AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Nowak, 2014-06-02
Pajęczno

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na mianowanie

- n +

§ 7. ust. 2, pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
Współpraca
z opiekunem stażu
Ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu

Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu planu rozwoju zawodowego

Konsultacje z opiekunem w problematycznych sytuacjach

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
IX. 2011 r.


IX. 2011 r.cały okres stażu

VI. 2014 r.
kontrakt, harmonogram współpracy
plan rozwoju zawodowego


wnioski


sprawozdanie
Wstępna ocena własnych możliwości
i umiejętności jako nauczyciela
Autorefleksja, samoocena,
podsumowanie dotychczasowej drogi zawodowej z uwzględnieniem mocnych
i słabych stron
IX. 2011 r.
własne wnioski,
arkusz samooceny nauczyciela
Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna

Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych
i obserwowanych działań
1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu
cały okres stażu
arkusze obserwacji,

scenariusze lekcji
wnioski
Samodzielne lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy
i umiejętności zawodowych
Doskonalenie zawodowe przez udział
w wewnętrznych szkoleniach na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach Zespołu Przedmiotowego

Udział w szkoleniach zewnętrznych, warsztatach, konferencjach itp.

Ukończenie studiów II stopnia filologii angielskiej, specjalizacji nauczyciel

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i publikacji prasowych

Korzystanie z zasobów internetowych portali edukacyjnych

cały okres stażuwedług ofert


2012 r.


cały okres stażu

cały okres stażu
zaświadczenia, notatki, materiały ze szkoleń

zaświadczenia


dyplom


wykaz lektur


wykaz adresów portali edukacyjnych
Modyfikowanie warsztatu pracy
Stosowanie ewaluacji swych działań

Wyciąganie wniosków na podstawie autoanalizy i informacji zwrotnych od uczniów

Monitorowanie postępów, obserwowanie umiejętności oraz indywidualnych możliwości uczniów

Opieka nad salą przedmiotową, gromadzenie i wystawianie prac uczniów, wykonywanie gazetek tematycznych itp.

cały okres stażu
po każdym semestrze


cały okres stażu


cały okres stażu
autoanaliza, wnioski
ankietynarzędzia pomiarowe,
analizy testów
i sprawdzianów
wystawy prac, gazetki i dekoracje w sali 27
Podejmowanie dodatkowych wewnątrz- szkolnych działań przy współpracy
z innymi nauczycielami
Uczestnictwo w pracy Zespołu Przedmiotowego, konsultacje z innymi nauczycielami

Organizowanie konkursów językowych

Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym w celu lepszego poznania sytuacji rodzinnej uczniów
cały okres stażu


na bieżąco

cały okres stażu
notatki, wnioski, sprawozdania
z pracy

sprawozdania

potwierdzenie pedagoga
o współpracy
Przygotowanie projektu sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego
Zastosowanie autorefleksji i autoanalizy przy sporządzaniu opisu realizacji zadań wynikających z planu

Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące przygotowania sprawozdania
VI. 2014 r.VI. 20014 r.
sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
harmonogram spotkań
i konsultacji
z opiekunem stażu


§ 7. ust. 2, pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
Rozpoznanie problemów środowiska uczniów z uwzględnieniem specyfiki współczesnych problemów społeczno - cywilizacyjnych
Rozmowy i konsultacje z pedagogiem szkolnym

Rozmowy z wychowawcami klas

Udział w zebraniach z rodzicami
cały okres stażu

na bieżąco

według kalendarza szkoły
notatki, wnioski


potwierdzenia wychowawców
sprawozdania ze spotkań

Doskonalenie umiejętności uwzględniania
i rozwiązywania problemów środowiska oraz współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych
Pogłębianie wiedzy na temat problemów cywilizacyjnych i społecznych przez samodzielną lekturę i śledzenie aktualnych wydarzeń

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pajęcznie
cały okres stażuwedług potrzeb
notatki, wnioski, spostrzeżeniapotwierdzenie
poradni
o nawiązanej współpracy


