AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Krynicka, 2014-06-12
Suwałki

Edukacja europejska, Różne

Wpływ programów Unii Europejskiej na podnoszenie jakości pracy placówek oświatowych na podstawie projektu „Razem w dorosłość”, realizowanym w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach

- n +

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I WSPARCIE UDZIELANE OŚWIACIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 -2013
1.1 Opis priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionie …......................... 4
ROZDZIAŁ II SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 1
W SUWAŁKACH JAKO REALIZATOR PROJEKTÓW FINANSOWANYCH
Z POZYSKIWANYCH DOTACJI
2.1 Charakterystyka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach 2.2 Doświadczenie SOSW nr 1 w Suwałkach w realizacji projektów z pozyskiwanych
dotacji
2.3 Program rozwojowy Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz jej powiązanie z realizowanym projektem „Razem w dorosłość”
ROZDZIAŁ III PROJEKT „RAZEM W DOROSŁOŚĆ” REALIZOWANY
W RAMACH PO KL W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM NR 1
W SUWAŁKACH ORAZ JEGO WPŁYW NA PODNOSZENIE JAKOŚCI PRACY
3.1 Charakterystyka projektu „Razem w dorosłość”
3.2 Wpływ realizowanego projektu na podniesienie atrakcyjności i jakości oferty
edukacyjnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW nr 1 Suwałkach
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA


WSTĘP

Wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. otworzyło dostęp do ogromnych środków finansowych rozdysponowywanych w ramach funduszy unijnych z przeznaczeniem na szeroko pojęty rozwój m.in. w zakresie infrastruktury, kultury, edukacji. Jednym
z funduszy jest Europejski Fundusz Społeczny, z którego środków realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL). Celem tego programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich m.in. poprzez podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa. Do osiągnięcia tego celu służy realizacja działań w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, którego istotnym elementem są programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych. Realizacja w szkołach programów rozwojowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej ma ogromny wpływ na ich ofertę edukacyjną. W przypadku szkół zawodowych oprócz realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wspierana jest współpraca szkół z pracodawcami poprzez organizowanie staży i praktyk w zakładach pracy, modernizacja oferty edukacyjnej poprzez dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz wyposażanie szkół
w nowoczesne materiały dydaktyczne.
Celem niniejszej pracy jest ukazanie wpływu programów Unii Europejskiej na podniesienie jakości pracy placówek oświatowych, na przykładzie projektu „Razem
w dorosłość”, realizowanym w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania będzie związek pomiędzy realizowanym projektem a programem rozwoju szkoły, wpływającym na podniesienie atrakcyjności i jakość oferty edukacyjnej.
Praca skonstruowana jest z trzech części. Pierwsza część zawiera opis Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wyodrębniłam w niej Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie w ramach, którego udzielane jest wsparcie placówkom oświatowym. W kolejnej części pracy scharakteryzowałam Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1w Suwałkach oraz jego doświadczenie w realizowaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Część trzecia pracy zawiera próbę ukazania wpływu projektu „Razem w dorosłość” na podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW nr 1 w Suwałkach.


