Katalog

JOANNA BOCZKOWSKA, 2014-06-12
łukowo

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Joanny Boczkowskiej
nauczyciela mianowanego języka niemieckiego
zatrudnionego w …………………….ubiegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego
czas stażu : 01.09.2011- 31.05.2014

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela ( ustawa , rozporządzenia , konsultacje z dyrektorem szkoły , rozmowy z nauczycielami )
VIII – X
2011
2.
Poznanie zasad i funkcjonowania i organizacji Szkoły
Analiza dokumentacji:
- Statut szkoły
- Szkolny system oceniania
-Przedmiotowy system oceniania
IX-X
3.
Dokumentowanie realizacji Planu rozwoju
Gromadzenie dokumentów :
- świadectwa
- zaświadczenia
- scenariusze
- zdjęcia
Na bieżąco
4.
Przygotowanie projektu sprawozdania
Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów , analiza , opis realizacji
V. 2014Zgodnie z brzmieniem § 8 Rozporządzenia Ministra edukacji narodowej i Sportu z dnia 1 Grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli planuję w okresie odbywania stażu zrealizować następujące zadania :

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

ZADANIE/ DZIAŁANIE

FORMY REALIZACJI

TERMIN


SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

I. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie metod i warsztatu pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( §8 ust.1 pkt 1 )

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły

- udział w szkoleniach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli
-udział w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa
- udział w szkoleniach organizowanych przez OKE


okres stażu
- zaświadczenia świadectwa ukończenia
-materiały szkoleniowe


2. Stosowanie technologii komputerowej w pracowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym

-wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji potrzebnej do awansu zawodowego

okres stażu

-przykłady opracowanych materiałów


3.Przygotowanie lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem komputera
przeprowadzenie lekcji języka niemieckiego w pracowni komputerowej

okres stażu

-konspekt lekcjiII. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
( §8 ust. 1 pkt 2 )

1. Wspomaganie w rozwoju uczniów uzdolnionych językowo
Pełnienie funkcji opiekuna koła języka niemieckiego
wdrożenie korespondencji uczniów w języku niemieckim poprzez Letternet
Przygotowanie uczniów uzdolnionych językowo do konkursów języka niemieckiego (wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych): ogólnopolski konkurs Deutschfreud,
Konkursy organizowane przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce :Konkurs Języka Niemieckiego , Konkurs Wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego,konkurs wiedzy o Niemczech i języku niemieckim, ogólnopolski konkurs Wiedzy o Niemczech i Języku Niemieckim
,, Niemcy -bez tajemnic ''

okres stażu
2.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
-Podniesienie poziomu kompetencji językowych uczniów: mówienia, słuchania, pisania i czytania
- dodatkowe zajęcia dla maturzystów
okres stażu

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

3.Rozwijanie bazy dydaktyczno- -przedmiotowej- systematyczne
doposażanie pracowni językowej, dbałość o wystrój klasowy
Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych poprzez współpracę z wydawnictwami
Wykonanie przez uczniów pomocy dydaktycznych :plansze gramatyczno- tematyczne do nauczania języka niemieckiego, plakaty, tablice poglądowe, uaktualnianie wystroju klasopracowni językowej i inne
plansze i napisy używane w metodach aktywnych.
Gromadzenie i kompletowanie materiałów związanych z komputerem, przydatnych w pracy nauczyciela germanisty, np. programów komputerowych
Doposażenie pracowni w bezpłatne książki, kasety i płyty CD, płyty DVD jako efekt współpracy z wydawnictwami
Okres stażu
Zdjęcia
Zgromadzone materiały


4.Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z innymi nauczycielami języków obcych wewnątrzszkolnej imprezy pt.: „ 26 września – Europejskim Dniem Języków Obcych”
1. Opracowanie scenariusza imprezy.
2. Włączenie Europejskiego Dnia Języków Obcych do kalendarza imprez szkolnych.
3. Przeprowadzenie imprezy.
4. Przygotowanie i zorganizowanie inicjatyw towarzyszących np.
-konkurs plastyczny: plakat pt. „ Języki kluczem do świata”
- konkurs o krajach Europejskich, których języka uczy się młodzież
IX 2012

IX 2013

Scenariusz imprezy
Kalendarz imprez szkolnych
Zdjęcia
Pisemne poświadczenie dyrektoraIII. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
( §8 ust. 1 pkt 3 )

1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.


-wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły

okres stażu

zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego


2.Udział w Dniu Nauczycieli języka Niemieckiego organizowanym prze Instytut Goethego w Warszawie
-spotkanie z nauczycielami z całej Polski, wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, spotkania z wydawnictwami zajmującymi się publikacjami do nauki języka niemieckiego, udział w warsztatach
Wrzesień 2011, 2012,2013
zaświadczenie

3. Samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.

-pogłębianie wiedzy i wdrażanie jej w podnoszeniu jakości pracy szkoły

Na bieżąco
-własne notatki


Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego :

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

ZADANIE/ DZIAŁANIE

FORMY REALIZACJI

TERMIN

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

I Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
( §8 ust.2 pkt 1)


-udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

Okres stażu
-potwierdzenie Dyrektora Szkoły
-materiały, notatki ze szkoleń


2.Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole

-udział w pracach komisji maturalnej
-udział w pracach komisji poprawkowej
-udział w pracach komisji konkursowej

