AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Waldemar Skwierawski, 2014-05-30
Kościerzyna

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

Imię i nazwisko: mgr Waldemar Skwierawski
Nauczyciel: wychowawca świetlicy
Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie
Czas trwania stażu: 01.09.2011 – 31.05.2014

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8 ust 2 pkt. 1)
ZADANIA
Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej na temat stopni awansu).
Analiza dokumentacji szkolnej.
TERMIN REALIZACJI-Wrzesień 2011

DOWODY REALIZACJI
Poprawnie sformułowany wniosek o otworzenie stażu i plan rozwoju zawodowego
ZADANIA
Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych poza szkołą .
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli i radach pedagogicznych.
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
Zaświadczenia
ZADANIA
Udział w zajęciach otwartych
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
Zaświadczenia
ZADANIA
Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Kursy kwalifikacyjne,
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
Zaświadczenia, dyplomy
ZADANIA
Studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną.
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, miejskiej, pedagogicznej.
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
ZADANIA
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
ontakty z rodzicami, opiekunami i wychowawcami uczniów.
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
Wnioski z rozmów, zeszyty rozmów
ZADANIA
Prowadzenie zajęć origami w świetlicy
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Prowadzenie zajęć i przygotowanie wystaw.
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
ZADANIA
Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Organizacja okolicznościowych imprez świetlicowych: Andrzejki, Karnawał,Walentynki
TERMIN REALIZACJI
W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
Scenariusze zajęć, zdjęcia
ZADANIA
Przeprowadzanie konkursów świetlicowych
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Przeprowadzenie konkursów plastycznych i technicznych o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem świetlicy.
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
Zdjęcia, wystawa prac, gazetka świetlicowa
ZADANIA
Kształtowanie sprawności fizycznej
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Organizowanie zajęć ruchowych.
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
Zdjęcia

ZADANIA
Organizowanie wycieczek
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Wycieczki tematyczne i okolicznościowe
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
Zdjęcia
ZADANIA
Praca z „uczniem słabym”
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Pomoc w odrabianiu lekcji. Szczególne wsparcie dla uczniów mających problemy z nauką.
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§8 ust. 2.pkt.3)
ZADANIA
Umieszczanie na forach internetowych scenariuszy zajęć.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Udostępnienie scenariuszy i konspektów zajęć świetlicowych z ciekawych imprez i uroczystości.
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
Scenariusze i konspekty
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust. 2 pkt. 2)
ZADANIA
Prowadzenie bloga internetowego
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Prezentacja twórczości i dzielenie się umiejętnościami na łamach strony internetowej
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
Adres strony
ZADANIA
Przygotowanie i prowadzenie zajęć, konkursów i imprez świetlicowych lub szkolnych
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Organizowanie samodzielne lub we współpracy z innym wychowawcą zajęć, konkursów i uroczystości świetlicowych lub szkolnych.
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
Konspekty zajęć, scenariusze konkursów, wystawki prac dzieci, zdjęcia
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt. 4a)
ZADANIA
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć świetlicowych z elementami edukacji regionalnej.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Napisanie programu autorskiego zajęć z fotografii cyfrowej z elementami edukacji regionalnej w świetlicy popołudniowej "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"
TERMIN REALIZACJI-III rok stażu
DOWODY REALIZACJI
Program zajęć edukacyjnych.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4c)
ZADANIA
Prowadzenie Kółka Plastyczno – Technicznego
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Rozwijanie zainteresowań artystycznych we współpracy z organizacjami kulturalnymi (galeria sztuki-zajęcia poza szkołą)
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
Plan pracy kółka, zdjęcia
ZADANIA
Organizowanie konkursów szkolnych oraz innych imprez okolicznościowych
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Opracowanie scenariusz i regulaminu konkursu/imprezy. Przeprowadzenie konkursu/imprezy i wyłonienie zwycięzców. Wystawy pokonkursowe.
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI-Zdjęcia
ZADANIA
Współpraca z galerią sztuki 'Wiktoria”-prezentacja twórczości uczniów mieszkańcom miasta
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Organizacja mini-wystaw prac uczniów uczęszczających na kółko plastyczne,prowadzenie warsztatów plastycznych na terenie galerii dla zainteresowanych
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI-Zdjęcia
ZADANIA
Współpraca z ze Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie-oddział dziecięcy
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Wykonywanie ozdób świątecznych i dekoracji dla oddziału dziecięcego przez dzieci z kółka plastycznego, kartki okolicznościowe z życzeniami dla pacjentów, prezentacja prac kółka,mini-lekcje rysunku dla małych pacjentów
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
Zdjęcia
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust. 2 pkt. 4e)
ZADANIA
Współpraca z policją, strażą pożarną oraz strażą miejską
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Organizacja spotkań z policjantem, strażnikiem miejskim lub strażakiem. Przeprowadzenie zajęć na temat zachowania bezpieczeństwa.Wyświetlanie filmów edukacyjnych.

TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
zdjęcia, sprawozdania z przebiegu spotkań

ZADANIA
Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych poza szkołą.
Prezentacja twórczości uczniów poza szkołą
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
Zdjęcia
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (& 8 ust.2 pkt.5)
ZADANIA
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych -analiza przypadku
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Obserwacja i analiza badanego problemu, zbieranie informacji, określenie przyczyny i dynamiki zjawiska, zaproponowanie metody rozwiązania tego problemu i wdrożenie jej.
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
Pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych z pomocą literatury fachowej, współpracy-
Opis przypadku.
ZADANIA
Poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych z pomocą literatury fachowej, współpracy
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI
Zeszyt wychowawczy
ZADANIA
Poznanie warunków środowiskowych i sytuacji rodzinnej uczniów, umiejętność rozpoznawania problemów środowiska dzieci - analiza problemu wychowawczego
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Wywiad, obserwacja, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami (opiekunami), rozmowy z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym.
TERMIN REALIZACJI-W okresie stażu
DOWODY REALIZACJI – opis przypadku
Wyświetleń: 941


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.