ROZDZIAŁ I
WSPARCIE UDZIELANE OŚWIACIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013
1.1 Opis priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionie
Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost zatrudnienia
i spójności społecznej. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.
PO KL obejmuje wsparciem następujące obszary: zatrudnienie, integrację społeczną, promocję postaw zdrowotnych wśród pracowników oraz edukację. W ramach priorytetów edukacyjnych realizowane jest wsparcie na rzecz modernizacji i wdrażania w systemie edukacji reform, ukierunkowanych na podwyższanie jakości i efektywności kształcenia, odpowiadających warunkom gospodarki opartej na wiedzy. Działania podjęte w tym obszarze mają przyczyniać się do: doskonalenia programów nauczania, uzupełniać je o elementy innowacyjne, efektywnego zarządzania systemem edukacji, wyrównywaniem szans edukacyjnych na wszystkich etapach kształcenia oraz podnoszenia jakości usług.
Priorytet IX wdrażany jest regionalnie przez samorządy w każdym województwie.
W ramach tego priorytetu realizowane są projekty rozwojowe szkół i placówek oświatowych w poszczególnych województwach, które obejmują zajęcia dodatkowe: pozaszkolne
i pozalekcyjne. Celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, natomiast drugi istotny cel to rozwijanie kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania.
W okresie rozliczeniowym 2007–2013 w ramach tego priorytetu,
w poszczególnych województwach realizowane są projekty ukierunkowane na:
- upowszechnienie edukacji przedszkolnej, szczególnie na obszarach wiejskich,
- wsparcie programów rozwojowych szkół, w tym m.in. obejmujących dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne,
- programy skierowane do osób dorosłych , które umożliwiają uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji, a także usługi doradcze i informacyjne w zakresie kształcenia ustawicznego,
- wsparcie stypendialne dla najzdolniejszych uczniów z rodzin najuboższych,
- modernizacja kształcenia zawodowego wraz z dostosowaniem do potrzeb rynku pracy
w skali regionu,
- studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli.
Istotnym elementem polityki wyrównywania szans edukacyjnych podczas realizacji programów rozwojowych jest wzmocnieniem działań instytucji oświatowych, ukierunkowanych na pomoc uczniom, którzy ze względu na czynniki ekonomiczne oraz społeczne bądź kulturowe nie funkcjonują prawidłowo w systemie oświaty.
Priorytet IX Rozwój Wykształceni i Kompetencji w Regionie skierowany jest do instytucji realizujących kształcenie, mający na celu stworzenie równych szans poprzez upowszechnianie edukacji przedszkolnej i kształcenia ustawicznego. Jest odpowiedzią na problem nierównego dostępu do edukacji, problemu wykluczenia społecznego poprzez likwidację zjawiska wewnętrznej segregacji uczniów w szkołach.
Istotnym elementem tego priorytetu mają być programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, które obejmują m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, z jednej strony stanowiące instrument wyrównywania szans edukacyjnych uczniów napotykających się z różnych przyczyn na problemy edukacyjne, zaś z drugiej strony wzmacniające znaczenie kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania. Programy rozwojowe będą silnie ukierunkowane na dostosowywanie kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy, a także przygotowanie uczniów do funkcjonowania
w nim.
W tym obszarze szczególny nacisk położony jest na szkolnictwo zawodowe, które pomimo sygnałów płynących z rynku pracy, cieszy się znacznie niższą atrakcyjnością
i jakością nauczania, niż kształcenie ogólne. W ramach szkolnictwa zawodowego oprócz w/w instrumentów wsparcia wspierana będzie również współpraca szkół z pracodawcami, co przyczyni się do wzmocnienia nauczania praktycznego m.in. poprzez staże i praktyki odbywane u pracodawców, a co za tym idzie wyposażenie absolwentów w praktyczne umiejętności wymagane na rynku pracy. Wspierana jest także modernizacja oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego zarówno poprzez dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy jaki i wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne.
Działania w obszarze edukacji wczesnoszkolnej w ramach IX priorytetu , to przede wszystkim identyfikacja i eliminowanie barier w dostępie do edukacji, to zapewnienie równego dostępu do nauki, to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej, przede wszystkim na obszarach wiejskich, tam gdzie edukacja jest upowszechniona niewystarczająco. Ponadto, szczególny nacisk zostanie położony na mechanizmy zapewnienia trwałości ośrodków przedszkolnych, które otrzymały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ważnym elementem tego priorytetu są instrumenty bezpośredniego wsparcia szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych
i technicznych) uczniów oraz słuchaczy szkół i placówek oświatowych, pochodzących
z rodzin najuboższych, poprzez dofinansowanie lokalnych oraz regionalnych programów pomocy stypendialnej. Efektem tych działań powinno być zwiększenie udziału osób objętych wsparciem w kształceniu na poziomie wyższym, zwłaszcza na kierunku studiów istotnych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
W ramach priorytetu IX zaplanowano działania służące zmniejszeniu nierówności
w jakości edukacji (kształcenia i szkolenia) na terenach miejskich i wiejskich. W tym celu będą realizowane projekty rozwojowe szkół i placówek oświatowych, wprowadzające nowy model pracy szkoły na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych uczniów, zwłaszcza
w zakresie matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych, m.in. poprze zajęcia pozalekcyjne oraz pozaszkolne. W konsekwencji zostaną zmniejszone dysproporcje w stopniu opanowania kompetencji kluczowych przez uczniów wewnątrz poszczególnych szkół oraz pomiędzy nimi, a także pomiędzy uczniami szkół wiejskich i miejskich. Nowy model zakłada poprawę sprawności zarządzania szkołą.
Niekorzystna sytuacja mieszkańców obszarów wiejskich spowodowała, że wsparciem objęte są inicjatywy lokalne właśnie tych obszarów. Proponowana pomoc to pomoc
w zakresie przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich, gdzie obecnie rozwój społeczno – gospodarczy koncentruje się w ośrodkach silniej zurbanizowanych. Wśród mieszkańców tych obszarów jest niska świadomość korzyści płynących z edukacji, niski poziom wykształcenia wynikający z utrudnionego dostępu do nauki.
Przewiduje się, że w ramach działań priorytetu IX, przy realizacji odpowiednich projektów, powinno się przyczyniać do osiągnięcia odpowiednich efektów określonych dla tego priorytetu:
1. Objęcia w ramach Priorytetu 20% dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczących
w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich.
2. Objęcia 1% osób w wieku 25-64 lata kształceniem ustawicznym w ramach priorytetu.
3. Wdrożenia przez 70% szkół podstawowych w każdym województwie projektów dotyczący indywidualizacji nauczania.
4. Wdrożenia przez 60% szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych), projektów rozwojowych obejmujących m.in. nowoczesny system zarządzania, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne (szkoły wiejski 80%, miejskie 42%).
5. Objęcia 50% szkół prowadzących kształcenie zawodowe programami rozwojowymi.
6. Zapewnienia współpracy z przedsiębiorstwami 75% szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które realizowały programy rozwojowe.
7. Zwiększenia do 11% odsetka nauczycieli podnoszących swoje kompetencje poprzez doskonalenie zawodowe w krótkich formach w ramach osi priorytetowej (w tym odsetka nauczycieli na obszarach wiejskich do 33%, a odsetka nauczycieli kształcenia zawodowego do 8%).


