AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Morawska, 2014-06-16
Turobin

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 UST.2 PKT. 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ
MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

I. Aktualizacja procedur awansu zawodowego nauczyciela .
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Sporządzenie sprawozdania z odbytego stażu.
5. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
II. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
1. Praca w szkolnym zespole wychowawczo-przedmiotowym.
III. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach kształcenia.
1. Udział w konferencjach metodycznych.
2. Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach.
3. Samokształcenie.
4. Poszerzenie bazy dydaktycznej pracowni językowej.
IV. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów z języka angielskiego
1. Opracowanie regulaminów i konkursów
2. Przeprowadzenie szkolnych konkursów z języka angielskiego
3. Praca w komisjach konkursowych.
4. Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych jak i między -szkolnych
V. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych
1. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych.
VI .Organizowanie imprez szkolnych
1. Organizowanie „Dnia Europejskiego”
2. Organizowanie „Dnia Szkoły bez Przemocy”


§ 8 UST. 2 PKT. 2
WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

I. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
1. Zajęcia dydaktyczne dla uczniów w pracowni informatycznej.
2. Wypisywanie świadectw oraz opracowywanie dyplomów i wyróżnień.
II. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
1. Opracowanie pomocy dydaktycznych;
2. Pisanie scenariuszy lekcji;
3. Opracowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek dla uczniów;
4. Przygotowywanie i opracowywanie konkursów z języka angielskiego.
III. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej.
1. Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych.
2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
IV. Publikacja materiałów w Internecie
1. Publikacja planu rozwoju zawodowego oraz wybranych materiałów w Internecie§ 8 UST. 2 PKT. 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.
I. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
1. Prowadzenie lekcji otwartych.
2. Udział w szkoleniach WDN i dzielenie się własnymi doświadczeniami z nauczycielami.
3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów- organizowanie wspólnych przedsięwzięć.
II. Dzielenie się wiedzą w ramach prac zespołu wychowawczo-przedmiotowego.
1. Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów w ramach prac zespołu wychowawczo-przedmiotowego
2. Wymiana doświadczeń.
3. Opracowanie referatów na zebrania zespołu
III. Przygotowanie zestawów testów sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów szkoły.
1. Opracowanie testów.
2. Opracowywanie pomiarów osiągnięć uczniów oraz konstruowanie wniosków do dalszej pracy.


§ 8 UST. 2 PKT. 4 A
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH.
I. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela-wychowawcy przewidzianych programem profilaktycznym i wychowawczym szkoły oraz planem wychowawczym klasy.
1. Stworzenie planu wychowawczego klasy i jego realizacja.
2. Kontakty z pedagogiem szkolnym i nauczycielami uczącymi.
3. Rozmowy z wychowankami, rodzicami opiekunami prawnymi.
4. Obserwacja uczniów na terenie klasy i szkoły.
5. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
II. Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu koła języka angielskiego/zajęć wyrównawczych realizowanych na zajęciach dodatkowych
1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
2. Opracowanie programu.
3. Ewaluacja programu.
III. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, profilaktyki oraz ograniczenia absencji uczniów.
1. Realizowanie Planu Wychowawczego szkoły
2. Pełnienie funkcji Szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
3. Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu „Jestem bezpieczny”


§ 8 UST. 2 PKT. 4 C
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.
I. Prowadzenie dodatkowych zajęć poszerzających lub uzupełniających wiedzę uczniów.
1. Opracowanie programu zajęć dydaktycznych dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
2. Opracowanie materiału nauczania;
3. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
II. ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH, WYJŚĆ.
1. Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek klasowych i szkolnych.
III. TOCZENIE OPIEKĄ UCZNIA ZDOLNEGO.
1. Umożliwienie udziału w konkursach, zajęciach pozalekcyjnych.
2. Przygotowanie uczniów do konkursów.
3. Organizacja konkursów.
§ 8 UST. 2 PKT. 4 E
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.

I.Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły
1.Współpraca z samorządem uczniowskim, biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym.
II. Organizowanie zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących
Organizowanie oraz udział w zbiórkach funduszy.
III. Organizowanie oraz udział w zbiórkach funduszy.
1. Kontaktowanie uczniów z Poradnią bądź uzupełnianie dokumentacji uczniów z
zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem o dysleksję;
2. Wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem;
3. Korzystanie z porad pracowników Poradni w sprawach dotyczących uczniów.
IV. Współpraca z samorządem lokalnym i Komendą Policji
1. Pozyskanie środków na nagrody dla uczniów za uczestnictwo w konkursach.
2. Spotkania z policjantem.

§ 8 UST. 2 PKT. 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY.

I. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnego i wychowawczych.
1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
2. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
3. Opis i analiza problemów edukacyjnych i wychowawczych.
4. Ankiety dla rodziców i uczniów.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 517


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.