Katalog

Katarzyna Stępień, 2014-06-02
szczecinek

Język niemiecki, Sprawozdania

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego języka niemieckiego

- n +

Szkoła Podstawowa w Turowie
im. Tadeusza Kościuszki
mgr Katarzyna Stępień

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o
stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
za okres 01.09.2011 r.-31.05.2014 r.


Z dniem 1 września 2011r. roku jako nauczyciel kontraktowy rozpoczęłam staż trwający dwa lata i dziewięć miesięcy, w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Przez ten czas starałam się sprostać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.03.2013r. dotyczącym nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Doświadczenie nauczyło mnie, że systematyczna praca w przypadku gromadzenia dokumentacji, jest fundamentem sprawozdania za okres stażu. Zatem po złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu, wspólnie z opiekunem stażu – p. Marią Barys od (01.09.2011-31.08.2013r.) a następnie p. Magdaleną Kulik od (01.2013-31.05.2014r) przystąpiłam do pracy nad planem rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie ma być potwierdzeniem podejmowanych przeze mnie działań i osiągniętych korzyści.

1. Wstęp
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. To także czas wielu zmian w moim życiu i własnego rozwoju – jako nauczyciela i jako człowieka. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże, dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, teraz wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

2. Realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, § 7 ust.2 pkt 1)
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciele stażysty rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu oraz poznaniem procedury awansu zawodowego nauczycieli. Po analizie właściwych tekstów prawa oraz dokumentów opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor. Często korzystałam również ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych. Wiele dało mi obserwowanie i prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
W trakcie stażu doskonaliłam także umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych między innymi przez opracowywanie i realizację planów wynikowych do nauki języka niemieckiego, tworzenie konspektów lekcji i wdrażanie nowych metod nauczania, a także ocenianie ich skuteczności. Samodzielnie opracowywałam różne pomoce naukowe: plakaty, prezentacje, karty pracy oraz testy i sprawdziany. Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu i Dyrektora Szkoły, zorganizowałam lekcje otwarte w których mogli uczestniczyć rodzice. Ponadto wprowadzałam i dostosowywałam w zależności od potrzeb w danym roku szkolnym własny Przedmiotowy System Oceniania. Regularnie przeprowadzałam różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów – testy, sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia. Dało mi to pogląd na możliwości moich uczniów i pomogło w odpowiednim doborze metod pracy oraz sposobów przekazywania wiedzy.
Swój warsztat pracy starałam się także wzbogać dzięki systematycznemu poszerzaniu zestawu metod nauczania zwłaszcza o metody aktywizujące. Starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia, bądź to przez samodzielną obserwację, bądź analizowanie opinii z Poradni Pedagogicznej, rozmowy z rodzicami i innymi nauczycielami. Samodzielnie oraz współpracując z innymi nauczycielami organizowałam wiele wewnątrzszkolnych projektów: ,Andrzejki, Mikołajki, Wigilie klasowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Walentynki i festynu z okazji Dnia Dziecka. Pomogłam w organizacji pobytu gości z Niemiec oraz brałam udział w tłumaczeniu polsko niemieckim i niemiecko polskim przez cały okres pobytu gości z Niemiec jak i podczas pobytu w Niemczech.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy również realizowałam poprzez:
- ukończenie Studiów Magisterskich o profilu filologia germańska na Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi 2010r.
- udział w (szkoleniach, kursach doskonalących i warsztatach):
