AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Lewandowska, 2014-06-02
Gryfów Śl

Religia, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego - religia

- n +


Plan Rozwoju Zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego
Imię i nazwisko: Agnieszka Lewandowska


Czynności organizacyjne


Lp.
Zadania


Formy realizacji
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. 1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela, tekst ujednolicany z 2003 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie Karty Nauczyciela z dnia 15.07.2004 roku.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 04.12.2004 r. wraz ze zmianami z dnia 14.11.2007 roku.
- Zapoznanie z materiałami publikowanymi na stronach internetowych. wrzesień 2011 r.grudzień 2011 r. Notatki własne Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły .
Analiza planu dydaktyczno-wychowawczego. Analiza dokumentacji regulującej pracę szkoły:
- Statut szkoły
- Wewnątrzszkolny system oceniania.
- Plan dydaktyczno-wychowawczy.wrzesień 2011 r.Integracja planu rozwoju zawodowego z dokumentacją szkoły.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Założenie teczki:
awans zawodowy
Gromadzenie dokumentów:
- zaświadczeń
- notatek
- sprawozdań maj 2014 r. Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
4. Ocena własnych umiejętności, podsumowanie własnych dokonań. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. maj 2014 r. Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
5. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. Autorefleksja, autoanaliza.
czerwiec 2014 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
6. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęciu postępowania kwalifikacyjnego.
Przygotowanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. czerwiec 2014 r. Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


Lp.
Zadania


Formy realizacji
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ
1. Aktywne uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły. Współtworzenie i analiza dokumentów:
- Statut szkoły
- WSO
-Plan Pracy Szkoły
- Plan Wychowawczy Szkoły
okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy. .
Aktywny udział w szkoleniach i kursach zewnątrzszkolnych i wewnątrzszkolnych
- udział w spotkaniach parafialnego zespołu katechetów.
- warsztatach
metodycznych, kursach doskonalących,
szkoleniach adekwatnych do potrzeb szkoły,
- formach doskonalenia zawodowego w
ramach WDN,
- konferencjach metodycznych, rekolekcjach i rejonowych dniach skupienia organizowanych przez Referat Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej. zgodnie z planem pracy szkoły Zaświadczenia
3. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, oraz metodyki przedmiotu. Samodzielne studiowanie literatury fachowej z zakresu dydaktyki, psychologii nauczania przedmiotu religii.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
okres stażu Bibliografia
4. Współpraca z wychowawcami klas. Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących wyników w nauce bądź zachowań ucznia.
okres stażu Notatki własne
5. Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów religijnych. Opracowywanie regulaminów konkursów, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
okres stażu Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów
6. Stosowanie metod aktywizujących i ich ewolucja. Poszukiwanie nowych metod aktywizujących stosowanych na zajęciach religii.
okres stażu Opis metod i technik
7.
. Opracowanie i wykorzystanie na lekcjach religii zestawu pomocy dydaktycznych. Opracowanie i wykorzystanie pomocy dydaktycznych


Zestaw pomocy dydaktycznych Cały okres stażu
8. Prowadzenie koła katechetycznego Opracowanie planu pracy koła. Przeprowadzanie zajęć systematyczne prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć Rok 2011/2012§ 8 ust. 2 pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Lp.
Zadania


Formy realizacji
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ
1. Przygotowanie dokumentacji stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego dokumentów potwierdzających realizację zadań oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
cały okres stażu Plan rozwoju, zaświadczenia, sprawozdania
2. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej. Samodzielne tworzenie pomocy naukowych, opracowywanie testów, sprawdzianów, scenariuszy, regulaminów konkursów, sprawozdań protokół ów
cały okres stażu Załączone wzory wybranych dokumentów
3. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wyszukiwanie różnych informacji niezbędnych w pracy nauczyciela. Wymiana informacji z innymi nauczycielami, katechetami, oraz wydawnictwami oświatowymi i katechetycznymi za pomocą poczty elektronicznej.
okres stażu Przykładowe scenariusze
4. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej. Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem:
- edytora tekstu ( Word )
- ćwiczeń pochodzących z Internetu.
cały okres stażu Scenariusze wybranych zajęć
§ 8 ust. 2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez
prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.Lp.
Zadania


Formy realizacji
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych lub koleżeńskich dla nauczycieli.
Opracowanie scenariusza zajęć. Przygotowanie materiałów, dyskusja z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy. okres stażu Konspekt zajęć
2. Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli religii pomocy dydaktycznych.
Opracowanie i udostępnianie pomocy dydaktycznych. okres stażu Materiały dydaktyczne:
wzory testów, regulaminy konkursów, konspekty zajęć
3. Przeprowadzenie warsztatów w zespole samokształceniowym humanistycznym.
Opracowanie materiałów, przeprowadzenie szkolenia. rok szkolny 2012/2013 Materiały szkoleniowe
4. Publikacje w prasie lokalnej.
Opracowanie artykułów. według potrzeb Artykuły z gazety
5. Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie. Publikowanie zatwierdzonego przez dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego w Internecie. październik 2011 Adresy stron internetowych


