyki czy doskonalenie sprawności językowych, ale również na elementy historii, geografii i kultury krajów niemieckojęzycznych. Program został dodany do szkolnego zestawu programów nauczania oraz przekazany do biblioteki.
Efekty:
Praca nad programem przyniosła ze sobą umiejętność lepszej organizacji materiału oraz rozplanowania jednostki lekcyjnej. W efekcie uzyskano niecodzienne połączenie nauki języka obcego z zgłębianiem tematu kultury i społeczeństwa sąsiedniego kraju.
Szkoła zyskała innowacyjny w swojej historii program nauczania języka mniejszości narodowej, czym pozytywnie wyróżnia się na lokalnym rynku edukacyjnym.
2. Opracowanie i wdrożenie własnego programu pracy z uczniem wybitnie zdolnym
W roku szkolnym 2013/2014 opracowałam i wdrożyłam własny program pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym z języka niemieckiego. Program realizowany był na zajęciach pozalekcyjnych. Służył do rozwijania zdolności i zainteresowań ucznia, wspierania ich działań w poszerzaniu wiadomości i umiejętności oraz przygotowania go do udziału w konkursach.


Efekty:
Stworzenie narzędzia do pracy z uzdolnionym uczniem pozwoliło na maksymalizacje efektywności czasu poświęconego na indywidualne lekcje. Stworzyło również bazę wyjściową do tworzenia podobnych programów w przyszłości, a dzięki umieszczeniu na www.edux.pl dało do ręki pomoc dydaktyczną innymi językowcom.
3. Propagowanie działań przeciwdziałającym nałogom i przemocy
W okresie stażu przeprowadziłam cykl lekcji o tematyce antyprzemocowej. Na pierwszej lekcji uczniowie słuchali i interpretowali piosenkę niemieckiego zespołu „Die Ärzte”: Nichts gesehen. Była to praca z tekstem oraz próba wyjaśnienia, co to przemoc i jaka postawa powinna być charakterystyczna wobec przemocy. Druga i trzecia lekcja polegała na pracy z tekstem czytanym i słuchanym o mobbingu w szkole. Uczniowie próbowali wyjaśnić to pojecie oraz znaleźć sposoby zapobiegania mobbingowi w szkole. Dyskutowaliśmy również nad prawidłową postawa wobec tego zjawiska
Efekty:
Przeprowadzone zajęcia zostały potraktowane przez uczniów jako punkt wyjścia do rozważań o poważnym problemie społecznym jakim jest przemoc oraz mobbing, tak w szkole jak i dorosłym życiu. Łącząc naukę języka obcego z dyskusją o ciemniejszych stronach współczesnego społeczeństwa podjęto temat odpowiedzialnej postawy społecznej dorosłego człowieka.
§ 8 ust. 2 pkt.4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych (...)
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
W październiku 2012 roku wzięłam udział w 40 godzinnym szkoleniu dla egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej. Szkolenie kończył egzamin, który ukończyłam z wynikiem pozytywnym. Od roku 2012 wpisana jestem na listę egzaminatorów CKE. W styczniu 2014 dostałam powołanie do pracy w komisji OKE w części pisemnej egzaminu gimnazjalnego. W terminie 09-11 maja 2014 byłam egzaminatorem OKE w Zielonej Górze i sprawdzałam zadania otwarte w pracach gimnazjalnych części języka niemieckiego.
Efekty:
Funkcja egzaminatora, którą pełniłam w bieżącym roku w części pisemnej egzaminu gimnazjalnego otworzyła przede mną szereg nowych zadań, zmotywowało mnie do dalszej pracy w zawodzie i nauczyła nowych sposobów oceniania.
Bycie egzaminatorem kolejny raz unaoczniło mi wagę wykonywanej pracy – jakość mego nauczania owocuje wynikiem egzaminu, który zweryfikuje bezstronnym okiem nieznana nam osoba., i który częściowo może wpłynąć na przyszłość młodego człowieka.
§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Organizowanie akcji charytatywnych z Samorządem Uczniowskim.
Organizowałam akcje charytatywne z Samorządem Uczniowskim:
· Falubaz
· Młodzi dla Kamerunu – organizacja dyskoteki; pieniądze zebrane za bilet wstępu został przekazany na zapewnienie roku w szkole dla kameruńskiego dziecka.
· Pączek dla Afryki – sprzedaż pączków, z której dochód przeznaczony był na misję we Wschodniej Afryce
· Psu na budę – akcja na rzecz schroniska dla zwierząt w Zielonej Górze2. Prowadzenie kroniki mniejszości niemieckiej

Od września 2013 roku prowadzę wraz z inną germanistką kronikę mniejszości niemieckiej, którą starałam się tworzyć systematycznie i bardzo szczegółowe, nie pomijając żadnego wydarzenia w życiu mniejszości. Materiały do kroniki, takie jak zdjęcia i artykuły zbieramy same. Tworzona kornika to dokument przejrzysty i ciekawy. Relacjonujący tak życie szkoły i uczniów, jak i lokalnych wydarzeń kulturalnych. Regularnie „uwieczniam” tam wszystkie wydarzenia z działalności mniejszości: wyjazdy, szkolenia, spotkania kulturalne oraz wieczór z kolędą niemiecką.

Efekty:
Udokumentowanie ważnych wydarzeń z życia mniejszości niemieckiej, kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, podtrzymywanie tradycji szkolnej. Uważam, że estetyczna i dokładna kronika jest pozytywną wizytówką naszej placówki.

3. Opieka nad gablotą Samorządu Uczniowskiego na korytarzu szkolnym
Do moich zadań jako opiekuna SU należała również opieka nad gablotą samorządową, w której członkowie SU zamieszczali zdjęcia, informacje o imprezach i „kolorowych dniach”.


