Katalog

Janusz Paliwoda, 2014-06-02
Mrocza

Muzyka, Plany pracy

Program pracy koła wokalnego

- n +

PROGRAM KSZTAŁCENIA WOKALNEGO GRUPY WOKALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WOJSKA POLSKIEGO W MROCZY WSTĘP Koło wokalne daje możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, kształtowania głosu oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Śpiew, czyli odpowiednio wydobywany głos ludzki, jest naturalną, najbardziej powszechną i dostępną formą uprawiania muzyki. Jest on niezbędny w procesie wychowania muzycznego w szkole. Każdy głos ludzki może być poddany procesowi szkolenia technicznego, każdy uczący się może osiągnąć mniej lub bardziej doskonały stopień technicznego opanowania swego instrumentu głosowego. Nic tak nie zbliża uczniów do siebie jak wspólne zabawy, konkursy i przeżycia artystyczne, które poprzez wywołany entuzjazm, rozładowują napięcia i likwidują bariery. Aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych umożliwi uczniom wykazanie talentu, zaangażowania społecznego, rozwinie w nich odwagę, odpowiedzialność, obowiązkowość, co jest tak ważne w życiu każdego człowieka. Program jest propozycją realizowania edukacji muzycznej wśród uczniów szkoły podstawowej w formie zajęć pozalekcyjnych. Daje możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, kształcenia zainteresowań muzycznych, przygotowuje do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. Młodzież, swoje umiejętności i wiedzę, zaprezentuje w formie występów w uroczystościach szkolnych i muzycznych konkursach. Realizacja programu przyczyni się do rozwijania umiejętności muzykowania w zespole, rozbudzi twórcze postawy oraz wpłynie na wrażliwość estetyczną, uczniów, kształtując ich jako świadomych odbiorców sztuki. Cele szczegółowe: Poznanie budowy i zasady działania aparatu wokalnego. Poznanie podstawowych pojęć z dziedziny muzyki. Poznanie różnych rodzajów i gatunków muzycznych. Wiedza z zakresu notacji muzycznej. Wiedza z zakresu zasad muzyki. Nauka prawidłowej emisji głosu. Ukazanie różnych funkcji sztuki – estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalno – terapeutycznej, religijnej. Poznanie reprezentantów polskiej i obcej piosenki – wykonawców i twórców. Znajomość zagadnień związanych ze współczesnym życiem muzycznym, jak prawa autorskie i wykonawcze, przemysł rozrywkowy, media itp. Znajomość tradycji i życia muzycznego własnego regionu. Opanowanie różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez szkolnych. Cele kształcące: Kształtowanie głosu i umiejętności posługiwania się nim. Kształtowanie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno – emisyjnej, w zakresie interwałów, skal i akordów. Kształcenie umiejętności współżycia w zespole oraz odpowiedzialności za poziom i wyniki jego działalności. Wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania pieśni chóralnej i kształcenie umiejętności nadawania pieśni indywidualnego wyrazu interpretacyjnego. Rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań muzyką poprzez naukę pieśni ludowych, patriotycznych oraz słuchanie utworów klasycznych i rozrywkowych.
 Ćwiczenie dykcji i pamięci.
 Przygotowanie zespołu do udziału w różnego rodzaju występów szkolnych i pozaszkolnych.
 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych uczniów.
 Kształcenie umiejętności pracy i współżycia w zespole oraz odpowiedzialności za poziom i wyniki jego
działalności.
 Rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów.
 Rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez prawidłowy dobór i wykonywanie repertuaru.
 Wdrażanie uczniów do aktywności twórczej i kulturalnego wykorzystywania czasu wolnego.
 Rozwijanie wrażliwości estetycznej, nauka tolerancji i szacunku dla dzieł muzycznych.
Przygotowanie uczniów do występów przed publicznością.
Radość i satysfakcja z własnych osiągnięć twórczych oraz osiągnięć szkoły.
Nauka szlachetnej rywalizacji.
Metody i formy pracy:
analityczno – percepcyjna - stosuje się przy pracy nad piosenką (zapamiętanie utworu ze słuchu). Istotą tej
metody jest zaprezentowanie pewnego wzoru wykonania oraz przeprowadzenia z uczniem analizy
słuchowej w celu świadomego zapamiętania
ekspresji - jest to metoda zapewniająca uczniowi zetknięcie się z dziełem artystycznym ( np. wysłuchanie