ROZDZIAŁ II
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 1 W SUWAŁKACH JAKO REALIZATOR PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z POZYSKIWANYCH DOTACJI
2.1 Charakterystyka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1
w Suwałkach
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach powstał w 1952 roku na ulicy Kamedulskiej jako Szkoła Podstawowa nr 3. W roku 1953 zmieniono nazwę na Państwowy Zakład Wychowawczy. Nazwała funkcjonowała do 1958 roku i od tej pory nazywa się Specjalny Ośrodek Szkolono – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach.
Obecnie Ośrodek jest placówką dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, a także z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Zapewnia wychowankom opiekę oraz warunki do nauki, wychowania, rewalidacji i rehabilitacji. W jego skład wchodzą: zespół rewalidacyjno – wychowawczy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, oddziały przedszkolne, Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum Nr 8, Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Internat. Aktualnie objętych opieką jest ok. 230 dzieci i młodzieży na różnych szczeblach edukacyjnych.
WIZJA
Korzystając z naszych kwalifikacji i doświadczeń, dążymy do stworzenia centrum edukacji
i pomocy dla dzieci i młodzieży oraz osób wspierających ich rozwój.
MISJA
Istniejemy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców i opiekunów. Chcemy dać naszym wychowankom szansę rozwoju na miarę ich możliwości. Pragniemy, aby każdy w placówce czuł się szczęśliwy i potrzeby.
Celem Ośrodka jest tworzenie właściwych warunków dla optymalnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz umożliwieniem im realizowania obowiązku szkolnego. Natomiast do zadań jego należy:
1) Zapewnianie uczniom wykształcenia ogólnego na poziomie wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
w dostępnym dla nich zakresie.
2) Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
3) Tworzenie odpowiednich warunków do nauki, rewalidacji, rehabilitacji, wychowania
i opieki.
4) Realizacja programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, odpowiednich dla danego rodzaju niepełnosprawności, stopnia upośledzenia umysłowego i etapu edukacyjnego, z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz zasad nauczania opisanych przez współczesne nauki społeczno – pedagogiczne.
5) Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów.
6) Opracowywanie i modyfikowanie indywidualnych programów edukacyjnych dla wszystkich uczniów określających zakres zintegrowanych działań nauczycieli
i specjalistów, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi
i możliwościami psychofizycznymi.
7) Wspomaganie rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności
i grup wsparcia.
8) Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem.
9) Przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia.
10) Prawidłowa organizacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
11) Kształcenie uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie przysposobienia do pracy.
12) Zapewnienie całodobowej opieki wychowankom internatu.
13) Współpraca ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania
i rozwiązywania trudnych problemów dydaktyczno – wychowawczych dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół.
14) Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci ,,Jesteśmy Razem”.
15) Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Praca w Ośrodku opiera się na całościowej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Chcąc zapewnić optymalny rozwój poziom funkcjonowania osobie niepełnosprawnej proponujemy m.in.: terapię logopedyczną, integrację sensoryczną, terapię behawioralną, arteterapię, metodę Ruchu Rozwijającego, dogoterapię, Metodę Dobrego Startu, hydroterapię, metodę komunikacji alternatywnej i wspomaganej oraz różnego rodzaju zajęcia: sportowe, rytmiczno- ruchowe, edukacyjne.
Przy Ośrodku funkcjonuje: Sekcja „Huragan” Olimpiad Specjalnych, grupa teatralna „Genesis”, grupa taneczno – wokalna ‘Wierzbinki”. Działalność naszej placówki promuje
i wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”. Stowarzyszenie jest współorganizatorem różnych imprez, szkoleń dla nauczycieli i rodziców oraz we współpracy realizuje projekty, dzięki którym wzbogacana jest baza Ośrodka.

