AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Strzębała, 2014-06-06
Radom

Zawodowe, Sprawozdania

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

- n +

EWALUACJA WEWNĘTRZNAProcesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
w sposób sprzyjający uczeniu się.


Cel ewaluacji:
Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone z uwzględnieniem zaleceń podstawy programowej, potrzeb uczniów i możliwości szkoły?


Zespół ewaluacji: Beata Strzębała

Źródła danych i narzędzia badawcze
Źródła danych
 protokoły RP,
 dzienniki lekcyjne,
 ankiety przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 wywiady z nauczycielami i dyrektorem szkoły,
 obserwacja szkoły.

Narzędzia badawcze:
 ankieta dla uczniów (zał. A1)
 ankieta dla nauczycieli (zał. A2)
 ankieta dla rodziców (zał. A3)

Pytania kluczowe

1. Czy procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej?
2. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane?
3. Czy ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy?
4. Czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się?
5. Czy w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów?
6. Czy wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjne?Na podstawie następującej dokumentacji:
 protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych,
 dzienników lekcyjnych,
 ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 wywiadów z nauczycielami,
 obserwacji szkoły,
stwierdza się, że:
1. Procesy edukacyjne są planowane i realizowane z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu realizacji wskazanych w podstawie programowej
Procesy edukacyjne są planowane i realizowane z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu realizacji wskazanych w podstawie programowej. Uwzględniają przy tym bazę i możliwości szkoły. Na podstawie tych zaleceń dokonuje się wyboru programów nauczania i podręczników oraz sporządza plany pracy. Plany pracy nauczycieli zawierają określenia celu prowadzonych zajęć w odniesieniu do podstawy programowej. Zdaniem nauczycieli zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej są przydatną wskazówką w nauczaniu.

2. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane
Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane. Corocznie ustalane są i zatwierdzane do realizacji plany pracy. Zasadniczymi elementami planu procesów edukacyjnych szkoły są zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań, uroczystości i konkursy, uroczystości z udziałem rodziców, spotkania z rodzicami, wycieczki, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty. Plany procesów edukacyjnych tworzy się na podstawie: programu wychowawczego, programu profilaktyki i programów nauczania wyrastających z podstawy programowej. Są to plany działań wychowawczych i profilaktycznych oraz plany wynikowe zajęć edukacyjnych znajdujące swe odzwierciedlenie w planowanych do realizacji zagadnieniach.
Programy nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowane są warunkach sprzyjającej i dobrze wyposażonej bazy lokalowej oraz pomocy dydaktycznych. Baza dydaktyczna uzupełniana jest przez nauczycieli, którzy samodzielnie przygotowują materiały dydaktyczne. Procesy edukacyjne są planowane również w opracowanych przez nauczycieli planach zajęć dodatkowych. Plany te zawierają cele edukacyjne, treści programowe.
Opracowany tygodniowy rozkład zajęć, 79% ankietowanych rodziców uważa, że jest tak ułożony, ze sprzyja uczeniu się, pozostali rodzice byli przeciwnego zdania. Uczniowie są zmęczeni ilościom zajęć dziennie.
Na początku każdego roku szkolnego ustalane są następujące plany pracy:
 imprezy i uroczystości szkolne,
 wycieczki szkolne,
 przydział czynności dodatkowych dla wszystkich nauczycieli,
 wnioski do pracy na dany rok szkolny;
 plan wychowawczy i profilaktyki z celami edukacyjnymi, jakie szkoła sobie stawia w danym roku szkolnym.
Plany te uwzględniają wnioski z monitoringu i analizy dokonywanych działań oraz ich efektów.
3. Czy ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy
Ocenianie uczniów daje im informacje o ich postępach w nauce. Informacje zwrotne przekazywane przez nauczycieli zawierają: wskazanie błędów, sposób ich poprawy, punktację, kryteria oceniania, mocne i słabe strony pracy. Rodzice uważają, że informacja o wynikach dziecka, uzyskana od nauczycieli pomaga mu się uczyć.
Na początku roku szkolnego przekazywana jest uczniom dokładna informacja o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o możliwości otrzymania wyższej oceny. Według nauczycieli zwiększa to aktywność uczniów oraz poczucie odpowiedzialności za proces uczenia się. Uczniowie wiedzą, co nauczyciele od nich wymagają, za co ich oceniają. Znają system nagród i kar. Wiedzą, że na koniec roku szkolnego można dostać jako nagrodę książkę za naukę. Rodzice są informowani, jakie postępy edukacyjne osiągają się ich dzieci podczas spotkań z wychowawcą, dni otwartych drzwi szkoły i rozmów indywidualnych.
Ocena zachowania uczniów odbywa się na bieżąco oraz semestralnie w odniesieniu do ustalonych pożądanych postaw społecznych na podstawie Szkolnego Systemu Oceniania.

4. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
W szkole procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Nauczyciele stosują różnorodne, często aktywizujące metody uczenia. Do dyspozycji nauczycieli i uczniów jest sprzęt audiowizualny stały i przenośny (odtwarzacze CD oraz DVD, telewizor, projektor z laptopem), pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Wszystko to pozwala na takie zorganizowanie procesów edukacyjnych, które będzie sprzyjało zróżnicowaniu metod nauczania. W szkole są dostosowane plany wynikowe do podstawy programowej i zalecanych warunków jej realizacji, oferty zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce oraz kół zainteresowań dla uczniów zdolnych i zainteresowanych poszerzaniem wiadomości.
Dla młodzieży organizuje się wycieczki, zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie mają możliwość skorzystania z pomocy nauczycieli, mogą uczestniczyć w kołach przedmiotowych i zajęciach wyrównawczych. Każdy uczeń może poprawić niską ocenę - jest stworzona taka możliwość. Nauczyciele stosują zróżnicowanie metody wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się, poprzez elastyczne wykorzystywanie różnych metod nauczania oraz pozytywne wzmacnianie uczniów. W szkole ma miejsce indywidualizacja pracy z uczniem. Organizacja zajęć sprzyja uczeniu się i wewnętrznej motywacji.

5. Czy w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów
W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów w celu podnoszenia jakości i efektywności kształcenia. Dokonywana jest analiza osiągnięć uczniów, analiza wyników nauczania i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych w kontekście całego oddziału i pojedynczych uczniów, analiza frekwencji poszczególnych klas i uczniów (wyniki klasyfikacji i promocji uczniów poszczególnych klas), kontrola dokumentacji. W szkole monitoruje się konkursy w których biorą udział uczniowie. W protokołach Rady Pedagogicznej zawarte są zapisy o osiągnięciach poszczególnych uczniów, analiza wyników poszczególnych klas i wyniki z poszczególnych przedmiotów.

6. Czy wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych?
W szkole ocenia się poziom wiedzy i umiejętności uczących się. Nauczyciele kontrolują efekty swojej pracy poprzez sprawdziany, karty pracy, odpowiedzi ustne, aktywność uczniów na zajęciach, prace domowe, prace dodatkowe, etc. Na podstawie wniosków z przeprowadzonej analizy wyników sprawdzianów prowadzane są zmiany w planach pracy i organizacji procesów edukacyjnych. Wnioski z monitoringu i analizy wdrażane są m. in. poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, modyfikacje planów dydaktycznych nauczycieli. Nauczyciele prowadzą analizę wyników monitoringu osiągnięć uczniów. Konsekwencją prowadzonego monitoringu są wdrażane wnioski przyczyniające się do podnoszenia jakości i efektywności uczenia się uczniów. Dzięki wnioskom z monitorowania osiągnięć uczniów, w celu zaspokojenia ich potrzeb oraz podniesienia poziomu nauczania wprowadzono zajęcia wyrównawcze i rozwijające, które mają wpływ na wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. Na zajęciach dodatkowych, po wcześniejszej analizie tematyki, która sprawia uczniom problemy, przygotowuje się uczniów do sprawdzianu zewnętrznych oraz konkursów przedmiotowych.
Analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów
Na pytanie
1. „Czy w szkole dokonuje się analizy Twoich osiągnięć edukacyjnych?” odpowiedziało:
Tak 87% Nie 7% , dwoje uczniów nie udzieliło odpowiedzi
2. a) „Czy znasz szkolny system oceniania?”