Okres stażu
-potwierdzenie Dyrektora Szkoły
-protokoły z konkursów


3.Organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy

-organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych
-studiowanie fachowej literatury pedagogicznej oraz czasopism

okres stażu

teczki z materiałami do lekcji
-przykładowe testy


4. Doskonalenie umiejętności wychowawczych

-udział w zebraniach z rodzicami
-kontakt z rodzicami uczniów

na bieżąco

notatki

II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( §8 ust. 2 pkt 2

1. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem swojej pracy

-wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania testów, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych i planów dydaktycznych

Okres stażu
przykładowe testy
-przykładowe pomoce dydaktyczne


2. Korzystanie z różnych stron internetowych, encyklopedii multimedialnych w celu przygotowania materiałów dydaktycznych do lekcji

-korzystanie z różnorodnych stron internetowych, jak:
-www.men.gov.pl
-www.profesor.pl
-www.filo.edu. pl
-www.literka .pl -www.oke.warszawa.pl
i innych


Okres stażu
-przykłady opracowanych materiałów


3.Prowadzenie lekcji języka niemieckiego w pracowni komputerowej
1. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych, Internetu
Okres stażu-
w miarę możliwości
Scenariusze lekcji
III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
( §8 ust. 2 pkt 3 )

1.Przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej z języka niemieckiego z wykorzystaniem metody aktywnej.

1. Opracowanie konspektu zajęć.
2.Omówienie
3Wyciągnięcie wniosków
Raz w roku szkolnym
konspekty zajęć
wnioski

2. Własna publikacja w Internecie.

- znalezienie i wybór portalu internetowego, a następnie opublikowanie w nim planu rozwoju zawodowego

2011/2012
-wydruk publikacji ze strony internetowej


3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

-opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych wykorzystanych na lekcji innym nauczycielom

okres stażu

opracowane materiały dydaktyczne


4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, dział w lekcjach otwartych

-udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli
--dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniemokres stażu/wg potrzeb

-konspekty lekcji
-notatki


5. Opracowanie materiałów pomocniczych w przygotowaniu do matury z języka niemieckiego.

-opracowanie teczki z ćwiczeniami doskonalącymi sprawność mówienia, słuchania, czytania i pisania na maturze zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych
-przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej do wykorzystania przez innych nauczycieli oraz uczniów

I.2012


okres stażu
 

-poświadczenie z biblioteki szkolnej

IV. Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań
( §8 ust. 2 pkt 4 )
1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
( §8 ust. 2 pkt 4b

1.Ocenianie części zewnętrznej i wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

zgodnie z harmonogramem

okres stażu / maj i sierpień każdego roku wg potrzeb

-notatka

2.Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
( §8 ust. 2 pkt 4c

1. Udział uczniów w konkursach języka niemieckiego. Zainteresowanie i mobilizowanie uczniów do sprawdzania swoich

-udział w konkursach języka niemieckiego
-przygotowanie uczniów do udziału w konkursach

okres stażu/ wg potrzeb

fotografie
-dyplomy
-sprawozdania


2.Diagnozowanie potrzeb uczniów.

-ankietowanie

okres stażu

-wyniki i wnioski z ankiety


3.Opracowanie testów do badania osiągnięć uczniów z języka niemieckiego przed maturą.

opracowanie testów dla drugiej klasy liceum ogólnokształcącego i trzeciej klasy technikum
-analiza wyników i wyciągnięcie wniosków

okres stażu

-analiza wyników, wnioski
-przykładowy test


4.Opracowanie testów do badania osiągnięć uczniów po gimnazjum tzw sprawdzian na wejściu
-Opracowanie testów dla uczniów klas pierwszych
-analiza wyników i wyciągnięcie wniosków
Okres stażu
-analiza wyników i wyciągnięcie wniosków

5.Organizowanie konkursów na etapie szkolnym
1. Zorganizowanie na etapie szkolnym quizu o krajach niemieckojęzycznych
Okres stażu
-Gotowe egzemplarze konkursów
-Fotografie
-Poświadczenie dyrektora
IV .§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.1. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury pomoc w organizowaniu
imprez szkolnych (akademia)
- organizacja wycieczek dla uczniów

-pomoc w organizowaniu
imprez szkolnych (akademia)
- organizacja wycieczek dla uczniów

raz w roku
Potwierdzenie dyrektora

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym


- konsultacje z pedagogiem szkolnym dotyczące bieżących problemów
cały okres stażu

poświadczenie pedagoga3.Współpraca z podmiotami środowiska lokalnego oraz strukturami samorządowymi
Uczestnictwo w imprezach lokalnych i środowiskowych wspierającymi pracę szkoły, np. akcja „Sprzątanie świata”

Okres stażu
poświadczenie
V. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

( §8 ust. 2 pkt 5 )


1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych

-zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
-ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
-systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
-podsumowanie i wnioski


okres stażu

-opis i analiza dwóch przypadków -wnioski


2. Pogłębienie wiedzy na temat środowiska ucznia
1. Wywiady i rozmowy indywidualne z rodzicami
2. Stała współpraca wychowawcy z pedagogiem szkolnym
Przeprowadzenie ankiet odnośnie środowiska uczniów
Okres stażu
Przykładowe ankiety

Wyświetleń: 1689


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.