2.2 Doświadczenie w realizacji projektów z pozyskiwanych dotacji
Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy nr 1 W Suwałkach jest placówką nowoczesną, która swój rozwój wspiera realizacją różnych projektów, pozyskując fundusze zarówno na unowocześnienie bazy jak i wcielanie w życie nowych inicjatyw edukacyjnych. W 2007 roku jako jedni z pierwszych w regionie opracowaliśmy i zrealizowaliśmy projekt „Jaćwingera” dotowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Granitowego „Równać Szanse” 2007”.
Następnym pomysłem sfinansowanym przez tą samą fundację był projekt „Dobre nastroje” i dotyczył zdrowego trybu Życia. Dzięki realizacji innego projektu PFRON – „Edukacja: w latach 2005-2008 pozyskaliśmy fundusze na modernizację bazy (m.in. winda, basen, sala gimnastyczna) i wyposażenie pracowni i sal terapeutycznych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
W roku szkolnym 2009 - 2010 zrealizowany został w Ośrodku projekt „Klucz do świata marzeń” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym projektu było tworzenie warunków dla wyrównywania szans edukacyjnych poprzez udzielenie rożnego wsparcia na rzecz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, geograficznym, ekonomicznym
i zdrowotnym utrudniające dostęp do edukacji. W ramach realizacji projektu uczestnicy objęci byli zajęciami grupowymi: plastycznymi, teatralnymi, dobrego startu, dogoterapii, medialno
- informatyczne oraz indywidualnymi: logopedyczne, bioeefecbecku.
W latach 2008-2010 Ośrodek realizował również projekty związane z profilaktyką zdrowotną dotowane przez Miejska Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Suwałkach. Działania skierowane były do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy i odbywały się pod nazwą „Dbam o zdrowie”. W trakcie realizacji tych projektów uczniowie zdobywali nową wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień, pierwszej pomocy i umiejętności organizowania czasu wolnego w sposób efektywny.
Niemieckie Stowarzyszenie CONDUCO z Drezna realizuje projekty dotyczące praw człowieka. Wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 1
w Suwałkach i Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” organizuje
polsko – niemieckie wymiany młodzieży dotyczące praw osób z niepełnosprawnością intelektualną. W roku 2010/2011 został zrealizowany projekt „Prawo do pracy. Prawo do współuczestnictwa. O prawie ludzi niepełnosprawnych intelektualnie do zajęcia i pracy jako możliwości integracji i partycypacji. Polsko – niemieckie spotkanie dla młodzieży”. Projekt ten w 2011 roku został nagrodzony przez niemiecką Fundację „Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość”. Jako jeden z najlepszych w Europie. Uczestnicy wraz z realizatorami osobiście odebrali nagrodę w Berlinie.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem CONDUCO zrealizowaliśmy również projekt „To, co zawsze chciałem powiedzieć i zrobić”, dotyczący prawa do wolności wypowiedzi osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy nabywali umiejętności związane z wyrażaniem swojego zdania i akceptowaniem różności u innych.
We wrześniu 2011 roku wspólnie zorganizowaliśmy „Polsko – niemieckie spotkanie na szczycie” w formie obozu wędrownego dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z Polski i Niemiec. Uczestnicy podczas obozu nabywali nowych umiejętności z zakresu samodzielności oraz pokonywaniu barier nie tylko związanych z trudami wędrowania ale również językowymi.
W grudniu 2011 roku w Dreźnie odbyło się spotkanie polskich i niemieckich pedagogów specjalnych oraz rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spotkanie dotyczyło dyskusji na temat inkluzji oraz przyszłości szkolnictwa specjalnego w Europie. Wizyty studyjne w szkołach specjalnych oraz zakładach pracy dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną w Dreźnie były okazją do wymiany informacji
i doświadczeń związanych z kształceniem oraz realizacją różnych projektów, dotyczących osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Od września 2011 roku Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy nr 1
w Suwałkach wraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” realizuje projekt „Szkoła marzeń” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania psychofizycznego i społecznego uczniów
w szkole i poza szkołą uczniów w Szkole Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 8 w SOSW nr 1 w Suwałkach. Prowadzone zajęcia ukierunkowane są na kształtowanie kompetencji kluczowych ze względu na duże deficyty występujące we wszystkich obszarach funkcjonowania. W szkole podstawowej i gimnazjum prowadzone są cztery rodzaje zajęć pozalekcyjnych: warsztaty umiejętności społecznych i komunikacyjnych – 11 grup, zajęcia techniczno – przyrodnicze, informatyczno – medialne, artystyczne. Wymienione zajęcia prowadzone są w oparciu o nowe programy, dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów.
Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy od września 2012 r. zakwalifikowali się do kolejnego projektu unijnego realizowanego przez Stowarzyszenie w partnerstwie
z Miastem Suwałki pod nazwą „Razem w dorosłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Jego celem jest rozwinięcie kompetencji kluczowych i zawodowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW nr 1 w Suwałkach.
Od września 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 1 realizowany jest projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
- Miasto Suwałki” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-3013, Priorytet IX Rozwój kształcenia
i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu prowadzone są zajęcia autoterapeutyczne, prowadzone metodą Dobrego Startu, ekologiczno – przyrodnicze, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego.
Dzięki środkom pozyskiwanym z różnych projektów Ośrodek Szkolno
– Wychowawczy nr 1 w Suwałkach jest placówką nowocześnie wyposażoną, dającą uczniom i wychowankom równe szanse bycia pełnowartościowymi obywatelami w pełnej integracji ze społeczeństwem.
2.3 Program rozwojowy Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz jej powiązanie
z realizowanym projektem „Razem w dorosłość”
Szkoła Przysposabiająca do Pracy powstała w 2005 roku przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Jest 3 - letnią szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym
i z niepełnosprawnością sprzężoną. Aktualnie uczy się w niej 37 uczniów w wieku od 16 do 24 roku życia. Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych, do samodzielności i aktywności w życiu dorosłym na miarę indywidualnych możliwości, w tym także do podjęcia pracy.
