Katalog

Agnieszka Gryla, 2014-06-09
Wolbrom

Język angielski, Projekty edukacyjne

W jaki sposób podróżowanie wpływa na nasze wybory dotyczące nauki języków obcych? - projekt.

- n +

Cele operacyjne projektu:

Uczeń:

■ posługuje się słownictwem związanym z podróżowaniem;

■ potrafi stworzyć i zaprezentować ustnie i pisemnie własne wypowiedzi
w języku angielskim;

■ potrafi właściwie stosować czas Present Simple i stopniować ang. przymiotniki;
■ wzbogaca zasób słownictwa o wyrażenia związane z prezentowaniem wyników swojej pracy (np. I would like to present you..., as our picture shows..., we can observe...etc.)
■ gromadzi informacje o sposobach przeprowadzania sond ulicznych;
■ przygotowuje pytania ankietowe w oparciu o zebrane informacje;
■ poznaje, jak tworzy się wykresy w Excelu i potrafi sam taki wykonać;
■ wykonuje prezentację multimedialną;
■ potrafi przygotować wystawę;

Problemy szczegółowe (badawcze) do tematu projektu - driving questions:

■ Jakimi kryteriami kierują się Polacy wybierając kraj w celach turystycznych?
■ Które kraje cieszą się zainteresowaniem, a które są mało popularne?
■ W jakim stopniu języki, które są ,na topie' znajdują odzwierciedlenie w wyborach podróżniczych Polaków?

Zadania szczegółowe realizowane przez uczniów:

Zadanie 1: Zebranie informacji na podstawie ogólnej wiedzy uczniów.
Instrukcje dla uczniów:
■ Zastanówcie się, jakie czynniki są decydujące przy wyborze kraju w celach turystycznych.
■ Pomyślcie o krajach i językach cieszących się w Polsce zainteresowaniem.
Ilość uczniów realizujących instrukcje: 12 osób (ewentualnie praca w parach).
Wiedza zdobyta przez uczniów:
■ ogólna wiedza na temat preferencji podróżniczych Polaków i języków, które są modne.
Umiejętności zdobyte przez uczniów:
■ rozwijanie sprawności zintegrowanych poprzez branie udziału w dyskusji, komentowanie wypowiedzi innych, formułowanie i zapisanie wspólnych ustaleń;
■ umiejętność określania kryteriów wyboru;
■ umiejętność pracy w grupie;
Forma prezentacji przygotowanych przez uczniów materiałów:
■ Prezentacja wyników na forum grupy i dyskusja w języku angielskim.
Zadanie 2: Zebranie informacji o sondach ulicznych i tworzeniu pytań ankietowych.

Instrukcje dla uczniów:
■ Wyszukajcie w Internecie informacje o sposobach przeprowadzania wywiadów ulicznych.
■ Zapoznajcie się z wytycznymi dotyczącymi tworzenia pytań ankietowych.
■ Ustalcie, jak mają wyglądać pytania ankietowe, aby uzyskać interesujące nas informacje.

Ilość uczniów realizujących instrukcje: 12 osób.
Wiedza zdobyta przez uczniów:
■ informacje o sposobach przeprowadzania sond ulicznych oraz tworzeniu pytań ankietowych.
Umiejętności zdobyte przez uczniów:
■ rozumienie tekstu czytanego w języku angielskim;
■ umiejętność tworzenia pytań wykorzystywanych w ankietach ulicznych;
■ umiejętność współdziałania w grupie;
Forma prezentacji przygotowanych przez uczniów materiałów:
■ Prezentacja na forum grupy zebranych informacji w języku angielskim.

Po wykonaniu zadania 2 uczniowie dzielą się na 3 grupy ( A, B, C) realizujące zadania wynikające z pytań badawczych.

Grupa A
Zadanie 3: Przygotowanie prezentacji multimedialnej wraz z wykresem w Excelu z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wyborów podróżniczych Polaków.

Instrukcje dla uczniów:
■ Ułóżcie pytania ankietowe dotyczące tego, czym kierują się Polacy wybierając kraj w celach turystycznych.
■ Przeprowadźcie ankietę wśród mieszkańców.
■ Zebrane informacje przedstawcie w postaci wykresu w Excelu.
■ Uwzględnijcie specyfikę ankietowanych ( dorośli, dzieci, młodzież).
■ Przygotujcie krótki komentarz w formie ustnej w języku angielskim.
Ilość uczniów realizujących realizujących instrukcje: 3 osoby
Wiedza zdobyta przez uczniów:
■ poszerzenie słownictwa o wyrażenia związane z wywiadami ulicznymi i ankietami;
■ informacje na temat tworzenia pytań do ankiet;
■ informacje o tworzeniu wykresów w Excelu;
■ informacje, co uwzględnia się tworząc wykres