utworu, teledysku, itp.)
organizowania i rozwijania działalności muzycznej uczniów - jest postępowaniem służącym integrowaniu
różnych metod (występy muzyczne, prezentowanie osiągnięć).
pogadanki, dyskusje, praca z tekstami, uczenie się przez współpracę.
Treści nauczania (kształcenia):
Program zakłada realizację następujących treści związanych z problematyką prawidłowego kształcenia i
rozwoju głosu:
Nauka piosenek i pieśni z zachowaniem naturalnego głosu.
Stopniowe rozszerzanie skali głosu (a-f2).
Systematyczne doskonalenie głosu i techniki śpiewania przez stosowanie specjalnie dobranych ćwiczeń
emisyjnych.
Kształcenie techniki zespołowego śpiewu przez ćwiczenia wyrównujące barwę samogłosek i poprawną
dykcję.
Doskonalenie intonacji przez ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową na wysokość dźwięku.
Stosowanie zmian dynamiki, tempa i różnorodnej artykulacji w śpiewie.
Przygotowanie do śpiewu wielogłosowego poprzez kanony, proste układy dwu- i trzy głosowe.
Śpiewanie ćwiczeń harmonicznych w różnych skalach i tonacjach ( w zależności od opracowanego
repertuaru).
Śpiewanie pieśni i piosenek w układzie dwugłosowym na uroczystościach szkolnych i poza szkołą.
Posługiwanie się zapisem nutowym podczas nauki piosenek.
Realizacja programu:
Zespół spotyka się przeciętnie raz w tygodniu w salach lekcyjnych. Przed występem zespół ćwiczy wg.
potrzeb.
Rozkład materiału wg kalendarza imprez szkolnych:
Wrzesień
Organizacja chóru, zapisy nowych członków, zapoznanie z programem i działalnością chóru, ustalenie
terminów prób.
Początkowe ćwiczenia emisyjne, ustalenie słabych i mocnych stron zespołu, opracowanie metod
optymalnego rozwoju wokalnego.
Dobór repertuaru dla zespołu
Październik Opracowanie i dopasowanie repertuaru na akademię z okazji Święta Niepodległości Realizacja ćwiczeń emisyjnych, poszerzających skalę głosu, poprawiających intonację, oraz ćwiczenia poprawiające współpracę z dyrygentem, zadania sprawdzające. Indywidualna praca z uczniami, mającymi problemy intonacyjne, techniczne i słuchowe. Listopad Ćwiczenia utworów w poszczególnych głosach, próby z podkładem muzycznym i a capella, zadania sprawdzające. Przygotowania , korygowanie błędów, przygotowanie i podbudowa psychiczna przed występem. Udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości Omówienie z chórem wykonanych utworów, ocena (ewentualne błędy, pochwały lub postanowienie zwiększenia pracy nad trudnym elementem). Ćwiczenia z utalentowanymi solistami, przygotowania do ewentualnych występów na imprezach i. uroczystościach Opracowanie i omówienie repertuaru kolęd na szkolne jasełka Przydział kolęd , zapoznanie z tekstami. Omówienie trudnych elementów. Grudzień Próby całego zespołu oraz indywidualne solistów i wyrównujące braki. Realizacja ćwiczeń emisyjnych, poszerzających skalę głosu, poprawiających intonację, oraz zadania sprawdzające. Ćwiczenia utworów w poszczególnych głosach, próby z podkładem muzycznym i a capella, zadania sprawdzające. Ćwiczenia sprawdzające pamięciowe opanowanie melodii i tekstów, omówienie elementów trudnych i praca nad nimi, zadania sprawdzające. Dopracowanie repertuaru na uroczyste jasełka. Występ chóru i solistów na szkolnych jasełkach. Omówienie ewentualnych niedociągnięć i braków, pochwała uczniów za pracę. Styczeń Dopracowanie i utrwalenie kolęd. Przegląd „zimowego” repertuaru. Ćwiczenia interpretacyjne wybranych utworów.
Luty Realizacja ćwiczeń emisyjnych, poszerzających skalę głosu, poprawiających intonację, oraz ćwiczenia poprawiające współpracę z dyrygentem. Ćwiczenia z utalentowanymi solistami i grupą, przygotowania do ewentualnych występów na imprezach i uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Ćwiczenia z uczniami o mniejszych możliwościach artystycznych, jednak chętnymi do pracy nad polepszeniem swojego słuchu muzycznego i emisją głosu, zadania sprawdzające. Ustalenie repertuaru i przygotowanie utworów na uroczystości zgodne z kalendarzem imprez. Marzec Ćwiczenia i omówienie stron mocnych i słabych opracowywanych utworów. Realizacja ćwiczeń emisyjnych, poszerzających skalę głosu, poprawiających intonację, oraz ćwiczenia poprawiające współpracę z dyrygentem, zadania sprawdzające. Ćwiczenia z utalentowanymi solistami, przygotowania do ewentualnych konkursów lub występów na imprezach. Ćwiczenia zespołowe z uczniami o mniejszych możliwościach artystycznych, jednak chętnymi do pracy