Tak 100%

b) „Czy uczący Cię nauczyciel określił wymagania na poszczególne stopnie ze swojego przedmiotu?”

Tak 97% Nie 3%

c)”Czy nauczyciele stosują jasne kryteria oceniania, które są Ci znane?”

Tak 100%

d)”Czy wiesz za co i w jakich okolicznościach będziesz oceniany?”

Tak 97% Nie 1%

e) „Czy jesteś oceniany systematycznie?”

Tak 100%

f) „Czy oceny nauczycieli są jawne?”

Tak 97% Nie 3%

g) „Czy nauczyciele uzasadniają swoje oceny?”

Tak 97% Nie 3%

h) „Czy masz szanse poprawienia uzyskanej oceny?”

Tak 100%
i) „Czy Twoim zdaniem ocenie podlegają wszystkie dziedziny życia?”
Tak 80% Nie 20%
3. „W jaki sposób i kiedy poznałeś szkolny system oceniania?”
Uczniom szkolny system oceniania przedstawił wychowawca na pierwszej lekcji godziny z wychowawcą.
4. „Czy otrzymana ocena motywuje Cię do dalszej pracy?”
Raczej tak 67% Tak 27% Raczej nie 0% Nie 3% Brak odpowiedzi 3%
5. „Które dziedziny najczęściej podlegają ocenie na lekcjach?”

- aktywność na lekcji - 30%
- praca w grupie – 3%
- wykonywanie ćwiczeń praktycznych – 17%
- sprawdzian, test, praca klasowa – 87%
- kartkówki z ostatniej lekcji – 30%
- odpowiedź ustna – 37%
- prezentacja wyniku własnej pracy – 6%
- wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń – 8%
- zadania domowe – 73%

6. „Jak często, Twoim zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania?”
a) Prace pisemne
Rzadko 10% Często 57% Najczęściej 33%
b) Kartkówki
Rzadko30% Często 57% Najczęściej 23%
c) Odpowiedzi ustne
Rzadko 63% Często 33% Najczęściej 4%
d) Prace domowe
Rzadko 4% Często 43% Najczęściej 53%
e) Aktywność na zajęciach
Rzadko 47% Często 43% Najczęściej 10%

7. „Czy nauczyciele omawiają wyniki Twojej pracy?”
Tak 97% Nie 3%
8. „Jakie działania podejmują nauczyciele?”
a) dostosowują testy i sprawdziany 63%
b) częściej wykorzystują metody aktywne 53%
c) stosują indywidualizację nauczania 20%
d) organizują dodatkowe zajęcia 80
9. „Czy zdarza się że jesteś zmęczony z powodu liczby zajęć w szkole jednego dnia?”
Tak 87% Nie 13%
10. „Czy wyposażenie szkoły w pomoce sprzyja osiąganiu sukcesów?”
Tak 87% Nie 13%

Analiza ankiety dla rodziców
Na pytanie
1.„Czy w szkole dokonuje się analizy osiągnięć Państwa dziecka edukacyjnych?” odpowiedziało:
Tak 96% Nie 4%
2.„Które dziedziny najczęściej podlegają ocenianiu na lekcjach?”

