AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mariola Staniszewska- Skuriat, 2014-05-28
Wschowa

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PODSTAWOWE DANE

1. IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA:

MARIOLA STANISZEWSKA- SKURIAT

2. MIEJSCE PRACY:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY
IM. JANUSZA KORCZAKA


3.
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGOLp.
Wymagania egzaminacyjne
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania. Uwagi
1. § 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.


1.Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

2. Uczestniczenie
w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających z niej zadań.
3. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

4.Doskonalenie własnego warsztatu pracy, pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności oraz wykorzystanie ich w pracy dydaktycznej.5.Praca z uczniem zdolnym.

6.Praca z uczniem słabym.


7. Opieka nad pracownią.


8. Realizacja projektów edukacyjnych.


9. Podejmowanie innych działań wpływających na jakość pracy szkoły.10. Współpraca
z rodzicami.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego: Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN,- Czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.- Aktywny udział w pracach zespołu ds. Szkoły Podstawowej.


- Aktywny udział w pracach zespołu ds. uczniów głębiej upośledzonych.

- Przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej uczniów.


- Opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych .


- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących terapeutycznej pracy z dzieckiem , a także sposobów i możliwości wykorzystania różnorodnych materiałów w pracach technicznych.


- Dokumentowanie efektów własnej pracy .

- Opracowanie ankiety wywiadu dla rodziców w celu poznania funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym
- Wdrażanie metod i form aktywizujących , integracyjnych, relaksujących, wyciszających w zespole klasowym.
- Samodzielne studiowanie literatury, publikacji dotyczących kształcenia i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i wykorzystanie jej w organizacji pracy z dziećmi
- Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołu ds. Szkoły Podstawowej oraz zespołu ds. uczniów głębiej upośledzonych.

- Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.


- Organizowanie pozalekcyjnych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.

- Organizowanie i prowadzenie zajęć indywidualnych wspierających proces uczenia się

- Gromadzenie pomocy dydaktycznych, uzyskiwanie środków na doposażenie pracowni, dbałość o estetykę i wystrój.

- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych , udział w spotkaniach, wycieczkach szkolnych.

- Czynne włączanie się w organizację imprez szkolnych.

- Organizacja spotkań dla uczniów popularyzujących oszczędzanie.

- Organizacja szkolnych konkursów, wystaw, quizów promujących oszczędzanie.

- Organizacja zajęć w środowisku umożliwiających poznanie różnorodnych urządzeń socjalnych oraz technicznych wpływających na lepsze przygotowanie do życia.

- Spotkania tematyczne z rodzicami w ramach zebrań.

- Systematyczna współpraca w ramach indywidualnych kontaktów - wymiana informacji na temat funkcjonowania dziecka- szukanie form wsparcia i pomocy.

- Angażowanie rodziców w organizację imprez, uroczystości szkolnych.

- Integracyjne spotkania z rodzicami- wspólne wycieczki.

IX 2011

V 2014na bieżąco1 raz
w miesiącu

na bieżąco

IX 2011


IX 2011na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco


na bieżącona bieżącona bieżąco


na bieżąco


na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco


na bieżąco

na bieżąco
na bieżąco2 razy w roku

na bieżącona bieżąco

2011-2012

- wniosek
o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego,
- plan rozwoju zawodowego,
-projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

-protokolarz Rady Pedagogicznej- potwierdzenie dyrektora szkoły


- potwierdzenie dyrektora szkoły

- arkusze diagnostyczne, teczki uczniów

- indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne

- zaświadczenia


- tworzenie kart pracy, sprawdzianów, testów

-ankiety ,- zestawy ćwiczeń,- bibliografia,
- dzienniki zajęć
- potwierdzenia dyrekcji szkoły


- dyplomy uczniów, podziękowania,
-zdjęcia, dzienniki zajęć

- dzienniki zajęć


- dzienniki zajęć


- potwierdzenia dyrekcji szkoły

- notatki na stronie internetowej Ośrodka, zdjęcia

- scenariusze

- prezentacje multimedialne, scenariusze,
- wystawy prac, kronika SKO, sprawozdanie z działalności SKO

- adnotacje w dzienniku
- adnotacje w dzienniku- adnotacje w dzienniku- podziękowania, adnotacje w dzienniku.

