Katalog

Izabela Jasionowska, 2014-06-17
Łęczna

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy - sprawozdanie nauczyciela mianowanego na stopień dyplomowanego

- n +

„Nauczanie powinno polegać na tym, żeby to,
co się ma do zaoferowania uczniom,
postrzegali oni jako drogocenny dar,
a nie jako przykry obowiązek”

Albert Einstein

Zawód nauczyciela należy do najbardziej odpowiedzialnych, a zarazem twórczych. Wymaga ogromnej cierpliwości, odporności psychicznej, a przede wszystkim sumienności. Na efekty ciężkiej pracy trzeba niejednokrotnie czekać miesiącami, a jedyną nagrodą jest wdzięczność uczniów, okazywana często dopiero po wielu latach od chwili opuszczenia przez nich szkolnych murów. Od dawna jestem przekonana o tym, że gwarancją sukcesu, jakim jest wszechstronny, ukierunkowany rozwój ucznia, jest ustawiczny rozwój nauczyciela, doskonalenie jego warsztatu dydaktycznego, metodycznego i zgłębianie zagadnień wychowawczo-opiekuńczych. Zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie, dlaczego więc nauczyciel miałby stać w miejscu?
Jestem nauczycielem mianowanym z 18-letnim stażem pracy pedagogicznej, otwartym i refleksyjnym, dążącym nie tylko do własnego rozwoju, ale również do wzrostu prestiżu szkoły, w której pracuję. Rozpoczęty przeze mnie dnia 1 września 2011 roku staż w celu uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego pozwolił na ukierunkowany rozwój zawodowy. Tworząc plan rozwoju zawodowego, koncentrowałam się na potrzebach placówki, by podnosić jej prestiż w środowisku, a przede wszystkim na służbie uczniom. Kierując się przytoczonymi słowami wielkiego niemieckiego naukowca Alberta Einsteina, dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, starając się sprawić, by nauka języka obcego nie była nudnym obowiązkiem, lecz niezwykłą przygodą dającą wielkie możliwości w sferze zawodowej i prywatnej. Ciągle uświadamiam moim uczniom, iż znajomość języka obcego to umiejętność, bez której trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie we współczesnym świecie. Jestem przekonana o tym, że wszelkie działania, jakie podjęłam i zrealizowałam w trakcie stażu, przyniosły wymierne efekty, które przedstawiam w niniejszym sprawozdaniu.
Szczegółowe sprawozdanie obejmuje realizację zadań ujętych w obszary poszczególnych wymagań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy oraz realizowałam zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły. Swoją wiedzę pogłębiałam poprzez samokształcenie i udział w formach organizowanych przez ośrodki doskonalenia. Uczestniczyłam w następujących kursach, konferencjach i warsztatach:
 „Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języków obcych”;
 „Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w aspekcie egzaminów zewnętrznych. Diagnoza potrzeb nauczycieli”;
 „Wykorzystanie wyników badań osiągnięć uczniów w planowaniu i realizacji procesu kształcenia”;
 „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”;
 „ Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo w codziennej pracy nauczyciela”;
 „ Ewaluacja wewnętrzna szkoły”;
 „Indywidualizacja procesu kształcenia- praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce”;
 „ Ewaluacja i badanie jakości pracy szkoły”;
 „Projekt www.praktyki.wh.umcs- Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS”;
 „Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży”;
 „Zasoby edukacyjne - platforma e-learningowa”;
 „Organizacja przebiegu egzaminów gimnazjalnych”:
 „Zasady rekrutacji do szkół ponad gimnazjalnych”;
 Studia podyplomowe :historia i wiedza o społeczeństwie;
 „Radzenie sobie z uczniem prowokującym”.
Umiejętności nabyte w czasie kursów i warsztatów umożliwiły mi skuteczne wdrażanie działań wychowawczych oraz opiekuńczych, ciekawsze prowadzenie zajęć, usprawnienie pracy dydaktyczno-wychowawczej, wzbogacenie warsztatu i metod pracy. Wiedzę i umiejętności zaczerpnięte we wszystkich formach doskonalenia zawodowego systematycznie wykorzystuję w pracy z młodzieżą, a także dzielę się doświadczeniem poprzez prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. Jestem przekonana o tym, że ustawiczne samokształcenie przeciwdziała zjawisku wypalenia zawodowego. Podniesienie kompetencji każdego nauczyciela wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły.
Podejmowałam działania na rzecz szkoły, związane z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
 Wspólnie z nauczycielkami opracowałam zmiany w Programie Wychowawczym i Profilaktyki Gimnazjum nr 2 w roku szkolnym 2011/2012.
 W roku szkolnym 2011/2012 współpracowałam z pedagogiem w zespole do spraw pomocy materialnej udzielanej uczniom. Dokonywałyśmy oceny sytuacji materialnej rodzin, typując te, które potrzebują wsparcia w postaci stypendiów socjalnych.
 W roku szkolnym 2012/2013 opracowywałam plan doskonalenia nauczycieli uwzględniający WDN i monitorowałam jego realizację.
 Podejmowałam działania związane z pracą zespołu do spraw przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej szkoły, którego zadaniem było między innymi: opracowanie pytań badawczych, narzędzi badawczych oraz procedur. W roku szkolnym 2012/2013 wspólnie z koleżankami opracowałam następujące narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety skierowanej do nauczycieli oraz kwestionariusze ankiet skierowanych do rodziców i uczniów w celu uzyskania odpowiedzi na pytania kluczowe:
 W jaki sposób szkoła wyrównuje szanse edukacyjne uczniów?
