AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jarosław Wróbel, 2014-06-23
Koszalin

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU ADAPTACJI SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

Mgr Jarosław Wróbel
Wychowawca – nauczyciel mianowany
w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej
w Koszalinie


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK ADAPTACJI SPOŁECZNEJ
Ul. 4-go Marca 36
75-708 KOSZALIN


PROJEKT
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU ADAPTACJI SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011 roku
Data zakończenia stażu: 31 maja 2014 roku

Wymagania z par. 8 ust 2 Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego:
1. uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Powinności osoby ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
§ 8 ust. 1 pkt. 2 realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły Zapoznanie się z procedurą awansu.  Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
 Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN; EDUSEEK; CEN itp.;
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami ośrodka.
VIII/IX
2011r. Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu; planu rozwoju zawodowego.
§ 8 ust. 1 pkt. 2 realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb placówki.  Analiza dokumentacji: Statutu MOAS; Plan Rozwoju Ośrodka; Planu pracy dydaktyczno-wychowawczej internatu; regulaminów itp.; IX
2011r. Uwzględnienie potrzeb zakładu w planie rozwoju.
§ 8 ust. 1 pkt. 2 realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły Czynny udział w tworzeniu narzędzi do ewaluacji wewnętrznej.  Opracowanie ankiet dla wychowanków, rodziców wychowanków i pracowników ośrodka;
 Analiza ankiet i podsumowanie. Okres stażu Zbiór ankiet wraz z podsumowującą analizą.
§ 8 ust. 1 pkt. 3 pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej, opiekuńczej i resocjalizacyjnej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy palcówki.  Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami ośrodka;
 Systematyczne zapoznawanie się z aktualną literaturą pedagogiczną. Okres stażu Zaświadczenie o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.
Dziennik lektur.
§ 8 ust. 1 pkt. 2 realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami i aktualizacja dalszego przebiegu stażu.  Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja;
 Modyfikowanie metod nauczania stosownie do możliwości wychowanków (warunków nauczania). IX
2012r.
IX
2013r. Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora.
§ 8 ust. 1 pkt. 2 realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły. Pełnienie funkcji wychowawcy grupy internatu. Realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych poprzez:
 Rozpoznawanie osobowości wychowanków;
 Sytuacji rodzinnej;
 Diagnozy potrzeb i deficytów;
 Niwelowanie deficytów;
 Zaspakajaniu potrzeb;
 Rozwijaniu indywidualnych zainteresowań;
 Przeciwdziałaniu agresji wychowanków;
 Rozpoznawaniu i rozwiązywaniu ich problemów;
 Kształtowaniu racjonalnego podejścia do problemów życiowych;
 Opracowaniu opinii okresowych;
 Opracowaniu informacji o postępach w procesie resocjalizacji na podstawie punktowego systemu procesu resocjalizacji;
 Rozpoznanie struktury grupy wychowawczej – pod względem zajmowanej przez poszczególnych wychowanków pozycji w nieformalnej hierarchii. Okres stażu. Prowadzenie stosownej dokumentacji (dziennik zajęć wychowawczych, akta osobowe wychowanków, korespondencja z organami państwowymi itp.)
2. wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Powinności osoby ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
§ 8 ust. 1 pkt. 1 podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy w tym doskonalenia umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych innych materiałów.  Opracowanie dokumentów;
 Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 Przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach internetowych. Okres stażu Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Opis wykorzystania, materiały.
Zaświadczenia, materiały, zamieszczone na stronach internetowych: scenariusze zajęć, plan rozwoju zawodowego itp.

§ 8 ust. 1 pkt. 1 podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy w tym doskonalenia umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Doskonalenie warsztatu pracy.  Udział w kursie komputerowym;
 Udział w warsztatach dotyczących zastosowania Internetu i edukacji, wykorzystania komputera (programów edukacyjnych); na zajęciach;
 Gromadzenie i wykorzystywanie nowoczesnych środków dydaktycznych: wideoteki, kaset; płyt CD i DVD;
 Poszukiwanie i wykorzystywanie filmów z zakresu profilaktyki (zdrowotnej, uzależnień, wychowania seksualnego, zagrożeń cywilizacyjnych i innych). Okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń i kursów.
Zgromadzone materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć wychowawczych, testy, karty pracy, materiały dla wychowanków.