- notatki ze spotkań, zdjęcia
2. § 8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1.Wykorzystanie technologii komputerowej do dokumentowania awansu zawodowego.

2.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej do wzbogacenia warsztatu pracy.

- Opracowanie dokumentacji awansu zawodowego z wykorzystaniem technologii komputerowej- wykorzystanie edytora tekstu Microsoft Word.


-Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i zasobów Internetu.

- Przygotowanie dokumentacji szkolnej – planów pracy , wypełnianie wniosków.

-Przygotowywanie pomocy dydaktycznych – kart pracy, testów, sprawdzianów, projektowanie dyplomów ,

- Przygotowanie materiałów do kroniki SKO- wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel , programu Photo Scape.

- Redagowanie i zamieszczanie notatek z działalności na stronie internetowej Ośrodka.

- Przygotowywanie i wykorzystywanie prezentacji multimedialnych na zajęciach przy użyciu programu Power Point.

- Prowadzenie treningu uwagi słuchowej Tomatisa przy wykorzystaniu komputera.

- Wykorzystanie programu komputerowego do wypisywania świadectw szkolnych.

- Wymiana materiałów i doświadczeń z innymi nauczycielami drogą mailową, poprzez komunikator „gadu- gadu”


w czasie stażu


na bieżąco


na bieżąco

na bieżąco


na bieżąco


na bieżąco

na bieżąco


na bieżąco

na bieżąco


na bieżąco

- dokumentacja awansu zawodowego


- dokumentacja szkolna


- elektroniczna biblioteczka nauczyciela


- kronika SKO- materiały na stronie Ośrodka

- prezentacje multimedialne


- zdjęcia


- świadectwa szkolne


- biblioteczka nauczyciela
3. § 8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć.


1.Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.


2. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w trakcie doskonalenia.


3. Udostępnienie scenariuszy zajęć, prezentacji multimedialnych, sprawdzianów, planów pracy , planu rozwoju zawodowego innym nauczycielom.

- Zajęcia otwarte z techniki/ funkcjonowania w środowisku/ treningu uwagi słuchowej Tomatisa lub zajęć pozalekcyjnych w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych

- Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli z zakresu techniki decoupage.

- Spotkania samokształceniowe nauczycieli- referowanie przygotowanych przez siebie propozycji, dyskusja.

- Pomoc nauczycielom stażystom i kontraktowym w realizacji ich awansu zawodowego.

- Udostępnienie własnych materiałów- zamieszczenie materiałów w formie elektronicznej w bibliotece szkolnej,

- Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie www.literka.pl.w trakcie stażuw trakcie stażu

na bieżąco


na bieżąco

w trakcie stażu


w trakcie stażu


- scenariusze zajęć
- potwierdzenie dyrekcji
szkoły

- potwierdzenie dyrekcji szkoły

- materiały w bibliotece szkolnej,


- materiały na stronie www.literka.pl
4. § 8 ust.2 pkt. 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


1.Opracowanie i realizacja indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych.

2. Opracowanie i realizacja planu wychowawczego klasy.

3.Opracowanie i realizacja programu pracy z uczniem mającym trudności w nauce.
4.Udział w opracowaniu programu pracy zespołu ds. Szkoły Podstawowej.


5. Udział w opracowaniu programu pracy zespołu ds. uczniów głębiej upośledzonych .
6. Udział w pracach zespołu ds. projektów.