 W jakim zakresie działania wyrównujące szanse spełniają oczekiwania uczniów?
 W jakim zakresie działania wyrównujące szanse edukacyjne spełniają oczekiwania rodziców?
 W jaki sposób nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów?
Zespół ewaluacyjny dokonał analizy następujących dokumentów:
 146 ankiet dotyczących diagnozy potrzeb w zakresie zajęć pozalekcyjnych, skierowanych do uczniów,
 108 ankiet dotyczących diagnozy potrzeb w zakresie zajęć pozalekcyjnych, skierowanych do rodziców,
 plan zajęć pozalekcyjnych,
 plan zajęć uczniów w I okresie roku szkolnego 2012/2013,
 dokumentacja dotycząca dysfunkcji uczniów, m.in. KIPU, opinie PPP,
 wywiad z nauczycielami prowadzącymi zajęcia wyrównywania wiedzy i koła zainteresowań,
 arkusze klasyfikacyjne z I okresu,
 146 ankiet dotyczących motywacji uczniów do pracy na lekcji, do nauki, udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz sposobów oceniania, skierowanych do uczniów,
 84 ankiety dotyczące motywacji uczniów do pracy na lekcji, do nauki, udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz sposobów oceniania, skierowanych do rodziców,
 25 ankiet skierowanych do nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne.
Wyżej wymienione narzędzia badawcze posłużyły do zebrania informacji, czy nauczyciele prowadzą działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Uzyskane informacje i dane pozwoliły zespołowi ewaluacyjnemu wyciągnąć wnioski, z którymi zapoznałyśmy nauczycieli na radzie pedagogicznej podsumowującej pracę w roku szkolonym 2012/2013 w celu podjęcia dalszej, efektywniejszej pracy szkoły oraz podniesienia jej jakości. Natomiast rodzice i uczniowie zostali zapoznani z wnioskami i rekomendacjami z raportu na pierwszych spotkaniach we wrześniu w roku szkolnym 2013/2014.
W roku szkolnym 2013/2014 wspólnie z koleżankami opracowałam następujące narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety skierowanej do nauczycieli, rodziców i uczniów, arkusze analizy dokumentów oraz arkusz z pytaniami wywiadu w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy w naszej szkole procesy edukacyjne są zorganizowane w taki sposób, by sprzyjać uczeniu się.
Zespół ewaluacyjny dokonał analizy następujących dokumentów:
 kwestionariusze ankiet skierowanych do nauczycieli,
 kwestionariusze ankiet skierowanych do uczniów,
 kwestionariusze ankiet skierowanych do rodziców,
 wywiad z pedagogiem szkolnym
 dokumenty szkolne – dzienniki zajęć wyrównywania wiedzy i konsultacji z uczniami oraz rozwijające zainteresowania, arkusze obserwacji lekcji hospitowanych przez dyrektora.
Wymienione narzędzia badawcze posłużyły do zebrania informacji, czy w naszej szkole procesy edukacyjne są zorganizowane w taki sposób, by sprzyjać uczeniu się. Uzyskane dane pozwoliły zespołowi ewaluacyjnemu wyciągnąć wnioski, z którymi zapoznałyśmy nauczycieli na radzie pedagogicznej podsumowującej pracę w I okresie roku szkolonego 2013/2014. Wyniki powyższego badania posłużą temu, by w przyszłości tak wpłynąć na organizację procesów edukacyjnych, by coraz bardziej sprzyjały skutecznemu nabywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności oraz osiągnięciu sukcesu na egzaminie gimnazjalnym. Wszyscy rodzice i uczniowie zostali zapoznani z wnioskami i rekomendacjami z raportu na pierwszych spotkaniach w II okresie roku szkolnego 2013/2014.
Od 2011 roku przeprowadzam egzaminy próbne z języka niemieckiego dla klas III
oraz opracowuję raporty i wnioski do dalszej pracy. Zarówno uczniowie, jak i rodzice, otrzymują szczegółowe informacje o wynikach uzyskanych na egzaminie próbnym. Wychowawcy omawiają je na zebraniach z rodzicami, a następnie przesyłają rodzicom sporządzone przeze mnie analizy drogą mailową.
Każdego roku przeprowadzam badania osiągnięć z języka niemieckiego dla uczniów klas drugich. Dokonuję analizy wyników, tworzę bazę różnego typu zadań uwzględniających wszystkie strategie ich rozwiązywania, w szczególności dotyczących doskonalenia umiejętności, które słabo wypadły podczas badań. Opracowuję wnioski do dalszej pracy. Wyniki badań prezentuję zarówno uczniom, jak i rodzicom.
Systematycznie prowadzę zajęcia dodatkowe dla uczniów mających problemy z przyswojeniem wiedzy w zakresie języka niemieckiego. W ciągu tej godziny raz tygodniu realizuję program „Niemiecki nie jest trudny”, który służy wyrównywaniu różnic edukacyjnych. Również raz w tygodniu prowadzę zajęcia dla uczniów zdolnych, chcących rozwijać swoje kompetencje językowe. Przygotowuję ich do konkursów oraz egzaminu gimnazjalnego.
Uczestniczę w promocji szkoły, kreuję jej pozytywny wizerunek poprzez: ekspozycję prac młodzieży, wykonuję gazetki, prezentuję na stronie internetowej naszego gimnazjum osiągnięcia uczniów, przygotowuję scenki na Dni Otwarte, promuję placówkę na zebraniach w szkołach podstawowych i godzinach wychowawczych w klasach szóstych.
Aktywnie uczestniczę w pracach przedmiotowego zespołu nauczycieli języków obcych, obecnie jest to zespół humanistyczny. Wraz z koleżankami współpracowałam w realizacji następujących zadań:
 analiza wyników egzaminu gimnazjalnego oraz opracowanie raportu;
 analizowanie wniosków wynikających z raportu dotyczącego wyników egzaminu gimnazjalnego w celu wychwycenia umiejętności, które słabo wypadły i uwzględnienie ich w procesie lekcyjnym i w pracy z uczniami na zajęciach wyrównywania wiedzy;
 opracowanie zestawu zadań z zastosowaniem metod aktywizujących;