"Podstawa programowa z języków obcych" przeprowadzone przez panie: Anna Walkowiak i Alicja Młudzik.(7 marca 2012 r)
„Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego” przeprowadzone przez panie: Anna Walkowiak i Alicja Młudzik.(21 marca 2012 r)
"Sowo z pasją, czyli jak mówić by skupić uwagę" 17 kwiecień 2012r
"Aktywizacja uczniów na lekcjach języków obcych" 10.04.2013r
"Mediacje jako sposób konstruktywnego rozwiązywania konfliktów"
" Egzaminy językowe od 2015r ( 20.11. 2013r)
Brałam udział w radach szkoleniowych
- Ocenienie kształtujące (02.12.2013r)
- Zasady prowadzenia dokumentacji nauczania i wychowania (14.04.2014r.)
Chcąc dzielić się swoją wiedzą z moimi koleżankami i kolegami przeprowadziłam radę szkoleniową na temat:
" Jakie metody najlepiej sprzyjają procesowi uczenia się dziecka?"
" Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci ?"
" Mediacje jako sposób konstruktywnego rozwiązywania konfliktów".
W grudniu 2012r. opracowałam pytania i przeprowadziłam wśród uczniów szkoły podstawowej w klasach IV-VI anonimową ankietę na temat moich lekcji języka niemieckiego. Ankieta zawierała 35 pytań. Dotyczyła mojej osoby jako nauczyciela jak i lekcji języka niemieckiego. Ankieta była dla mnie informacją zwrotną na temat sposobu nauczania przez mnie języka niemieckiego, egzekwowania wiedzy, oceny ich postępów w nauce oraz tego, jakie podejście mają moi uczniowie do przedmiotu.
Po dokonanej analizie stwierdziłam, iż uczniowie są pozytywnie nastawieni do mnie jako nauczycielki a także lekcji języka niemieckiego. Uczniowie stwierdzili, że sposób przekazywania wiedzy oraz jej sprawdzania jest odpowiedni , że są sprawiedliwie oceniani a moje przygotowanie do lekcji jest bardzo dobre. Przez cały okres stażu studiowałam literaturę fachową m. inn. Hanna Komorowska " Metodyka nauczania języków obcych", J. Lewinson "Pomóż dziecku z dysgrafią", Brigit Kaltenthaler "Moje dziecko ma ADHD", Linda J.Pfiffner " Wszystko o ADHD", Józef Bednarek " Multimedia w kształceniu", Rolf Werning, Brigit Lutje-Klose Trudności w uczeniu się", G.Squires, S. McKeown "Pomóż dziecku z dysleksją",Stanisław Bęza "Nowe repetytorium z gramatyki z języka niemieckiego"
Na bieżąco przygotowywałam gazetki o różnej tematyce.
Ponadto w roku 2013/2014 pełniłam funkcję lidera WDN. Do moich zadań należało:
dokumentowanie WDN, przygotowanie planów pracy WDN na bieżący rok szkolny, prowadzenie rad szkoleniowych, organizowanie szkoleń rady pedagogicznej.
Zorganizowałam szkolenia dla nauczycieli na temat "Ocenianie kształtujące" 2013r oraz " Zasady prowadzenia dokumentacji nauczania i wychowania"
W roku 2011/2012 przeprowadziłam w klasach I/VI lekcje otwarte dla rodziców. Uważam, że takie lekcje są doskonałym uzupełnieniem informacji o pracy nauczyciela. Rodzice mogą w bezpośredni sposób poznać wypełniane przez nauczyciela zadania i stosowane metody pracy. Mogą zobaczyć własne dziecko, ocenić jego wiadomości i umiejętności. Choć spotkania z rodzicami nie są łatwe lubię spotkania i kontakty z rodzicami. Zauważony problem czy niepowodzenie dziecka skłania mamę do refleksji. Jest to impuls skłaniający do wyjaśnienia przyczyn i szukania środków zaradczych i większego zainteresowania dzieckiem.Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
działaniach (Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, § 7 ust.2 pkt 2)
Wnikliwa obserwacja sposobów uczenia się i myślenia oraz zachowania się dzieci stanowiła dla mnie podstawę do wyodrębnienia w uczonych przeze mnie klasach uczniów zdolnych jak i słabych. Rozpoczynając pracę z tymi uczniami rozeznałam ich potrzeby i ustaliłam z nimi plan działania. Dokonałam odpowiednio doboru treści, metod nauczania, form organizacyjnych pracy na lekcji oraz oddziaływań wychowawczych. Praca z uczniem zdolnym odbywa się na każdej lekcji, ale głównie na zajęciach pozalekcyjnych. Taka forma rozwija bowiem u ucznia jego zdolności, a zajęcie pozalekcyjne pozwalają nauczycielowi lepiej poznać uczniów i ich predyspozycje.
W ramach pracy z uczniem zdolnym prowadziłam w roku 2013-2014 koło zainteresowań oraz przeprowadziłam szereg konkursów.