Umiejętności zdobyte przez uczniów:
■ umiejętność tworzenia ustnych i pisemnych wypowiedzi w języku angielskim;
■ zastosowanie w praktyce czasu Present Simple;
■ umiejętność układania pytań ankietowych;
■ umiejętność przeprowadzania sond ulicznych;
■ umiejętność wprowadzania danych, tworzenia wykresów różnego rodzaju w Excelu;
■ umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych;
■ umiejętność pracy w grupie.
Proponowana forma prezentacji przygotowanych przez uczniów materiałów:
Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem wykresów w Excelu i ustnego zaprezentowania w języku angielskim raportu końcowego.
Grupa B
Zadanie 3: Przygotowanie wystawy o krajach chętnie odwiedzanych przez Polaków.
Instrukcje dla uczniów:
■ Ułóżcie pytania ankietowe związane z tym, gdzie poza granicami, Polacy chętnie
spędzają czas, a gdzie nie lubią jeździć.
■ Przeprowadzcie ankietę wśród mieszkańców .
■ Uwzględnijcie specyfikę ankietowanych ( dorośli, dzieci, młodzież).
■ Zbierzcie informacje i ułóżcie hierarchię poczynając od kraju najciekawszego zdaniem Polaków.
■ Przygotujcie informacje o danym kraju w postaci krótkiej charakterystyki w języku angielskim.
■ Pomyślcie, jak w interesujący sposób, w postaci wystawy zaprezentować wyniki sondażu.
■ Stwórzcie wystawę prezentującą ulubione kraje Polaków.
■ Poinformujcie, dokąd Polacy nie lubią jeździć.
Ilość uczniów realizujących instrukcje: 5 osób
Wiedza zdobyta przez uczniów:
■ wzbogacenie słownictwa o wyrażenia związane z turystyką i atrakcjami turystycznymi;
■ poszerzenie słownictwa o wyrażenia związane z wywiadami ulicznymi i ankietami;
■ informacje na temat tworzenia pytań do ankiet;
■ informacje o preferencjach podróżniczych Polaków;
Umiejętności zdobyte przez uczniów:
■ umiejętność tworzenia ustnych i pisemnych wypowiedzi w języku angielskim;
■ zastosowanie w praktyce czasu Present Simple;
■ umiejętność układania pytań ankietowych;
■ umiejętność przeprowadzania sond ulicznych;
■ umiejętność klasyfikowania zdobytych wiadomości;
■ tworzenie wystaw i elementów, które im towarzyszą;
■ umiejętność pracy w grupie.

Proponowana forma prezentacji przygotowanych przez uczniów materiałów:
Wystawa ulubionych krajów wraz z krótkimi opisami. (Zaprezentowanie wystawy grupie projektowej, ale również podczas różnych uroczystości związanych z językami obcymi).

Grupa C
Zadanie 3: Zebranie informacji o ulubionych językach obcych wśród Polaków oraz stopniu trudności w nauce danego języka.

Instrukcje dla uczniów:
■ Ułóżcie pytania ankietowe na temat ulubionych języków Polaków.
■ Przeprowadźcie ankietę wśród mieszkańców.
■ Uwzględnijcie specyfikę ankietowanych ( dorośli, dzieci, młodzież).
■ Zbierzcie informacje i przygotujcie krótkie komentarze o ulubionych językach.
■ Napiszcie artykuł w języku angielskim do szkolnej gazety o wynikach sondy
i sprecyzujcie dlaczego dany język jest popularny.

Ilość uczniów realizujących instrukcje: 4 osoby
Wiedza zdobyta przez uczniów:
■ wzbogacenie słownictwa o wyrażenie związane z nauką języków obcych;
■ poszerzenie słownictwa o wyrażenia związane z wywiadami ulicznymi i ankietami;
■ informacje na temat tworzenia pytań do ankiet;
■ informacje o ulubionych językach obcych Polaków;
Umiejętności zdobyte przez uczniów:
■ umiejętność tworzenia ustnych i pisemnych wypowiedzi w języku angielskim;
■ zastosowanie w praktyce czasu Present Simple;
■ umiejętność układania pytań ankietowych;
■ umiejętność przeprowadzania sond ulicznych;
■ umiejętność komentowania na podstawie zebranych informacji;
■ umiejętność pracy w grupie.
Proponowana forma prezentacji przygotowanych przez uczniów materiałów:
Artykuł w języku angielskim w szkolnej gazecie oraz prezentacja tego artykułu na forum grupy.
Cała grupa projektowa

Zadanie 4: Przedstawienie przygotowanej prezentacji multimedialnej z wykresami, wystawy oraz artykułu o preferencjach podróżniczych Polaków i kryteriach, którymi się kierują. Wnioski o podobieństwach i ewentualnych różnicach w poglądach Polaków (kraje i języki).
Zaprezentujcie w wybranej formie wyniki swojej pracy.
Ilość uczniów realizujących instrukcje: 12 osób
Wiedza zdobyta przez uczniów:
■ ogólna wiedza na temat preferencji podróżniczych Polaków i języków, które są modne;
■ informacje o sposobach przeprowadzania sond ulicznych oraz tworzeniu pytań ankietowych;
■ poszerzenie słownictwa o wyrażenia związane z wywiadami ulicznymi i ankietami;
■ informacje na temat tworzenia pytań do ankiet;
■ informacje o tworzeniu wykresów w Excelu;
■ informacje, co uwzględnia się tworząc wykres;
■ wzbogacenie słownictwa o wyrażenia związane z turystyką i atrakcjami turystycznymi;
■ informacje o preferencjach podróżniczych Polaków;
■ wzbogacenie słownictwa o wyrażenie związane z nauką języków obcych;
■ informacje o ulubionych językach obcych Polaków.
Umiejętności zdobyte przez uczniów:
■ rozwijanie sprawności zintegrowanych poprzez branie udziału w dyskusji, komentowanie wypowiedzi innych, formułowanie i zapisanie wspólnych ustaleń;
■ umiejętność określania kryteriów wyboru;
■ rozumienie tekstu czytanego w języku angielskim;
■ umiejętność tworzenia pytań wykorzystywanych w ankietach ulicznych;
■ umiejętność tworzenia ustnych i pisemnych wypowiedzi w języku angielskim;
■ zastosowanie w praktyce czasu Present Simple;
■ umiejętność przeprowadzania sond ulicznych;
■ umiejętność wprowadzania danych, tworzenia wykresów różnego rodzaju w Excelu;
■ umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych;
■ umiejętność klasyfikowania zdobytych wiadomości;
■ tworzenie wystaw i elementów, które im towarzyszą;
■ umiejętność komentowania na podstawie zebranych informacji;
■ umiejętność pracy w grupie.
Wyświetleń: 512


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.