 indywidualizacja procesu nauczania;
 porównywanie wyników klasyfikacji okresowej i końcowej oraz postępów uczniów w nauce na przestrzeni klas I–III;
 opracowanie i porównywanie badania osiągnięć uczniów na podstawie testów diagnostycznych: przeprowadzanych w klasach I- III;
 zachęcanie uczniów do pracy w zespołach wyrównywania wiedzy oraz kołach zainteresowań;
 mobilizowanie, wspieranie i przygotowanie uczniów do konkursów zewnętrznych;
 prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej podczas lekcji;
 promowanie Gimnazjum nr 2 w ramach Dnia Otwartego z udziałem uczniów;
 pomoc w realizacji projektu gimnazjalnego dla uczniów klas drugich;
 realizacja programu autorskiego „Niemiecki nie jest trudny”;
 organizacja wycieczek edukacyjnych, wyjść na wystawy, do teatru, kina, na pokazy fizyczne itp.;
 systematyczne ocenianie różnych form aktywności, wiedzy i umiejętności uczniów;
 przestrzeganie ustalonych zasad oceniania;
 systematyczne informowanie uczniów o postępach w nauce oraz o sposobach i możliwościach osiągania wyższych wyników;
 współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
 organizowanie szkoleń i prelekcji dla rodziców;
 kierowanie rodziców i uczniów do instytucji wspierających rodzinę;
 organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 współpraca z bibliotekami, muzeami oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku – organizacja spotkań, lekcji, akcji itp.
Od 2011 roku do chwili obecnej pełnię funkcję wychowawcy klasowego. Zawsze byłam i jestem gotowa podjąć rozmowy z rodzicami moich uczniów, którzy mają kłopoty. Służę radą, wyjaśniam sytuacje problemowe, wspólnie ustalam odpowiednie środki zaradcze i sposoby ich stosowania. W ramach współpracy z rodzicami organizuję spotkania rodzicielskie, na których omawiam bieżące sprawy klasowe oraz szkolne, przekazuję informacje o wynikach w nauce i frekwencji. Ponadto, z rodzicami uczniów sprawujących największe kłopoty jestem w stałym kontakcie telefonicznym i elektronicznym. Rodzice są na bieżąco informowani o zaistniałych problemach i podjętych działaniach wychowawczych.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Komputer jest stałym narzędziem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest skutecznym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych.
W okresie stażu, jak i wcześniej, starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu mojej pracy, co z pewnością przełożyło się na podwyższenie jakości pracy szkoły.
Ukończyłam kurs komputerowy - „Obsługa systemu Windows XP, Internetu i poczty elektronicznej, Word, Excel” zorganizowany przez OSI. W trakcie kursu nabyłam umiejętność technicznej obsługi programu, przygotowania i drukowania dokumentów. Zdobytą wiedzę stosuję do:
 opracowania materiałów dydaktycznych - testów, sprawdzianów, kartkówek, ćwiczeń;
 sporządzania scenariuszy zajęć, planów wynikowych, regulaminów konkursów;
 przygotowania dyplomów dla uczniów biorących udział w wewnątrzszkolnych konkursach;
 wzbogacenia mojego warsztatu pracy o pomoce przygotowane przy pomocy komputera, np. prezentacje multimedialne, słowniczek wizualny;
 wykorzystania ciekawych stron z języka niemieckiego, np.
www.wspip.net.pl
www.bodensee.de
www.blinde-kuh.de
www.die-maus.de
www.deutschland.de
www.niemcy-turystyka.pl
www.jniemiecki.pl
www.jezykiobce.pl;
 opracowywania ankiet dla uczniów i rodziców w celu poznania ich opinii na różne tematy;
 korzystania z zasobów sieci internetowej w celu przygotowania się do zajęć;
 przygotowania wyników i raportów z egzaminów próbnych w klasach III i diagnostycznych w klasach II;
 korespondencji z rodzicami;
 przygotowania gazetek klasowych i szkolnych;
 przygotowania i opracowania dokumentacji związanej z własnym rozwojem zawodowym;
 publikowania opracowanych przeze mnie materiałów dydaktycznych na stronach portalu edukacyjnego www.profesor.pl;
 sporządzania ocen śródrocznych;
 wypisywania świadectw.
Wykorzystywałam także Internet jako źródło informacji, dzięki czemu na bieżąco mogłam śledzić zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, czytałam ciekawe artykuły i poszukiwałam propozycji innych nauczycieli w zakresie nowych pomysłów i metod pracy. Chcąc prawidłowo opracować dokumentację dotyczącą realizacji moich zadań związanych z ubieganiem się o stopień nauczyciela dyplomowanego, korzystałam z poradników opracowanych przez portale edukacyjne (www.men.waw.pl, www.profesor.pl, www.znp.edu.pl). Ułatwiło mi to napisanie sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności dokumentacji.
Zachęcam również moich uczniów do mądrego korzystania z technologii komputerowej i informatycznej, ponieważ przynosi to wymierne korzyści. Lekcje z komputerem są atrakcyjne, a zatem wpływają na wzrost motywacji młodzieży do nauki. Stwarzają możliwość lepszego zapamiętywania przekazywanych treści poprzez wykorzystanie przez nich lubianych środków dydaktycznych, w więc przyczyniają się do podnoszenia efektywności nauczania. Mnie pozwalają na uniknięcie rutyny i stwarzają możliwość zdobycia nowego doświadczenia w pracy pedagogicznej.
Umiejętność posługiwania się komputerem ułatwiła mi pracę, wpłynęła na jej skuteczniejszą organizację, wzbogaciła mój warsztat pedagogiczny, pogłębiła zainteresowania związane ze światem techniki komputerowej oraz pozwoliła na efektywne promowanie szkoły w środowisku.§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom

Na bieżąco gromadzę i opracowuję materiały przydatne w pracy nauczyciela języka niemieckiego oraz pełnieniu funkcji wychowawcy, a więc: scenariusze zajęć, testy kompetencji, dodatkowe ćwiczenia dla uczniów zdolnych, dyplomy, ankiety dla uczniów i rodziców. Udostępniam swoje opracowania innym nauczycielom. Scenariusze organizowanych lekcji, przygotowane referaty oraz notatki ze szkoleń przeprowadzonych w zespole nauczycieli języków obcych przekazuję do biblioteki szkolnej. Zainteresowani nauczyciele mogę w każdej chwili skorzystać z moich materiałów.

2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk

W celu realizacji zadań zawartych w § 8 ust. 2 pkt 3 w terminie od 3 do 30 września 2013 roku pełniłam funkcję opiekuna praktyk dla studentki Instytutu Germanistyki Wydziału Humanistycznego UMCS. Służyłam radą i pomocą w realizacji przewidzianych na praktykach zadań. Moje obowiązki wobec praktykantki obejmowały następujące zadania:
 zapoznanie z zasadami funkcjonowania placówki, procedurami i regulacjami prawnymi, włączając w to procedury dotyczące nagłych wypadków,
 ustalenie wraz z praktykantem planu praktyki, omówienie wzajemnych oczekiwań,
wyjaśnienie odpowiedzialności za przygotowywanie i przeprowadzenie zajęć
dydaktycznych,
 zapoznanie z dokumentacją szkoły,
 przedstawienie praktykanta klasie, podkreślenie jego uprawnień i kompetencji nauczycielskich,
 stopniowe wprowadzanie w pracę nauczyciela, jak również w obowiązki pozalekcyjne,
 obserwacja pracy praktykanta i udzielanie informacji zwrotnych dotyczących jego silnych i słabych stron,
 dostarczenie praktykantowi dostępu do dokumentacji uczniów i innych ważnych informacji, z zachowaniem poufności tych danych,
 służenie radami dotyczącymi aspektów wychowawczych pracy z uczniami,
 zachęcanie praktykanta do zadawania pytań i szukania porad,
 opracowanie przykładowych konspektów lekcji,
 sprawdzanie dokumentacji przebiegu praktyki.
Opracowałam sprawozdanie z przebiegu praktyki pedagogicznej. Każde zajęcia kończyły się rozmową na temat wykorzystanych metod, środków dydaktycznych, zastosowanych form pracy, jak również realizacji zamierzonych celów. Udzieliłam studentce cennych wskazówek do pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą, jak również wzbogaciłam jej warsztat dotyczący metodyki nauczanego przedmiotu.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego w roku szkolnym 2012/2013 poprowadziłam zajęcie otwarte dla nauczyciela stażysty oraz kontraktowego, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą. Koleżankom rozpoczynającym pracę w zawodzie nauczyciela służę radą i wskazówkami podczas omawiania obserwowanych zajęć, jak również analizując dokumentację pedagogiczną: konspekty lekcji czy plany wynikowe pracy.
Oprócz lekcji z języka niemieckiego przygotowałam pokazowe godziny wychowawcze mające na celu zapoznanie młodszych stażem kolegów z tematami wychowawczo – opiekuńczymi. Lekcje wychowawcze poświęciłam między innymi takim pojęciom, jak: tolerancja, agresja czy asertywność. Nauczyciele obserwujący prowadzone przeze mnie lekcje docenili moje zaangażowanie i pomysłowość.
W swojej pracy chętnie udostępniałam młodszym nauczycielom samodzielnie opracowane materiały, takie jak: sprawdziany oraz testy, karty pracy, a także pomoce dydaktyczne, scenariusze godzin wychowawczych oraz udzielałam porad w ramach sporządzania planów pracy czy konspektów zajęć.
W ramach WDN na zebraniu zespołu humanistycznego 31 marca 2014 roku podzieliłam się z nauczycielkami wiedzą zdobytą podczas kursu „Radzenie sobie z uczniem prowokującym”. Udostępniłam koleżankom materiały na zajęcia godzin wychowawczych.
Współpracowałam z wychowawcami klas podczas organizowania imprez szkolnych, konkursów i wycieczek.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich

W roku szkolnym 2011/2012 zaplanowałam i wdrożyłam w życie program zajęć dodatkowych pt. „Niemiecki nie jest trudny” dla uczniów I- III gimnazjum. W nowoczesnym kształceniu ucznia ważną rolę pełni nauka języka obcego. Jest on nie tylko nośnikiem wartości interkulturowych, ale jego znajomość wzmacnia także poczucie własnej wartości i tożsamości narodowej. Znajomość języka obcego to umiejętność, bez której trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie we współczesnym świecie. Obecnie wymagania wobec pracowników są coraz wyższe. Dobrze opłacany fachowiec powinien mieć wyższe wykształcenie, dobry kontakt z ludźmi oraz, ze względu na wszechobecną globalizację, umiejętność posługiwania się co najmniej jednym językiem obcym.
Nadrzędnym celem mojego programu jest pomoc uczniom w wyrównywaniu różnic edukacyjnych oraz pomoc w opanowaniu podstawowych zagadnień z tego przedmiotu. To szansa na nadrobienie zaległości. Program „Niemiecki nie jest trudny” jest zgodny z zasadami i celami edukacyjnymi szkoły wyznaczonymi przez Podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Realizację programu rozpoczęłam już w roku szkolnym 2011/2012. Jego nadrzędnym celem jest wyrównywanie różnic programowych. Dokument przeznaczony jest dla uczniów klasy II i III gimnazjum, którzy z różnych przyczyn rozpoczynają naukę języka niemieckiego od podstaw, a jest to dla nich drugi język obcy, obok języka angielskiego. Przy doborze treści programowych wzięłam pod uwagę:
 treści zawarte w Podstawie programowej,
 tematy, z którymi uczeń spotka się w sytuacjach komunikacyjnych,
 typy tekstów, z jakimi uczeń ma do czynienia,
 sytuacje, w jakich uczeń będzie się posługiwał językiem obcym,
 aspekty interkulturowe.
Z programem „Niemiecki nie jest trudny” zapoznałam rodziców i nowo przyjętych uczniów. We wrześniu 2011 roku do II klasy została przyjęta uczennica., która w innej placówce uczyła się języka włoskiego. W ciągu roku nadrobiłyśmy zaległości z pierwszej klasy, dzięki czemu w kolejnej klasie miała ocenę dostateczną na świadectwie. Uczennica tak bardzo zainteresowała się językiem niemieckim, że mimo uzupełnienia różnic programowych, nadal uczęszczała do mnie na zajęcia, co poskutkowało oceną bardzo dobrą na świadectwie ukończenia gimnazjum. Inna uczennica została przyjęta w 2012 roku do naszej szkoły po dwóch latach pobytu w Norwegii. Korzystając z mojego programu, w ciągu roku uzupełniła różnice programowe. W tym samym roku szkolnym został przyjęty do klasy II uczeń, który w poprzedniej placówce uczył się języka rosyjskiego. Został wdrożony do realizacji programu „Niemiecki nie jest trudny”, jednak ze względu na dużą absencję ucznia realizacja programu nie była możliwa.
W rezultacie pracy na dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego uczeń:
 opanowuje wiadomości i umiejętności określone w Podstawie programowej,
 poznaje określone zasady fonetyczne umożliwiające prawidłową komunikację w języku niemieckim,
 zwiększa motywację do zdobywania wiedzy z tego języka,
 poznaje strategie uczenia się, umożliwiające także samodzielną naukę,
 uczy się współpracy w grupie, będąc czynnym uczestnikiem, a nie biernym obserwatorem.
Ewaluacja programu zajęć dodatkowych „Niemiecki nie jest trudny” została przeprowadzona w oparciu o opracowaną przeze mnie ankietę dla uczniów realizujących mój program. Z jej analizy wynika, że każdy uczeń był zadowolony z uzyskanych efektów. Uczniowie opanowali wiadomości i umiejętności określone w Podstawie programowej, nabyli sprawność prawidłowej komunikacji w języku niemieckim. Ponieważ program okazał się skuteczny, w dalszym ciągu będzie realizowany, a zaplanowane treści będą poszerzane i wzbogacane o nowe materiały.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Aktywnie uczestniczę w Dniach Otwartych szkoły. Wspólnie z nauczycielkami języków obcych opracowuję scenariusze inscenizacji związane z wybranymi aspektami tematycznymi:
 Sport ist mein Hobby (Sport jest moim hobby);
 Ordnung muss sein ( Porządek musi być);
 Meine Freizeit (Mój czas wolny).
Same inscenizacje są zwykle improwizacją „aktorską” uczniów. Nie chodzi bowiem o wysokie umiejętności aktorskie gimnazjalistów, ale o treść scenek oraz sprawne posługiwanie się językiem niemieckim.
Angażuję młodzież do czynnego udziału w promowaniu gimnazjum wśród koleżanek
i kolegów ze szkół podstawowych poprzez propagowanie dobrego wizerunku szkoły oraz podkreślanie nowoczesności placówki.
We wrześniu roku szkolnego 2011/2012 we współpracy z nauczycielami języków obcych zorganizowałam konkurs pt: „Wakacje już za nami, a wspomnienia nadal z nami”, w którym uczniowie mogli przedstawić swoje przeżycia wakacyjne. w formie plastycznej,
z wykorzystaniem dowolnej techniki. W ocenie prac zostały uwzględnione następujące kryteria:
 oryginalność,
 kreatywność,
 poziom artystyczny,
 czytelność przekazu,
 zgodność z hasłem konkursu,
 umiejętność zintegrowania warstwy artystycznej z warstwą językową.
Drugie miejsce zajęły dwie uczennice - Sara P. z klasy III a, wykonując projekt pt. „Meine Ferien in Bayern” oraz Martyna G. z II b, tworząc pracę plastyczno – opisową pt. „Sommerferien”. Na koniec roku uczennice otrzymały nagrody książkowe i wykonane przeze mnie dyplomy.