3 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Powinności osoby ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
§ 8 ust. 1 pkt. 3 pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Praca na rzecz rady pedagogicznej i zespołu wychowawczego.  Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej i zespołu wychowawczego Internatu. Okres stażu Protokoły posiedzeń potwierdzone przez dyrektora.
§ 8 ust. 1 pkt. 2 realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły. Praktyczne wykorzystywanie nabytych umiejętności w zajęciach. organizowanych z innymi pracownikami ośrodka.  Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli/wychowawców ośrodka;
 Opracowanie i udostępniania innym nauczycielom scenariuszy zajęć;
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli – dzielenie się doświadczeniem. Okres stażu Scenariusze zajęć, potwierdzenie obecności nauczyciela; notatki z obserwacji zajęć.
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.  Opracowanie scenariuszy do zajęć;
 Udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych innym wychowawcom. Okres stażu Scenariusze zajęć; inne materiały pomocne w realizacji zajęć wychowawczych.

4 c poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Powinności osoby ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
§ 8 ust. 1 pkt. 2 realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
Wykonywanie zadań zgodnych z programem ośrodka i planem kulturalno-oświatowym internatu.  Organizacja i przeprowadzenie konkursów, zawodów
 Przygotowanie regulaminów konkursów zgodnie z planem kulturalno-oświatowym internatu. Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia, fotografie, nagrania audio i wideo, dołączone programy, opracowania, konspekty, kserokopie protokołów.
Wykonanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji i wychowania.  Organizowanie wycieczek grupowych, imprez okolicznościowych, konkursów itp.
 Nawiązanie współpracy z fundacjami, stowarzyszeniami, udział w projektach, współpraca z kościołem, organizacjami lokalnymi itp. Okres stażu Plany zajęć, scenariusze.
Notatki, zdjęcia, potwierdzenia, podziękowania itp.

4e wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Powinności osoby ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
§ 8 ust. 1 pkt. 2 realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły. Wykonywanie zadań zgodnych z programem ośrodka i planem pracy dydaktyczno-wychowawczej Internatu.  Opracowanie programów działań (ścieżki rowerowe w mieście, trasy turystyczne,); gazetki, estetyzacja pomieszczeń grupy;
 Udział w projektach i przedsięwzięciach (np. Sprzątanie Świata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy);
Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia, fotografie, nagrania audio i wideo, dołączone programy, opracowania, konspekty, kserokopie protokołów, dzienników zajęć pozalekcyjnych, programów wycieczek itp.
Nawiązanie współpracy ze środowiskiem otwartym – m.in. współpraca z biblioteką i Młodzieżowym Domem kultury celem rozwijania zainteresowań wychowanków.  Opracowanie planu spotkań;
 Angażowanie podopiecznych w konkursach poza zakładem. Okres stażu Zaświadczenia potwierdzające współprace oraz zdjęcia.

4f uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Powinności osoby ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
§ 8 ust. 1 pkt. 1 podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy w tym doskonalenia umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Opublikowanie w portalu internetowym „Plan rozwoju zawodowego”.  Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową. Do końca okresu stażu Publikacja na stronie internetowej.
Opublikowanie scenariuszy do zajęć wyzwalających u dzieci poczucie własnej wartości, sprawiedliwości oraz uwrażliwiających na potrzeby drugiego człowieka.  Opracowanie scenariuszy. Publikacja scenariuszy.
5 umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.

Powinności osoby ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
§ 8 ust. 1 pkt. 2 realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły. Pełnienie funkcji wychowawcy grupy internatu.
Rozwiązanie 2 problemów wychowawczych.  Rozpoznanie problemu,
 Planowanie działań,
 Wdrożenie działań,
 Ocena efektywności. Rok
2013 i 2014 Prowadzenie stosownej dokumentacji (dziennik zajęć wychowawczych, akta osobowe wychowanków, korespondencja z organami państwowymi itp.)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 619


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.