 Konkurs kolęd„ Die schönste Weihnachtslieder”(22.12.2011r.)
 Konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową „ Die schönste Weihnachtskarten“(20.12.2011r.)(06.12.2013r.)
 " Konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy 09.12.2013r.
 " Konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną 09.12.2013r.
 "Konkurs na najładniejszy lampion adwentowy "Die schönste Laterne" 12.11.2013r.
 Konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną " Die schönste Osterkarte" oraz najładniejszą ozdobę świąteczną
 konkurs na najciekawszy plakat w języku niemieckim propagujący zdrowy tryb życia " Gesundes Leben"
 Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
 Konkurs leksykalno gramatyczny " Mistrz języka niemieckiego"(25.03.2013r)
 Konkurs leksykalny z języka niemieckiego " Deutsch ist einfach"
 Konkurs gramatyczny z języka niemieckiego " Mistrz gramatyki"
 Konkurs piosenki niemieckiej 31.01.2014r
 Konkurs na najładniejszy kalendarz adwentowy " Der schönste Adventskalender" 29.11.2013r.
 Konkurs na najciekawszy plakat propagujący rzucenie palenia 15.11.2013r
- Zorganizowałam przedstawienie pt „ Ich suche Tiere für meinen Zirkus“ (02.05.2012r). Ponadto prowadziłam zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z uczniami mającymi trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z języka niemieckiego. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów, którzy słabo radzą sobie z przyswojeniem materiału na poziomie podstawowym.
W roku 2012/2013 zorganizowałam w szkole Dzień Niemiecki. Celem imprezy było propagowanie nauki języka niemieckiego, poszerzenie wiedzy na temat Niemiec, kultury, zwyczajów naszego zachodniego sąsiada oraz motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego.
Przez cały okres stażu kontynuowałam współpracę z zaprzyjaźnioną szkołą w Westergellersen. Przy każdej planowanej wizycie naszych gości z Niemiec brałam czynny udział w opracowaniu programu wizyty, który podczas wymiany był realizowany. Podczas planowanych wyjazdów zagranicznych wypełniałam wnioski o dofinansowanie do PNWM, przygotowywałam dokumentację niezbędną do przeprowadzenia wycieczki zagranicznej oraz sporządzałam sprawozdania z przebiegu wymiany partnerskiej. Komunikacja przebiegała zawsze bardzo dobrze. Ponadto pomagałam uczniom przygotować się do każdej wymiany polsko-niemieckiej. Podczas partnerskich spotkań brałam aktywnie udział w tłumaczeniu porozumiewając się w języku niemieckim. Komunikacja przebiegała zawsze bardzo dobrze. Swoją pomoc w tłumaczeniach polsko-niemieckich oferuję podczas corocznych odwiedzin grupy niemieckich samorządowców z Gminy Gellersen. Celem każdych odwiedzin jest charytatywna działalność polegająca na zorganizowaniu dla mieszkańców Turowa i okolicznych wsi targów wiejskich. W tym czasie czynnie uczestniczyłam w sprzedaży różnych rzeczy gospodarstwa domowego jak i odzieży. Pomagałam zainteresowanym kupującym porozumieć się w języku niemieckim. Zebrane środki z targów zostały przekazane przez samorządowców gminy Gellersen w ręce rady rodziców Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Turowie.
Reasumując uważam, że cele wymiany polsko-niemieckiej zostały osiągnięte. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności językowe, poszerzają wiedzę o kraju jak i zwyczajach swoich zachodnich sąsiadów. Ponadto każda wymiana polsko-niemiecka uczy czegoś nowego i dostarcza nowych wrażeń.
W celu wypromowania szkoły oraz prowadzonej przez szkołę wymiany partnerskiej udzieliłam wywiadu pani redaktor Tilli Fuchs dla radia SR2 Radiokultur. Wywiad prowadzony był w języku niemieckim. W wywiadzie omówiłam sposób prowadzenia przez szkołę współpracy polsko-niemieckiej w celu zachcenia innych niemieckich szkół do nawiązywania podobnych współprac partnerskich. Ponadto zaprosiłam na lekcje panią redaktor Tillę Fuchs z niemieckiego radia SR2 Kulturadio , która nagrywała prowadzoną przeze mnie lekcję języka niemieckiego w klasie VI. Przeprowadzona przeze mnie lekcja oraz mój wywiad z panią redaktor został opublikowany na antenie radia SR2 Radiokultur. Myślę , ze to była dobra okazja do zaprezentowania wiedzy i umiejętności językowych naszych uczniów a nasza szkoła mogła dzięki temu zaistnieć .