4. Przeprowadzenie konkursu „Meine Heimat”

Moim zadaniem jako organizatora było opracowanie regulaminu konkursu, rozpropagowanie go, opracowanie sposobu oceniania, przyznawania nagród i pozyskanie nagród dla jego laureatów. Celem organizowanego konkursu było zwiększenie aktywności uczniów w życiu szkoły, rozwój umiejętności plastycznych i językowych.
Efekty:
Zorganizowanie i czuwanie nad przebiegiem konkursu pozwoliło mi kolejny raz pracować nad oryginalną i interesującą formą przekazania wiedzy oraz zachęcenia uczni do aktywnego uczestnictwa w ponadobowiązkowych zajęciach. Dzięki uczestnictwu w konkursach, uczniowie mogli zaprezentować swoją znajomość języka obcego, zdolności plastyczne (fotografia lub rysunek) oraz wiedzę na temat swojej „małej ojczyzny” a także posmakować kulturalnej.

5. Organizacja wycieczki zagranicznej

W czerwcu 2014 roku, na zaproszenie miasta Fürstenwalde, zorganizowałam wyjazd na mistrzostwa w piłce nożnej na małych boiskach. Do moich zadań należało zebranie chętnych uczniów (fanów wystawionej przez naszą szkołę drużyny piłkarskiej), organizacja autobusu, ubezpieczenia, zgłoszenia wycieczki do kuratorium i pozostałych koniecznych rzeczy. Byłam również kierownikiem tej wycieczki oraz tłumaczem między nauczycielem wu-efu, opiekującym się wystawiona drużyną, a organizatorami mistrzostw po stronie niemieckiej.
Efekty:
Ponieważ ostatnie prowadzone przeze mnie wycieczki leżą daleko wstecz w czasie, na nowo musiałam nauczyć się organizacji wyjazdu. W efekcie powstał ciekawy i płodny w kontakty z niemieckimi rówieśnikami naszych uczniów wypad do miasta partnerskiego Sulechowa.

6. Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

Dwukrotnie w ciągu stażu byłam członkiem komisji ewaluacyjnej w szkole. Moja praca polegała na tworzeniu, przeprowadzeniu i opracowaniu ankiet. Byłam również autorką raportu ewaluacyjnego. W roku szkolnym 2012/2013 tematem ewaluacji wewnętrznej był obszar III - funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym 3.4 – rodzice są partnerami szkoły. W roku szkolnym 2013/2014 tematem była skuteczność planowania i realizowania procesów edukacyjnych w szkole a konkretniej działania nauczycieli podejmowane w celu motywowania uczniów do nauki. W następnych latach również zamierzam kontynuować proces ewaluacji wewnętrznej szkoły; w roku 2014/2015 zamierzam przeprowadzić ewaluację poewaluacyjną, czyli odpowiedzieć na pytanie, czy założenia i rekomendacje z tegorocznej ewaluacji zostały wprowadzone w czyn.
Efekty:
Dzięki szkoleniu z zakresu ewaluacji wewnętrznej wiem, jak się konstruuje ankiety oraz pisze raport ewaluacyjny. Moje działania w tym zakresie podnoszą jakość pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Jestem nauczycielką języka niemieckiego z 12– letnim stażem pracy. Mimo przepracowanych lat, nadal jestem nauczycielem poszukującym. W mojej pracy pedagogicznej staram się, by nigdy nie zagościła rutyna. Jestem otwarta na ciągłe i systematyczne doskonalenie zawodowe, które sprzyja podnoszeniu jakości mojej pracy i pracy szkoły. Podsumowując ten czas uświadamiam sobie, że wiele zadań wykonałam, ale wiele jest przede mną. Poczucie to daje energię do podejmowania coraz to nowych wyzwań i jest dla mnie inspiracją do dalszego doskonalenia. W przyszłości zamierzam podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w celu ciągłego wzbogacania warsztatu pedagogicznego. Za swoje osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymałam następujące nagrody:
Nagrody Dyrektora:
październik 2012
październik 2013

Efekty:
Powyższe nagrody dały mi ogromną satysfakcję zawodową. Jednocześnie utwierdziły mnie przekonaniu, że idę właściwą drogą rozwoju zawodowego.

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Dokonałam analizy dwóch przypadków uczniów Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie.
1. Analiza przypadku ucznia uzdolnionego
2. Analiza przypadku ucznia słabego

PODSUMOWANIE:

Zastanawiałam się nad tym, jak podsumować w kilku zdaniach trzy lata mojej pracy: zdobyte doświadczenie, odbyte szkolenia, zorganizowane imprezy. Zadania, które postawiłam sobie na początku mojej drogi, służyły i wciąż służą ciągłemu rozwojowi umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z innymi. Wiedza, którą zdobyłam na kursach znacząco wpłynęła na udoskonalenie mojego warsztatu pracy a co za tym idzie, przesłużyła się także uczonym przeze mnie gimnazjalistom. Swoją postawą motywowałam do działania moje koleżanki i moich kolegów, to również wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły.
Podsumowując swoją pracę w okresie stażu mogę powiedzieć, że osobiście mam dużą satysfakcję z realizacji planu rozwoju zawodowego. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą oraz na dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron.
Zakończenie stażu nie oznacza dla mnie końca pracy nad sobą i swoim warsztatem pracy. Mimo, że kończy się pewien etap w mojej zawodowej karierze, mam zamiar podejmować dalsze kroki, aby przysłużyć się uczniom, koleżankom i kolegom oraz szkole.
Nie byłoby to możliwe bez życzliwości Dyrekcji. Za wszelką okazaną mi pomoc bardzo serdecznie dziękuję.

Sporządziła
Anna Wachocz-Ladwik
Wyświetleń: 5699


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.