§ 7. ust. 2, pkt 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
Ocena własnych umiejętności dotyczących technologii informacyjnej
i komunikacyjnej oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem
i Internetem
Dokonanie bilansu własnej wiedzy
i umiejętności

Samodzielne rozwijanie umiejętności pracy z komputerem poprzez studiowanie fachowych publikacji i prasy
X. 2011 r.


cały okres stażu
autorefleksja
notatki

wyniki pracy,
wykaz publikacji
Wykorzystanie komputera
i Internetu
w pracy
i samodo-skonaleniu
Przygotowanie nowych narzędzi i pomocy dydaktycznych (ankiety, karty pracy, testy, sprawdziany, wordcard, flashcard)

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera

Pozyskiwanie z Internetu informacji, szukanie inspiracji i pomysłów na uatrakcyjnienie zajęć
cały okres stażu


według możliwości

cały okres stażu
materiały
i pomoce dydaktyczne

scenariusze zajęć


notatki, wykaz adresów stron internetowych
Publikacje własnych materiałów
Udostępnianie opracowanych pomocy współpracownikom

Opublikowanie na wybranej stronie internetowej planu rozwoju zawodowego
cały okres stażu

XI. 2011 r.
pomoce dydaktyczne

wydruk i adres strony internetowej§ 7. ust. 2, pkt 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
Realizowanie zadań nauczyciela jako wychowawcy
Aktywne poznawanie specyfiki trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów przez analizę środowiska rodzinnego, konsultacje ze środowiskiem szkolnym, obserwację, rozmowę, konsultacje
z pedagogiem szkolnym
cały okres stażu
wnioski, notatki ze spotkań
Współpraca z placówkami zajmującymi się pomocą uczniom i ich rodzinom
Wykorzystanie w pracy informacji uzyskanych przez współpracę z placówkami oświatowymi i poza oświatowymi, tj.: Komenda Policji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Zakład Opieki Zdrowotnej, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w zależności od zaistniałych sytuacji
cały okres stażu
wnioski, notatki własne, zaświadczenia o współpracy


§ 7. ust. 2, pkt 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
i zastosowanie wiedzy
w praktyce
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego nauczycieli: Rozporządzenie MENiS z dnia 1.12.2004 r. ( wraz z późniejszymi zmianami), Karta Nauczyciela – rozdział 3a w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Gromadzenie na własny użytek tekstów aktów prawnych dotyczących awansu

Napisanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu

Uaktualnianie wiedzy na temat procedury awansu (portale internetowe itp.)
IX. 2011 r.cały okres stażu

zgodnie z roz -
porządzeniem MENiS

cały okres stażu
zbiór dokumentacji


biblioteka własna


wniosek, plan rozwoju,
sprawozdanie

biblioteka własna
Aktualizacja
i poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Analiza przepisów zawartych w takich aktach prawnych jak Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN, Konstytucja RP

Gromadzenie własnych zasobów w/w tekstów w formie elektronicznej lub wydruków
X. 2011 r.cały okres stażu
zbiór dokumentacji


biblioteka własna
wydruki
Aktualizacja wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły
Analiza dokumentów regulujących pracę szkoły, tj. Programu Wychowawczego Szkoły, Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli
XI. 2011 r.
cały okres stażu
zbiór dokumentacjizapisy
w protokołach,
notatki własne,
zaświadczeniaRealizacja zdań określonych w planie rozwoju zawodowego będzie przedstawiona w postaci pisemnej oraz
w formie zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających podejmowanie określonych działań i udział
w doskonaleniu zawodowym. Po zakończeniu stażu dokonam analizy i samooceny zrealizowanego planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zgromadzonej dokumentacji. Sporządzę sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedstawię opiekunowi stażu oraz Dyrektorowi Szkoły.

…………………………….
Podpis nauczyciela kontraktowego
odbywającego stażZatwierdzam do realizacji:


…………………………….
Podpis Dyrektora Szkoły


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 406


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.