Ponadto swoje umiejętności językowe wykorzystuję w różnego rodzaju tłumaczeniach pozaszkolnych. W dniu 04.10.2012 r. zostałam powołana przez Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku jako tłumacz języka niemieckiego. Moim zadaniem było tłumaczenie materiału procesowego w związku z przestępstwem popełnionym przez obywatela Niemiec.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, § 7 ust.2 pkt 3)
Technologię komputerową i informacyjną wykorzystuję do:
- przygotowywania planów wynikowych, konspektów lekcji, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych
- wykonywania gazetek szkolnych
- dokumentowania własnych działań w trakcie trwania stażu
-przygotowywania konkursów, dyplomów dla uczniów, zaproszeń, przygotowywania prezentacji multimedialnych (kronika szkoły)
-przeprowadzania zajęć języka niemieckiego czy lekcji w pracowni informatycznej
-wykorzystywanie na lekcjach scenariuszy i materiałów do nauki języka niemieckiego dostępnych w Internecie (portale edukacyjne)
-propagowanie wśród uczniów portali poświęconych nauce języka niemieckiego i zachęcanie do pogłębianie swojej wiedzy i powtarzania materiału w ten sposób
-korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
- praca na programie eTwinning
- Opracowałam również projekt multimedialny e-Twinning pt „ Kultura mojego kraju” za który otrzymałam odznakę od Centralnego Biura Akcji eTwinning.(05.09.2011r)
- Stworzyłam konto internetowe na portalu e-Twinning, gdzie realizowałam projekt „ Kultura mojego kraju”
Projekt prowadziłam wspólnie ze szkołą podstawową w Westergellersen. Celem projektu było poznanie różnic kulturowych krajów szkół partnerskich jak również doskonaleniu umiejętności językowych i informatycznych. W ramach projektu dzieci poznawały kraj partnerski- Niemcy, jego tradycje i zwyczaje oraz swoich rówieśników z którymi komunikowały się w języku niemieckim. Uczniowie wymieniali się informacjami na temat swojego kraju, umieszczali zdjęcia na stronie internetowej programu e-Twinning, korespondowali ze sobą a otrzymywane informacje z kraju partnerskiego tłumaczyli na bieżaco.Za sporządzony prze ze mnie projekt " kultura mojego kraju" Centralne Biuro Akcji e-Twinning przyznało naszej szkole dnia 05.09.2011r Krajową Odznakę.
Ważne jest dla mnie to, żeby uczniowie potrafili się posługiwać Internetem nie tylko jako źródłem rozrywki, ale przede wszystkim jako źródłem materiałów i wiadomości na każdy temat. Dlatego staram się jak najczęściej prowadzić lekcje w sali komputerowej i stwarzać uczniom możliwość korzystania z Internetu na lekcjach. Dzięki temu uczniowie mogą sami wyszukać informacje na temat państwa niemieckiego, zwyczajów obchodzenia zarówno Świąt Bożego Narodzenia jak i Świąt Wielkanocnych w Niemczech. Ponadto tworzymy plakaty o Landach niemieckich, szukamy informacji i materiałów na temat kultury i zwyczajów kraju niemieckiego .Uczniowie również prowadzą korespondencje ze swoimi kolegami i koleżankami z Niemiec przez program e Twinning, wymieniają się informacjami dotyczącymi kultury kraju niemieckiego jak i polskiego, wysyłają listy oraz kartki świąteczne do kraju partnerskiego. Uczniowie świetnie pracują na takich lekcjach i ja również lubię taki aktywny sposób uczenia.
W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną w następujące sposoby:
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
- poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich plany rozwoju, sprawozdania, wskazówki)
-korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali
-konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
- uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach z stron Literki, ODN, Eduseeka lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe)