- Prowadzenie zajęć zgodnie z indywidualnymi programami edukacyjno- terapeutycznymi .- Organizacja zajęć ujętych w planie wychowawczym klasy, udział w uroczystościach, spotkaniach, imprezach, wycieczkach.

- Prowadzenie zajęć indywidualnych z uczniem.

- Prowadzenie treningu uwagi słuchowej Tomatisa.


- Realizacja powierzonych zadań , ewaluacja.

-Promocja szkoły w środowisku- wystawa prac uczniów poza szkołą; przedświąteczna akcja zdobienia pierników z uczniami ze szkół masowych oraz obdarowanie nimi chorych w placówce leczniczej.


- Realizacja powierzonych zadań, ewaluacja.

-Wypełnianie wniosków projektów. Realizacja projektów edukacyjnych.


na bieżącona bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco


na bieżąco

według ofert

- indywidualne plany edukacyjno- terapeutyczne


- wpisy w dzienniku- dziennik zajęć

- dziennik zajęć


- potwierdzenia dyrekcji
szkoły,
- wystawa,
- zdjęcia
- potwierdzenia dyrekcji
szkoły

- wypełnione wnioski,
5. § 8 ust.2 pkt. 4 c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Przygotowanie uroczystości szkolnych i klasowych oraz pozaszkolnych przeglądów artystycznych.


2. Organizacja wycieczek klasowych oraz integracyjnych dla uczniów SP.

3. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa
w kulturze.

4.Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie.

- Przygotowanie uczniów do występów artystycznych- nauka wierszy, piosenek, układów ruchowych.
- Program wycieczki, spotkania
- Uczestniczenie w wystawach, lekcjach muzealnych, wycieczkach do kina, teatru,


- Udział w wycieczkach, wyjścia do instytucji, organizacja pozalekcyjnych zajęć kulinarnych.

-Organizowanie zajęć dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania I pomocy przedmedycznej.


według planu imprez
w trakcie stażuw trakcie stażu


w trakcie stażu

w trakcie stażu

- scenariusze imprez,
karty wycieczki

- scenariusze imprez, wpisy w dzienniku-wpisy w dzienniku, zdjęcia


- wpisy w dzienniku, zdjęcia

- wpisy w dzienniku, zdjęcia
6. § 8 ust.2 pkt. 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


1.Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i placówkami kulturalnymi.
2. Współpraca
z pedagogiem
i psychologiem szkolnym.


3.Prezentacja szkoły poza własnym środowiskiem.

- Kontakt z Policją, podejmowanie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa- organizacja spotkań.

- Organizowanie spotkań z pracownikami służby zdrowia na temat zdrowia i higieny.

- Współpraca z Bankiem Spółdzielczym w ramach popularyzacji oszczędzania.

- Spotkanie w Bibliotece Publicznej dla dzieci- propagowanie czytelnictwa; udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę.

- Organizacja wystawy prac uczniów na terenie miasta Wschowy.

- Współpraca z nadleśnictwem Włoszakowice przy organizacji wycieczek i pikników.

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną- opiniowanie funkcjonowania ucznia w szkole, realizacja zaleceń.

-Konsultacje, podejmowanie wspólnych działań na rzecz pomocy uczniom z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi oraz będących w trudnej sytuacji.

- Zamieszczanie publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz prasie lokalnej.

w trakcie stażu

w trakcie stażu

w trakcie stażu

w trakcie stażu


w trakcie stażu


w trakcie stażu

w trakcie stażu


na bieżąco


na bieżąco

- wpisy w dzienniku


- wpisy w dzienniku


- wpisy w dzienniku


- wpisy w dzienniku- zdjęcia


- wpisy w dzienniku


- pisemna opinia wychowawcy, wpis
w dzienniku

- wpis w dzienniku
- materiały na stronie Starostwa, prasie lokalnej


7.
§ 8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych , z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.


- Opis i analiza dwóch przypadków rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.


w trakcie stażu


-Opis przypadków


Plan opracowała:
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 453


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.