W tym samym roku szkolnym przeprowadziłam konkurs pt. „Wspomnienia z wakacji”, polegający na napisaniu w wybranym języku obcym pocztówki i opisaniu swoich wakacyjnych doznań. Najpopularniejsze wspomnienia kojarzą się młodzieży z morzem, górami i jeziorem. Niektórzy uczniowie uwiecznili swoje zagraniczne wyprawy. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła uczennica klasy III b - Karolina B. za pocztówkę w języku niemieckim uwieczniającą pobyt nad morzem.
W grudniu 2012 roku przygotowałam uczniów do uroczystości szkolnej pt. „Wieczór kolęd”. Chętne osoby zaśpiewały kolędę „Stille Nacht”. Za udział w przedsięwzięciu dostały oceny celujące. Również w tym samym miesiącu uczniowie wykonywali kartki świąteczne w dowolnej technice. Ich zadanie polegało na redagowaniu życzeń w wybranym języku obcym. Najpiękniejsze kartki zostały sprzedane na kiermaszu bożonarodzeniowym, a dochód został przeznaczany na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia.
Za najbardziej oryginalne kartki z życzeniami w języku niemieckim młodzież otrzymała oceny celujące. Podwójny cel konkursu został osiągnięty – doskonalenie umiejętności wypowiadania się w języku obcym w sytuacji praktycznej oraz wsparcie finansowe instytucji charytatywnej.
W latach 2012/2013 oraz 2013/2014 przeprowadziłam konkurs pt: „Trzy stolice”, który miał na celu zachęcenie uczniów do przedstawienia w formie plakatu i opisu, pokazu slajdów lub projektu, informacji o wybranych stolicach niemieckiego obszaru językowego. Najładniejsze pracy zostały wyeksponowane na tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej gimnazjum. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy i szóstki.
Każdego roku przygotowuję uczniów do konkursu kulturowego „Kraje angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego obszaru językowego”. W 2011 roku opracowałam regulamin wewnątrzszkolnego konkursu, określiłam jego cele:
 wzbudzenie zainteresowania uczniów kulturą, historią i tradycjami krajów niemiecko-hiszpańsko- i anglojęzycznych;
 kształtowanie tolerancji wobec innych kultur;
 kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;
 rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z innych źródeł informacji;
 zachęcanie uczniów do dalszej pracy w zakresie poznawania języków obcych.
Określiłam również zakres wymaganej wiedzy:
 podstawowe dane: podział administracyjny, stolice, języki, flagi, religie, waluta;
 polityka: ustrój, partie, znani politycy;
 geografia: kraje sąsiadujące, najwyższe szczyty, najdłuższe rzeki, największe miasta;
 historia Niemiec;
 szkolnictwo;
 święta i zwyczaje;
 społeczeństwo i życie codzienne.
Konkurs obejmuje trzyosobowe zespoły uczniów klas I- III, w każdej drużynie jest osoba odpowiedzialna za jeden język- niemiecki, hiszpański i angielski. Kolejno każda osoba losuje pytanie z wybranego języka i na nie odpowiada. Drużyna, która bezbłędnie odpowie na większość pytań, wygrywa. Uczniowie otrzymują co roku, nagrody i dyplomy.
W latach 2011/20121 oraz 2012/2013 przeprowadziłam wewnątrzszkolny konkurs z języka niemieckiego dla uczniów klas I- II pt. „Leksyka i gramatyka w języku niemieckim”
W tym celu opracowałam regulamin i cele wyżej wymienionego konkursu:
 rozwijanie umiejętności poprawnego posługiwania się językami obcymi w zakresie gramatyki języka niemieckiego;
 kształtowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów językami obcymi;
 motywowanie do samorozwoju uczniów;
 umożliwienie uczniom spełnienia się w zadaniach wykraczających poza kanon obowiązkowej nauki w szkole;
 umocnienie wiary we własne siły;
 odkrywanie uzdolnionej młodzieży.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
13.02.2014 roku zorganizowałam wraz z koleżankami języków obcych „Konkurs poezji miłosnej”. Opracowałam w tym celu scenariusz, w którym uwzględniłam następujące założenia konkursu:
 zachęcanie uczniów do nauki języka obcego metodami aktywizującymi,
 promowanie przyjaźni wśród uczniów,
 rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych uczniów,
 popularyzacja poezji dziecięcej,
 wzmocnienie zdolności mówienia poprzez zabawę słowami i powtórzenia,
 rozszerzanie słownictwa poprzez wprowadzanie nowych wyrażeń i zwrotów.
Przygotowałam wiersze w języku niemieckim, pomagałam uczniom w opanowaniu nowych słówek. Opracowałam dyplomy dla uczestników.
W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi 28.11.2013 roku zorganizowałam w szkole spotkanie z górnikiem zatrudnionym w kopalni węgla kamiennego LW Bogdanka S.A. Uczniowie usłyszeli informacje o ciężkiej i niebezpiecznej pracy ludzi, którzy codziennie zjeżdżają prawie 1000 metrów pod powierzchnię ziemi. Pan Marek opowiadał o etapach wydobywania węgla kamiennego, o wyposażeniu każdego górnika i jego mundurze. Pytania, które padły ze strony uczniów, dotyczyły wrażeń podczas pierwszego zjazdu pod ziemię, skarbów, które można tam znaleźć oraz wysokości pensji górniczej. Na koniec mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z górnikiem. Spotkanie z gościem poszerzyło wiedzę młodzieży na temat górnictwa, jak również wzbogaciło o nowe fakty, nazewnictwo stosowane w kopalni. Uczniowie, zainspirowani spotkaniem z gościem, wykonali prace plastyczne na temat „Czarne skarby pod ziemią”, a najciekawsze zostały wyeksponowane w holu szkoły.