Nadrzędne cele Szkoły Przysposabiającej do Pracy:
1. Rozwijanie i usprawnianie kompetencji komunikacyjnych uczniów z przestrzeganiem zasad społecznie akceptowanych w grupie i środowisku.
2. Tworzenie bezpiecznych warunków do rozwijania samodzielności i inicjatywy uczniów.
3. Stwarzanie szans na doskonalenie rozwoju społecznego i świadomości praw
i obowiązków.
4. Budowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej.
5. Kształtowanie umiejętności prowadzenia zdrowego stylu życia z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Absolwent Szkoły Przysposabiającej do Pracy, niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną :
1. Akceptuje sam siebie, ma świadomość swojej niepełnosprawności, samodzielnie podejmuje decyzje i rozwiązuje problemy.
2. Nawiązuje pozytywne relacje z ludźmi, także przeciwnej płci.
3. Akceptuje psychiczne, fizyczne i społeczne atrybuty dorosłości.
4. Dba o własne zdrowie i zna czynniki zagrażające zdrowiu oraz sposoby unikania zagrożeń.
5. Umie poszukiwać pomocy w sytuacjach zagrożenia.
6. Zna i rozumie prawa obywatelskie.
7. Samodzielnie uczestniczy w kultywowaniu tradycji miasta, regionu, państwa.
8. Potrafi określić swoje możliwości i ograniczenia.
9. Wykazuje prawidłową postawę wobec pracy.
10. Przejawia aktywność w dorosłym życiu.
11. Samodzielnie organizuje wypoczynek i czas wolny.
12. Przejawia zachowania prorodzinne i prospołeczne.
13. Zna i przestrzega zasady BHP.
Nauka jest dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów, opracowanych
w indywidualnych programach nauczania dla każdego ucznia i obejmuje:
1. Kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
i nabywanie nowych umiejętności.
2. Przysposobienie do pracy rozumiane jako:
 kształtowanie właściwych postaw wobec pracy,
 przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy,
 poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą,
 uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych
i pomocniczych,
 opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy,
 przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy
na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.
3. Zajęcia indywidualne – rewalidacyjne i rehabilitacyjne.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, którą objęci są wszyscy uczniowie. W ramach udzielanej pomocy odbywają się zespoły do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Zespoły wypracowują Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne, dokonują wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów oraz podejmują działania rozwiązujące problemy wychowawcze.
Od wielu lat w naszej szkole funkcjonują pracownie specjalistyczne, które pozwalają na utrwalanie i zdobywanie nowych umiejętności praktycznych, niezbędnych w życiu dorosłym i zawodowym naszych uczniów:
1. Pracownia ceramiczna i wikliniarska, w której uczniowie zapoznają się z technologią
i różnorodnymi możliwościami przetwarzania i wypalania gliny, wyplatania z wikliny oraz rozwijają sprawność manualną poprzez lepienie i modelowanie w glinie.
2. Pracownia obsługi biura, tu uczniowie wykonują usługi na rzecz koleżanek
i kolegów oraz nauczycieli. Kopiują pomoce dydaktyczne, przepisują dokumenty, piszą ogłoszenia, drukują zdjęcia, laminują i bindują. W ciągu ostatnich lat większość urządzeń
w pracowni zostało wymienionych lub zmodernizowanych. Pracownia wyposażona jest
w nowoczesny sprzęt biurowy.
3. Pracownia konserwatorska i stolarska, przygotowuje uczniów do posługiwania się prostymi narzędziami do obróbki drewna i metalu, wytwarzania prostych przedmiotów
z drewna i metalu, wykonywania prac remontowo - naprawczych na terenie szkoły.
4. Pracownia sporządzania i wydawania posiłków, gdzie uczniowie zdobywają umiejętności obsługi podstawowego sprzętu kuchennego, sporządzania i wydawania prostych posiłków oraz robienia zakupów.
5. Pracownia uprawy roślin i hodowli zwierząt, tu uczniowie poznają zasady pielęgnacji roślin doniczkowych, rozmnażają je i prowadzą swoje uprawy. Uczą się pielęgnacji zwierząt, poznają ich wymagania życiowe, sposób odżywiania.
6. Pracownia gospodarstwa domowego, w której uczniowie nabywają i doskonalą umiejętności przydatne w pracy i niezbędne w życiu codziennym typu sprzątanie, pranie, prasowanie.
W szkole działa Sekcja „Huragan” Olimpiad Specjalnych. Uczniowie systematycznie przygotowują się do zawodów sportowych: szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich
a nawet międzynarodowych. Jesteśmy też organizatorami Podlaskiego Mitingu
w narciarstwie biegowym, organizowanym w Szelmencie. Również uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach teatralnych. Obecnie działa grupa „Genesis”.
Realizacja projektu „Razem w dorosłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 podnosi atrakcyjność i jakość pracy w szkole przysposabiającej do pracy. Cele i zadania szkoły są ściśle związane i zawarte w projekcie. Planowane działania projektowe wpisują się
w program rozwojowy szkoły, są dużym wsparciem odpowiadającym na jej potrzeby . Jednak ich formy i sposoby realizacji są bardziej atrakcyjne i nowe. Dają inne możliwości
i rozwiązania. Nastawione są na przygotowanie ucznia do pracy na wolnym rynku
i funkcjonowanie w społeczeństwie.
Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, bieżące monitorowanie postępów uczniów oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnej oceny postępów przyczyni się do realizacji projektu rozwoju szkoły, podniesie atrakcyjność i jakość oferty edukacyjnej. Dzięki funduszom z projektu doposażona została baza szkoły oraz zakupiono dodatkowe pomoce dydaktyczne i papiernicze. Projekt stwarza większe szanse na zatrudnienie absolwentów naszej szkoły w zakładach pracy chronionej lub na samodzielnych stanowiskach. Uczniowie mają bezpośredni kontakt z pracodawcami, poprzez odbywane praktyki poza szkołą. W ten sposób mogą wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce oraz zdobywać i rozwijać nowe kompetencje kluczowe z naciskiem na zawodowe.
Oferta zajęć dodatkowych jest rozwinięta i realizowana w oparciu o nowe programy dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Celem tych zajęć jest m.in. wzrost kompetencji kluczowych u uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji niezbędnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy.
Modernizacja bazy szkoły oraz doposażenie jej w nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne w ramach otrzymanego wsparcia, pomogą w realizacji zadań statutowych po zakończeniu realizacji projektu.