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty ,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, y rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, § 7 ust.2 pkt 4)
Podczas pracy z dziećmi mogłam przekonać się o trudnościach z jakimi przyszło mi się zmierzyć w codziennym obcowaniu z nimi. Najczęstszym sposobem diagnozowania tych trudności była obserwacja uczniów w czasie zajęć oraz poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów. Mogłam bliżej poznać uczniów w sytuacji wykonywania prac i zadań. Respektowałam prośby i polecenia wychowawcy, reagowałam na negatywne zachowania uczniów wobec kolegów i koleżanek, pilnowałam przestrzegania zasad gier, reagowania na przegraną, stosunek do zabawek i oraz pomocy dydaktycznych, utrzymywania porządku w klasie. Stwarzałam okazje do rozmów indywidualnych z uczniami. Pełniłam opiekę nad uczniami podczas dyżurów, wycieczek szkolnych oraz wyjazdów.
W codziennej praktyce stawałam często przed problemami, przy rozwiązaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywaniu konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi lub postawą wycofania, braku wiary w siebie, braku aktywności, odizolowania, czy też brakiem posłuszeństwa, ucieczkami, nadpobudliwością, starałam się radzić najlepiej jak umiałam.
W rozwiązywaniu tych problemów mogłam zawsze liczyć na pomoc ze strony opiekuna stażu, dyrekcji oraz doświadczonych koleżanek i kolegów. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami, podejmując wspólne działania względem uczniów sprawiających trudności. Organizowałam spotkania z rodzicami odnośnie postępów w nauce oraz zachowań uczniów.
Chcąc lepiej zrozumieć postępowanie moich uczniów brałam udział w szkoleniu pt "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci" oraz " Mediacje jako sposób konstruktywnego rozwiązywania konfliktów" na których dowiedziałam się jak postępować z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze oraz jak konstruktywnie rozwiązywać powstałe konflikty.
Brałam również udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas Rad Pedagogicznych. Korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nauczycieli nabywałam nowych umiejętności w tym zakresie.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, § 7 ust.2 pkt 5)
W czasie mojego stażu analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty oraz dokumentów szkolnych: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. programów nauczania, Rozporządzenia MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencji o Prawach Dziecka, rozporządzenia w sprawie BHP itp.
Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej.
Ponadto posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
Prowadziłam dokumentację szkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej oraz w pracach plenarnych, klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce.

3. Wnioski z realizacji zadań
Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez 2 lata i 9 miesięcy uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu, cierpliwości, współpracy, planowania i usprawniania własnej pracy a także wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem.
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Poprzez wprowadzanie nowych pomocy naukowych oraz przygotowanie warsztatu pracy nauczyciela języka niemieckiego podniosłam jakość nauczania tego przedmiotu. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach doskonalących czy warsztatach. Każdy odbyty kurs wnosił coś nowego do mojego warsztatu pracy. Czasem była to nowa gra dydaktyczna, nowy pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu, a czasem zmiana spojrzenia na własne działania.
Uwzględniłam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki.
Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora .
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.


Wyświetleń: 916


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.