- aktywność na lekcji - 58%
- praca w grupie – 4%
- wykonywanie ćwiczeń praktycznych – 8%
- sprawdzian, test, praca klasowa – 83%
- kartkówki z ostatniej lekcji – 21%
- odpowiedź ustna – 50%
- prezentacja wyniku własnej pracy – 4%
- wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń –24%
- zadania domowe – 71%

3.„Jak często, Państwa zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania?”
a) Prace pisemne
Rzadko 7% Często 63% Najczęściej 30%
b) Kartkówki
Rzadko 4% Często 71% Najczęściej 8%
c) Odpowiedzi ustne
Rzadko 24% Często 63% Najczęściej 12%
d) Prace domowe
Rzadko 8% Często 53% Najczęściej 30%
e) Aktywność na zajęciach
Rzadko 30% Często 50% Najczęściej 20%

4.„Czy Państwa zdaniem otrzymana ocena motywuje dziecko do dalszej pracy?”
Raczej tak 42% Tak 54% Raczej nie 4% Nie 0%

5. „Czy informacja o wynikach dziecka, uzyskana od nauczyciela pomaga mu się uczyć?”
Tak 88% Nie 12%

6. „Jakie działania mające wpływ na osiągnięcia uczniów, Państwa zdaniem, podejmują nauczyciele?”
a) modyfikują własny plan zajęć edukacyjnych 30%
a) modyfikują testy i sprawdziany 46%
b) częściej wykorzystują metody aktywne 24%
c) stosują indywidualizację nauczania 4%
d) organizują dodatkowe zajęcia 71%

7. „Czy Państwa zdaniem plan lekcji jest ułożony tak, że sprzyja uczeniu się?”
Tak 79% Nie 21%
Ankieta dla nauczycieli
Ankietowani nauczyciele na pytanie
1. „Czy wybrany przez Pana/Panią program nauczania uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów?” odpowiedzieli
Tak 90% Nie 0% Brak odpowiedzi 10%
2. „Czy realizacja podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów?”
Tak 100% Nie
3. „Czy w szkole planuje się procesy edukacyjne?
Tak 100% Nie
4. „Jeśli tak, to w jaki sposób planuje się procesy edukacyjne w szkole?”
- możliwości i potrzeby ucznia
- indywidualizacja procesu nauczania
- realizacja podstawy programowej
- rozwijanie predyspozycji i zdolności
- pozytywne nastawienie do nauki
- wyposażenie dziecka w konieczne umiejętności do dalszej nauki
- funkcjonowanie w szkole, w rodzinie, w środowisku
- kontynuacja treści kształcenia
- usytuowanie placówki
-baza dydaktyczna
- tempo pracy i zainteresowania uczniów
5. „Co uwzględnia Pan(i) w planowaniu procesów edukacyjnych w odniesieniu do nauczanego przedmiotu?
a) potrzeby uczniów 100%
b) możliwości uczniów 100%
c) liczebność klasy 30%
d) organizację roku szkolnego 80%
e) czas potrzebny do zrealizowania poszczególnych treści 90%