ROZDZIAŁ III

PROJEKT „RAZEM W DOROSŁOŚĆ” REALIZOWANY W RAMACH PO KL W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM NR 1 W SUWAŁKACH ORAZ JEGO WPŁYW NA PODNOSZENIE JAKOŚCI PRACY

3.1 Charakterystyka projektu „Razem w dorosłość”

Projekt „Razem w dorosłość” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Zakładany czas realizacji to wrzesień 2012 – maj 2014. Problemem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu jest brak szans na zatrudnienie 14 niepełnosprawnych uczennic
i 28 niepełnosprawnych uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW nr 1
w Suwałkach. Problem wynika z kilku powodów. Pierwszym z nich jest nieskuteczne kształcenie w zakresie przysposobienia do pracy. Model kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym z „góry nastawiony” jest na niskie możliwości osób z głębszą niepełnosprawnością. Program zakłada bardzo indywidualne podejście do każdego ucznia, ale nie zakłada nauki zawodu, a raczej przygotowanie do życia. Szkoła nie stwarza możliwości kształcenia w danym zawodzie. Absolwenci, którzy mogliby samodzielnie funkcjonować oraz pracować nie zostają do pracy przygotowani. Inny problem, to fakt, że szkoła ma funkcję bardziej ochronną (wysoko rozwinięta), nastawiona jest na pomaganie niż wymaganie czy uczenie. Mało efektywne uczenie, to małe postępy w edukacji, przede wszystkim niski przyrost umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, nabycie których jest niezbędne do satysfakcjonującego dorosłego życia, przede wszystkim w zakresie aktywności zawodowej. Uczniowie charakteryzują się niskim poziomem funkcjonowania psychofizycznego i społecznego, niską motywacją do działania, są mało samodzielni, brak zdolności do uczenia się, wielu z nich charakteryzuje się wyuczoną bezradnością i ciągłym oczekiwaniem na pomoc innych osób. Mają niskie poczucie własnej wartości, nie znają swoich predyspozycji zawodowych, nie potrafią szukać pracy, dokonać autoprezentacji, nie posiadają żadnej wiedzy o rynku pracy.
Głównym celem projektu „Razem w dorosłość” jest rozwinięcie kompetencji kluczowych i zawodowych oraz zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie 10 uczennic i 14 uczniów niepełnosprawnych Szkoły Przysposabiającej do Pracy w czasie projektu.

