AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Taczkowska, 2014-06-02
Włocławek

Lekcja wychowawcza, Plany pracy

Plan pracy wychowawczej dla klasy VI

- n +


Plan pracy wychowawczej
kl.VI
2013/2014Opracowała: Jolanta Taczkowska


Bobrowniki 2013
Cele główne:
- Uczeń ma poczucie własnej wartości i wierzy swoje możliwości.
- Uczeń podejmuje odpowiedzialne decyzje, jest uczciwy, tolerancyjny i otwarty.
- Uczeń przestrzega zasad współżycia społecznego.
- Uczeń czuje się gospodarzem szkoły i współtwórcą jej dobrego imienia w środowisku lokalnym.TREŚCI TEMAT LEKCJI METODY REALIZACJI Osiągnięcia ucznia
(realizacja celów)
1. Prawa i obowiązki ucznia

Jestem członkiem spo-łeczności uczniowskiej- jakie mam prawa i obowiązki?


-Przekazanie uczniom informacji o prawach i obowiązkach na godzi-nach z wychowawcą.
-Pogadanki na godzi-nach z wychowawcą.
-Przypomnienie naj-ważniejszych dokumentów szkolnych.
- Stworzenie wspólnie z uczniami kontraktu klasowego. Uczeń:
-zna roczny plan pracy
-zna swoje prawa i obo-wiązki
- pełni różne funkcje w kla-sie
2. Integracja zespołu
klasowego Wybory samorządu klasowego.

Mikołajki klasowe

Wigilia w naszej klasie

Dzień Matki i Ojca- uroczystość nie tylko klasowa. - Przydzielenie zadań związanych z funkcjo-nowaniem klasy- wybór samorządu klasowego
-Zajęcia integracyjne z pedagogiem.
-Praca na rzecz klasy- gazetki, kwiaty, przybo-ry toaletowe.
- Organizowanie imprez klasowych.

-potrafi zaopiniować kolegę na kandydata do samorządu klasowego
- odczuwa radość ze świą-tecznego nastroju
-czynnie uczestniczy w przygotowaniu spotkania wigilijnego klasie
-potrafi uczestniczyć w ży-ciu rodziny
-pamięta o dniu Matki i Oj-ca
3. Osoby niepełnosprawne są wśród nas
Inny nie znaczy gorszy -Pogadanka z elemen-tami dyskusji.
- Udział dzieci niepeł-nosprawnych w impre-zach klasowych, szkolnych oraz wy-cieczkach.
-jest tolerancyjny wobec osób niepełnosprawnych fizycznie i upośledzonych umysłowo
-jest gotów do aktywnej i bezinteresownej pomocy


4. Tolerancja wobec ludzi o innej religii, narodo-wości, innych poglą-dach Moja postawa wobec innych

Szanuję cudzą wła-sność

Wyrażam własne
zdanie bez obaw

Niech inni nie będą obcy- o stereotypach,
Uprzedzeniach i braku tolerancji
- Pogadanki na godzi-nach z wychowawcą
- Zajęcia z pedagogiem szkolnym.
- Lekcje języków
obcych. - szanuje cudze poglądy
- jest tolerancyjny wobec osób o innej religii oraz na-rodowości
- jest otwarty na inną kultu-rę

5. Poczucie tożsamości własnej i narodowej
Gdy myślę Ojczyzna…

Godło i hymn pań-stwowy w życiu mło-dych Polaków

Pamiętajmy o ludziach, którzy odeszli.

11 Listopada- czy ro-zumiem to święto?

Konstytucja 3 Maja

- Udział w akademiach.
- Pogadanki na godzi-nach z wychowawcą.
- Lekcje historii, języka polskiego.
- Czasopisma, internet
-uczestniczy w obchodach świąt państwowych,
-wyszukuje, gromadzić in-formacje historyczne
- wzbogaca własne życie poprzez odnajdywanie toż-samości własnej i kulturo-wej,
-dostrzegać we własnym życiu wpływ wartości zwią-zanych z historią Polski
6. Kultura słowa i zacho-wania
Jak należy odnosić się do innych?- zasady kulturalnej rozmowy i dyskusji.