W celu kontynuacji spotkań z osobami wykonywującymi ciekawe zawody, zaprosiłam na lekcję godziny wychowawczej panią psycholog z Komendy Policji w Lublinie, która przeprowadziła prelekcję na temat „Odpowiedzialność prawna nieletnich”. W wyniku spotkania została poszerzona wiedza uczniów na temat odpowiedzialności młodzieży za popełniane czyny karalne. Prelekcja dotyczyła także narkomanii, alkoholizmu i przemocy wśród nieletnich.
W drugim okresie roku szkolnego 2013/2014 zorganizowałam konkurs kulinarno- językowo- plastyczny pt „Przepisy kulinarne inaczej” dla klas I- III. Opracowałam regulamin i cele konkursu:
 promowanie nauki języka niemieckiego;
 motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności ponadprogramowych;
 rozpowszechnianie potraw różnych narodów;
 wzbogacanie doświadczeń praktycznych uczniów;
 ukazanie, że język niemiecki może być nauczany przez zabawę.
Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy III a- Weronika C. drugie miejsce - Dorota S. z klasy II b, a trzecie- Magda W. z III a.
Wycieczki i wyjścia szkolne stanowią ważny element realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego. Dzięki nim uczniowie mogą w praktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną przyswajaną na lekcjach, poznają formy aktywnego wypoczynku, dlatego zorganizowałam dla uczestniczek konkursu „Przepisy kulinarne inaczej” wspólne wyjście do pizzerii.
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Współpracowałam z następującymi instytucjami:
 Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 5;
 Poradnią Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin;
 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie nr 1 i 2;
 Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich;
 kuratorami sądowymi;
 Instytutem Fizyki UMCS w Lublinie- udział w pokazach fizycznych;
 Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A, organizując spotkanie dla uczniów klasy I d z pracownikiem /górnikiem/ na terenie placówki;
 Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną im. H. Łopacińskiego – organizując wycieczkę dla uczniów klasy III a, zwiedzanie biblioteki, obejrzenie wystawy o Bolesławie Prusie;
 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przy ul. Magnoliowej 8 w Lublinie;
 lubelskimi szkołami podstawowymi w promowaniu Gimnazjum nr 2;
 Komendą Miejską Policji w Lublinie - Wydziałem Prewencji ds. Nieletnich i Patologii organizując dnia 9 listopada 2013 roku spotkanie dla uczniów klasy I d na temat „Odpowiedzialność prawna nieletnich”.
Rozpoznając bieżące potrzeby i problemy uczniów, jako wychowawca wielokrotnie konsultowałam różne przypadki z pedagogiem szkolnym, a także nakłaniałam rodziców
do skorzystania z pomocy specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki. Na prośbę rodziców sporządzałam opinie pedagogiczne konieczne do rzetelnego przeprowadzania badań oraz uwzględniania kontekstu społeczno-ekonomicznego. Prowadząc zajęcia w ramach zajęć wyrównawczych oraz organizując proces dydaktyczno – wychowawczy w klasie, zawsze opierałam się na zaleceniach pedagoga, zawartych w opinii opracowanej przez Poradnię.
Na godzinach wychowawczych realizowałam tematykę profilaktyczną
i prozdrowotną. W przygotowaniu spotkań z rodzicami pomagały mi materiały dydaktyczne zdobyte w czasie szkoleń oraz wiedza zdobyta poprzez samokształcenie i w trakcie spotkań
z innymi nauczycielami. Jako wychowawca współpracowałam z pielęgniarką szkolną w celu stałego monitorowania stanu zdrowia uczniów. Pielęgniarka prowadziła również
na godzinach wychowawczych pogadanki dotyczące okresu dojrzewania i higieny osobistej:
 „Żyję zdrowo bez nadwagi”,
 „Nadwaga i otyłość”,
 „Meningokoki – pierwszy dzwonek”.
Moi uczniowie uczestniczyli w akcjach charytatywnych. Zachęcałam swoich wychowanków do pomocy dzieciom chorym, przebywającym w szpitalach oraz domach dziecka m.in. :
 „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
 „Dziewczynka z zapałkami”,
 „Bezpieczna szkoła”,
 „Zachowaj trzeźwy umysł”,
 „Hura makulatura”,
 Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
Akcje charytatywne bardzo dobrze wpływają na charakter młodych ludzi. Przeprowadzone akcje uwrażliwiały uczniów na ludzkie krzywdy, na cierpienie człowieka, uczyły dzielenia się z innymi i dostrzegania, że wśród nas są ludzie potrzebujący, cierpiący. W czasie całej swojej pracy zwracam ogromną uwagę na pomoc potrzebującym i szerzę idee wolontariatu.
Moje zaangażowanie w wykonywanie zadań na rzecz drugiego człowieka wpłynęło na zwiększenie zakresu działań placówki, uwrażliwiło młodzież na potrzeby innych. Uczestnictwo szkoły w wyżej wymienionych akcjach uwrażliwia dzieci na ludzkie krzywdy. Widząc nieszczęścia innych ludzi, zaczynają doceniać to, co mają sami.
Współpracowałam z przedstawicielami wydawnictw WSiP, PWN, Lektor Klett, Rea, Heuber, Langenscheidt. Pozyskałam wiele pomocy dydaktycznych, uczestniczyłam
w warsztatach i szkoleniach, kontaktowałam się z przedstawicielami wydawnictw,
za pośrednictwem których zamawiałam podręczniki i pomoce szkolne. Będąc na bieżąco
w kontakcie z różnymi instytucjami mam dostęp do wielu ciekawych i najnowszych publikacji książkowych, czasopism, i innych pomocy dydaktycznych. Systematycznie prowadzę korespondencję z instytucjami i pozyskuję bezpłatnie książki oraz płyty na nagrody
w konkursach językowych.
§ 8 ust. 2 pkt 4 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