Cele szczegółowe projektu:
1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości 10 uczennic i 14 uczniów niepełnosprawnych Szkoły Przysposabiającej do Pracy w czasie trwania projektu.
2. Wzrost kompetencji kluczowych z uwzględnieniem kompetencji niezbędnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy u 10 uczennic i 14 uczniów niepełnosprawnych Szkoły Przysposabiającej do Pracy w czasie trwania projektu.
3. Poprawa atrakcyjności i jakości kształcenia 10 uczennic i 14 uczniów niepełnosprawnych Szkoły Przysposabiającej do Pracy w czasie trwania projektu.
Grupa docelowa projektu to 10 uczennic i 14 uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Liczba uczestników została zaplanowana na podstawie analizy ilu uczniów będzie kontynuowało naukę w szkole przez dwa lata trwania projektu, dla osiągnięcia założonych celów. Uczestnicy projektu to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, autyzmem i ruchową. Charakteryzują się one istotnie niższym funkcjonowaniem psychospołecznym. Mają problemy z uczeniem się, samodzielnością, kreatywnością, określaniem własnej tożsamości. Odznaczają się niską motywacją do działania i często są „uzależnione od pomagania”. Osoby te na ogół są samodzielne w samoobsłudze, mogą wykonywać proste prace. Rozumieją sytuacje społeczne, na ogół potrafią wyrazić swoje potrzeby, porozumiewać się i współpracować z innymi. Wymagają bardzo dostosowanego do ich potrzeb i możliwości modelu kształcenia, szczególnie opartego na praktycznym działaniu, atrakcyjnego i zróżnicowanego.
Wybór takiej grupy docelowej jest podyktowany faktem, że stanowi ona grupę najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, a uczniowie ci posiadają potencjalne możliwości do samodzielnego życia i pracy, które bez odpowiedniego wsparcia (właśnie działaniom projektowym) nie zostaną wykorzystane. Kryterium kwalifikacji udziału
w projekcie jest: chęć udziału w zajęciach, predyspozycje zawodowe do zawodu kucharz
i stolarz, możliwość uczestnictwa w projekcie przez dwa lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014 w projekcie, opinia nauczycieli.
Oczekiwania i potrzeby uczennic i uczniów poznaliśmy poprzez przeprowadzenie wywiadu zbiorowego w październiku 2011 roku. Najczęściej zgłaszana potrzebą jest zgłaszanie zdobycia takich umiejętności, które umożliwią uczestnictwo w życiu społecznym
i zawodowym. Wszystkie te umiejętności zawierają się w kompetencjach kluczowych, które w bardzo niskim stopniu są przyswojone przez osoby stanowiące grupę docelową. Większość uczniów chce uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, które są bardzo zainteresowane odbywaniem praktyk.
Zadania realizowane w ramach projektu „Razem w dorosłość”.
1. Organizacja dodatkowych zajęć. Zajęcia te ukierunkowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych. Będą one prowadzone na podstawie innowacyjnych programów, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczennic i uczniów. Dzięki ciekawej formule oraz efektywnej organizacji polegającej na pracy dwóch nauczycieli z małą grupą osób nastąpi wzrost motywacji do nauki. Zaplanowano następujące zajęcia dodatkowe:
- warsztaty kształtujące kreatywność i przedsiębiorczość; Zajęciami objęci są wszyscy uczestnicy projektu. Odbywają się one w 4 grupach liczących po 6 uczniów, podobnie funkcjonujących. Czas trwania zajęć dwie godziny dydaktyczne. Zajęcia ukierunkowane są na kształtowanie wśród uczniów postaw kreatywnych i przedsiębiorczych oraz efektywnej pracy w grupie. Będą wspierać otwartość oraz motywacje do pracy a tym samym wzmacniać przynależność do społeczeństwa. W ramach zajęć będą realizowane programy doradztwa edukacyjno - zawodowego. Ramowy program zajęć zawiera: określanie swoich mocnych
i słabych stron, asertywność, poznanie swoich predyspozycji zawodowych, komunikacja interpersonalna, gospodarstwa domowe – wydatki, dochody, inwestowanie własnych pieniędzy, przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy, prawo do pracy osób
z niepełnosprawnością.
- zajęcia techniczne – witraż; Zajęcia odbywają się w jednej grupie liczącej 6 uczniów przez jeden rok. W następnym roku grupa ta będzie miała zajęcia medialno – informatyczne. Program ramowy zajęć zawiera: cięcie szkła, możliwość i zasady używania narzędzi, projektowanie i dobór szkła, malowanie szkła, projektowanie lamp, obrazów, lampek, szkatułek, jak zrobić witraż.
- zajęcia techniczne wikliniarstwo i ceramika; zajęcia odbywają się w jednej grupie liczącej
6 uczniów. Program ramowy zajęć zawiera: zajęcia plecionkarskie – różne sploty, sposoby połączeń plecionkarskich, formy plastyczne płaskie i przestrzenne, wykonanie różnych form artystycznych, przedmioty użytkowe z wikliny, wyrabianie gliny i techniki lepienia, wypalanie gliny, szkliwienie i ozdabianie różnych przedmiotów artystycznych i użytkowych
z gliny.
- zajęcia technologii informacyjnej; zajęcia odbywają się w dwóch grupach liczących po
6 uczniów. program ramowy zajęć zawiera: projektowanie dokumentów, tworzenie prezentacji, posługiwanie się nowoczesnym sprzętem audiowizualnym, pozyskiwanie informacji
z Internetu, wykorzystanie komputera do komunikacji reklamy, cykl „Prawa osób niepełnosprawnych”.
2. Organizacja dwóch wycieczek edukacyjnych. Program wyjazdów przewiduje zwiedzanie wystaw i muzeów techniki, ginących zawodów oraz wyjście do teatru.
3. Kształcenie w zakresie przysposobienia do pracy. Opracowano program szkoły przysposabiającej do pracy oparty na kształceniu w zawodach: kucharz i stolarz. Niepełnosprawni uczniowie intelektualnie nie są w stanie zrealizować programu szkoły zawodowej, dlatego też przystosowaliśmy kształcenie do ich potrzeb. Dwunastu uczniów ma możliwość pogłębienia zdobytych w szkole umiejętności i nauki w warunkach otwartego rynku pracy, ponieważ odbywają praktyki u suwalskich przedsiębiorców. Praktyki odbywają się w blokach 5 godzinnych. W związku z tym , iż uczniowie upośledzeni wymagają innej organizacji praktyk, to oprócz osoby odpowiedzialnej za praktyki w przedsiębiorstwie,
z każdą grupą będzie pracował nauczyciel z kwalifikacjami do nauczania w szkole specjalnej. Także został zaplanowany kierownik praktyk, ponieważ jest to działanie zupełnie nowe
w szkole ponadgimnazjalnej w SOSW nr 1 w Suwałkach, jak i na rynku pracy.
4. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu oceny postępów. Do opracowania oceny zostali zatrudnieni specjaliści z doświadczeniem w kształceniu i diagnozowaniu potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Program będzie zawierał diagnozę funkcjonowania we wszystkich kompetencjach kluczowych i ocenę umiejętności związanych z pracą
i przedmiotem przysposobienie do pracy. W celu usprawnienia procesu postępów uczniów, zaplanowaliśmy, że będzie to program komputerowy. Po opracowaniu zostanie wdrożony wszystkim uczniom. Opracowanie programu przewidujemy do końca 2013, a wdrożenie do końca maja 2014 roku.
Zakładane rezultaty:
 realizacja projektu rozwojowego szkoły poprzez: realizację zajęć pozalekcyjnych, nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych,
 wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania związanego z bieżącym monitorowaniem postępów uczniów,
 stworzenie innowacyjnego programu do oceny postępów,
 wzmacnianie i podnoszenie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkoły przysposabiającej do pracy,
 prowadzenie praktyk zawodowych.
Realizacja projektu „Razem w dorosłość” w Szkole Przysposabiającej do Pracy
w Suwałkach jest dużą szansą na zminimalizowanie problemu, jakim jest niski procent zatrudnianych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3.2 Wpływ realizowanego projektu na podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW nr 1 Suwałkach