nad polepszeniem swojego słuchu muzycznego i emisją głosu. Kwiecień Przygotowanie repertuaru utworów na akademię z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja, przydział poszczególnych głosów oraz przydział pieśni lub ich części solistom. Realizacja ćwiczeń emisyjnych, poszerzających skalę głosu, poprawiających intonację, oraz zadania sprawdzające. Poznanie melodii w poszczególnych głosach, tekstów pieśni patriotycznych, omówienie trudnych elementów i praca nad nimi, poprzez realizację odpowiednich ćwiczeń. Próby indywidualne i zespołowe, utrwalające poznane pieśni, ćwiczenia z podkładem muzycznym i a capella. Dopracowanie repertuaru na akademię z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja i próby ze sprzętem nagłaśniającym i całościowe, z zespołem recytującym. Maj Występ na uroczystej akademii z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja. Omówienie ewentualnych niedociągnięć i braków, ocena i pochwała uczniów za pracę. Przygotowania repertuarowe i emisyjne do występu na imprezę szkolną „Kolorowe Ptaki”. Przygotowanie solistów lub grupy wokalnej do udziału w w/w imprezie. Realizacja ćwiczeń emisyjnych, poszerzających skalę głosu, poprawiających intonację, zadania sprawdzające. Ćwiczenia z utalentowanymi solistami, przygotowania do ewentualnych występów. Ćwiczenia z uczniami o mniejszych możliwościach artystycznych, jednak chętnymi do pracy nad polepszeniem swojego słuchu muzycznego i emisją głosu, zadania sprawdzające. Praca nad utworami , dopracowanie ich pod względem emisyjnym, pamięciowym. Występy na imprezach, omówienie stron mocnych i słabych, ocena występów. Czerwiec Przygotowania do udziału w Uroczystym Zakończeniu Roku Szkolnego Klas VI i Zakończeniu Roku Szkolnego całej szkoły, omówienie repertuaru dla chóru i solistów. Opracowanie i przydział utworów dla poszczególnych głosów i solistów na w/w uroczystości. Realizacja ćwiczeń emisyjnych, poszerzających skalę głosu, poprawiających intonację, oraz ćwiczenia poprawiające współpracę z dyrygentem, zadania sprawdzające. Próby całego zespołu, indywidualne i wspólne z zespołem recytującym, doskonalenie i utrwalenie repertuaru. Występy na w/w uroczystościach, omówienie i ocena występów. Zakończenie rocznej pracy z chórem, podziękowanie i zachęta do uczestnictwa w roku następnym. Efekty nauczania: Znajomość rodzajów głosu ludzkiego, jego poprawnego użytkowania aparatu wokalnego i jego prawidłowego rozwoju. Znajomość ćwiczeń wokalnych, oddechowych, dykcyjnych, skalowych i intonacyjnych oraz ich poprawnego zastosowania. Znajomość gatunków muzyki wokalnej (pieśń artystyczna, piosenka rozrywkowa, piosenka literacka, poezja śpiewana). Umiejętność wykonania z zespołem utworów 2, 3,poprawnie technicznie i artystycznie. Rozszerzenie skali głosu poszczególnych uczniów ( jeśli to możliwe ). Sprawna intonacja w zakresie interwałów, skali i akordów. Umiejętność współpracy z zespołem oraz opanowanie dynamiki, artykulacji i interpretacji artystycznej utworów. Udział solistów i grup wokalnych w konkursach lokalnych, prezentacja chóru na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Ewaluacja osiągnięć uczniów będzie mieć charakter kształcący tzn. będzie ich wspierać w procesie
kształcenia i wychowania. Młodzież będzie oceniana przez pracowników szkoły, pozostałych uczniów i zaproszonych na występy gości, podczas programów artystycznych. Przez cały czas będzie prowadzona ewaluacja wspierająca, dzięki której program będzie doskonalony. Sposoby mierzenia efektów: Zadania kontrolujące umiejętność poprawnego śpiewu ze słuchu, czytania linii melodycznej z użyciem metody relatywnej.. Zadania kontrolujące sprawną intonacja w zakresie interwałów, skali i akordów. Zadania kontrolujące znajomość gatunków muzyki wokalnej. Wypełnienie ankiety sondażowej na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego. Opinie dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów na temat działalności grupy wokalnej.
Program opracował Janusz Paliwoda
Wyświetleń: 426


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.