§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. A

Opracowanie i wdrażanie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub
postępowaniem w sprawach nieletnich.

i
Zadania


Formy realizacji
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ
1. Opracowanie i wdrażanie programu koła katechetycznego.
Opracowanie programu, przedłożenie programu do akceptacji dyrektora. wrzesień 2011 Program
2. Opracowanie programu dla dzieci pierwszokomunijnych
‘’ Przyjdź Panie Jezu’’. Opracowanie programu okres stażu Program
3. Kontynuacja projektu wychowawczego ‘ Podaj swą pomocną dłoń’’ Realizacja zadań projektu. 2011/2012 Kontynuacja współpracy z Domem Małego Dziecka w Jeleniej Górze, Domem Samotnej Matki w Pobiednej, Schroniskiem brata Alberta w Leśnej, współpraca Parafialnym Caritas.
4. Opracowanie i wdrażanie projektu „Pomoc dla Afryki”.
Opracowanie projektu, realizacja zadań programu. 2012/2013 Projekt
5. Opracowanie projektu „Przyjdź i chodź za mną’’ Realizacja projektu 2013 /2014 projekt
6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych uczniów. Czytanie literatury współpraca z pedagogiem szkoły, wychowawcami. okres stażu zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. C

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych


Lp.
Zadania


Formy realizacji
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ
1 Prowadzenie spotkań z rodzicami w szkole i terenie parafii Jadwigi Śląskiej.
Spotkania według harmonogramu okres stażu Notatki ze spotkań, wnioski potwierdzenie proboszcza.
2. Podejmowanie inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej. Zapoznanie uczniów dziedzictwem kultury chrześcijańskiej regionu i kraju, organizowanie pielgrzymek.
okres stażu , Potwierdzenie
proboszcza.
4. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
Rozmowy z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami. Kontakty i współpraca z pedagogiem szkoły. okres stażu Notatki własne.
5. Włączenie się w zadania duszpasterskie na terenie parafii. - Przygotowywanie i udział w nabożeństwach wynikających z kalendarza roku liturgicznego.
- Przygotowania uroczystości parafialnych.
-Przygotowanie do Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej
-Włączenie się w organizację Rekolekcji Wielkopostnych (opieka nad dziećmi w trakcie nauk ,przygotowanie liturgii )
okres stażu Potwierdzenie księdza proboszcza.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. E

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami


Lp.
Zadania


Formy realizacji
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ
1. Podjęcie współpracy z ks. Dziekanem w sprawie pomocy dla dzieci pierwszo komunijnych . Organizowanie pomocy dla dzieci okres stażu Zaświadczenie ks . proboszcza
2. Nawiązanie współpracy z Caritasem działającym na terenie parafii Sw. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Domem Samotnej Matki w Pobiednej Schroniskiem Brata Alberta w Leśnej
Domem Małego Dziecka w Jeleniej Górze Organizowanie własnych akcji charytatywnych zbiórka zabawek i słodyczy dla dzieci potrzebujących pomocy Okres stażu Sprawozdania
3. Organizacja oraz współudział w przygotowaniu imprez dla społeczności szkolnej i lokalnej.
Organizowanie imprez okolicznościowych dla społeczności lokalnej. okres stażu Scenariusze, poświadczenia dyrektora.
4. Współpraca z organizacjami szkolnymi oraz pedagogiem szkolnym.
Konsultacje z pedagogiem szkoły, współpraca z Samorządem Uczniowskim i Kołem Redakcyjnym. systematycznie przez cały okres stażu Zaświadczenia.
5. Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktywny udział w akcji (zbieranie pieniędzy) do puszek. okres stażu Podziękowanie od organizatorów WOŚP.

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.


Lp.
Zadania


Formy realizacji
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ
1. Stała współpraca z rodzicami oraz pedagogiem szkoły. Indywidualne konsultacje z rodzicami. Stały kontakt telefoniczny. Wspólne spotkania ucznia, rodzica i pedagoga szkolnego. Ustalanie i zastosowanie środków zaradczych. Rozmowy z uczniami na temat ich problemów oraz wspólne znajdywanie rozwiązań.

okres stażu Notatki własne
2.. Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego funkcjonowanie w szkole.
Opis i analiza dwóch problemów edukacyjno-wychowawczych zaobserwowanych w szkole. okres stażu Opis i analiza przypadku
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1394


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.