W oparciu o analizę dokumentacji projektowej oraz dokumentacji szkolnej, projekt „Razem w dorosłość” ma wpływ na podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkoły.
W zawiązku z realizowanym projektem 24 uczniów zostało objętych dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi. Dotychczas mogli oni uczestniczyć w zajęciach sportowych
i teatralnych. Aktualnie odbywają się również: warsztaty kształtujące kreatywność
i przedsiębiorczość, zajęcia techniczne – witraż i ceramika oraz wiklina, zajęcia z technologii informacyjnej. Uczestnicy podzieleni są na cztery grupy sześcioosobowe. Czynnikami wpływającymi na wzrost motywacji do nauki i podnoszenia atrakcyjności zajęć są: mała liczba uczniów, dwóch nauczycieli prowadzących warsztaty, programy dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Na bieżąco monitorowana jest frekwencja oraz ocena postępów uczniów. W związku z tym opracowany został arkusz oceny postępów dostosowany do rodzaju zajęć. Ocena dokonywana jest raz na 3 miesiące, co pozwala stwierdzić czy
u danego ucznia nastąpił wzrost kompetencji kluczowych. Jest to, nowy model zarządzania szkołą. Pozwala on na natychmiastowe podejmowanie działań w stosunku do uczniów,
u których nie następuje wzrost motywacji do nauki lub kompetencji kluczowych oraz tych, którzy mają niską frekwencję na zajęciach. Dodatkowo nauczyciele przygotowują konspekty do każdych zajęć. W ramach projektu zostały zakupione różnorodne, atrakcyjne, ciekawe
i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Różnorodność zajęć prowadzonych w oparciu o nowe programy połączone z atrakcyjnymi pomocami sprawiają, iż uczniowie chętnie w nich uczestniczą a ich motywacja do nauki wzrasta.
Kolejnym działaniem mającym wpływ na jakość oferty edukacyjnej oraz jej atrakcyjność są praktyki zawodowe realizowane w oparciu o lokalnych pracodawców. Bez wsparcia EFS-u nasza młodzież, jako jedyna grupa realizująca kształcenie ponadgimnazjalne, nie miałaby żadnych możliwości praktyk na otwartym rynku. Obecnie praktyki odbywa 12 uczniów w grupach trzyosobowych, w blokach pięciogodzinnych. Zakłady, które podjęły współpracę z naszą szkołą to: przedsiębiorstwo meblarskie „Meblet” oraz gastronomiczne „Logos”. Również w ramach tego działania, pracownia gastronomiczna została wyposażona
w profesjonalne meble oraz sprzęt. W projekcie przewidziano również zakup artykułów żywnościowych i dzięki temu młodzież ma możliwości utrwalania umiejętności zdobytych podczas praktyk.
Ważnym działaniem mającym wpływ na jakość oferty edukacyjnej jest opracowanie innowacyjnego programu do oceny postępów uczniów. Program zgodnie z założeniami programu, ma zawierać diagnozę funkcjonowania we wszystkich kompetencjach kluczowych i ocenę umiejętności związanych z pracą i przedmiotem przysposobieniem do pracy. W celu usprawnienia pracy ma to być program komputerowy. Po opracowaniu programu, wdrożymy go dla wszystkich uczniów. Planujemy program upowszechnić w inny szkołach przysposabiających do pracy. Z pomocą o upowszechnienie programu zwrócimy się o pomoc do Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Aktualnie pracuje zespół specjalistów
z doświadczeniem w kształceniu i diagnozowaniu potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
W dniach 13 – 14 czerwca 2013 roku organizowana jest wycieczka do Warszawy. Biorąc pod uwagę sytuację rodzinno - socjalną uczniów, dwudniowy wyjazd finansowany ze środków funduszu jest dużą atrakcją dla naszych uczniów. W niektórych przypadkach jest jedyną możliwością wyjazdu poza granice rodzinnego miasta. Przeżycia nowych doświadczeń oraz integracji ze społeczeństwem.
Działania prowadzone w ramach realizowanego projektu maja duży wpływ na poprawienie atrakcyjności oraz jakości oferty edukacyjnej. Wpisują się w program rozwojowy szkoły i są dużym wsparciem w jego realizacji.
PODSUMOWANIE
Przedmiotem niniejszej pracy był wpływ programów Unii Europejskiej
na podnoszenie jakości pracy placówek oświatowych. Praca miała na celu ukazanie wpływu projektu „Razem w dorosłość” na podnoszenie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1
w Suwałkach. Zmierzony cel udało się osiągnąć w zadowalającym stopniu.
Rola projektu „Razem w dorosłość” realizowanego w Szkole Przysposabiającej do Pracy w SOSW nr 1 w Suwałkach jest znacząca. Z jednej strony projekt stworzył możliwość wyposażenia szkoły w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni
w nowoczesne meble oraz profesjonalny sprzęt. Natomiast z drugiej strony umożliwił prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, odbywanie praktyk w zakładach pracy oraz wyjazdy edukacyjne. Wszystkie te działania niewątpliwie mają wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły oraz doskonale wpisują się w jej program rozwojowy.BIBLIOGRAFIA
M. Jas, K. Łysak, Poradnik beneficjenta, Fundusze unijne dla oświaty: Jak budować programy rozwojowe szkoły, by edukacja była skuteczna, przyjazna i nowoczesna?, Fundacja Fundusz Współpracy, październik 2009,
Program Rozwojowy Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW nr 1 w Suwałkach,
Program Wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach, lata 2011-2015,
Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach,
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, 1 czerwca 2010,
www.efes.gov.pl


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 592


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.