W okresie stażu rozpoznawałam i rozwiązywałam szereg problemów zarówno edukacyjnych jak i wychowawczo – opiekuńczych . Dołączam dwa z nich, które udało mi się pozytywnie rozwiązać.

1. Opis i analiza przypadku - uczeń sprawiający problemy wychowawcze.
2. Opis i analiza przypadku - uczeń zdolny.


Podsumowanie

Okres stażu to niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej. W latach poprzedzających staż równie sumiennie i rzetelnie wykonywałam wszystkie zadania wynikające z moich obowiązków i potrzeb placówki. Pomimo 18 lat pracy w zawodzie, ciągle uczę się czegoś nowego. Rozpoczynając pracę w Gimnazjum nr 2 w Lublinie, każdego dnia odkrywałam nowe rozwiązania, poznawałam coraz to ciekawsze metody i pomysły, które umożliwiały wszechstronny rozwój własny oraz uczniów.
Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do refleksji nad tym, jakim jestem nauczycielem - pedagogiem, nauczycielem - wychowawcą oraz na dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron.
W trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć uczniowie mieli możliwość pożytecznego i ciekawego spędzenia czasu. Cieszy mnie fakt, iż co roku udawało mi się nawiązać dobry kontakt z uczniami. Czasami było to trudne wyzwanie, ponieważ zdarzały się dzieci z deficytami środowiskowymi, sprawiające trudności wychowawcze. Pracując z takimi uczniami, starałam się wypracować indywidualne metody wychowawcze i na bieżąco rozwiązywać problemy, współpracując z rodzicami i pedagogiem szkolnym.
Podejmowanie w okresie stażu różnorodnych zadań umożliwiło mi realizowanie się na wielu płaszczyznach. Stałam się bardziej kreatywna i twórcza. Bycie nauczycielem stale dostarcza mi niezapomnianych wrażeń, pozwala na samorealizację i zapewnia poczucie bycia potrzebnym. Wielu z moich uczniów osiąga sukcesy. Takie chwile są ważne nie tylko dla uczniów, ale również i dla nauczyciela, dając mu poczucie spełnienia zawodowego. Jestem osobą energiczną, która nie boi się nowych wyzwań stawianych przez dyrekcję szkoły, jak również uczniów i rodziców. Inicjuję i realizuję wiele zadań wynikających z planu pracy, ale także wykraczających poza ten plan, a dających szansę na rozwój uczniów, jak i mój osobisty.
Przez 2 lata stażu starałam się rzetelnie realizować program nauczania, obiektywnie i sprawiedliwie oceniać uczniów oraz aktywnie działać w szkole, angażując się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania. Myślę, że to, co zrobiłam, przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły.
Uczyłam się systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów, cierpliwości, konsekwencji, współpracy, planowania i usprawniania własnej pracy.
Patrząc na okoliczności oraz czas rozpoczęcia przeze mnie stażu, stwierdzam, iż opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego był zamierzeniem ambitnym, jednakże realizacja zadań była dla mnie bardzo dużym wyzwaniem i przysporzyła mi dużo radości, nowych doświadczeń i satysfakcji. Niestety, mimo wielu zaplanowanych zadań, które zostały przeze mnie zrealizowane, znalazły się i takie, których nie zrealizowałam. Należą do nich: opracowanie i wdrożenie programu koła zainteresowań oraz ukończenie kursu: „Sztuka prezentacji- POWER POINT. Nie odbieram jednak tej sytuacji jako swej porażki, gdyż każdy plan rozwoju zawodowego jest dość ogólny i ramowy, a nauczyciel nie jest w stanie zaplanować wszystkich swoich zadań z góry na trzy lata.
Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły również niewątpliwe korzyści dla młodzieży i gimnazjum. Wdrożyłam nowe własne pomysły , które podniosły poziom pracy placówki, sprawiły radość uczniom.
Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, że działania moje były i są zauważane przez Panią Dyrektor, która zawsze czuwała, wspierała i w trudnych chwilach służyła cenną uwagą i radą.
Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, realizować zadania, których nie udało mi się wprowadzić podczas stażu.Wyświetleń: 2287


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.