5. „Czy w szkole dokonuje Pan/Pani analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów?
Tak 90% Nie 10%
7. „Czy zna Pan(i) wnioski z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznych z poprzedniego roku szkolnego?
 tak, otrzymałem/-am pełną informację 90%
 tak, mam informacje w zakresie, który mnie bezpośrednio dotyczy 10%
 tak, ale mam za mało informacji na ten temat
 nie znam
8. „Jeśli tak, to jak Pan/Pani wykorzystuje je w swojej pracy?’
- ocena słabych i mocnych stron ucznia
- dobór odpowiednich metod aktywizujących, ćwiczeń
- zajęcia dodatkowe
- zmiany w planie zajęć dydaktycznych
- większa ilość ćwiczeń, testów, sprawdzianów utrwalających materiał
- dbałość o adaptację dzieci do warunków szkolnych, poczucie bezpieczeństwa
- edukacja w formie kształcenia zintegrowanego
- poświęcenie uwagi zagadnieniom sprawiającym trudności
9. „Proszę wymienić zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej,
które Pan(i) stosuje?”
- dobór metod, form, środków do możliwości i umiejętności uczniów
- zajęcia praktyczne
- przyjazna atmosfera zapewniająca poczucie bezpieczeństwa
- adaptacja dzieci do warunków szklonych
- odpowiednie przygotowanie sali
- zintegrowanie treści nauczania
- indywidualizacja procesu nauczania
- możliwość wspólnej zabawy i nauki
10.Jak Pan(i) ocenia warunki lokalowe - czy są one odpowiednie do realizowania podstawy
programowej i przyjętych w szkole programów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
 są wystarczające 60%
 występują nieliczne braki 40%
 występują znaczące braki
 są niewystarczające
11. „Proszę zaznaczyć dziedziny, które najczęściej podlegają ocenianiu na lekcjach”.
 Aktywność na lekcji 50%
 Praca w grupie 10%
 Wykonywanie ćwiczeń praktycznych 50%
 Sprawdzian, test, praca klasowa 50%
 Kartkówki z ostatniej lekcji
 Odpowiedz ustna 30%
 Prezentacja wyniku własnej pracy 50%
 Wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń 20%
 Zadania domowe 30%
12. „Jak często wykorzystuje Pan/Pani następujące formy oceniania?”:
a) pisemne prace klasowe: rzadko 20% często 50% najczęściej 30%
b) kartkówki: rzadko 40% często50% najczęściej
c) odpowiedzi ustne: rzadko często50% najczęściej 40%
d) prace domowe: rzadko często 60% najczęściej40%
e) aktywność na zajęciach: rzadko często 70% najczęściej 30%
13. „Czy wnioski wynikające z analizy wyników osiągnięć uczniów wykorzystuje Pan/Pani
w doskonaleniu swojej pracy?”
Tak 100% Nie
14. „Jeżeli tak, to jakie działania Pan/Pani podejmuje?”
 modyfikuję własny plan zajęć edukacyjnych tak 90% nie 10%
 modyfikuję testy i sprawdziany tak 70% nie 20%
 częściej wykorzystuję metody aktywne tak 100% nie
 stosuję indywidualizację nauczania tak100% nie
 organizuję dodatkowe zajęcia edukacyjne tak 80% nie 20%


Wnioski:
1. Kontynuacja planowania, monitorowania i doskonalenia przebiegających w szkole procesów edukacyjnych służących realizacji koncepcji pracy.
2. Ewaluacja prowadzonych działań i wdrażanie wniosków do planów pracy w przyszłości.
3. Doskonalenie i poszerzanie stosowanych metod nauczania oraz sposobów wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.
4. Przeprowadzenie pogadanek na temat skutecznych form uczenia się oraz higieny pracy umysłowej i czasu wolnego - zmęczenie wynikające z rozkładu zajęć może mieć podłoże w braku umiejętności uczenia się oraz z ich ogólnego zmęczenia związanego z niewłaściwym rozplanowaniem pracy i wypoczynku.
5. Kontynuacja monitorowania osiągnięć uczniów, doskonalenie narzędzi temu służących i wdrażanie wniosków z analiz do pracy w przyszłości.
6. Wnikliwe analizowanie wyników nauczania i sprawdzianu zewnętrznego
7. Konsekwentne planowanie i podejmowanie działań (w zakresie procesów edukacyjnych oraz oferty szkoły wykraczającej poza zalecenia programowe) z udziałem uczniów i adekwatne do ich potrzeb. Analizowanie na bieżąco potrzeb i zainteresowań młodzieży, aby stwarzać jej jak najlepsze warunki rozwoju.
8.Przedstawianie rodzicom działań podejmowanych przez szkołę (nauczycieli) i stopnia korzystania z oferty szkoły przez uczniów.
9. Współdziałania nauczycieli w organizowaniu, realizacji i analizie procesów edukacyjnych.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 10638


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.