Mistrz dobrych manier- Zwracanie uwagi na słownictwo i zacho-wanie uczniów w cza-sie lekcji, przerw oraz uroczystości.
-Pogadanki z wycho-wawcą.
-Wyjazdy do teatru i kina.

--potrafi spojrzeć na swoje zachowanie w różnych sy-tuacjach
-- rozumie pojęcie savoir-vivre,
- wie co składa się na dobre wychowanie,
- potrafi określić niezbędne zasady zachowania się w szkole,
- jest świadomy znaczenia przyjętych norm postępo-wania,
- rozwijać w sobie i swoim życiu przymioty dobrze wychowanego człowieka.


7. Mówimy „nie” przemo-cy i agresji

Czym jest agresja słowna?

Nie bądź obojętny na przemoc


- Pogadanki na godzi-nach z wychowawcą.
-Rozmowy i zajęcia z pedagogiem.
-Stosowanie punktowe-go regulaminu ocenia-nia zachowania uczniów.

- wie, czym jest agresja,
- potrafi wskazać zachowania agresywne,
- podaje przyczyny wystę-powania zachowań agre-sywnych,
- wie, jak zapobiegać agre-sji,
- krytycznie analizuje za-chowanie swoje i innych osób


8. Higiena mojego ciała i umysłu.
Propagowanie zdrowe-go stylu życia.
„W zdrowym ciele zdrowy duch”

Nałogi czy silna wola i zdrowie

W sieci- o zagrożeniach związanych z Internetem
Higiena osobista- dla-czego musimy jej prze-strzegać? -Pogadanki z wycho-wawcą.
-Artykuły prasowe, ilu-stracje, encyklopedia -potrafi określić swoje sa-mopoczucie
-rozumie potrzebę troski i higieny ciała i umysłu
-wie, że należy dbać o wła-sne zdrowie
--zna przyczyny i skutki na-łogów
-rozumie znaczenie poczu-cia własnej wartości
9. Konieczność utrzyma-nia czystości środowi-ska
Co możemy zrobić, aby chronić środowisko? -Pogadanki na godzi-nach z wychowawcą.
- Udział w akcji „Sprzą-tanie świata”.
-Obchody Dni Wiosny i Ziemi
-Przedstawienia ekolo-giczne.
- wskazuje działania, jakie trzeba podjąć, aby chronić środowisko
- dokonuje samooceny własnych działań
10. Ocena własnego za-chowania Podsumowanie wyni-ków nauczania i za-chowania w I seme-strze.

Nasze szkolne sukcesy.

Wspomnijcie nas cza-sem - Ocenianie własnego zachowania oraz wyni-ków w nauce.
-Przygotowanie do uro-czystości z okazji poże-gnania szkoły. -potrafi docenić sukcesy swoje i innych,
-dokonuje samooceny,
-rozumie potrzebę ciągłego rozwoju,
--dostrzega wpływ czynni-ków na własne sukcesy i porażki
-zna repertuar pożegnalnej akademii
11. Zasady bezpieczeństwa Bezpieczny marsz do i ze szkoły

Bezpieczne ferie

Jak bezpiecznie wypo-czywać w czasie waka-cji? - Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczne-go poruszania się po drogach- pogadanka przeprowadzona przez policjanta.
-Pogadanki o bezpie-czeństwie na godzi-nach z wychowawcą -potrafi określić i podać przykłady niebezpiecznych sytuacji
-potrafi poprawnie zacho-wać się w różnych sytu-acjach
12. Współpraca z pedago-giem oraz rodzicami - Zapoznanie rodziców z planem wychowaw-czym.
-Współpraca z rodzi-cami poprzez włącze-nie ich w organizację imprez klasowych, szkolnych oraz udział w wycieczkach.
-Spotkania podczas ze-brań z rodzicami.
- Wymiana informacji na temat wyników w nauce oraz zachowania podczas rozmów in-dywidualnych oraz te-lefonicznych.
-Rozmowy z pedago-giem.

Pozostałe godziny przeznaczam na doraźne potrzeby wychowawcze klasy oraz przygotowanie pożegnalnej akademii.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 763


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.